[CAT]

El feminisme, un moviment polític que té com a subjecte d’acció la dona, des de la seva aparició fa ja més de tres segles, sempre ha estat i serà abolicionista, ja que es centra en erradicar qualsevol forma d’opressió arrelada al patriarcat que exploti i deshumanitzi les dones, convertint els nostres cossos en mercaderia i perpetuant desigualtats.

La prostitució no pot ser considerada una feina, ja que implica una profunda desigualtat de poder i una forma d’explotació. La prostitució és mercantilització, possessió dels nostres cossos i domini de les dones. Suposa condicions que atempten contra la salut física, psicològica i social de les dones, suposa posar en risc la pròpia vida i extrema pobresa, violacions i esclavitud. En paraules de Carole Pateman: “és una pràctica per la qual els homes asseguren l’accés grupal i regalat al cos de les dones”.

Les dones que es dediquen a la prostitució es veuen forçades per circumstàncies econòmiques, coacció o tràfic de persones. Anomenar proxenetes a aquells que obliguen altres a prostituïr-se no és equiparable a ser empresaris, ja que la indústria de la prostitució es basa en l’opressió i el tràfic d’éssers humans. És important tenir clar que prostitució i tràfic van de la mà i són inseparables; és la pròpia prostitució la que amaga el tràfic. Les Nacions Unides mencionen que el 80% del tràfic mundial es realitza amb finalitats d’explotació sexual i el 90% té com a víctimes a dones i nenes.

Una qüestió fonamental que el feminisme planteja és per què els homes senten la necessitat de pagar per sexe. Mentre que s’entén que una dona es prostitueix a causa d’una situació de necessitat econòmica, resulta crucial reflexionar sobre per què els homes consumeixen pornografia i paguen per tenir sexe amb dones que no els desitgen. Aquesta reflexió ens porta a qüestionar la construcció social de la masculinitat i les dinàmiques de poder que perpetuen la cosificació i la deshumanització de les dones.

Els homes, no us plantegueu per què pagueu per tenir sexe amb persones que no us desitgen? No pareu a pensar que les esteu tractant com si no fossin persones, no veieu que les reduïu a béns de consum, sense considerar els seus desitjos? No us adoneu que sou violadors prepagats?

Això només reforça els estereotips dels rols de gènere associats als nostres sexes i la desigualtat que aquests comporten.

Fa molt poc al Parlament de la Unió Europea s’aprovava un informe sobre ‘Reglamentació de la prostitució a la UE: implicacions en la igualtat entre homes i dones i els Drets Humans de les dones’. Que aquest informe hagi estat aprovat és tot un esdeveniment i un avanç en els Drets Humans de les dones i les nenes. Si bé no és d’obligat compliment, sí que estableix les bases cap a l’abolicionisme.

Aquest informe, que qualsevol persona pot consultar, recull coses tan positives com tenir dret a la Seguretat Social, dret a la regularització de les migrants sense papers en situació de prostitució, partides específiques per a la formació i l’ocupació del fons social europeu, condonació de delictes comesos sota la situació de prostitució, participació en els assumptes que les afectin, dret a una renda bàsica, impossibilitat que els estats persegueixin les persones en prostitució. I, a més a més, es veu plasmat com en aquells països que han optat per un model regulacionista no ha servit per a res i fins i tot es podria dir que estan en una situació pitjor.

En el context de la regulació de la prostitució, és important examinar els models utilitzats en diferents països. Per exemple, a Holanda i Alemanya, alguns dels primers països d’Europa en adoptar un model regulacionista, s’ha observat que aquest model no ha millorat ni la salut mental ni física de les dones prostituïdes, ja que continuen sent sotmeses a amenaces, maltractaments, violacions, abusos, tortures, embarassos no desitjats, lesions vaginals i anals, lesions als ossos i moltes humiliacions i degradacions. A més, ha augmentat la demanda de prostitució entre els homes més joves, perpetuant així la idea que el consum del cos de les dones és alguna cosa pel que tenen dret a pagar.

D’altra banda, tenim el que es coneix com a model nòrdic; sovint es parla del model nòrdic ja que Suècia i Noruega van ser els primers països a implementar lleis abolicionistes. No obstant això, avui en dia la millor llei abolicionista la té França i és cap allà on hauríem de mirar per treballar en aquesta línia. Suècia va adoptar un enfocament abolicionista el 1999, on es penalitza la compra de serveis sexuals mentre es despenalitza l’oferta. Aquest model busca desencoratjar la demanda i abordar la prostitució des d’una perspectiva de Drets Humans, oferint suport i alternatives per a les persones que volen sortir de la prostitució.

