[CAT]

La síndrome del treballador cremat o Burnout és “una síndrome conceptualitzada com a resultat de l’estrès crònic en el lloc de treball que no s’ha manejat amb èxit. Es caracteritza per tres dimensions: 1) sentiments d’esgotament o falta de l’energia; 2) major distància mental del treball, o sentiments de negativisme o cinisme relacionats amb el treball; i 3) una sensació d’ineficàcia i falta de realització” segons l’OMS. (1)

Si es revisa la literatura científica es pot observar que en nombrosos articles es fa referència a aquest concepte. També, quan es parla de les residències de gent gran.

En l’article de Vogel et al.(2) sobre les associacions entre estrès de persones que treballen amb demència amb les característiques de l’entorn, es parla sobre la qualitat de les cures, el treball en equip i el lideratge. També es posa l’accent en si les agressions dels usuaris influeixen l’estrès laboral.

En l’estudi de Martínez, Méndez et al. (3) es parla sobre el perfil professional dels cuidadors amb nivells més alts en realització personal. Van trobar que aquest era el d’una dona amb estudis universitaris, casada, que viu amb la seva parella treballadora, que dorm bé, que no sol “sol·licitar” la baixa laboral i que està formada en demències. Encara que és cert que s’insta a continuar estudiant aquest perfil, resulta cridaner que no s’esmentin en cap moment que potser, influeix també que tingui unes millors condicions laborals.

En la bibliografia es deixen alguns articles més que s’han consultat per a escriure aquest text. S’han tractat de buscar aquells que fossin recents en el temps, assajos clínics i amb mostres significatives que permetin treure conclusions sòlides, però això últim ha estat difícil de trobar.

Sí que s’ha trobat un treball fi de màster que esmenta directament la responsabilitat de l’empresa sobre la sobrecàrrega dels treballadors en residències.

Fa referència a les rebaixes salarials, els tipus de contracte laboral, horaris etc.: “el burnout en les residències geriàtriques: el cas del centre Txara II de Guipúscoa”(4)

Tots els articles que s’han llegit sí que coincideixen en alguna cosa: la prevalença de dones en aquest sector laboral. Que curiós.

Relacionen el Burnout amb circumstàncies personals, amb dificultat de bregar amb la demència, amb la implicació emocional d’aquesta mena de treballs o amb l’exigència física que suposa treballar en geriatria. També, naturalment, ho relacionen amb la vocació. Aquesta paraula tan denigrada i romantizada últimament.

I les solucions que es plantegen onegen a mirar dins d’una mateixa, sempre individuals, mai en col·lectivitat. El problema, si les exigències laborals et superen en el dia a dia, és personal. I ets tu qui ha de gestionar-ho, sigui amb psicòlegs, pastilles o classes de ioga. (http://bastondeoro.com/la-meditacion-contra-el-estres/). No se t’ocorri donar un cop d’ull voltant i comprovar estupefacta que no nedes en una mar tranquil·la com t’havien fet creure.

També, resulta interessant donar un cop d’ull a l’inventari de Burnout de Maslach i repensar aquesta realitat que vivim.(5)

Conciliació familiar? Sou de misèria? Càrrega laboral per falta de personal? Rotacions interminables? Jornades partides esgotadores? Escassetat d’hores i treballs en diverses empreses alhora? Res més lluny de la realitat.

Ja s’ha vist que costa trobar estudis amb factor d’impacte que relacionin directament el Burnout amb les condicions i drets laborals pròpiament dits. Però la veritat, és que encara que a la literatura li costi reconèixer-ho, el treball en geriatria crema. I crema molt.

