[CAT]

 

Rubén Flores

 

La setmana passada vam poder veure en molts mitjans la notícia d’un xaval pres de 27 anys amb antecedents psiquiàtrics que va morir d’una aturada cardíaca després d’una contenció mecànica, arran d’un brot. El van matar.

 

Podríem qüestionar-nos quines mesures amb relació a la salut mental tenen a les presons, però l’assumpte va molt més enllà; les contencions mecàniques són d’ús massa habitual en la població psiquiàtrica. Si ja de normal se li dóna poca importància a la salut mental, a la presó només pot ser pitjor.

 

En salut mental contenir hauria de considerar-se com un acte de donar espai i recursos perquè la persona pugui exterioritzar el seu malestar sense danyar-se ni danyar a ningú, proporcionar-li calma per a poder baixar la intensitat de l’angoixa (que sens dubte baixarà el nivell d’exteriorització de la mateixa). Vindria a ser com poder posar límits fora del cos per a treballar el que passa dins del cos, en un moment en què el que passa dins del cos desborda dels seus propis límits. Contenir sense tenir en compte a l’altra persona és repressió, una forma d’agressió.

 

Reprimir és impedir la manifestació de l’angoixa, controlar-la, que no sobrepassi de l’espai físic del cos. Això és una forma d’agressió perquè la manifestació d’un brot psicòtic, per exemple, necessita sobrepassar els límits del cos; aquesta necessitat existeix amb molts altres processos mentals. Impedir aquesta fugida dels processos interiors només pot repercutir negativament en el cos de la persona afectada, de fet dóna peu al fet que els processos que necessiten sortir s’intensifiquin i que només puguin tenir expressió dins del propi cos.

 

Les mal anomenades contencions mecàniques són una forma de tortura, perquè la persona que les pateix no molesti. Se suposa que hi ha protocols i destinen les contencions a situacions excepcionals, però quan els recursos dedicats a la salut mental són mínims, les situacions excepcionals es converteixen en habituals.

 

La campanya #0contenciones posa de manifest que les contencions mecàniques provoquen sofriment, traumes i morts, l’ONU les considera una forma de tortures i hi ha països que aquesta pràctica està prohibida per llei.

 

Necessitem una societat que contengui, no que reprimeixi.

 

No són morts, són assassinats.

 

 

 

[CAST]

 

 

CONTENER NO DEBERÍA SER SINÓNIMO DE REPRIMIR

Rubén Flores

La semana pasada pudimos ver en muchos medios la noticia de un chaval preso de 27 años con antecedentes psiquiátricos que murió de un paro cardíaco tras una contención mecánica, a raíz de un brote. Lo mataron.

Podríamos cuestionarnos qué medidas en relación a la salud mental tienen en las prisiones, pero el asunto va mucho más allá; las contenciones mecánicas son de uso demasiado habitual en la población psiquiátrica. Si ya de normal se le da poca importancia a la salud mental, en prisión sólo puede ser peor.

En salud mental contener debería considerarse como un acto de dar espacio y recursos para que la persona pueda exteriorizar su malestar sin dañarse ni dañar a nadie, proporcionarle calma para poder bajar la intensidad de la angustia (que sin duda bajará el nivel de exteriorización de la misma). Vendría a ser como poder poner límites fuera del cuerpo para trabajar lo que pasa dentro del cuerpo, en un momento en que lo que pasa dentro del cuerpo desborda de sus propios límites. Contener sin tener en cuenta a la otra persona es represión, una forma de agresión.

Reprimir es impedir la manifestación de la angustia, controlarla, que no sobrepase del espacio físico del cuerpo. Esto es una forma de agresión porque la manifestación de un brote psicótico, por ejemplo, necesita sobrepasar los límites del cuerpo; esta necesidad existe con muchos otros procesos mentales. Impedir esta fuga de los procesos interiores sólo puede repercutir negativamente en en cuerpo de la persona afectada, de hecho da pie a que los procesos que necesitan salir se intensifiquen y que sólo puedan tener expresión dentro del propio cuerpo.

Las mal llamadas contenciones mecánicas son una forma de tortura, para que la persona que las padece no moleste. Se supone que hay protocolos y destinan las contenciones a situaciones excepcionales, pero cuando los recursos dedicados a la salud mental son mínimos, las situaciones excepcionales se convierten en habituales.

La campaña #0contenciones pone de manifiesto que las contenciones mecánicas provocan sufrimiento, traumas y muertes, la ONU las considera una forma de torturas y hay países que esta práctica está prohibida por ley.

Necesitamos una sociedad que contenga, no que reprima.

No son muertes, son asesinatos.