Què li podríem comptar a algú que porta anys familiaritzat amb lluites sindicals sobre la burocràcia?

Quan parlem sobre burocràcia, A què ens referim?

El seguiment estricte de normes i lleis és burocràcia? Els nombrosos procediments de treball en una empresa i els seus rols són burocràcia? Fa burocràcia Amazon quan crea jerarquies i rols, amb els seus principis de lideratge i les seves 14 normes? (1)

Quantes vegades una secció sindical s’ha adonat que els vericuetos legals, els “reials decrets” i els llargs processos judicials no són més que pantalles burocràtiques per a acabar trepitjant una vegada més els drets dels treballadors?

Ho pregunto perquè en una certa manera ho desconec ja que no sóc advocat, però sofreixo i he sofert la burocràcia estatal i empresarial des de fa anys, ja que treball per a una empresa privada i en l’àrea de seguretat i salut; en un país amb un dels marcs legals més complexos del món (còpia de l’Alemany) i on, irònicament, els accidents de treball no deixen d’augmentar.

Deia Noam Chomsky que els avanços legislatius en Seguretat i Salut van ser un èxit de la lluita obrera. Igual que altres serveis que vénen de l’estat (Sanitat Pública, Seguretat Social, habitatge social, sistemes de pensions). Perquè al final, encara que no ens agradi com ens governen, ara com ara, en l’estat present de les coses, com a anarquistes, no podem deixar d’ignorar l’estat de necessitat de milers de persones, moltes d’elles joguines trencades del sistema capitalista.

Significa això que hem d’abraçar i celebrar les decisions polítiques de les “democràcies parlamentàries” i aplaudir els seus laberints burocràtics? Significa això que hem d’aplaudir amb les orelles quan anuncien un Ingrés Mínim Vital i l’ESTAT i els seus FUNCIONARIS no aconsegueixen que aquests diners arribi als que el necessiten?

Recordem d’altra banda el que diu el poder econòmic sobre l’ESTAT. Menys lleis, més lliure mercat, menys burocràcia. És això veritat? Les empreses privades volen menys estat? Segur? Llavors, quan l’exèrcit francès intervé en països africans, entenc que totes aquestes empreses privades reneguen de l’ajuda “pacificadora” de les forces armades, mentre extreuen liti i altres minerals en països llunyans… Quan és un FUNCIONARI dolent? Quan té millors condicions laborals que un empleat per compte d’altri en una multinacional? Llavors sí?. Quan és un policia rebentant un piquet i fabricant proves falses, llavors és un funcionari bo.

Màgicament, el funcionari es converteix en heroi quan és un soldat, i entra a sang i foc per a “pacificar” zones de països amb recursos explotables per empreses privades.

O fons d’inversió. Sí. Aquests amb accions en mitjans de comunicació que repeteixen la recepta neoliberal més ben venuda des dels temps dels Chicago Boys (4). Menys estat i més mercat. Llavors és quan l’esquerra cau en el fals dilema. De veritat és tan fàcil caure en aquests paranys?. Voler menys estat no equival a abraçar els postulats neoliberals. Principalment perquè és mentida. És propaganda enganyosa que com deia David Graeber, no és més que una fal·làcia populista, i l’esquerra mainstream no fa més que fer el ridícul cada vegada que demana més control, més estat, més BUROCRÀCIA. Fins i tot hi ha gents d’esquerra “republicana” que demanen un altre estat, altres forces de l’ordre, un altre exèrcit… perquè això és llibertat… Com si els majors ens burocràtics no vinguessin del poder econòmic i el sector privat: FMI, Banc Mundial, l’Organització Internacional del Treball…

De nou David Graehber ens diu el següent: “en realitat, “lliure mercat” significa la creació d’una estructura administrativa global principalment dissenyada per a assegurar l’extracció de benefici per part d’inversors, la “globalització” el que de veritat significa és burocratització”.

Irònicament, les lleis i normes, els marcs legals, les directives, no fan més que regular i normalitzar l’explotació i el neocolonialisme. Posar-li un casc de seguretat a l’explotació perquè sembli que els importa la sinistralitat laboral. Fer plans d’igualtat perquè sembli que els importa els baixos salaris de milions de dones en comparació amb els seus companys. Crear cursos i màsters en països en desenvolupament per a crear una nova generació d’oficinistes precarizados que administrin noves burocràcies. Regular l’ajuda social per a minimitzar i sufocar protestes socials…. Es podria seguir ad infinitum.

