este artículo tiene una versión en castellano

*La bicicleta de pinyó fix, fixie o fixed és una bicicleta en general monomarxa, que no té pinyó lliure, la qual cosa significa que no té punt mort, és a dir, els pedals estan sempre en moviment quan la bicicleta estigui en marxa. Això significa que no es pot deixar de pedalar ja que, mentre la roda posterior giri, la cadena i pedals giraran sempre junts. Per aquest motiu, es pot frenar fent una força inversa al sentit de la marxa i també circular marxa enrere. Vehicle de moda entre els hipsters.

La parauleta

Primer va ser Malasaña i Chueca. Ara, Lavapiés. Sembla una plaga infecciosa, un pinzell d’un dissenyador gràfic modern que tenyeix un barri d’un color pastís. Pensava no escriure la parauleta, aquesta que ningú entén però tothom sent. Sí, parlo de gentrificació.

Podríem explicar la gentrificació, resumidament, com el procés d’elitització de barris treballadors, on tant les institucions com el capital intervenen directament per introduir-hi un nou model de consum, productiu i cultural, i tenquen amb qualsevol forma de vida que surti dels seus marcs. D’aquesta manera, barris obrers situats al centre de les ciutats es converteixen en llaminers caramels per als especuladors.

Hem d’entendre la gentrificació com un braç més de la metròpoli, i la metròpoli com a dispositiu de control social, com un altre aparell més del biopoder(1). És mitjançant l’urbanisme, per exemple, com —des de despatxos i reunions d’inversors, arquitectes del capital, i regidors d’urbanisme— es determina el futur dels barris, les formes que tenim de relacionar-nos-hi i qui hi pot o no hi pot viure.

Fotografia: Madrilánea.com

Mitjons amb sandàlies

— Escolta Manel, vinc sempre a aquest bar…
— És cosa del cap.
— Saps que la meva família és del poble i que mai no em cobreu això en altres períodes de l’any…
— És cosa dels guiris.

Aquesta és una imatge comuna en molts dels nostres pobles o ciutats a l’estiu. Podríem utilitzar el terme «gentrificació temporal», que seria el procés pel qual el turisme incrementa els preus dels béns de consum. No són les persones migrants les que empitjoren les condicions materials de la classe treballadora, com els discursos feixistes tracten d’expandir, sinó el turisme sense límits que envaeix a poc a poc les nostres ciutats, convertint els nostres barris en grans museus.

Hem vist durant tots aquests anys com el turisme ha edificat i reconvertit pobles sencers en llocs sense ànima, llocs on el 70% dels habitatges s’usa solament a l’estiu i on la població s’incrementa el 700%, com a mostra l’exemple Daimús (la Safor [País Valencià]). L’Estat espanyol ha sofert una desforestació total de formes de vida tradicionals i, molt més, comunitàries. Es produeixen, també, desplaçaments forçats, ja que les persones que viuen en pobles que es dediquen íntegrament al turisme durant la resta de l’any busquen ocupacions en altres llocs, per no parlar de la temporalitat de l’ocupació que genera el turisme.

Els hipsters, una identitat buida

Per què se sol associar els hipsters o mal anomenats moderns amb la gentrificació? Els hipsters representen la «cultura alternativa» absorbida en la seva plenitud pel capital, una identitat buida de les classes mitjanes altes que al·lucinen amb els mobles de la casa dels avis, amb la dessuadora dels noranta de la tieta i tiren cogombre i fruits del bosc a la Larios «de tota la vida». Però, el pitjor no són els seus gustos de consum, sinó la seva actitud. El seu eslògan podria ser: «Per què ser ecologista i revolucionari si pots consumir productes eco i llegir la revista Vice». Parlem d’identitat buida ja que no és una identitat de relació o de cosmovisió, sinó una identitat (2) purament de consum, supèrflua, que picoteja arreu i converteix tot el que pot en petits comerços d’emprenedors, a diferència d’altres «identitats urbanes» com els skins, punks o rapers on la identitat no es pot entendre sense una actitud enfront de la vida. No obstant això, aquests col·lectius no estan exempts d’altres disposicions de consum que poden afectar en els processos urbans gentrificadors.

