Facultat de Relacions Laborals i Treball Social UPV-EHU (Leioa)

Dirigit a: Despatxos professionals de juristes i economistes, professionals independents, professionals de gabinets tècnics i assessories sindicals, estudiants dels graus de Dret, Relacions Laborals i Recursos Humans, Economia i Empresa, Sociologia i Ciències Polítiques, Treball Social i postgraus relacionats amb treball i política social, sindicalistes, treballadors i treballadores en general.

OBJECTIUS

La negociació col·lectiva ha estat en els últims anys al bell mig dels debats públics a causa de les reformes regressives imposades als mercats laborals. La centralitat de la negociació col·lectiva en la determinació de les condicions salarials, d’ocupació i benestar de les majories socials, obliga a analitzar la seva evolució amb una mirada als elements que fonamenten els seus continguts quantitatius i qualitatius, com són els drets d’informació empresarial dels treballadors i treballadores. La negociació col·lectiva i el seu seguiment per part de les treballadores i treballadors se sustenta en una adequada informació econòmica, productiva i laboral. Aquesta informació elaborada per i en mans de les empreses, precisa de dispositius d’accés per a una anàlisi adequada per part de les treballadores i els treballadors, de manera que es pugui reequilibrar una de les principals asimetries de poder de les relacions laborals com és la informació econòmica i laboral. En el cas de les crisis empresarials, l’accés a negociacions informades ha resultat decisiu com a mitjà de controlar l’existència o no de causes econòmiques, productives i organitzatives proporcionades i suficients per a l’aplicació de mesures empresarials d’acomiadament o empitjorament de condicions de treball, així com per plantejar alternatives sindicals a les mateixes amb l’objectiu de mantenir l’ocupació, salaris i condicions laborals, bloquejant estratègies empresarials dirigides a maximitzar beneficis i imposar el seu poder sobre la classe treballadora.

En l’actual context on la crisi capitalista i les polítiques econòmiques neoliberals obliguen a les organitzacions sindicals a repensar-se, l’extensió de drets d’informació, consulta i control sindical, es converteix en un recurs de poder sindical en si mateix. La seva implementació i extensió permet desentranyar el funcionament empresarial i les alternatives a les polítiques de gestió econòmica davant la majoria social, que en les empreses són els treballadors i treballadores. A més, la capacitat de control productiu i econòmic per part de la representació dels treballadors i treballadores, transcendeix les estrictes relacions laborals en les empreses, el grau de democràcia econòmica en elles, i es connecta amb una perspectiva de transparència de les unitats de producció social que habitualment privatitzen la totalitat dels seus beneficis, mentre socialitzen tot tipus de costos socials i mediambientals. En aquest sentit, la capacitat de les representacions socials d’intervenir en el control i seguiment de l’activitat inversora, productiva i econòmica de les empreses, pot limitar el grau de frau fiscal i a la seguretat social en el qual puguin incórrer les empreses.

En aquesta IIª Trobada de professionals de l’assessorament laboral i social, tractarem de respondre a diferents preguntes per mitjà del debat en el marc de tres taules rodones: quina posició adopta la judicatura respecte als drets d’informació, consulta i control sindical? Quines limitacions imposa la jurisprudència per a un efectiu exercici dels drets d’informació en el marc del dret fonamental a la llibertat sindical i negociació col·lectiva? Quin impacte ha tingut la legislació europea i comparada en el dret intern? Quines possibilitats i en quina direcció jurídica es poden ampliar els drets d’informació, consulta i control sindical econòmic? Quines possibilitats d’auditoria econòmica i sociolaboral es pot implementar des de la classe treballadora i el sindicalisme? Com s’aborda des de la intervenció professional la implementació i desenvolupament en la negociació col·lectiva dels drets d’informació, consulta i control sindical econòmic? És possible des de l’acció sindical en les empreses i en els diferents sectors guanyar terreny al poder empresarial i reorientar cap a objectius socials la política econòmica, industrial, laboral i fiscal?

COMUNICACIONS

Les propostes de comunicació hauran de ser enviades amb anterioritat a l’1 de Setembre de 2016 al següent correu electrònic:

lh-gl.dekano-idazkaria ARROBA ehu.eus

Les bases de les comunicacions les podràs trobar aquí.

PROGRAMA

Dijous 29 de setembre de 2016

16:00 h. Inscripció i entrega de materials.

16:15 h. Presentació de la trobada i d’assistents.

16:30 h. Taula rodona. L’administració de justícia davant els drets d’informació, consulta i control sindical.

17:30 h. Debat i Comunicacions.

18:30 h. Tancament de la sessió.

Divendres 30 de setembre de 2016

09:30h. Taula rodona. La informació per la negociació col·lectiva i el control sindical econòmic des de la perspectiva de la auditoria socio-laboral.

10:30 h. Debat i comunicacions

11:00 h. Pausa-cafè

11:30h. Taula rodona. Perspectiva professional dels fonaments econòmico-jurídics per abordar la negociació col·lectiva i el control sindical econòmic.

13:00 h. Debat i comunicacions.

14:00 h. Dinar.

16:00 h. Conclusions de la trobada i assemblea.

18:00 h. Tancament de la trobada.

TAULES RODONES

Dijous 29 de setembre. 16:30 h

L’administració de justícia davant els drets d’informació, consulta i control sindical.

