[CAT]

Aturem l’ERO i frenem el xantatge:  Expropiació de la Nissan

Comunicat de la Taula Sindical de Catalunya

Finalment Nissan, part de l’aliança amb Renault i Mitsubishi, està complint les seves amenaces i ha presentat un ERO de tancament per a les plantes amb seu a Catalunya. L’impacte pot ser molt greu, uns 3000 llocs de treball directes, més de 20.000 de llocs de treball en diferents subcontrates i empreses proveïdores, junt amb tota l’afectació posterior que se’n derivarà cap a altre tipus de sectors.

Només Nissan (sense tenir en compte els efectes d’empreses auxiliars) suposa el 7% del teixit industrial català. A més, es tracta d’una multinacional que ha rebut centenars de milions d’euros de fons públics de forma directa així com indirectes, en forma de comandes de flotes o via costos irrisoris per la seva ubicació a la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada.

Nissan té la poca vergonya de no incloure motivacions econòmiques en l’ERO presentat evidenciant que no hi ha cap motiu real que no sigui la cobdícia. Les seves plantes estan perfectament adaptades i amb coneixement adquirit pel pas de vehicles de motor de combustió a elèctrics. Ja ho estaven produint.

Som davant un problema de primer nivell no només per a una empresa, sinó per a tot el territori i amb conseqüències a la totalitat de la classe treballadora. Si la Nissan aconsegueix els seus objectius de forma fàcil i sense una oposició contundent, ben aviat altres grans empreses prendran el relleu, especialment al sector de l’auto. Nissan, després de parasitar recursos públics durant anys, pretén executar la seva agressió el mes d’agost aprofitant el període vacacional.

Mentrestant la classe política i les institucions no fa absolutament res més enllà de paraules un cop ha vist que la promesa de noves subvencions no serveixen per modificar els plans de la Nissan. Argumenten que davant del lliure mercat no s’hi pot fer res. Assumeixen que les lleis del capitalisme estan per sobre de tot, fins i tot d’ells mateixos.

Per tot això els sindicats sotasignants reivindiquem:

  • La derogació urgent de l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors per recuperar la capacitat de l’administració de denegar EROs. Apartat que va ser eliminat a la darrera Reforma Laboral.

 

  • Davant la voluntat de la Nissan de marxar i tancar les seves plantes, l’expropiació immediata de les instal·lacions, la maquinària, els béns i recursos, fent protagonistes als treballadors del pla de gestió industrial alternatiu i proveint de suficients fons en el període de transició. Nissan ja ha rebut prou indemnització amb les subvencions rebudes i la seva voluntat de marxar. Ara es tracta de fer costat a als treballadors.

 

  • Apostem per un projecte industrial per a la Nissan que segueixi en la línia de reducció dels efectes contaminants i aprofondint en la tecnologia de motor elèctric, que camini cap un nou model de transició ecològica en l’àmbit industrial i amb projecció de servei públic. Aquesta transició no pot ser deixada en mans dels projectes empresarials privats.

 

Els treballadors i les treballadores ens devem a nosaltres mateixos. La nostra força radica en la solidaritat, en la pressió i en la lluita. Com a sindicats, fem una crida al conjunt dels i les treballadores a lluitar per frenar l’agressió de Nissan i per exigir la seva expropiació. Exigim, a més, la fi del servilisme de les institucions polítiques davant de les grans empreses. Les persones sempre hem d’estar per davant del Capital.

 

NISSAN NO ES TANCA! PROU XANTATGES, ATUREM L’ERO!

 

[CAST]

Paremos el ERE y frenemos el chantaje:  Expropiación de la Nissan

Comunicado de la Mesa Sindical de Cataluña

Finalmente Nissan, parte de la alianza con Renault y Mitsubishi, está cumpliendo sus amenazas y ha presentado un ERE de cierre para las plantas con sede en Cataluña. El impacto puede ser muy grave, unos 3000 puestos de trabajo directos, más de 20.000 de puestos de trabajo en diferentes subcontratas y empresas proveedoras, junto con toda la afectación posterior que se derivará hacia otro tipo de sectores.

Solo Nissan (sin tener en cuenta los efectos de empresas auxiliares) supone el 7% del tejido industrial catalán. Además, se trata de una multinacional que ha recibido centenares de millones de euros de fondos públicos de forma directa así como indirectas, en forma de pedidos de flotas o vía costes irrisorios por su ubicación en la Zona franca, Sant Andreu de la Barca y Moncada.

Nissan tiene la poca vergüenza de no incluir motivaciones económicas en el ERE presentado, evidenciando que no hay ningún motivo real que no sea la codicia. Sus plantas están perfectamente adaptadas y con conocimiento adquirido por el paso de vehículos de motor de combustión a eléctricos. Ya lo estaban produciendo.

Estamos ante un problema de primer nivel no solo para una empresa, sino para todo el territorio y con consecuencias a la totalidad de la clase trabajadora. Si la Nissan consigue sus objetivos de forma fácil y sin una oposición contundente, bien pronto otras grandes empresas tomarán el relevo, especialmente al sector de la automoción. Nissan, después de parasitar recursos públicos durante años, pretende ejecutar su agresión el mes de agosto aprovechando el periodo vacacional.

Mientras tanto la clase política y las instituciones no hacen absolutamente nada más allá de palabras una vez ha visto que la promesa de nuevas subvenciones no sirven para modificar los planes de la Nissan. Argumentan que ante el libre mercado no se puede hacer nada. Asumen que las leyes del capitalismo están por encima de todo, incluso de ellos mismos.

Por todo esto los sindicatos abajo firmantes reivindicamos:

  • La derogación urgente del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores para recuperar la capacidad de la administración de denegar ERES. Apartado que fue eliminado en la última Reforma Laboral.
  • Ante la voluntad de la Nissan de marchar y cerrar sus plantas, la expropiación inmediata de las instalaciones, la maquinaria, los bienes y recursos, haciendo protagonistas a las personas trabajadoras del plan de gestión industrial alternativo y proveyendo de suficientes fondos en el periodo de transición. Nissan ya ha recibido suficiente indemnización con las subvenciones recibidas y su voluntad de marchar. Ahora se trata de apoyar a a las trabajadoras.
  • Apostamos por un proyecto industrial para la Nissan que siga en la línea de reducción de los efectos contaminantes y profundice en la tecnología de motor eléctrico, que camine hacia un nuevo modelo de transición ecológica en el ámbito industrial y con proyección de servicio público. Esta transición no puede ser dejada en manos de los proyectos empresariales privados.

Los trabajadores y las trabajadoras nos debemos a nosotros mismos. Nuestra fuerza radica en la solidaridad, en la presión y en la lucha. Como sindicatos, hacemos un llamamiento al conjunto de los y las trabajadoras a luchar para frenar la agresión de Nissan y para exigir su expropiación. Exigimos, además, el fin del servilismo de las instituciones políticas ante las grandes empresas. Las personas siempre tenemos que estar por delante del Capital.

NISSAN NO SE CIERRA! BASTA DE CHANTAJES, PAREMOS El ERE!