Des de europa ja ni ens adonem, perquè hem nascut dins del monstre. Ja no ens sorprèn que ens cobrin pel metre quan se suposa que és un servei públic. O que hagis de vendre el teu cotxe perquè Ada Colau ha regulat per a protegir el medi ambient i, sorpreses de la vida, la classe treballadora paga una altra vegada els plats trencats. O et compres un cotxe nou o no entres a Barcelona…

I la pregunta final seria, Estem burocratitzant els nostres sindicats i ni si vulgui ens estem donant compte?

El sevillano,

(1) Inside Amazon: Wrestling Big Idees in a Bruising Workplace
(2) Views on the welfare state Chomsky is scathing in his opposition to the view that anarchism is inconsistent with support for “welfare state” measures, stating in part that. One ca, of course, take the position that we don’t care about the problems people face today, and want to think about a possible tomorrow. OK, but then don’t pretend to have any interest in human beings and their fate, and stay in the seminar room and intellectual coffee house with other privileged people. Or one ca take a much habiti humane position: I want to work, today, to build a better society for tomorrow – the classical anarchist position, llevi different from the eslògans in the question. That’s exactly right, and it leads directly to support for the people facing problems today: for enforcement of health and safety regulation, provision of national health insurance, support systems for people who need them, etc. That is not a sufficient condition for organizing for a different and better future, but it is a necessary condition. Anything else will receive the well-*merited contempt of people who do not have the luxury to disregard the circumstances in which they live, and try to survive.[44]
(3) Per què França intervé a la República Centreafricana? Una situació d’inestabilitat en un dels països on les empreses privades franceses tenen grans negocis fa perillar sens dubte la continuació d’aquests i els interessos de molts. “En molts països que abans componien el seu pati posterior, França no té la mà en el camp econòmic i en el camp de l’extracció dels recursos minerals i energètics. Les noves elits africanes no dubten a jugar la competència entre les grans potències i els països emergents. D’aquí el desig de París per a reposicionar-se en una nova configuració geopolítica a través de la participació militar directa en els conflictes locals “, diu l’antropòleg Benedict Hazard, especialista en l’Est d’Àfrica en declaracions recollides pel magazine francès L’Humanité.fr.
(4) https://es.wikipedia.org/wiki/chicago_boys

La burocracia y el estado como forma de dominación

¿Qué le podríamos contar a alguien que lleva años familiarizado con luchas sindicales sobre la burocracia?

Cuando hablamos sobre burocracia, ¿A qué nos referimos?

¿El seguimiento estricto de normas y leyes es burocracia? ¿Los numerosos procedimientos de trabajo en una empresa y sus roles son burocracia? ¿Hace burocracia Amazon cuando crea jerarquías y roles, con sus principios de liderazgo y sus 14 normas? (1)

¿Cuántas veces una sección sindical se ha dado cuenta de que los vericuetos legales, los “reales decretos” y los largos procesos judiciales no son más que pantallas burocráticas para acabar pisando una vez más los derechos de los trabajadores?

Lo pregunto porque en cierta manera lo desconozco ya que no soy abogado, pero sufro y he sufrido la burocracia estatal y empresarial desde hace años, ya que trabajo para una empresa privada y en el área de seguridad y salud; en un país con uno de los marcos legales más complejos del mundo (copia del Alemán) y dónde, irónicamente, los accidentes de trabajo no dejan de aumentar.

Decía Noam Chomsky que los avances legislativos en Seguridad y Salud fueron un éxito de la lucha obrera. Igual que otros servicios que vienen del estado (Sanidad Pública, Seguridad Social, vivienda social, sistemas de pensiones). Porque al final, aunque no nos guste cómo nos gobiernan, por ahora, en el estado presente de las cosas, como anarquistas, no podemos dejar de ignorar el estado de necesidad de miles de personas, muchas de ellas juguetes rotos del sistema capitalista.

¿Significa eso que tenemos que abrazar y celebrar las decisiones políticas de las “democracias parlamentarias” y aplaudir sus laberintos burocráticos? ¿Significa eso que tenemos que aplaudir con las orejas cuando anuncian un Ingreso Mínimo Vital y el ESTADO y sus FUNCIONARIOS no consiguen que ese dinero llegue a los que lo necesitan?

