este artículo tiene una versión en castellano

És dilluns, 27 de juny ens trobem davant un país de ressaca electoral, amb milers de persones que havien confiat en el canvi de la mà d’Unidos Podemos que es pregunten què ha passat. Els mitjans feia setmanes que anunciaven el sonat sorpasso, una cosa que al final sembla que s’ha convertit en un excés de confiança en les enquestes preelectorals i que ha passat factura tant en la campanya com finalment en les urnes.

Il·lustració: Oriol Carbonell

Il·lustració: Oriol Carbonell

No entraré en la batalla del relat sobre què ha passat a Podemos, crec que és una cosa que ja faran prou en els pròxims dies els que estiguin més interessats en la pugna pel poder dins d’aquesta organització, però sí que m’agradaria apuntar algunes qüestions que han pogut fer inclinar la balança en aquestes eleccions.

Vivim en una societat capitalista que premia les relacions i el consum ràpid, res no és a llarg termini, això desorienta l’acció planificada i trenca la voluntat del comportament. En un temps d’incerteses com l’actual es busquen valors segurs, que puguin actuar ràpidament sobre les nostres condicions materials. Això ho comprovem en el nostre dia a dia cada vegada que preferim comprar menjar preparat enlloc de realitzar tot el procés que això comportaria. Tenim clar que fer una massa, posar-hi els ingredients al damunt i ficar-la al forn serà millor, tant a nivell d’aportació nutricional com de sabor, que no pas comprar una pizza precuinada. Però acabem triant la majoria de vegades la segona opció ja que ens alimentarà de totes maneres i solucionarà la nostra necessitat de sadollar-nos ràpidament.

Crec que aquesta dinàmica de poder tenir una seguretat amb les nostres condicions materials més immediates ha estat el que ha decantat la balança electoral. S’ha apostat pel valor segur que ha estat el PP, al costat d’una campanya de’Unidos Podemos que s’ha centrat més a crear un imaginari difús —a partir de les idees de Laclau— i no sobre problemes concrets, fet que ha desmobilitzat part del vot; a més, l’estratègia d’UP de voler-se assemblar massa al PSOE ha pogut fer que algunes persones tornessin al partit aquest del «millor president de la democràcia», opció contrastada amb anterioritat. També, com ja he comentat , l’excés de confiança amb les enquestes i les dates en les quals ens trobem han pogut ser part del problema.

Sí, encara hi ha moltes persones que es pregunten com el PP de Rajoy, dels Bárcena, de tots aquests casos de corrupció que hem vist, ha pogut generar confiança. La seva campanya s’ha basat en l’immobilisme, a dir que Espanya va bé i que s’estava començant a veure una recuperació econòmica. Aquí ens hauríem de preguntar si la majoria de persones volien algun tipus de canvi en aquest societat, si el capitalisme no és la ideologia hegemònica i si de debò no tenen molts motius de pes per jugar-se-la amb noves propostes que dins del seu discurs no acaben de concretar què faran. Com deia Monedero: «Són uns fills de puta però són els nostres fills de puta»„. sembla que és l’opció millor valorada.

Encara hi ha moltes persones que es pregunten com el PP de Rajoy, dels Bárcena, de tots aquests casos de corrupció que hem vist, ha pogut generar confiança.

També, hauríem d’entendre que no només es vota a les grans ciutats, a les zones rurals ho fan igualment, i UP ho ha volgut contrarestar amb les aliances amb forces locals, com és el cas del País Valencià. Però, aquest vot rural encara desconfia pel desconeixement de què faran, no hi ha base social en aquestes zones que pugui contrarestar l’efecte. A les zones rurals s’ha notat menys la crisi en part pels pocs llaços socials que queden que l’hagin pogut esmorteir una mica. Això, sumat al fet que la mitjana d’edat és més alta, fa que no es vulguin córrer riscos i l’aposta sigui per opcions més conservadores. En Mariano no els sol agradar, però l’alcalde del seu poble que és del PP tampoc no ho fa tan malament.

A les grans ciutats és on més vot s’ha perdut d’UP i han faltat grans anàlisis sociològiques sobre aquest fenomen; sembla que les candidatures municipalistes no arriben a agregar el que van guanyar en el seu moment i que la tesi municipalista cau i continua sense sostenir-se.