Crema perquè el conveni (VIII Conveni Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia Personal)(6), quan es compleix, no protegeix prou. Crema perquè amb aquest sou costa arribar a fi de mes i perquè les ràtios són irrisòries i no obeeixen a la realitat.(7)

En el conveni sol es nomena en una ocasió la paraula ràtio, per dir això: “Es realitzaran les contractacions que siguin necessàries per a garantir el compliment de les ràtios de personal establertes en les normatives autonòmiques”

S’han recopilat alguns paràgrafs que ens permetin entrar en context amb el conveni:
“Estabilitat en l’ocupació: A fi de fomentar la contractació indefinida i de dotar d’una major estabilitat als contractes vigents, s’acorda que totes les empreses afectades pel present conveni tindran un 80% de personal, sobre la plantilla mínima que legalment li sigui exigida en cada situació, amb contractes indefinits i durant tota la vigència d’aquest conveni.”

“Contracte d’obra o servei determinat: Les contractacions subscrites a l’empara d’aquest contracte han de suposar un servei concret i determinat, amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa, que abasti l’objecte i la causa de la relació laboral, és a dir, serveis específics i que fàcilment es puguin concretar en el temps o en l’espai, encara que de durada incerta, l’execució de la qual esgoti tant la prestació, com l’obra o servei de què es tracti.”

Però la realitat són contractes per obra i servei o falsos autònoms. En l’equip gericultor són més freqüents els contractes temporals i en l’equip tècnic, els falsos autònoms.

I això sumat a les condicions laborals fa que el personal sigui MOLT rotatori, provocant una desestabilitat enorme en les companyes i també en les persones usuàries.

“Amb independència del que s’estableix anteriorment, es respectarà qualsevol fórmula que s’hagi pactat o es pacti entre l’empresa i la representació unitària o sindical del personal o, en defecte d’això, el personal.”

Aquesta frase és summament recurrent en el conveni. Aquests pactes que tots en l’empresa coneixen.
Com el mateix pacte que va portar aquest conveni per a desesperació de totes.

En general, s’extreu com a conclusió que quan el personal està estressat, es reverteix en pèrdues per a l’empresa. Pobres. Ells juguen el seu paper en la cúspide d’aquesta piràmide de privilegis capitalistes. Són experts a ignorar causes i a assenyalar altres culpables que desviïn la mirada de la seva intocable veritat.

I aquí és on entra en joc la consciència de classe. Perquè si tu, com a treballadora, no la tens, ells la tindran per tu. I sense consciència de classe, estem perdudes. No som éssers únics i especials, allunyats de tota comunitat i vivint experiències individuals. Som éssers col·lectius, que compartim, també emocions i desitjos. I lluites.

I tens ansietat en el treball, igual que les teves companyes que estan igual de fotudes que tu. La ràbia ha de ser compartida i estar organitzada.

El Burnout i les seves múltiples afirmacions aïllen també els problemes laborals que són de totes. Ens volen autòmats i soles. L’empresa celebra la nostra competitivitat dins del treball.

Es convida a la reflexió. La pròxima vegada que sentis que no pots més, dóna un cop d’ull al teu voltant.

Realment estàs sola?

 

[CAST]

Burnout o cómo individualizar los problemas laborales.

El síndrome del trabajador quemado o Burnout es “un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Se caracteriza por tres dimensiones: 1) sentimientos de agotamiento o falta de la energía; 2) mayor distancia mental del trabajo, o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el trabajo; y 3) una sensación de ineficacia y falta de realización” según la OMS. (1)

Si se revisa la literatura científica se puede observar que en numerosos artículos se hace referencia a este concepto. También, cuando se habla de las residencias de personas mayores.

En el artículo de Vogel et al.(2) sobre las asociaciones entre estrés de personas que trabajan con demencia con las características del entorno, se habla sobre la calidad de los cuidados, el trabajo en equipo y el liderazgo. También se hace hincapié en si las agresiones de los usuarios influyen el estrés laboral.

En el estudio de Martínez, Méndez et al. (3) se habla sobre el perfil profesional de los cuidadores con niveles más altos en realización personal. Encontraron que éste era el de una mujer con estudios universitarios, casada, que vive con su pareja trabajadora, que duerme bien, que no suele “solicitar” la baja laboral y que está formada en demencias. Aunque es cierto que se insta en seguir estudiando este perfil, resulta llamativo que no se mencionen en ningún momento que quizá, influya también que tenga unas mejores condiciones laborales.

