Imatges: Carlos Martín

  • La Confederació Nacional del Treball convoca a dones i homes a una vaga general feminista de 24 hores per acabar amb tota discriminació de gènere.
  • El sindicat està mantenint reunions amb grups parlamentaris i patronals per negociar les propostes i reivindicacions que vertebren la vaga.

La Confederació Nacional del Treball (CNT) ha presentat aquest matí al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social la convocatòria de vaga general de 24 hores pel 8 de març, tal com va acordar la confederació per unanimitat en el seu Ple de Regionals el passat 27 de gener.

El sindicat fa una crida a dones i homes per secundar la vaga general feminista de 24 hores i exigir a patronals i Govern:

– Eliminació de la bretxa salarial, tant directa com indirecta.
Per a això, el sindicat proposa: definició dels elements determinants del salari i complements salarials com a contingut mínim dels convenis, establiment de sancions a les empreses en les quals existeix bretxa salarial, dotació de mesures processals que permetin l’exercici d’accions per discriminació indirecta entre sectors equivalents regits per diferents convenis.

– Eliminació dels obstacles en l’accés i promoció en l’ocupació (terra enganxós i sostre de vidre).
Entre les mesures que contribueixen a aquest objectiu es troben: establiment de mesures objectives en l’accés a l’ocupació i promoció professional per la via de la negociació col·lectiva, prohibició de la disponibilitat horària fora de la jornada laboral com a requisit per a la contractació, estendre la preferència pel gènere infrarepresentat com a criteri obligatori en l’àmbit empresarial, campanyes d’ofici de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) orientades a comprovar el compliment de l’objectivitat en l’accés i promoció professional amb sancions específiques al seu incompliment.

– Eliminació d’obstacles a la conciliació de la vida laboral i familiar des del punt de vista de la corresponsabilitat.
Les iniciatives que CNT considera necessàries i urgents en aquesta matèria són: establiment de permís de paternitat i maternitat idèntics i intransferibles, adopció de mesures de foment de la corresponsabilitat amb adopció de mesures d’acció positiva orientades als homes -almenys de forma temporal-, creació de permisos per emergència familiar, deure de les empreses de més de 250 treballadors/es de comptar amb servei de guarderia així com dels Ajuntaments de més de 5.000 habitants a tenir guarderies i centres de dia, derogació del Decret-llei 20/2012 que es refereix al fet que la cotització és a càrrec de la cuidadora de la persona depenent i no de l’Estat.

– Eliminació de tota discriminació en el treball al servei de la llar familiar.
CNT exigeix al Govern que ratifiqui el Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT), signat el 2011, que garantiria els mateixos drets a l’empleada del servei domèstic que a qualsevol treballador/a. El sindicat proposa la derogació de la relació laboral de caràcter especial i la inclusió en el règim general i en l’Estatut dels Treballadors, així com la consideració de les hores de presència i disposició com a temps de treball efectiu amb caràcter general.

CNT en aquests dies està mantenint reunions amb grups parlamentaris i patronals per fer-los arribar les reivindicacions que sustenten la convocatòria de vaga general el 8 de març i negociar aquestes i altres iniciatives que proposa el sindicat per acabar amb la discriminació laboral que sofreixen les dones. El Govern central fins ara no ha respost a la sol·licitud del sindicat per fixar una trobada.