[CAT]

Secció Sindical de CNT a Eurest

Eurest/Compass Group obre les cafeteries de Tanatoris Memora a #Barcelona, subjectes a #ERTO per força major, amb plantilla externa. Mentre la plantilla habitual dels centres de treball segueix en ERTO.

En l’enèsima vulneració dels drets laborals per part de Eurest. En aquesta ocasió se’ls ha ocorregut obrir els centres de treball, amb personal d’altres empreses del grup Compass i amb noves contractacions; vulnerant el Reial decret llei 18/2020.

I no ho hem sabut per comunicació de l’empresa. Pensaven que nosaltres, la Secció #CNT que aglutina al 90% dels treballadors habituals, no anàvem a saber de l’obertura de centres, però ens hem personat en dos d’ells per a donar testimoni de l’obertura i la vulneració.

AMB AQUESTA VULNERACIÓ ES BUSCA ACOMIADAR TREBALLADORS DE LA SECCIÓ.

Eurest/Compass Group amb tota seguretat pretén amb aquesta actuació desfer-se de la Secció sindical de CNT, que durant més de 6 anys ha plantat cara i fet valer els seus drets i la seva professionalitat. Però ja havíem plantejat conflicte a l’empresa abans de la crisi del Covid-19 per vulneració d’acords, i ho mantindrem i incrementarem donada la gravetat de les seves actuacions.

Eurest/Compass group és una empresa de serveis d’hostaleria que dóna servei en Hospitals, geriàtrics, menjadors socials, menjadors escolars, seus centrals de diverses empreses (La Caixa, Gas Natural, Cuatre Casas, Nestle,etc) entre d’altres. Una subcontracta que, com totes, extreu els seus beneficis de la precarització de l’ocupació.

Les vulneracions dels drets laborals, que són habituals en els centres de treball que gestiona Eurest/Compass Group, i que la Secció de CNT porta més de 6 anys combatent mitjançant l’ús de l’acció sindical en els centres en els quals és present són les següents:

-Acomiadaments per repressió sindical. L’empresa va realitzar dos acomiadaments a companys de la Secció, que van ser reincorporats en els seus respectius centres després de plantejar conflicte indical.

-Categories professionals. La Secció ha aconseguit que l’empresa reconegui la categoria professional real de més de 30 treballadores, en els centres de treball en els quals som presents

-Reconeixement del dret de promoció. L’empresa pretenia vulnerar els nostres drets de promoció interna, col·locant a gent externa a dit per a tractar de controlar a la Secció.

-Contractes en frau de Llei. Fins ara la secció ha convertit més de 10 contractes temporals perpetus en indefinits. Reconeixent drets i donant estabilitat laboral al mateix nombre de famílies.

-Renovació de material de treball. L’empresa ha pretès en més d’una ocasió que treballem amb maquinària obsoleta o en mal estat, incrementant riscos laborals i càrrega de treball.

-Sobrecàrrega de treball. Hem aconseguit noves contractacions, generant així llocs de treball i acabant amb la sobrecàrrega.

-Tracte arbitrari i vexatori a treballadors. Hem forçat a l’empresa a canviar de centre almenys a dos treballadors conflictius afins a l’empresa, i que aquesta usava per a generar mal ambient i pressió sobre els treballadors.

-Pagament de deutes acumulats amb treballadors. Per hores extres, festius, etc. Deutes que han arribat a les quatre xifres amb algunes treballadores.

PER TOT AIXÒ HEM LLUITAT. PEL QUE NO SOLS CAL DEFENSAR ELS LLOCS DE TREBALL, CAL DEFENSAR LA DIGNITAT OBRERA.

Contacta amb la Secció Eurest/Compass Group de CNT Barcelona: seccio.eurest@barcelona.cnt.es

[CAST]

EUREST VULNERA EL ERTE.

Sección Sindical de CNT en Eurest

Eurest/Compass Group abre las cafeterías de Tanatorios Memora en #Barcelona, sujetas a #ERTE por fuerza mayor, con plantilla externa. Mientras la plantilla habitual de los centros de trabajo sigue en ERTE.

En la enésima vulneración de los derechos laborales por parte de Eurest. En esta ocasión se les ha ocurrido abrir los centros de trabajo, con personal de otras empresas del grupo Compass y con nuevas contrataciones; vulnerando el Real Decreto-ley 18/2020.

Y no lo hemos sabido por comunicación de la empresa. Pensaban que nosotros, la Sección #CNT que aglutina al 90% de los trabajadores habituales, no íbamos a saber de la apertura de centros, pero nos hemos personado en dos de ellos para dar testimonio de la apertura y la vulneración.

CON ESTA VULNERACIÓN SE BUSCA DESPEDIR TRABAJADORES DE LA SECCION.

Eurest/Compass Group con toda seguridad pretende con esta actuación deshacerse de la Sección sindical de CNT, que durante más de 6 años ha plantado cara y hecho valer sus derechos y su profesionalidad. Pero ya habíamos planteado conflicto a la empresa antes de la crisis del Covid-19 por vulneración de acuerdos, y vamos a mantenerlo e incrementarlo dada la gravedad de sus actuaciones.

Eurest/Compass group es una empresa de servicios de Hosteleria que da servicio en Hospitales, geriátricos, comedores sociales, comedores escolares, sedes centrales de varias empresas (La Caixa, Gas Natural, Cuatre Casas, Nestle,etc) entre otros. Una subcontrata que, como todas, extrae sus beneficios de la precarizacion del empleo.

Las vulneraciones de los derechos laborales, que son habituales en los centros de trabajo que gestiona Eurest/Compass Group, y que la Sección de CNT lleva más de 6 años combatiendo mediante el uso de la acción sindical en los centros en los que está presente son las siguientes:

-Despidos por represión sindical. La empresa realizo 2 despidos a compañeros de la Sección, que fueron reincorporados en sus respectivos centros tras plantear batalla sindical.

-Categorías profesionales. La Sección ha conseguido que la empresa reconozca la categoría profesional real de más de 30 trabajadoras, en los centros de trabajo en los que estamos presentes.

-Reconocimiento de derecho de promoción. La empresa pretendía vulnerar nuestros derechos de promoción interna, colocando a gente externa a dedo para tratar de controlar a la Sección.

-Contratos en fraude de Ley. Hasta ahora la sección ha convertido más de 10 contratos temporales perpetuos en indefinidos. Reconociendo derechos y dando estabilidad laboral al mismo número de familias.

-Renovación de material de trabajo. La empresa ha pretendido en más de una ocasión que trabajemos con maquinaria obsoleta o en mal estado, incrementando riesgos laborales y carga de trabajo.

-Sobrecarga de trabajo. Hemos conseguido nuevas contrataciones, generando así puestos de trabajo y acabando con la sobrecarga.

-Trato arbitrario y vejatorio a trabajadores. Hemos forzado a la empresa a cambiar de centro al menos a dos trabajadores conflictivos afines a la empresa, y que esta usaba para generar mal ambiente y presión sobre los trabajadores.

-Pago de deudas acumuladas con trabajadores. Por horas extras, festivos, etc. Deudas que han llegado a las cuatro cifras con algunas trabajadoras.

POR TODO ELLO HEMOS LUCHADO. POR LO QUE NO SOLO HAY QUE DEFENDER LOS PUESTOS DE TRABAJO, HAY QUE DEFENDER LA DIGNIDAD OBRERA.

Contacta con la Sección Eurest/Compass Group de CNT Barcelona: seccio.eurest@barcelona.cnt.es