Com es va esmentar anteriorment en el mateix informe presentat al Parlament Europeu, s’indica que l’enfocament abolicionista ha tingut efectes positius en la reducció de la prostitució i en el suport a les persones prostituïdes. No només a l’informe es recullen aquests resultats, sinó que investigadores com Melissa Farley, la qual un informe seu també va ajudar a que les dones prostituïdes en el famós cas Carioca fossin considerades víctimes, i institucions com Metges del Món o Dones per la salut, per esmentar només alguns exemples, han arribat a les mateixes conclusions. Informes, repeteixo, que són d’accés públic i que qualsevol persona pot consultar.

És important destacar i tornar a aclarir, ja que veiem amb estupefacció com se’ns acusa a les abolicionistes d’estar en contra de les prostitutes i, res més lluny de la realitat. La postura abolicionista i, per tant, feminista, no va en contra de les persones que es troben en situació de prostitució, sinó que busca protegir els seus drets i oferir-los alternatives reals per sortir d’aquesta situació. L’enfocament recau en assenyalar i responsabilitzar els clients i els proxenetes, així com en qüestionar i desmantellar el sistema que perpetua la cosificació de les dones i les nenes.

És impossible considerar la prostitució com una feina o comparar-la si més no amb arguments tan puerils com que arreu hi ha explotació; no s’està venent força productiva, sinó l’accés al cos de les dones i nenes; és la persona i no la força el que es converteix en mercaderia i, per tant, la prostitució no és sinó una forma d’esclavitud que ha de ser abolida i erradicada.

No s’entén com des de certs sectors de l’esquerra i de l’anarquisme que es diuen a més feministes no s’exigeixen mesures abolicionistes. No s’entén que aquests sectors estiguin d’acord amb sistemes patriarcals i colonials. No s’entén com no es pot estar d’acord amb l’existència d’una Llei Abolicionista o mesures que permetin a les prostitutes denunciar clients i proxenetes i no al revés, aspecte aquest que fa que l’abolicionisme i els països on s’ha optat per ell siguin tan efectius. Hi haurà qui pensi que això és punitivista i què? Resulta vergonyós com sembla que el punitivisme és negatiu quan es tracta només del que ens afecta a les dones. No volem impunitat per aquells que maltracten, violen i vexen els nostres cossos i ments.

En aquesta línia, cal recordar i omplir-nos d’orgull ja que en el XII Congrés Confederal es va abordar aquesta qüestió i com no podria ser d’una altra manera, sent com som un sindicat anarquista, ens posicionem fermament a favor de la seva erradicació. Fent així certa justícia i honorant a Mujeres Libres, la seva tasca va ser fonamental per empoderar les dones i lluitar contra totes les formes d’opressió en una època de grans reptes socials i polítics. La seva postura abolicionista va contribuir a establir les bases i va destacar la importància de desmuntar les estructures patriarcals que perpetuen l’explotació i la violència cap a les dones.

Per acabar deixo alguns extractes de ‘Mujeres libres España 1936-1939′; selecció i pròleg de Mary Nash (Tusquets, 1979):

“Liberatoris de prostitució

L’EMPRESA MÉS URGENT a realitzar en la nova estructura social és la de suprimir la prostitució. Abans que ens ocupem de l’economia o de l’ensenyament, des d’ara mateix, en plena lluita antifeixista encara hem de posar fi radicalment a aquesta degradació social. No podem pensar en la producció, en el treball, en cap mena de justícia, mentre quedi en peu la major de les esclavituds: la que incapacita per a tota vida digna. Que no es reconegui la decència de cap dona mentre no puguem atribuir-nos-la totes. No hi ha senyora de tal, germana de tal, companya de tal, mentre existeixi una prostituta. Perquè qui sosté aquests títols d’honradesa, qui fa possible aquesta decència, és precisament la prostituta, destinada a suplir la respectuós descans concedit al d’enllaç cast, a la sana lactància, a la cuidada gestació de la dona “decent”; els clandestins balbotejos sexuals dels adolescents de famílies cristianes; les “canes” a l’aire dels honorables pares de família.”