En la bibliografía se dejan algunos artículos más que se han consultado para escribir este texto. Se han tratado de buscar aquellos que fueran recientes en el tiempo, ensayos clínicos y con muestras significativas que permitan sacar conclusiones sólidas, pero esto último ha sido difícil de encontrar.

Sí que se ha encontrado un trabajo fin de máster que menciona directamente la responsabilidad de la empresa sobre la sobrecarga de los trabajadores en residencias. Hace referencia a las rebajas salariales, los tipos de contrato laboral, horarios etc.: “el burnout en las residencias geriátricas: el caso del centro Txara II de Gipuzkoa”(4)

Todos los artículos que se han leído sí coinciden en algo: la prevalencia de mujeres en este sector laboral. Qué curioso.

Relacionan el Burnout con circunstancias personales, con dificultad de lidiar con la demencia, con la implicación emocional de este tipo de trabajos o con la exigencia física que supone trabajar en geriatría. También, cómo no, lo relacionan con la vocación. Esa palabra tan denigrada y romantizada últimamente.

Y las soluciones que se plantean ondean a mirar dentro de una misma, siempre individuales, nunca en colectividad. El problema, si las exigencias laborales te superan en el día a día, es personal. Y eres tú quién tiene que gestionarlo, ya sea con psicólogos, pastillas o clases de yoga. (http://bastondeoro.com/la-meditacion-contra-el-estres/). No se te ocurra echar un vistazo alrededor y comprobar estupefacta que no nadas en un mar tranquilo como te habían hecho creer.

También, resulta interesante echar un vistazo al inventario de Burnout de Maslach y repensar esta realidad que vivimos.(5)

¿Conciliación familiar? ¿Sueldo de miseria? ¿Carga laboral por falta de personal? ¿Rotaciones interminables? ¿Jornadas partidas agotadoras? ¿Escasez de horas y trabajos en varias empresas a la vez? Nada más lejos de la realidad.

Ya se ha visto que cuesta encontrar estudios con factor de impacto que relacionen directamente el Burnout con las condiciones y derechos laborales propiamente dichos. Pero lo cierto, es que aunque a la literatura le cueste reconocerlo, el trabajo en geriatría quema. Y quema mucho.

Quema porque el convenio (VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal)(6), cuando se cumple, no protege lo suficiente. Quema porque con este sueldo cuesta llegar a fin de mes y porque las ratios son irrisorias y no obedecen a la realidad.(7)

En el convenio solo se nombra en una ocasión la palabra ratio, para decir esto: “Se realizarán las contrataciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las ratios de personal establecidas en las normativas autonómicas”

Se han recopilado algunos párrafos que permitan entrar en contexto con el convenio:

“Estabilidad en el empleo: A fin de fomentar la contratación indefinida y de dotar de una mayor estabilidad a los contratos vigentes, se acuerda que todas las empresas afectadas por el presente convenio tendrán un 80% de personal, sobre la plantilla mínima que legalmente le sea exigida en cada situación, con contratos indefinidos y durante toda la vigencia de este convenio.”

“Contrato de obra o servicio determinado: Las contrataciones celebradas al amparo de este contrato deben suponer un servicio concreto y determinado, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, que abarque el objeto y la causa de la relación laboral, es decir, servicios específicos y que fácilmente se puedan concretar en el tiempo o en el espacio, aunque de duración incierta, cuya ejecución agote tanto la prestación, como la obra o servicio de que se trate.”

Pero la realidad son contratos por obra y servicio o falsos autónomos. En el equipo gerocultor son más frecuentes los contratos temporales y en el equipo técnico, los falsos autónomos.

Y esto sumado a las condiciones laborales hace que el personal sea MUY rotatorio, provocando una desestabilidad enorme en las compañeras y también en las personas usuarias.

