[CAT]

He tingut ocasió de debatre a Granollers un parell de cops sobre sindicalisme al nostre país amb en Marc Sallas de la Intersindical CSC un parell de cops, i aprofitant el seu darrer article titulat Portem la República als centres de treballi vull aprofitar l’avinentesa per continuar amb alguns aspectes del darrer debat on vam estar juntament amb companyes de la IAC i la COS que no vaig poder aprofundir donat el breu temps que com a ponents disposàvem.

Hi ha un tema recurrent en el debat sobre sindicalisme i l’independentisme, i és l’eterna comparació amb el sindicalisme majoritari basc i dins d’aquest en especial ELA qui està desplegant una tasca digna d’estudi dins el sindicalisme de combat. Malgrat l’aparent connexió amb un sindicalisme de base independentista o nacionalista, no és aquest factor el determinant dels resultats que obté el sindicalisme d’ELA, LAB i en menor mesura CIG.

Les principals claus de l’èxit del sindicalisme basc són d’estratègia sindical més que no de raó ideològica. Un sindicalisme de confrontació, ELA ho anomena de contrapoder, basat en una independència de partits i institucions, una estratègia de negociació col·lectiva que prioritza l’empresa i el centre de treball via seccions sindicals i la Caixa de Resistència.

Davant d’això, el relat d’un sindicalisme independentista com a impugnació al règim del 78 és una lectura que es queda molt curta. Un sindicalisme que, vestint la ideologia que sigui, repeteixi els paràmetres del model sindical imposat pel Règim del 78 mai serà capaç de transformar-lo, tombar-lo o simplement fer-li front de forma real. Revestir-se d’una determinada ideologia no determinarà el tipus de sindicalisme que fem, és la praxis i el contingut de l’acció sindical el que permetrà superar el model sindical d’avui. Un model que no és que sigui del Règim del 78, si no que és hereu directe del Sindicat Vertical franquista que fou qui instaurà a l’estat espanyol el sistema d’eleccions sindicals.

El model d’eleccions sindicals ha servit per legitimar una negociació sectorial basada en quotes de negociació i no pas en una major afiliació en centres de treball, i per tant una efectiva capacitat de mobilització, alhora que assentava el concepte de concertació social que va plasmar el règim en els Pactes de la Moncloa del 25 d’octubre de 1.977 i que a Catalunya van tenir una oposició frontal en el moviment obrer de l’època. La cerca d’un espai en el mapa sindical que ràpidament va quedar plasmat després de la gran desmobilització de les esquerres i el moviment obrer durant els anys 80, va impulsar a tota mena de centrals sindicals a intentar intentant arribar a les quotes de representativitat necessàries per estar –sovint simplement- presents en les meses de negociació sectorials.

Enfront d’aquesta realitat en les dues darreres dècades algunes organitzacions sindicals han sabut trobar la palanca que els ha permès invertir la inèrcia, d’una banda prioritzant un model sindical basat en la afiliació i la auto-organització. D’altra banda dotar-se de recursos propis aliens a les institucions i el model de relacions laborals imperant, un gran exemple és la Caixa de Resistència (eina històrica del moviment obrer que ha recuperat la seva vigència).

Però tot això ha anat lligat d’una progressiva independència dels partits polítics, que els ha dut a no supeditar-se a interessos parlamentaris o d’estratègia partidista. Les desavinences, especialment per part de ELA, són recurrents i profundes tant amb els partits nacionalistes com amb els partits d’esquerres. Així, tenim que el debat obert amb forces com PNV i EH Bildu són en clau social i d’esquerra i no tant en clau nacionalii, atès que finalment a nivell parlamentari aquests partits on tenen capacitat de govern es supediten als marcs legals del neoliberalisme d’Europa.

Les claus del creixement del sindicalisme basc no han estat doncs el seu rol de sindicat abertzale, si no posar les bases d’un sindicalisme realment antagònic a les polítiques neoliberals de la patronal però també de les institucions. En aquest sentit, part del sindicalisme en clau nacional de Catalunya no ha sabut respondre de forma antagònica a debats pressupostaris al parlament durant el 2.017, o no s’han promogut mobilitzacions sectorials en àrees del sector públic com la Sanitat o l’Ensenyament en aquell mateix període, perquè des d’una lògica de partits això atemptava a la estratègia impulsada no pel poble treballador i les seves organitzacions de classe en pro d’un determinat canvi social, si no per l’agenda parlamentària i de govern. La qual cosa és diametralment oposada a la nostra perspectiva d’absoluta independència de classe i popular.

