Autor: Arturo Martínez

[Lluites] La Gestió Comunitària. Un projecte revolucionari per a l’ensenyament en clau llibertària. (IV)

Il·lustració: Sakero Construint contrapoder La nostra proposta estratègica central serà la Gestió Comunitària, en definir-la com a estratègia evidenciem que no és una finalitat en si mateixa, si no una proposta, un camí, un pla sobre el qual construir i lluitar, entroncant-lo amb un projecte revolucionari més ampli i global. Podem definir la Gestió Comunitària com el procés de generació de contrapoders que donen lloc a unes noves relacions socials a l’interior dels centres. És abans de res un procés d’organització, deliberació i acció col·lectiva. Què és un contrapoder? Un poder que s’enfronta a un altre que és hegemònic....

Read More

[Luchas] La Gestión Comunitaria. Un proyecto revolucionario para la enseñanza en clave libertaria. (IV)

Ilustración: Sakero Construyendo contrapoder Nuestra propuesta estratégica central será la Gestión Comunitaria, al definirlo como estrategia evidenciamos que no es un fin en si mismo, si no una propuesta, un camino, un plan sobre el que construir y luchar, entroncándolo con un proyecto revolucionario más amplio y global. Podemos definir la Gestión Comunitaria como el proceso de generación de contrapoderes que dan pie a unas nuevas relaciones sociales en el interior de los centros. Es ante todo un proceso de organización, deliberación y acción colectiva. ¿Qué es un contrapoder? Un poder que se enfrenta a otro que es hegemónico....

Read More

[Lluites] La Gestió Comunitària. Un projecte revolucionari per a l’ensenyament en clau llibertària. (III)

Il·lustració: Sakero Construïm el nostre propi pla Per descomptat no serveix de res dir com de malament està tot, i la nostra tasca com a persones involucrades ha de ser el transformar la situació actual. Només es transforma el que se substitueix, i per substituir hem de tenir un model alternatiu i viable. Aquí és on entra la necessitat d’organitzar-nos. Organitzar-nos entorn d’uns objectius i dotar-nos d’unes estratègies per aconseguir-los, en cas contrari les nostres forces organitzatives estarien sempre a la reacció dels successos, en lloc de crear la nostra pròpia agenda i el nostre propi horitzó. A més...

Read More

[Luchas] La Gestión Comunitaria. Un proyecto revolucionario para la enseñanza en clave libertaria. (III)

Ilustración: Sakero Construyamos nuestro propio plan Por supuesto de nada sirve decir lo mal que está todo, y nuestra tarea como personas involucradas debe ser el transformar la situación actual. Solo se transforma lo que se sustituye, y para sustituir debemos tener un modelo alternativo y viable. Aquí es donde entra la necesidad de organizarnos. Organizarnos en torno a unos objetivos y dotarnos de unas estrategias para conseguirlos, de lo contrario nuestras fuerzas organizativas estarían siempre a la reacción de los sucesos, en lugar de crear nuestra propia agenda y nuestro propio horizonte. Además de organizarse “para” hay que...

Read More

[Lluites] La Gestió Comunitària. Un projecte revolucionari per a l’ensenyament en clau llibertària. (II)

Il·lustració: Sakero Educació del Mercat, educació antidemocràtica Les diferents lleis educatives que s’han succeït al llarg dels anys no han tingut més objectiu que adaptar l’educació a les necessitats del capitalisme del moment. A la vegada que adapten el currículum educatiu a les necessitats productives, van adaptant també el model de gestió cap a models de tipus empresarial, on es prioritza el tecnòcrata i l’anomenada “eficiència i qualitat” sobre la democràcia i la deliberació col·lectiva. La participació de la comunitat educativa en la gestió dels seus assumptes comuns és, en general, una amenaça per als interessos del capital, ja...

Read More
  • 1
  • 2