«Mujeres Libres», 65 dies de la Revolució

“ELS MUSIC-HALLS i les cases de prostitució segueixen atapeïts de mocadors vermells, vermells i negres i de tota mena de distintius antifeixistes. És una incoherència moral incomprensible que els nostres milicians – lluitadors magnífics en els fronts, de llibertats tan preuades -, siguin a la rereguarda els qui sostinguin i fins i tot estenguin la depravació burgesa en una de les seves formes més penoses de l’esclavitud: la prostitució de la dona. No s’explica que esperits disposats a les trinxeres a tots els sacrificis necessaris per a vèncer en una guerra a mort, fomentin a les ciutats la humiliant compra de carn germana de classe i condició. COMBATENTS: Les dones i homes que no han perdut el sentit de la responsabilitat humana, que defensen un ideal – sigui del matís polític que sigui – s’uneixen a l’obra de reeducació femenina que l’Agrupació Mujeres Libres va iniciar, amb tota la innocència i la constància que això requereix, des del primer moment de la lluita.

COMBATENTS: No sigueu vosaltres, els nostres propis camarades, els qui entorpiu una tasca per si sola tan difícil. Ajudeu-nos a que totes les dones siguin lliures, ames i responsables de la seva dignitat humana. Cerqueu en les vostres relacions sexuals l’intercanvi complet, purifiqueu la sang i l’esperit. Resoleu el problema d’una manera sana, amb dones “netes” i conscients. Ajudeu-nos a que totes les dones siguin aviat així. No continueu atropellant a les que com únic mitjà de vida han de suportar la vostra tirania de compradors mentre nosaltres ens afanyem a trobar el millor mitjà d’emancipar aquestes vides.

Els nostres companys de Sanitat estan decidits a dur a terme ràpidament aquesta iniciativa. Però seria ineficaç si vosaltres, combatents, no col·laboréssiu amb una actitud resoludament emancipadora.”

«Ruta», 21 de gener de 1937

No és obligatori ser anarquista ni feminista, però si et declares com a tal, tingues-ho clar. Feminisme només n’hi ha un, és abolicionista i té clara la seva agenda. Rebutja imitacions i cavalls de Troia.

Greta López
Afiliada a CNT Barcelona

[CAS]

¡Cuidado! Qué vienen las abolicionistas

El Feminismo movimiento político que tiene como sujeto de acción a la mujer, desde su aparición hace ya más de tres siglos siempre ha sido y será abolicionista, ya que se centra en erradicar cualquier forma de opresión arraigada en el patriarcado que explote y deshumanice a las mujeres, convirtiendo nuestros cuerpos en mercancía y perpetuando desigualdades.

La prostitución no puede ser considerada un trabajo, ya que implica una profunda desigualdad de poder y una forma de explotación. La prostitución es mercantilización, posesión de nuestros cuerpos y dominio de las mujeres. Supone condiciones que atentan contra la salud física, psicológica y social de las mujeres, supone poner en riesgo la propia vida y pobreza extrema, violaciones y esclavitud. En palabras de Carole Pateman: “es una práctica por la que los hombres se aseguran el acceso grupal y regalado al cuerpo de las mujeres.”

Las mujeres que se dedican a la prostitución se ven forzadas por circunstancias económicas, coerción o trata de personas. Llamar proxenetas a quienes obligan a otras a prostituirse no es equiparable a ser empresarios, ya que la industria de la prostitución se basa en la opresión y la trata de seres humanos. Es importante tener claro que prostitución y trata van de la mano y son inseparables; es la propia prostitución la que encubre la trata. La ONU menciona que el 80% de la trata mundial se realiza con fines de explotación sexual y el 90% tiene como víctimas a mujeres y niñas.

Una cuestión fundamental que El Feminismo plantea es por qué los hombres sienten la necesidad de pagar por sexo. Mientras que se entiende que una mujer se prostituya debido a una situación de necesidad económica, resulta crucial reflexionar sobre por qué los hombres consumen pornografía y pagan por tener sexo con mujeres que no los desean. Esta reflexión nos lleva a cuestionar la construcción social de la masculinidad y las dinámicas de poder que perpetúan la cosificación y la deshumanización de las mujeres.

¿Los hombres no os planteéis porqué pagáis por tener sexo con personas que no os desean? ¿No os paráis a pensar en que estáis tratando a estas mujeres como si no fueran personas, no veis que las reducís a bienes de consumo, sin considerar sus deseos? ¿No os dais cuenta de qué sois violadores prepagos?

