[CAT]

El sindicat CNT ha aconseguit una nova i important sentència en matèria d’horari per a la conciliació laboral i familiar d’un empleat d’oficines a IMESAPI Barcelona, on el sindicat té c

onstituïda una secció sindical d’important implantació.

El treballador, representant de la Secció Sindical de CNT, va sol·licitar a l’octubre de 2019 poder negociar la distribució de la seva jornada laboral per tal de conciliar la seva vida laboral i familiar sota criteris de corresponsabilitat, conforme l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors. No obstant això, i malgrat les diverses propostes d’horari plantejades, l’empresa finalment les va rebutjar.

La setmana passada el Jutjat de lo Social núm. 28 de Barcelona va dictar sentència estimant la demanda interposada pel treballador contra l’empresa i declarant el dret de l’empleat a adequar la seva jornada en horari de 07.00 a 15.00 hores de dilluns a divendres, tal i com va sol·licitar inicialment.

El sindicat valora molt positivament la sentència, en primer lloc perquè recull totes les pretensions del treballador, i en segon lloc perquè suposa una fita a IMESAPI on la Direcció s’ha caracteritzat per negar tota possibilitat -fins i tot per criteris de conciliació laboral i familiar- d’iniciar la jornada del personal d’oficines a partir de les 07.00 hores.

Durant les negociacions, l’empleat es va negar a proporcionar informació sobre la situació laboral de la seva esposa a l’entendre que no era objecte de discussió i suposava una discriminació de gènere cap a la seva companya al perpetuar el rol de les cures a les dones. Cal destacar que la sentència recorda que «l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors regula sobre tot un dret dels progenitors i no els imposa aquestes obligacions d’informació a l’empresa», la qual cosa reafirma la postura del treballador i del sindicat en matèria de gènere.

Després de la sentència, la secció sindical de CNT estudiarà les diverses vies sindicals per ampliar aquest èxit individual al conjunt de la plantilla, i senyala que el Pla d’Igualtat de l’empresa encara no contempla la possibilitat de prestació de jornada continuada pel personal d’oficines si no és mitjançant una reducció de jornada per raons de guada legal (amb la corresponent merma de salari), i critica que ni la Direcció ni els comitès d’empresa hagin promogut cap millora en aquest sentit.

[CAST]

CNT consigue una pionera sentencia favorable a la conciliación laboral y familiar en IMESAPI.

El sindicato CNT ha conseguido una nueva e importante sentencia en materia de horario para la conciliación laboral y familiar de un empleado de oficinas a IMESAPI Barcelona, donde el sindicato tiene constituida una sección sindical de importante implantación.

El trabajador, representante de la Sección Sindical de CNT, solicitó en octubre de 2019 poder negociar la distribución de su jornada laboral para conciliar su vida laboral y familiar bajo criterios de corresponsabilidad, conforme plantea el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, y a pesar de las diversas propuestas de horario planteadas, la empresa finalmente las rechazó.

La semana pasada el Juzgado de lo Social n.º 28 de Barcelona dictó sentencia estimando la demanda interpuesta por el trabajador contra la empresa y declarante el derecho del empleado a adecuar su jornada en horario de 07.00 a 15.00 horas de lunes a viernes, tal y como solicitó inicialmente.

El sindicato valora muy positivamente la sentencia, en primer lugar porque recoge todas las pretensiones del trabajador, y en segundo lugar porque supone un hito a IMESAPI donde la Dirección se ha caracterizado por negar toda posibilidad -incluso por criterios de conciliación laboral y familiar- de iniciar la jornada del personal de oficinas a partir de las 07.00 horas.

Durante las negociaciones, el empleado se negó a proporcionar información sobre la situación laboral de su esposa; al entender que no era objeto de discusión y suponía una discriminación de género hacia su compañera, perpetuando el rol de los cuidados a las mujeres. Hay que destacar que la sentencia recuerda que «el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores regula sobre todo un derecho de los progenitores y no los impone estas obligaciones de información a la empresa», lo cual reafirma la postura del trabajador y del sindicato en materia de género.

Después de la sentencia, la sección sindical de CNT estudiará las diversas vías sindicales para ampliar este éxito individual en el conjunto de la plantilla, y señala que el Plan de Igualdad de la empresa todavía no contempla la posibilidad de prestación de jornada continuada por el personal de oficinas si no es mediante una reducción de jornada por razones de guarda legal (con la correspondiente merma de salario), y critica que ni la dirección ni los comités de empresa hayan promovido ninguna mejora en este sentido.

 

Web original: http://granollers.cnt.es/2020/10/25/cnt-aconsegueix-una-pionera-sentencia-favorable-a-la-conciliacio-laboral-i-familiar-a-imesapi/