Recordemos por otro lado lo que dice el poder económico sobre el ESTADO. Menos leyes, más libre mercado, menos burocracia. ¿Es eso verdad? ¿Las empresas privadas quieren menos estado? ¿Seguro? Entonces, cuando el ejército francés interviene en países africanos, entiendo que todas esas empresas privadas reniegan de la ayuda “pacificadora” de las fuerzas armadas, mientras extraen litio y otros minerales en países lejanos… ¿Cuándo es un  FUNCIONARIO malo? ¿Cuando tiene mejores condiciones laborales que un empleado por cuenta ajena en una multinacional? ¿Entonces sí?. Cuando es un policía reventando un piquete y fabricando pruebas falsas, entonces es un funcionario bueno.

Mágicamente, el funcionario se convierte en héroe cuando es un soldado, y entra a sangre y fuego para “pacificar” zonas de países con recursos explotables por empresas privadas.

O fondos de inversión. Sí. Esos con acciones en medios de comunicación que repiten la receta neoliberal mejor vendida desde los tiempos de los Chicago Boys (4). Menos estado y más mercado. Entonces es cuando la izquierda cae en el falso dilema. ¿De verdad es tan fácil caer en estas trampas?. Querer menos estado no equivale a abrazar los postulados neoliberales. Principalmente porque es mentira. Es propaganda engañosa que como decía David Graeber, no es más que una falacia populista, y la izquierda mainstream no hace más que hacer el ridículo cada vez que pide más control, más estado, más BUROCRACIA. Incluso hay gentes de izquierda “republicana” que piden otro estado, otras fuerzas del orden, otro ejército… porque eso es libertad… Como si los mayores entes burocráticos no vinieran del poder económico y el sector privado: FMI, Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo…

De nuevo David Graehber nos dice lo siguiente: “en realidad, “libre mercado” significa la creación de una estructura administrativa global principalmente diseñada para asegurar la extracción de beneficio por parte de inversores, la “globalización” lo que de verdad significa es burocratización”.

Irónicamente, las leyes y normas, los marcos legales, las directivas, no hacen más que regular y normalizar la explotación y el neocolonialismo. Ponerle un casco de seguridad a la explotación para que parezca que les importa la siniestralidad laboral. Hacer planes de igualdad para que parezca que les importa los bajos salarios de millones de mujeres en comparación con sus compañeros.  Crear cursos y masters en países en desarrollo para crear una nueva generación de oficinistas precarizados que administren nuevas burocracias. Regular la ayuda social para minimizar y sofocar protestas sociales…. Se podría seguir ad infinitum.

Desde europa ya ni nos damos cuenta, porque hemos nacido dentro del monstruo. Ya no nos sorprende que nos cobren por el metro cuando se supone que es un servicio público. O que tengas que vender tu coche porque Ada Colau ha regulado para proteger el medioambiente y, sorpresas de la vida, la clase trabajadora paga otra vez los platos rotos. O te compras un coche nuevo o no entras en Barcelona…

Y la pregunta final sería, ¿Estamos burocratizando nuestros sindicatos y ni si quiera nos estamos dando cuenta?

El sevillano.

(1)  Inside Amazon: Wrestling Big Ideas in a Bruising Workplace

(2)  Views on the welfare state Chomsky is scathing in his opposition to the view that anarchism is inconsistent with support for “welfare state” measures, stating in part that. One can, of course, take the position that we don’t care about the problems people face today, and want to think about a possible tomorrow. OK, but then don’t pretend to have any interest in human beings and their fate, and stay in the seminar room and intellectual coffee house with other privileged people. Or one can take a much more humane position: I want to work, today, to build a better society for tomorrow – the classical anarchist position, quite different from the slogans in the question. That’s exactly right, and it leads directly to support for the people facing problems today: for enforcement of health and safety regulation, provision of national health insurance, support systems for people who need them, etc. That is not a sufficient condition for organizing for a different and better future, but it is a necessary condition. Anything else will receive the well-merited contempt of people who do not have the luxury to disregard the circumstances in which they live, and try to survive.[44]

(3)  ¿Por qué Francia interviene en la República Centroafricana? Una situación de inestabilidad en uno de los países donde las empresas privadas francesas tienen grandes negocios hace peligrar sin duda la continuación de éstos y los intereses de muchos. “En muchos países que antes componían su patio trasero, Francia no tiene la mano en el campo económico y en el campo de la extracción de los recursos minerales y energéticos. Las nuevas élites africanas no dudan en jugar la competencia entre las grandes potencias y los países emergentes. De ahí el deseo de París para reposicionarse en una nueva configuración geopolítica a través de la participación militar directa en los conflictos locales “, dice el antropólogo Benedict Hazard, especialista en el Este de África en declaraciones recogidas por el magazine francés L’Humanité.fr.

(4)  https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago_Boys