Ricardo Bodas Martín. Magistrat i president de la Sala social de l’Audiència Nacional.
Carlos H. Preciado Doménech. Magistrat social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Aquesta taula abordarà des d’una perspectiva crítica un repàs legal i jurisprudencial de la documentació i informació econòmica, productiva i organitzativa que obligatòriament les empreses han d’aportar en processos de negociació col·lectiva. D’una banda es tractaran les resolucions de la jurisdicció social de l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem en relació als processos de reestructuració empresarial, posant èmfasi tant en les aportacions al patrimoni jurídic intern i comparat en el Social amb referències a altres regulacions com la comptable, fiscal i mercantil, i al mateix temps tractant allò relacionat amb els grups d’empreses i amb fenòmens de fusions, successions o deslocalitzacions empresarials. D’altra banda, s’abordarà un repàs sistemàtic de la legislació i jurisprudència que, centrada en processos de seguiment i negociació col·lectiva d’empresa o sector, es troba dispersa en diferents parts de l’articulat estatutari i en extensió de legislacions com la mercantil. En aquesta línia es tractarà el relacionat amb l’anticipació a reestructuracions i la informació obligatòria i pertinent relacionada amb llibres comptables i contractes mercantils, plans de producció, contractació i ocupació, salaris, inversions, sector econòmic i branca d’activitat productiva, etc.

Divendres 30 de setembre. 9:30 h

La informació per a la negociació col·lectiva i el control sindical econòmic des de la perspectiva de la auditoria socio-laboral.

Eva Garrido Pérez. Catedràtica de Dret del Treball de la Universitat de Cadis.
Pedro Juez Martel. Professor d’Economia Aplicada de la UNED.

En la present taula, es tractaran d’una banda els diferents drets sindicals respecte a la informació empresarial, tant de representacions unitàries com de seccions sindicals, en concret sobre aspectes comptables, econòmics i financers i especialment sobre informació en empreses societàries en relació al dret mercantil. Així mateix s’abordarà la qüestió des d’una perspectiva interna i de dret comparat per a una eventual expansió de drets des de la perspectiva jurisprudencial i per integrar en la negociació col·lectiva. D’altra banda es tractarà sobre les possibilitats d’implementar des de la classe treballadora i el sindicalisme, processos d’auditoria econòmica i sociolaboral per fonamentar la negociació col·lectiva i el control sindical, per a això s’exploraran els possibles mecanismes jurídics d’intervenció en procés social, mercantil, concursal i penal, així com la documentació necessària per a aquesta comesa a nivell comptable, fiscal, de seguretat social, mercantil-contractual i de llibres obligatoris de les i els empresaris.

Divendres 30 de setembre. 11:30 h

Perspectiva professional dels fonaments econòmico-jurídics per abordar la negociació col·lectiva i el control sindical econòmic.

Enrique Llillo. Advocat. Gabinet Interfederal de Comissions Obreres (CCOO);
Niko Iriarte. Economista. Gabinet Econòmic i de Negociació Col·lectiva d’Euskal Langileen Alkartasuna (ELA);
Pazis Garcia. Advocada. Àrea Jurídica de Langile Abertzale Batzordeak (LAB);;
Raúl Maíllo. Advocat. Gabinet Jurídic Confederal de Confederació General del Treball (CGT);
Hector Mata. Advocat. Maiatzaren Lehena Aholkularitza/Consultoria Primer de Maig (Bilbo);
Jaume Garcia. Advocat. Col·lectiu Ronda (Barcelona).

La negociació col·lectiva d’empresa i sector és una font d’ampliació de drets d’informació, consulta i control sindical econòmic. En aquesta taula analitzarem els seus continguts i les possibles clàusules amb vinculació efectiva, així com la documentació i informació necessària per abordar una negociació col·lectiva en igualtat de condicions amb la patronal (ingressos reals, estructures salarials, estructura de costos productius i financers, beneficis empresarials i inversions, plans de producció, contractació, ocupació i jornades laborals, etc.). Es tractaran també les clàusules informatives i de control sindical en acords de reestructuració empresarial per mitjà de les comissions de seguiment dels plans de viabilitat. Finalment, s’abordaran aquells aspectes inserits en la negociació col·lectiva vinculats amb el control del canvi econòmic com són els plans de producció i industrials o pròpiament les possibilitats d’estendre el control sindical a les decisions de contractació –borses sindicals d’ocupació-, inversió –fons d’assalariats-, organització de la producció, etc. Mancant una implicació real dels governs, la intervenció sindical des de les empreses i sectors en la construcció de la política econòmica, industrial, laboral i fiscal pot permetre reorientar per mitjà de major democràcia econòmica els objectius socials de plena ocupació, distribució de renda i riquesa, inversió productiva i cobertura de necessitats socials o pròpiament la lluita contra el frau fiscal empresarial.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la seva inscripció haurà d’emplenar el formulari d’inscripció i enviar-lo juntament amb el justificant bancari d’haver satisfet la quota d’inscripció i, si escau, justificant de matrícula com a estudiant universitària a la següent adreça de correu electrònic:

lh-gl.dekano-idazkaria ARROBA ehu.eus o bé pot remetre-ho junt amb els documents esmentats per Fax al número (+34) 94 601 30 75.

Per a qualsevol informació o aclariment sobre aquest tema, pot contactar amb la secretaria del Deganat de la Facultat trucant al telèfon 946013093.