[CAT]

Secretari d’Acció Criminal

En primer lloc parlarem de la Secció Sindical de CNT a Ale-Hop, cadena de botigues on la nostra organització s’ha convertit en referent indiscutible. Deixant de banda la seva recent constitució, la secció ja compta amb gran part de la plantilla de les botigues afiliada. Després d’una recent reunió amb l’empresa s’han satisfet diferents reclamacions: reconeixement de categories laborals reals corresponents al lloc de treball, normalització del lliurament de nòmines, que l’empresa nomenés a una persona per a representar-la en processos judicials i, finalment, el respecte de la privacitat i el descans de les treballadores (evitant, per exemple, el mal ús de grups de whatsapp). Anteriorment la secció ja havia dut a terme altres lluites, per exemple contra la problemàtica relacionada amb l’ERTO de març, i la devolució d’hores en forma de “permisos retribuïts recuperables”, al qual la secció es va negar.

I precisament els ERTOs, posteriorment transformats en EROs o acomiadaments col·lectius, han estat una de les principals problemàtiques a les que hem hagut de fer front. En aquest sentit podem parlar de la lluita de la Secció Sindical de CNT a Aula-CRAM, el projecte d’educació ambiental de Fundació CRAM (Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins), secció que també es va constituir precisament durant un ERTO per força major. Durant el mes de juliol aquest ERTO es va transformar en ERO d’extinció total, sobre la base de suposades causes econòmiques i productives. L’empresa va posar totes les traves possibles perquè la CNT formés part de la comissió negociadora, ocultant-se informació, documentació i mostrant mala fe en tot moment. Encara que l’assemblea de treballadors/es va decidir per majoria rebutjar l’acord presentat per l’empresa, el delegat de CCOO va signar l’acomiadament col·lectiu a porta tancada. Acomiadades mitjançant un ERO clarament fraudulent les treballadores no han cessat en la seva lluita, sent ja assenyalades en una primera acció de protesta purament divulgativa. La passada setmana el sindicat va dur a terme un piquet informatiu davant l’Ajuntament de El Prat, mentre les companyes es reunien amb l’administració, i posteriorment tenien una entrevista amb Ràdio El Prat. La directiva del CRAM ha de tenir molt clar que la lluita continuarà fins a la readmissió de les nostres companyes, i que arribarem fins a les últimes conseqüències.

 

Un altre dels conflictes que tenim actualment obert és contra Hotels Derby, davant la falta de resposta de l’empresa a les reivindicacions plantejades. Tals són el complement salarial relatiu a ERTO en què està immersa la plantilla. No pot ser que davant beneficis tan desproporcionats de la directiva, les persones que treballen per a Hotels Derby hagin de nedar en una situació d’absoluta precarietat laboral. I, per descomptat, una reclamació que va aparellada a l’anterior és que es garanteixin els llocs de treball, que l’ERTO no es transformi en ERO. Joaquim Clos, el director general de Derby Hotels, ha guanyat una fortuna a costa de l’explotació dels treballadors/es, i no permetrem que es lucri mentre la nostra afiliació i la resta de plantilles han de patir unes condicions laborals de misèria.

 

Finalment parlarem de la Secció Sindical de CNT a EUREST/Compass Group. EUREST, que havia iniciat un ERTO per força major al març, va obrir les cafeteries de Tanatoris Memora durant el mateix, posant-les en funcionament amb plantilla externa. Aquesta jugada no va sortir bé a l’empresa, que va haver de recular davant la manifesta il·legalitat de la seva acció. La Secció, que és present en sis centres de treball de la marca, va dur a terme una vaga de tres dies els passats 29 i 30 de setembre, i 1 d’octubre, en les cafeteries dels Tanatoris de les Corts i Sancho d’Àvila. Els motius van ser la vulneració d’acords sindicals, principalment per deixar a dues companyes al carrer, i contra les sancions injustificades a quatre treballadors/es. Tant EUREST, com el client que subcontracta a aquesta empresa, Memora, són responsables d’aquesta situació. El conflicte iniciat durant el mes de març porta a la seva esquena desenes de piquets, successives denúncies a inspeccions de treball i finalment l’esmentada vaga. De moment l’empresa no sembla disposada a acceptar totes les condicions de la secció, però esperem que en cas de dubte la nostra acció sindical els acabi de convèncer.

 

Simplement hem parlat de quatre de les nostres seccions, per qüestions d’espai, ja que actualment CNT Barcelona té una activitat sindical constant, també en altres seccions com ALS, Vegetalia o Mediapro, per nomenar algunes. El nou curs sindical ha començat amb força, amb molts conflictes oberts i moltes ganes de donar batalla per a solucionar-los. Ens alegra veure com el perfil militant de CNT Barcelona és un perfil totalment orientat cap al sindicalisme. El projecte CNT Barcelona està més viu que mai, i les empreses de la ciutat de Barcelona que ens trobin de cara sabran el que és la lluita de classes. Guanyarem!