Esto sólo refuerza los estereotipos de los roles de género asociados a nuestros sexos y la desigualad que estos conllevan.

Hace muy poco en el Parlamento de la Unión Europea se aprobaba un informe sobre ‘Reglamentación de la prostitución en la UE: implicaciones en la igualdad entre hombres y mujeres y los DDHH de las mujeres’. Que este informe haya sido aprobado es todo un hito y un avance en los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas. Si bien no es de obligado cumplimiento si que sienta las bases hacia el abolicionismo.

Dicho informe que cualquier persona puede consultar, recoge cosas tan positivas como tener derecho a la Seguridad Social, derecho a la regularización de las migrantes sin papeles en situación de prostitución, partidas específicas para la formación y el empleo del fondo social europeo, condonación de delitos cometidos bajo la situación de prostitución, participación en los asuntos que les afecten, derecho a una renta básica, imposibilidad de que los estados persigan a las personas en prostitución. Y, además se ve plasmado como en aquellos países que han optado por un modelo regulacionista no ha servido para nada e incluso se podría decir que están en una situación peor.

En el contexto de la regulación de la prostitución, es importante examinar los modelos utilizados en diferentes países. Por ejemplo, en Holanda y Alemania, de los primeros países en Europa en adoptar un modelo regulacionista, se ha observado que este modelo no ha mejorado ni la salud mental ni física de las mujeres prostituidas ya que siguen siendo sometidas a amenazas, maltratos, violaciones, abusos, torturas, embarazos no deseados, lesiones vaginales y anales, lesiones en los huesos y múltiples humillaciones y degradaciones. Y, ha aumentado la demanda de la prostitución entre los hombres más jóvenes perpetuando así que el consumo del cuerpo de las mujeres es algo por lo que tienen derecho a pagar.

Por otro lado, tenemos el llamado modelo nórdico; se suele hablar de modelo nórdico ya que Suecia y Noruega fueron los primeros países en implementar leyes abolicionistas. Pero hoy en día la mejor ley abolicionista la tiene Francia y es hacia dónde deberíamos mirar para trabajar en esta línea. Suecia adoptó un enfoque abolicionista en 1999, donde se penaliza la compra de servicios sexuales mientras se despenaliza la oferta. Este modelo busca desalentar la demanda y abordar la prostitución desde una perspectiva de Derechos Humanos, ofreciendo apoyo y alternativas para las personas que desean salir de la prostitución.

Como se mentaba más arriba en el propio informe presentado al Parlamento Europeo se recoge como el enfoque abolicionista ha tenido efectos positivos en la reducción de la prostitución y en el apoyo a las personas prostituidas. No sólo en dicho informe se recogen estos resultados, investigadoras como Melissa Farley; cuyo informe además ayudó a que las mujeres prostituidas en el famoso caso Carioca fueran consideradas como víctimas o, instituciones como Médicos del Mundo o Mujeres por la salud por mentar sólo unos ejemplos han llegado a las mismas conclusiones. Informes repito que son de acceso público y que cualquier persona puede consultar.

Es importante destacar y volver a aclarar ya que vemos con estupefacción como a las abolicionistas se nos acusa de estar en contra de las putas y, nada más lejos de la realidad. La postura abolicionista y, por tanto, feminista, no va en contra de las personas que se encuentran en situación de prostitución, sino que busca proteger sus derechos y ofrecerles alternativas reales para salir de esa situación. El enfoque recae en señalar y responsabilizar a los puteros y a los proxenetas, así como en cuestionar y desmantelar el sistema que perpetúa la cosificación de las mujeres y las niñas.

Es imposible considerar la prostitución como un trabajo o compararlo si quiera con ello con argumentos tan pueriles como que en todas partes hay explotación; no se está vendiendo fuerza productiva, sino el acceso al cuerpo de las mujeres y niñas; es la persona y no la fuerza lo que se transforma en mercancía y por tanto la prostitución no es sino una forma de esclavitud que ha de ser abolida y erradicada.

No es entendible como desde ciertos sectores de la izquierda y del anarquismo que se dicen además feministas no se exijan medidas abolicionistas. No se entiende que estos sectores estén de acuerdo con sistemas patriarcales y coloniales. No se entiende como no se puede estar de acuerdo con que exista una Ley Abolicionista o medidas que permitan a las prostitutas denunciar a puteros y proxenetas y no al revés, aspecto éste que hace que el abolicionismo y los países dónde se ha optado por él sea tan efectivo.