Arribat en aquest punt, reprenc on vaig deixar la meva intervenció al darrer debat amb en Marc. Si entenem la construcció de la República com un marc de transformació social, hem d’assumir que qualsevol canvi que no sigui impulsat per la classe treballadora ho serà fet en contra seva. Des d’aquesta perspectiva, l’anarcosindicalisme manté la seva aposta per un sindicalisme radicalment de classe i radicalment independent de partits i institucions, que posi l’eix social com a vertebrador d’una nova societat i per tant oposat a dia d’avui amb qualsevol submissió al marc legal i mental del neoliberalisme. La negociació col·lectiva com a manifestació de l’acció directa als centres de treball, amb la vaga com a eina central.

Conscient de la nostra limitada incidència encara avui, l’aposta no és tant per construir un sindicalisme a rebuf d’una determinada situació electoral que pugui afavorir la presència del sindicat en alguns àmbits, si no el desenvolupament i enfortiment d’un model sindical que realment és la impugnació al Règim del 78. Un model sindical propi i diferenciat realment a la resta. La represa d’aquella oposició als Pactes de la Moncloa, lligat a una visió global de transformació radical de la societat basada en els principis llibertaris que garanteixi els drets i llibertats individuals i col·lectius de tots els pobles de la península.

[CAST]

He tenido ocasión de debatir en Granollers un par de veces sobre sindicalismo en nuestro país con en Marc Sallas de la Intersindical CSC, y aprovechando su último artículo titulado “Llevemos la República a los centros de Trabajo” quiero aprovechar la ocasión para continuar con algunos aspectos del último debate donde estuvimos junto con compañeras de la IAC y la COS que no pude profundizar dado el breve tiempo que como ponentes disponíamos.

Hay un tema recurrente en el debate sobre sindicalismo y el independentismo, y es la eterna comparación con el sindicalismo mayoritario vasco y dentro de este en especial ELA que está desplegando una tarea digna de estudio dentro del sindicalismo de combate. A pesar de la aparente conexión con un sindicalismo de base independentista o nacionalista, no es este factor el determinante de los resultados que obtiene el sindicalismo de ELA, LAB y en menor medida CIG.

Las principales claves del éxito del sindicalismo vasco son de estrategia sindical más que de razón ideológica. Un sindicalismo de confrontación, ELA lo denomina de contrapoder, basado en una independencia de partidos e instituciones, una estrategia de negociación colectiva que prioriza la empresa y el centro de trabajo vía secciones sindicales y la Caja de Resistencia.

Ante esto, el relato de un sindicalismo independentista como impugnación al régimen del 78 es una lectura que se queda muy corta. Un sindicalismo que, vistiendo la ideología que sea, repita los parámetros del modelo sindical impuesto por el Régimen del 78 nunca será capaz de transformarlo, tumbarlo o simplemente hacerle frente de forma real. Revestirse de una determinada ideología no determinará el tipo de sindicalismo que hacemos, es la praxis y el contenido de la acción sindical el que permitirá superar el modelo sindical de hoy. Un modelo que no es que sea del Régimen del 78, si no que es heredero directo del Sindicato Vertical franquista que fue quien instauró en el estado español el sistema de elecciones sindicales.

El modelo de elecciones sindicales ha servido para legitimar una negociación sectorial basada en cuotas de negociación y no en una mayor afiliación en centros de trabajo, y por tanto una efectiva capacidad de movilización, a la vez que asentaba el concepto de concertación social que plasmó el régimen en los Pactos de la Moncloa del 25 de octubre de 1.977 y que en Cataluña tuvieron una oposición frontal en el movimiento obrero de la época. La búsqueda de un espacio en el mapa sindical que rápidamente quedó plasmado después de la gran desmovilización de las izquierdas y el movimiento obrero durante los años 80, impulsó a todo tipo de centrales sindicales a intentar intentando llegar a las cuotas de representatividad necesarias para estar –a menudo simplemente- presentes en las mesas de negociación sectoriales.