“Con independencia de lo establecido anteriormente, se respetará cualquier fórmula que se haya pactado o se pacte entre la empresa y la representación unitaria o sindical del personal o, en su defecto, el personal.”

Esta frase es sumamente recurrente en el convenio. Esos pactos que todos en la empresa conocen.

Como el mismo pacto que trajo este convenio para desesperación de todas.

En general, se extrae como conclusión que cuando el personal está estresado, se revierte en pérdidas para la empresa. Pobres. Ellos juegan su papel en la cúspide de esta pirámide de privilegios capitalistas. Son expertos en ignorar causas y en señalar otros culpables que desvíen la mirada de su intocable verdad.

Y aquí es donde entra en juego la conciencia de clase. Porque si tú, como trabajadora, no la tienes, ellos la tendrán por ti. Y sin conciencia de clase, estamos perdidas. No somos seres únicos y especiales, alejados de toda comunidad y viviendo experiencias individuales. Somos seres colectivos, que compartimos, también emociones y deseos. Y luchas.

Y tienes ansiedad en el trabajo, igual que tus compañeras que están igual de jodidas que tú. La rabia debe de ser compartida y estar organizada.

El Burnout y sus múltiples afirmaciones aíslan también los problemas laborales que son de todas. Nos quieren autómatas y solas. La empresa celebra nuestra competitividad dentro del trabajo.

Se invita a la reflexión. La próxima vez que sientas que no puedes más, echa un vistazo a tu alrededor.

¿Realmente estás sola?

BIBLIOGRAFÍA:

  1. https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281
  2. Vogel, De Geest, Fierz. Dementia care worker stress associations with unit type, resident, and work environment characteristics: a cross-sectional secondary data analysis of the Swiss Nursing Homes Human Resources Project (SHURP). International Psychogeriatric Association. 2017;(29:3):441–454.
  3. Martínez J, Méndez I, Secanilla E. Burnout en cuidadores profesionales y calidad de vida en residentes de centros institucionalizados. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. 2014; 4(1):41-53.
  4. Santos. M. El burnout en las residencias geriátricas: el caso del centro Txara II de Gipuzkoa. Universitat Jaume I; 2017.
  5. fhttps://www.fpsomc.es/sites/default/files/maslach.pdf
  6. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12821
  7. https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/entitats_serveis_i_equipaments_socials/condicions_de_funcionament_dels_establiments_residencials/ratios_en_serveis_residencials_per_a_persones_grans/)

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

– Rugulies R. Studying the effect of the psychosocial work environment on risk of ill-health: towards a more comprehensive assessment of working conditions. Scand J Work Environ Health. 2012;38(3):187-91.

– Taulaniemi A, Kuusinen L, Tokola K, Kankaanpää M, Suni JH. Bio-psychosocial factors are associated with pain intensity, physical functioning, and ability to work in female healthcare personnel with recurrent low back pain. J Rehabil Med. 2017;  31;49(8):667-676.

– Costello H, Walsh S, Cooper C, Livingston G. A systematic review and meta-analysis of the prevalence and associations of stress and burnout among staff in long-term care facilities for people with dementia. Int Psychogeriatr. 2019; 31(8):1203-1216.

– Pitfield C, Shahriyarmolki K, Livingston G. A systematic review of stress in staff caring for people with dementia living in 24-hour care settings. Int Psychogeriatr. 2011; 23(1):4-9.

– Januario LB, Karstad K, Rugulies R, Bergström G, Holtermann A, Hallman DM. Association between Psychosocial Working Conditions and Perceived Physical Exertion among Eldercare Workers: A Cross-Sectional Multilevel Analysis of Nursing Homes, Wards and Workers. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(19):3610.

– Barragán A, Martos A, Cardila F. Variables relacionadas y prevalencia del burnout en profesionales sanitarios. European Journal of Health Research. 2015;1(1):5–14.