Habrá quiénes piensen que esto es punitivista ¿y qué si lo es? Resulta sonrojante como parece que sólo el punitivismo es algo negativo cuando se trata de lo que sólo nos afecta a las mujeres. No queremos impunidad para quiénes maltratan, violan y vejan nuestros cuerpos y mentes.

Y, en esta línea cabe volver a recordar y llenarnos de orgullo ya que en XII Congreso Confederal se abordó esta cuestión y como no cabría esperar de otra manera siendo como somos un sindicato anarquista nos posicionamos firmemente a favor de su erradicación. Haciendo así cierta justicia y honrando a Mujeres Libres cuya labor fue fundamental para empoderar a las mujeres y luchar contra todas las formas de opresión en una época de grandes desafíos sociales y políticos. Su postura abolicionista contribuyó a sentar las bases y resaltó la importancia de desmantelar las estructuras patriarcales que perpetúan la explotación y la violencia hacia las mujeres.

Para ir terminando os dejo con algunos extractos de ‘Mujeres libres España 1936-1939’; selección y prólogo de Mary Nash (Tusquets, 1979):

“Liberatorios de prostitución

LA EMPRESA MÁS URGENTE a realizar en la nueva estructura social es la de suprimir la prostitución. Antes que ocuparnos de la economía o de la enseñanza, desde ahora mismo, en plena lucha antifascista aún tenemos que acabar radicalmente con esta degradación social. No podemos pensar en la producción, en el trabajo, en ninguna clase de justicia, mientras quede en pie la mayor de las esclavitudes: la que incapacita para todo vivir digno. Que no se reconozca la decencia de ninguna mujer mientras no podamos atribuírnosla todas. No hay señora de tal, hermana de tal, compañera de tal, mientras exista una prostituta.
Porque la que sustenta esos títulos de honradez, la que hace posible esa decencia, es precisamente la prostituta, destinada a suplir la respetuosa vacación concedida al casto noviazgo, a la sana lactancia, a la cuidada gestación de la mujer «decente»; los clandestinos balbuceos sexuales de los adolescentes de familias cristianas; las «canas» al aire de los honrados padres de familia.”

«Mujeres Libres», 65 días de la Revolución

“LOS MUSIC-HALLS y las casas de prostitución siguen abarrotados de pañuelos rojos, rojos y negros y de toda clase de insignias antifascistas. Es una incoherencia moral incomprensible que nuestros milicianos ─luchadores magníficos en los frentes, de unas libertades tan queridas─, sean en la retaguardia los que sustenten y aun extiendan la depravación burguesa en una de sus formas más penosas de la esclavitud: la prostitución de la mujer. No se explica que espíritus dispuestos en las trincheras a todos los sacrificios necesarios para vencer en una guerra a muerte, fomenten en las ciudades la humillante compra de carne hermana de clase y condición. COMBATIENTES: Las mujeres y hombres que no han perdido el sentido de la responsabilidad humana, que defienden un ideal ─sea del matiz político que sea─ se unen a la obra de re-educación femenina que la Agrupación Mujeres Libres inició, con toda la inocencia y la constancia que ella requiere, desde el primer momento de la lucha.

COMBATIENTES: No seáis vosotros, nuestros propios camaradas, los que entorpezcáis una labor de por sí tan difícil. Ayudadnos a que todas las mujeres sean libres, dueñas y responsables de su dignidad humana. Buscad en vuestras relaciones sexuales el intercambio completo, purificaros la sangre y el espíritu. Resolved el problema de una manera sana, con mujeres «limpias» y conscientes. Ayudarnos a que todas las mujeres sean pronto así. No sigáis atropellando a las que como único medio de vida tienen que soportar vuestra tiranía de compradores mientras nosotras nos afanamos en hallar el mejor medio de emancipar estas vidas.

Nuestros compañeros de Sanidad están resueltos a llevar a cabo rápidamente esta iniciativa. Pero sería ineficaz esta labor sin vosotros, combatientes, no colaboraseis con una actitud resueltamente emancipadora.”

«Ruta», 21 enero 1937

No es obligatorio ser anarquista ni feminista, pero si te declaras como tal, ten las cosas claras. Feminismo sólo hay uno, es abolicionista y tiene clara su agenda. Rechaza imitaciones y caballos de Troya.

Greta López
Afiliada a CNT Barcelona