[CAT]

Durant dècades, la CNT va ser el sindicat dels tres No: “No a les Eleccions sindicals, No a les subvencions, No als alliberats”. Això va ser senyal de la casa i es va repetir fins a la sacietat. Va ser tant així que fins i tot va calar entre alguns moviments socials. D’aquí es va crear el famós lema “sense subvencions ni alliberats”. En aquest article em centraré en un d’aquests no: la qüestió de les alliberacions.

Comencem amb una definició: té la consideració d’alliberat sindical aquell personal que disposi d’hores sindicals a temps parcial, d’alliberament a temps complet per acumulació d’hores sindicals o d’alliberament a temps complet per concessió de llicència sindical institucional. Aquest crèdit horari i la possibilitat de reunir-lo es recull a l’art 68.e) de l’Estatut dels Treballadors:

e) Disposar d’un crèdit d’hores mensuals retribuïdes cadascun dels membres del comitè o delegat de personal en cada centre de treball, per a l’exercici de les seves funcions de representació, d’acord amb la següent escala:

1r Fins a cent treballadors, quinze hores.

2n De cent un a dos-cents cinquanta treballadors, vint hores.

3r De dos-cents cinquanta u a cinc-cents treballadors, trenta hores.

4t De cinc-cents u a set-cents cinquanta treballadors, trenta-cinc hores.

5è De set-cents cinquanta-u en endavant, quaranta hores.

Podrà pactar-se en conveni col·lectiu l’acumulació d’hores dels diferents membres del comitè d’empresa i, si escau, dels delegats de personal, en un o diversos dels seus components, sense ultrapassar el màxim total, podent quedar rellevat o rellevats del treball, sense perjudici de la seva remuneració.

És a dir, que la persona que és triada per a un comitè o com a delegada de personal té dret a gaudir d’aquest crèdit horari. En altres paraules, se l’”allibera” de la seva feina habitual per exercir funcions sindicals i, cosa important, l’empresa li continua pagant la nòmina. El nombre d’hores sindicals mensuals varia d’acord amb la grandària de l’empresa. Com podem llegir a l’ET, aquestes hores es poden cedir i acumular d’un delegat a un altre segons el que estigui acordat en el conveni col·lectiu.

La CNT s’oposa a aquestes alliberacions per diversos motius:

  • En existir eleccions sindicals, es cau en una dinàmica de competència entre sindicats que divideix les plantilles a la pràctica. Per tant, es trenca la unitat obrera necessària per dur a terme lluites sindicals de gran envergadura. A partir d’aquí, la unitat es construeix mitjançant l’aliança entre els diversos sindicats, cosa complicada donat aquest panorama de gran fragmentació sindical que tenim. No obstant això, aqueta qüestió serà motiu d’un altre article en el seu moment.

  • Els càrrecs elegits dels comitès d’empresa i juntes de personal poden exercir l’acció sindical dins de les hores laborals, mentre que la resta de la plantilla no ho pot fer. Així, es crea una jerarquia representant-representada on els càrrecs elegits tenen majors drets que la resta, la qual cosa fins i tot és anti-democràtica. Només cal llegir la resta de l’art. 68 per veure aquesta diferència de condicions.

  • Alhora, això genera una desafecció i desvinculació entre la plantilla. Si ja hi ha algú que es fa càrrec de les qüestions sindicals, ¿per què hauria de fer-ho jo? Això ha estat una de les causes de l’allunyament del sindicalisme entre la classe treballadora, ja que no s’està interpel·lant ni preparant per prendre en les seves mans els seus propis assumptes. Mitjançant diferències i privilegis, es dificulta la participació i la mobilització, i eventualment es ressent la consciència de classe. Des del nostre sindicat veiem aquesta pràctica com un obstacle per a l’acció sindical.

Per sort o per desgràcia, la societat canvia. Avui en dia, a nivell general, a la gent no li interessa participar en sindicats, associacions o moviments socials. Per la CNT ja no té gaire sentit queixar-se que els alliberats sindicals dificulten la participació. Hem passat molts anys fent-ho sense el millor resultat. El mal ja estava fet.

No obstant això, ara tenim més desenvolupat el canal de participació de les seccions sindicals, on pot participar més gent: des de les mateixes seccions triem les nostres representants per a l’acció sindical de manera transparent i democràtica.

La problemàtica que porten associades les alliberacions és que es fan de manera estructural: tindran diverses hores al mes de crèdit horari pagat per l’empresa, sí o sí. Les tindran encara que treballin lleialment per a la seva secció al 100% o encara que es passin el dia al bar.

Amb l’experiència dels últims anys, a la CNT hem comprovat que no cal un calendari estructurat d’hores. Certament, hi ha vegades que aniria molt bé tenir unes hores per a absències del treball per dur a terme accions sindicals. Però això es podria aconseguir des de la lluita de les seccions sindicals per disposar d’un permís retribuït ad-hoc per a cada assumpte concret que no depengui de l’Estatut dels Treballadors, sinó que sigui producte de la negociació col·lectiva. És a dir, un permís fruit d’una conquesta.