L’hipster seria l’exemple perfecte del model gentrificador contemporani, amb una imatge aparentment alternativa però que es mou a la perfecció en el món del capital.

 

Fotografia: Todo por la Praxis

Perfilant solucions

Hem d’entendre la metròpoli com un territori hostil, on existeixen espais no recuperables com els centres financers o comercials. On la construcció d’una carretera en un barri combatiu pot significar un fre al moviment. Assumir la derrota en llocs determinats és fonamental per avançar en la lluita contra la gentrificació.

La metròpoli es combat des dels locals dels barris, però aquesta guerra que lliurem no pot ser una guerra absoluta, sinó que ha de ser una extensió d’altres maneres d’organització que prefiguren les formes de vida de l’ara i del demà, que siguin capaços de «resignificar el territori» des del fet comunitari. Per tant, avançar en la lluita revolucionària des del territori de la metròpoli implica dotar-nos d’estructures organitzatives i infraestructures materials i immaterials que ens permetin una major emancipació respecte al seu món; des de cooperatives de producció que siguin capaces de socialitzar els mitjans de producció, passant per ocupacions comunals, sense oblidar-nos de constituir-nos també com a comunitat d’afectes.

Estratègies d’aquest tipus haurien de possibilitar-nos avançar en la constitució de resistències revolucionàries i formes de vida comunitàries i emancipadores que permetin alhora la destitució del seu món.

1Biopoder: “explotar nombroses i diverses tècniques per subjugar els cossos i controlar la població” Foucault

2Encara que utilitzi el terme identitat per facilitar la lectura, és necessari entendre la identitat com una forma d’adjectivar-se/significar-se respecte a la resta – i no ho hem de confondre amb cultura, que serien les formes de viure, de pensar i de sentir o amb formes-de-vida, que es tractaria de la posada en pràctica de la cosmovisió (formes d’entendre el món/vida/mort): “no es relaciona amb el que jo sóc sinó amb el com, amb com sóc el que sóc” Tiqqun, Introducció a la guerra civil. És des de les formes-de-vida on resideixen les opcions emancipadores.

Gyntonics, fixies y barbas largas.

Esa palabrita.

Primero fue Malasaña y Chueca. Ahora, Lavapiés. Parece una plaga infecciosa, un pincel de un diseñador gráfico moderno que tiñe un barrio de un color pastel. Pensaba no escribir la palabreja, esa que nadie entiende pero todo el mundo siente. Sí, hablo de gentrifiación.

Podríamos explicar, resumidamente, la gentrificación como el proceso de elitización de barrios trabajadores, en donde tanto las instituciones como el capital intervienen directamente para introducir un nuevo modelo de consumo, productivo y cultural en el barrio, rompiendo con toda forma-de-vida que se salga de sus marcos. De esta manera, barrios obreros localizados en el centro de las ciudades se acaban convirtiendo en golosos caramelos para los especuladores.

Debemos entender la gentrificación como un brazo más de la metropoli, y la metrópoli como dispositivo de control social, como otro aparato más del biopoder1 Es mediante el urbanismo, por ejemplo, cómo -desde despachos y reuniones de inversores, arquitectos del capital, y concejales de urbanismo- se determina el futuro de los barrios, las formas que tenemos de relacionarnos en ellos y quién puede o no puede vivir en ellos.