Encara que aquestes dinàmiques de confiança i curterminisme puguin semblar rares, trobo una similitud en part del vot que va cap a UP. Part del cicle 15M estava alimentat per un gran grup de joves que no veien sortides professionals als estudis que tenien —molt s’ha parlat aquests anys del precarieat i les expatriades. Crec que, en certa forma, a mode estructural, ens trobem amb la mateixa solució davant el mateix problema. Una resposta ràpida a les condicions materials, que es va donar pel sorgiment de Podemos abans d’un cicle de mobilitzacions que ja agonitzava per no definir uns objectius clars. La regeneració del sistema amagava al darrere tan sols una necessitat de poder tenir un bon sou, una casa i un cotxe en part de l’electorat d’aquesta formació.

Sembla, doncs, que tot té a veure molt més amb el treball com a eix central de les nostres vides que amb la corrupció o altres assumptes.

Crec que això és un gran problema que hem d’afrontar, fins i tot els anarquistes i els anticapitalistes. Si no som capaços d’actuar sobre problemes concrets i generar llaços de confiança, ho tindrem molt difícil per teixir un moviment. Encara que sembla que els càntics de «si que es pot» a Gènova tanquen el cicle 15M i de regeneració i ens haurem d’enfrontar a nous reptes. La crisi es fa crònica, les úniques polítiques vàlides seran les de la gestió d’aquesta i ja sabem a qui beneficiarà això si governa el PP o, hipotèticament, el PSOE.

Les hipòtesis de regeneració i aguantar l’aposta neoliberal queden invalidades, tenim per davant una caixa de les pensions gairebé buida, un deute impagable, nous ajustos del dèficit, un creixement de la població exclosa del mercat laboral… Sembla que el veritable sostre de cristall era a les institucions, no s’ha pogut fer l’assalt i ara haurem de bregar amb tot el que ens ve al damunt. Sembla que és de nou el moment de començar a fixar-nos en allò material i immediat, en la construcció als barris i els pobles d’alternatives reals a aquest sistema.

 

Amb això no estic dient d’omplir els carrers de lemes com «organitza’t i lluita», ja que estan igual de buits com a concepte que el de la «pàtria» utilitzada per UP. Cal respondre a les nostres necessitats més immediates de forma horitzontal i en comú, i preocupar-nos més pel nostre dia a dia i de qui tenim al voltant, que no pas perdre el temps en lemes i discursos que enarboren una revolució que sembla materialment molt llunyana.

Això ha estat una de les coses que ens han ensenyat per exemple la PAH o la FAGC, en què és possible generar confiança en les persones a través d’un moviment que qüestiona els valors capitalistes, amb tots els seus encerts i els seus errors, però que són capaços de generar moviment. No hem d’oblidar que sense la construcció d’aquests vincles de confiança i de solidaritat ens serà complicat créixer, ja que sempre estaran…, aquests fills de…, que ho fan més ràpid.

 

És possible generar confiança en les persones a través d'un moviment que qüestiona els valors capitalistes, amb tots els seus encerts i els seus errors.

El cortoplacismo ha ganado las elecciones

Es lunes 27 de Junio, nos encontramos ante un país de resaca electoral, con miles de personas que habían confiado en el cambio de la mano de Unidos Podemos preguntándose qué ha pasado. Los medios llevaban semanas anunciando el sonado sorpasso, algo que al final parece que se ha convertido en un exceso de confianza en las encuestas preelectorales que ha pasado factura tanto en la campaña como finalmente en la urnas.

No voy a entrar en la batalla por el relato de qué ha pasado en Podemos, creo que es algo que ya harán suficiente en los próximos días los que estén más interesados en la pugna por el poder dentro de esa organización, pero sí que me gustaría apuntar algunos temas que han podido hacer inclinarse la balanza en estas elecciones.

Vivimos en una sociedad capitalista que premia las relaciones y el consumo rápido, nada es a largo plazo, esto desorienta la acción planificada y rompe la voluntad del comportamiento. En un tiempo de incertidumbres como el actual se buscan valores seguros, que puedan actuar rápidamente sobre nuestras condiciones materiales. Esto lo comprobamos en nuestro día a día cada vez que preferimos comprar comida preparada en vez realizar todo el proceso que esto conllevaría. Tenemos claro que hacer una masa, poner los ingredientes encima y meterla en el horno va a ser mejor, tanto a nivel de aporte nutricional, como de sabor, que comprar una pizza precocinada. Pero acabamos eligiendo la mayoría de veces la segunda opción ya que nos va a alimentar de todas formas y va a solventar nuestra necesidad de alimentarnos rápidamente.