Aquesta proposta de permisos puntuals no seria el mateix que una alliberació estructural que es dóna per via legal, que vindria a ser com un privilegi, sinó que entraria més aviat en l’àmbit del control del treball per part d’un organisme veritablement obrer i de base, com és una secció sindical. Mitjançant privilegis, utilitzats d’una manera o una altra, és quan es donen els famosos casos d’absentisme o en què algun sindicat pot arribar a obrir els locals amb alliberats sindicals. Hi ha qui diu que és millor utilitzar aquestes hores que no perdre-les. Total, si paga un altre…

Des de la CNT argumentem que en aquest tipus de pràctiques serveixen per fomentar la divisió, el desapegament, el delegacionisme i les enveges. A més, resulta que el 90% del que es fa en aquestes hores es pot fer fora de l’horari de treball. I l’altre 10% bé es podria fer des d’aquests permisos ad-hoc que sempre hauria de controlar la secció.

Tot això que he explicat no té res a veure amb que l’organització pagui a determinades persones per una tasca concreta, com podria ser obrir els locals. En aquest cas, se’ls paga per fer tasques internes dels sindicats (consergeria, neteja, comptabilitat, comunicació, portar el bar del sindicat, realitzar estudis… el que sigui). No es tracta de tenir una persona alliberada amb diners que provenen de l’empresa, sinó de pagar la feina amb recursos del sindicat.

I això contradiu la dinàmica o el llenguatge polític que s’utilitza en altres moviments. Tenim els exemples dels famosos “alliberats d’ETA”, o les alliberacions que fa l’Esquerra Independentista o els que hi ha en alguns ateneus populars, que es denominen directament “alliberades”. No fan altra cosa que una feina per a la seva organització o col·lectiu.

Repeteixo. Si una organització et paga diners per desenvolupar una feina determinada, no et està alliberant de res: et fa treballar per a ella. A més, caure en aquest llenguatge s’allunya de la dialèctica de la lluita de classes. Perquè, si no, treballar en una carnisseria seria alliberar-te de treballar per a Amazon? I al revés?

Dónem-li valor al que significa que la teva organització et contracti. S’hauria d’interpretar com un estímul per desenvolupar l’agenda que la impulsa, ja que pots dedicar-hi moltes més hores de forma sistemàtica de les que es poden realitzar mitjançant l’esforç voluntari, mentre es dediquen els esforços militants a alguna cosa més útil per a l’organització.

En el nostre cas, això no és altra cosa que posar els andamis de la construcció d’una societat comunista llibertària, però centrant-nos primer a construir una acció sindical potent i ben articulada que torni a posar en la ment de la nostra classe la conquesta dels mitjans de producció.

Miguel G. Gómez

Secretari General de CNT Catalunya i Balears

[CAS]

Durante décadas la CNT fue el sindicato de los tres Noes: “No a las Elecciones sindicales, No a las subvenciones, No a los liberados”. Esto fue seña de la casa y fue repetido hasta la saciedad. Tanto fue así que incluso caló entre algunos movimientos sociales. De ahí se creó el famoso lema “sin subvenciones ni liberados”. En este artículo me centraré en uno de esos noes: la cuestión de las liberaciones.

Comencemos con una definición: tiene la consideración de liberado sindical aquel personal que disponga de horas sindicales a tiempo parcial, de liberación a tiempo total por acumulación de horas sindicales o de liberación a tiempo total por concesión de licencia sindical institucional. Este crédito horario y la posibilidad de juntarlo se recoge en el art 68.e) del Estatuto de los Trabajadores:

e) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala:

1.º Hasta cien trabajadores, quince horas.

2.º De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte horas.

3.º De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas.

4.º De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco horas.

5.º De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas.

Podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas de los distintos miembros del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración.

Es decir, que la persona que es elegida para un comité o como delegada de personal tiene derecho a disfrutar de dicho crédito horario. En otras palabras, se le “libera” de su trabajo habitual para ejercer funciones sindicales y, algo importante, la empresa le continúa pagando la nómina.

El número de horas sindicales mensuales varía de acuerdo con el tamaño de la empresa. Como podemos leer en el ET, estas horas se pueden ceder y acumular de un delegado a otro según lo que esté acordado en el convenio colectivo.

La CNT se opone a estas liberaciones por varios motivos:

  • Al existir elecciones sindicales, se entra en una dinámica de competencia entre sindicatos que divide las plantillas en la práctica. Por tanto, se rompe la unidad obrera necesaria para llevar a cabo luchas sindicales de alto nivel. A partir de entonces la unidad se construye a partir de la alianza entre los diversos sindicatos, cosa harto complicada dado este panorama de gran fragmentación sindical que tenemos. Pero esto será motivo de otro artículo en su momento.