Frente a esta realidad en las dos últimas décadas algunas organizaciones sindicales han sabido encontrar la palanca que los ha permitido invertir la inercia, por un lado priorizando un modelo sindical basado en la afiliación y la auto-organización. Por otro lado dotarse de recursos propios ajenos a las instituciones y el modelo de relaciones laborales imperante, un gran ejemplo es la Caja de Resistencia (herramienta histórica del movimiento obrero que ha recuperado su vigencia).

Pero todo esto ha ido ligado de una progresiva independencia de los partidos políticos, que los ha llevado a no supeditarse a intereses parlamentarios o de estrategia partidista. Las desavenencias, especialmente por parte de ELA, son recurrentes y profundas tanto con los partidos nacionalistas como con los partidos de izquierdas. Así, tenemos que el debate abierto con fuerzas como PNV y EH Bildu son en clave social y de izquierda y no tanto en clave nacional, dado que finalmente a nivel parlamentario estos partidos donde tienen capacidad de gobierno se supeditan a los marcos legales del neoliberalismo de Europa.

Las claves del crecimiento del sindicalismo vasco no han estado pues en su rol de sindicato abertzale, si no en sentar las bases de un sindicalismo realmente antagónico a las políticas neoliberales de la patronal pero también de las instituciones. En este sentido, parte del sindicalismo en clave nacional de Cataluña no ha sabido responder de forma antagónica a debates presupuestarios en el parlamento durante el 2.017, o no se han promovido movilizaciones sectoriales en áreas del sector público como la Sanidad o la Enseñanza en aquel mismo periodo, porque desde una lógica de partidos esto atentaba a la estrategia impulsada no por el pueblo trabajador y sus organizaciones de clase en pro de un determinado cambio social, si no por la agenda parlamentaria y de gobierno. Lo cual es diametralmente opuesta a nuestra perspectiva de absoluta independencia de clase y popular.

Llegado en este punto, retomo donde dejé mi intervención en el último debate con Marc. Si entendemos la construcción de la República como un marco de transformación social, tenemos que asumir que cualquier cambio que no sea impulsado por la clase trabajadora lo será hecho en su contra. Desde esta perspectiva, el anarcosindicalismo mantiene su apuesta por un sindicalismo radicalmente de clase y radicalmente independiente de partidos e instituciones, que ponga el eje social como vertebrador de una nueva sociedad y por tanto opuesto a cualquier sumisión al marco legal y mental del neoliberalismo. La negociación colectiva como manifestación de la acción directa en los centros de trabajo, con la huelga como herramienta central.

Consciente de nuestra limitada incidencia por el momento, la apuesta no es tanto para construir un sindicalismo a rebufo de una determinada situación electoral que pueda favorecer la presencia del sindicato en algunos ámbitos, si no el desarrollo y fortalecimiento de un modelo sindical que realmente es la impugnación al Régimen del 78. Un modelo sindical propio y diferenciado realmente al resto. La reanudación de aquella oposición a los Pactos de la Moncloa, ligado a una visión global de transformación radical de la sociedad basada en los principios libertarios que garantice los derechos y libertades individuales y colectivos de todos los pueblos de la península.

Per Genís Ferrero

Secretari d’Acció Sindical i Jurídica de CNT Vallès Oriental

i Article publicat a Vilaweb el 10 de març de 2019

http://www.vilaweb.cat/noticies/sindicalisme-independentisme-opinio-marc-sallas/

 

ii “Nos gustaría trabajar de manera coral con la izquierda política. Evidentemente estas relaciones pueden ser conflictivas, porque no vamos a renunciar a nuestra autonomía. Pero no han querido probar esta vía. Si lo que la izquierda busca es su certificación institucional para ser una más, como ha hecho la socialdemocracia en Europa, es normal que el sindicalismo reivindicativo sea un estorbo. Esto para ELA es una frustración. La izquierda política no nos necesita si lo que busca es su certificación institucional. Para esto no necesita la alianza ELA-LAB, le puede suponer un estorbo, porque con su actual práctica quedaría en evidencia.”

Fragment de l’entrevista de Landeia a Adolfo Muñoz Txiki, ex Secretari General de ELA el 5 d’abril de 2019.

http://www.ela.eus/es/noticias/201csin-una-izquierda-politica-firme-no-son-posibles-los-cambios-que-necesitamos201d