Los hipsters una identidad vacía

¿Por qué se suele asociar a los hipsters o mal llamados modernos con la gentrificación? Los hipsters representan la “cultura alternativa” absorbida en su plenitud por el capital, una identidad vacía de las clases-medias altas que flipan con los muebles de la casa de tus abuelos, con la sudadera de los 90 de tu tía y echan pepino y frutos del bosque a la Larios “de toda la vida”. Pero lo peor no son sus gustos de consumo, sino su actitud. Su eslogan podría ser: “Para qué ser ecologista y revolucionario si puedes consumir productos eco y leer la revista Vice”. Hablamos de identidad vacía puesto que no es una identidad de relación o de cosmovisión, sino un identidad2 puramente de consumo, superflua, que picotea por todos lados y convierte todo lo que puede en pequeños comercios de emprendedores, a diferencia de otras “identidades urbanas” como los skins, punks o raperos/traperos en donde la identidad no se puede entender sin una actitud frente a la vida. No obstante, estos colectivos no están exentos de otras disposiciones de consumo que pueden afectar en los procesos urbanos gentrificadores.

“Lo hipster” sería el ejemplo perfecto del modelo gentrificador contemporáneo, con una imagen aparentemente alternativa pero que se mueve a la perfección en el mundo del capital.

Calcetines con sandalias.

-Oye Manuel, vengo siempre a este bar……

-Es cosa del jefe.

-Sabes que mi familia es del pueblo y que nunca me cobráis esto en otros periodos del año……..

-Es cosa de los de los guiris.

Esta es una imagen común en muchos de nuestros pueblos o ciudades en verano. Podríamos utilizar el término de “gentrificación temporal”, que sería el proceso por el cuál el turismo incrementa los precios de los bienes de consumo. No son las personas migrantes las que empeoran las condiciones materiales de la clase trabajadora, como los discursos fascistas tratan de expandir, sino el turismo sin limites que invade poco a poco nuestras ciudades, convirtiendo nuestros barrios en grandes museos.

Hemos visto durante todos estos años como el turismo ha edificado y reconvertido a pueblos enteros en lugares sin alma, lugares en donde el 70% de las viviendas se usan solo en verano y en donde la población se incrementa al 700%, como muestra el ejemplo de Daimuz (Valencia). El estado español ha sufrido una deforestación total de formas-de-vida tradicionales y mucho más comunitarias. Se produce también desplazamientos forzados, puesto que las personas que viven en pueblos que se dedican en su totalidad al turismo durante el resto del año buscan empleos en otros lugares, por no hablar de la temporalidad del empleo que genera el turismo.

Perfilando soluciones.

Debemos entender la metrópoli como un territorio hostil, en donde existen espacios no recuperables como los centros financieros o comerciales. En donde la construcción de una carretera en un barrio combativo puede significar un freno en el movimiento. Asumir la derrota en lugares determinados es fundamental para avanzar en la lucha contra la gentrificación.

La metrópoli se combate desde lo local de los barrios, pero esta guerra que libramos no puede ser una guerra absoluta, sino que tiene que ser una extensión de otros modos de organización que prefiguren las formas-de-vida del ahora y del mañana, que sean capaces de “resignificar el territorio” desde lo comunitario. Por tanto avanzar en la lucha revolucionaria desde el territorio de la metrópoli implica dotarnos de estructuras organizativas e infraestructuras materiales e inmateriales que nos permitan una mayor emancipación respecto a su mundo; desde cooperativas de producción que sean capaces de socializar los medios de producción, pasando por ocupaciones comunales, sin olvidarnos de constituirnos también como comunidad de afectos.

Estrategias de este tipo deberían de posibilitarnos avanzar en la constitución de resistencias revolucionarias y formas-de-vida comunitarias y emancipadoras que permitan a su vez la destitución de su mundo.

1Biopoder: “explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos y controlar la población” Foucault

2Aunque utilice el término identidad para facilitar la lectura, es necesario entender la identidad como una forma de adjetivarse/significarse respecto al resto – y no lo debemos confundir con cultura, que serian las formas de vivir, de pensar y de sentir o con formas-de-vida, que se trataría de la puesta en práctica de la cosmovisión (formas de entender el mundo/vida/muerte): “no se relaciona con lo que yo soy sino con el cómo, con como soy lo que soy” Tiqqun, Introducción a la guerra civil. Es desde las formas-de-vida en donde residen las opciones emancipadoras.