  • Los cargos electos de comités de empresa y juntas de personal pueden ejercer la acción sindical dentro de las horas laborales, mientras que el resto de la plantilla no puede hacerlo. Por tanto, se crea una jerarquía representante-representada por la que los cargos electos tienen mayores derechos que el resto, cosa que es incluso anti-democrática. Solo hay que leer el resto del art. 68 para ver esta diferencia de condiciones.

  • A la vez, esto genera una desafección y desvinculación entre la plantilla. Si hay alguien ya que se encarga de las cuestiones sindicales, ¿por qué voy a hacerlo yo? Esto ha sido una causa del desapego del sindicalismo entre la clase trabajadora, ya que no se la está interpelando ni preparando para tomar en sus manos sus propios asuntos. Mediante diferencias y privilegios, se dificulta la participación y la movilización y, eventualmente, se resiente la conciencia de clase. Desde nuestro sindicato vemos esta práctica como un obstáculo para la acción sindical.

Por suerte o por desgracia, la sociedad cambia. Hoy en día, a nivel general, a la gente no le interesa participar en sindicatos, asociaciones o movimientos sociales. Para la CNT ya no tiene mucho sentido quejarse de que los liberados sindicales dificultan la participación. Hemos pasado muchos años haciéndolo sin el mejor resultado. El mal ya estaba hecho.

Sin embargo, ahora tenemos más desarrollado el canal de participación de las secciones sindicales, en las que puede participar más gente: desde las mismas secciones elegimos nuestras representantes para la acción sindical de forma transparente y democrática.

La problemática que llevan asociadas las liberaciones es que se hacen de forma estructural: tendrán varias horas al mes de crédito horario pagado por la empresa, sí o sí. Las tendrán aunque trabajen lealmente para su sección al 100% o aunque se pasen en día en el bar.

Con la experiencia de los últimos años, en CNT hemos comprobado que no hace falta un calendario estructurado de horas. Cierto, hay veces que iría muy bien tener unas horas para ausentarse del trabajo para realizar acción sindical. Pero esto se podría lograr desde la lucha de las secciones sindicales por disponer de un permiso retribuido ad-hoc para cada asunto concreto que no dependiese del Estatuto de los Trabajadores, sino que fuese producto de la negociación colectiva. Es decir, un permiso fruto de una conquista.

Esta propuesta de permisos puntuales no sería lo mismo que una liberación estructural que se da por vía legal, que vendría a ser como un privilegio, sino que entraría más bien en el ámbito del control del trabajo por parte de un organismo verdaderamente obrero y de base, como lo es una sección sindical. Mediante privilegios, utilizados de una u otra manera, es cuando se dan los famosos casos de absentismo o en los que algún que otro sindicato puede llegar a abrir los locales con liberados sindicales. Hay quien dice que es mejor utilizar estas horas que no perderlas. Total, si paga otro…

Desde la CNT argumentamos que en este tipo de prácticas sirven para fomentar la división, el desapego, el delegacionismo y las envidias. Además, es que resulta que el 90% de lo que se hace en estas horas se puede hacer fuera del horario de trabajo. Y el otro 10% bien se podría hacer desde esos permisos ad-hoc que siempre debería controlar la sección.

Todo esto que he explicado no tiene nada que ver con que la organización le pague a determinadas personas por un trabajo concreto, como podría ser abrir los locales. En este caso, se les paga para hacer tareas internas de los sindicatos (conserjería, limpieza, contabilidad, comunicación, llevar el bar del sindicato, realizar estudios… lo que sea). No se trata de una tener persona liberada con dinero que viene de la empresa, sino de pagar el trabajo con recursos del sindicato.

Y esto contradice la dinámica o el lenguaje político que se utiliza en otros movimientos. Tenemos los ejemplos de los famosos “liberados de ETA”, o las liberaciones que hace la Esquerra Independentista o los que hay en algunos ateneos populares, que se autodenominan directamente “alliberades”. No hacen otra cosa que un trabajo para su organización o colectivo.

Repito. si una organización te paga dinero para desarrollar determinado trabajo, no te está liberando de nada: te está haciendo trabajar para ella. Además, caer en este lenguaje se alejan de la dialéctica de la lucha de clases. Porque, si no, ¿trabajar en una carnicería sería liberarte de trabajar para Amazon? y, ¿al revés?

Démosle valor a lo que significa que tu organización te contrate. Debería interpretarse como un estímulo para desarrollar la agenda que la impulsa, al poderle dedicar muchas más horas de forma sistemática de las que se pueden realizar mediante el esfuerzo voluntario, mientras se dedican los esfuerzos militantes a otra cosa más útil para la organización.

En nuestro caso eso no es otra cosa que poner los andamios de la construcción de una sociedad comunista libertaria, pero centrándonos primero en construir una acción sindical potente y bien articulada que vuelva a poner en la mente de nuestra clase la conquista de los medios de producción.

Miguel G. Gómez

Secretari General de CNT Catalunya i Balears