 

 

 

[CAST]

CNT BARCELONA: SINDICALISMO DE ACCIÓN DIRECTA EN LA CIUDAD CONDAL

Secretario de Acción Criminal

En primer lugar hablaremos de la Sección Sindical de CNT en Ale-Hop, cadena de tiendas donde nuestra organización se ha convertido en referente indiscutible. Dejando de lado su reciente constitución, la sección ya cuenta con gran parte de la plantilla de las tiendas afiliada. Después de una reciente reunión con la empresa se han satisfecho diferentes reclamaciones: reconocimiento de categorías laborales reales correspondientes al puesto de trabajo, normalización de la entrega de nóminas, que la empresa nombrará a una persona para representarla en procesos judiciales y, finalmente, el respeto de la privacidad y el descanso de las trabajadoras (evitando, por ejemplo, el mal uso de grupos de whatsapp). Anteriormente la sección ya había llevado a cabo otras luchas, por ejemplo contra la problemática relacionada con la ERTE de marzo, y la devolución de horas en forma de “permisos retribuidos recuperables”, a lo cual la sección se negó.

Y precísamente los ERTEs, posteriormente transformados en EREs o despidos colectivos, han sido una de las principales problemáticas a las que hemos tenído que hacer frente. En este sentido podemos hablar de la lucha de la Sección Sindical de CNT en Aula-CRAM , el proyecto de educación ambiental de Fundación CRAM (Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos), sección que también se constituyó precisamente durante un ERTE de fuerza mayor. Durante el mes de julio este ERTE se transforma en ERE de extinción total, en base a supuestas causas económicas y productivas. La empresa puso todas las trabas posibles para que la CNT formara parte de la comision negociadora, ocultándose información, documentación y mostrando mala fe en todo momento. Aunque la asamblea de trabajadores decidió por mayoría rechazar el acuerdo presentado por la empresa, el delegado de CCOO firmó el despido colectivo a puerta cerrada. Despedidas mediante un ERE cláramente fraudulento las trabajadoras no han cesado en su lucha, siendo ya señaladas en una primera acción de protesta puramente divulgativa. La pasada semana el sindicato llevó a cabo un piquete informativo ante el Ayuntamiento del Prat, mientras las compañeras se reunian con la administración local, y posteriormente tenian una entrevista con Radio El Prat. La directiva del CRAM tiene que tener muy claro que la lucha continuará hasta la readmisión de nuestras compañeras, y que llegaremos hasta las últimas consecuencias.

 

Otro de los conflictos que tenemos actualmente abierto es contra Hoteles Derby, ante la falta de respuesta de la empresa a las reivindicaciones planteadas. Tales son el complemento salarial relativo al ERTE en que está inmersa la plantilla. No puede ser que ante beneficios tan desproporcionados de la directiva, las personas que trabajan para Hoteles Derby tengan que nadar en una situación de absoluta precariedad laboral. Y, por supuesto, una reclamación aparejada a la anterior es que se garanticen los puestos de trabajo, que el ERTE no se transforme en ERE. Joaquim Clos, el director general de Derby Hoteles, ha ganado una fortuna a expensas de la explotación de los trabajadores/as, y no permitiremos que se siga lucrando mientras nuestra afiliación y el resto de la plantilla tienen que sufrir unas condicones laborales míseras y de incertidumbre.

 

Finalmente hablaremos de la Sección Sindical de CNT en EUREST / Compass Group. EUREST, que habia iniciado un ERTE por fuerza mayor en marzo, abrió las cafeterías de Tanatorios Memora durante el mismo, poniéndolas en funcionamiento con plantilla externa. La jugada no salió bien a la empresa, que tuvo que retroceder ante la manifiesta ilegalidad de su acción. La sección, que está presente en seis centros de trabajo de la marca, llevó a cabo una huelga de tres días los pasados 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre, en las cafeterías de los Tanatorios de les Corts y Sancho de Ávila. Los motivos fueron la vulneración de acuerdos sindicales, principalmente por dejar a dos compañeras en la calle, y contra las sanciones injustificadas de cuatro trabajadoras/es. Tanto EUREST, como el cliente que subcontrata a esta empresa, Memora, son responsables de la situación. El conflicto iniciado durante el mes de marzo lleva a sus espaldas decenas de piquetes, sucesivas denuncias a inspección de trabajo y, finalmente, la mencionada huelga. De momento la empresa no parece dispuesta a aceptar todas las condiciones de la sección, pero esperamos que en caso de duda nuestra acción sindical les acabe por convencer.

Simplemente hemos hablado de cuatro de nuestras secciones, por cuestiones de espacio, puesto que actualmente CNT Barcelona tiene una actividad constante, también en otras secciones como ALS, Vegetalia o Mediapro, por nombrar otras. El nuevo curso sindical ha empezado con fuerza, con muchos conflictos abiertos y muchas ganas de dar batalla para solucionarlos. Nos alegra ver que el perfil de militante de CNT Barcelona es un perfil totalmente orientado hacia el sindicalismo. El proyecto CNT Barcelona está más vivo que nunca, y las empresas de la ciudad que nos encuentren de cara sabrán lo que es la lucha de clases. ¡Venceremos!