Creo que esta dinámica de poder tener una seguridad con nuestras condiciones materiales más inmediatas ha sido lo que ha decantado la balanza electoral. Se ha apostado por ese valor seguro que ha sido el PP, esto junto a una campaña de Unidos Podemos que se ha centrado más en crear un imaginario difuso a partir de las ideas de Laclau y no sobre problemas concretos, esto ha desmovilizado parte del voto, además la estrategia de UP donde se han querido parecer demasiado al PSOE ha podido hacer que algunas personas volvieran al partido ese del “mejor presidente de la democracia”, opción contrastada con anterioridad. También como he comentado antes, el exceso de confianza por las encuestas y las fechas en las que nos encontramos han podido ser parte del problema.

Si, aún hay muchas personas que se están preguntando como el PP de Rajoy, de los Barcenas, de todos esos caso de corrupción que hemos visto, ha podido generar confianza. Su campaña se ha basado en el inmobilismo, en decir que España va bien y en que se estaba empezando a ver una recuperación económica. Aquí nos tendríamos que preguntar si la mayoría de personas querían algún tipo de cambio en este sociedad, si el capitalismo no es la ideología hegemónica y si de verdad no tienen muchos motivos de peso para jugársela a nuevas propuestas que dentro de su discurso no acaba de concretar que van a hacer. Como decía Monedero “Son unos hijos de puta pero son nuestros hijos de puta” parece que es la opción mejor valorada.

También tendríamos que entender que no sólo se vota en las grandes ciudades, en las zonas rurales también lo hacen, aquí UP lo ha querido contrarrestar con las alianzas con fuerzas locales cómo es el caso del País Valencià. Pero este voto rural aún desconfía por el desconocimiento de que van a hacer, no hay base social en estas zonas que pueda contrarrestar el efecto. En las zonas rurales se ha notado menos la crisis en parte por los pocos lazos sociales que quedan que la han podido amortiguar un poco. Eso sumado a que la media de edad es más alta hace que no se quieran correr riesgos y la apuesta sea por opciones más conservadoras. El Mariano no les suele gustar, pero el alcalde de su pueblo que es del PP tampoco lo hace tan mal.

En las grandes ciudades es donde más voto se ha perdido de UP, ha falta de grandes análisis sociológicos sobre este fenómeno, parece que las candidaturas municipalizas no llegan a agregar lo que ganaron en su día. Parece que la tesis municipalista cae y sigue sin sostenerse.

Aunque estas dinámicas de confianza y cortoplacismo puedan parecer raras, encuentro una similitud en parte del voto que va hacia UP. Parte del ciclo 15M estaba alimentado por un gran grupo de jóvenes que no veían salidas profesionales a los estudios que tenían, mucho se ha hablado estos años del precariado y las expats. Creo que en cierta forma a modo estructural nos encontramos ante la misma solución ante el mismo problema. Una respuesta rápida a las condiciones materiales, que se dio por el surgimiento de Podemos antes un ciclo de movilizaciones que ya agonizaba por no definir unos objetivos claros. La regeneración del sistema escondía detrás tan solo una necesidad de poder tener un buen sueldo, una casa y un coche en parte del electorado de esta formación.  Parece que todo tiene que ver mucho más con el trabajo como eje central de nuestras vidas que con la corrupción o demás asuntos.

Creo que esto es un gran problema que tenemos que afrontar, incluso las anarquistas y anticapitalistas, sino somos capaces de actuar sobre problemas concretos y generar lazos de confianza, lo vamos a tener muy difícil para tejer un movimiento. Aunque parece que los cánticos de “si se puede” en Génova cierran el ciclo 15M y de regeneración y nos tendremos que enfrentar a nuevos retos. La crisis se hace crónica, las únicas políticas que van a ser validas van a ser las de la gestión de esta y ya sabemos a quien va a beneficiar esto gobernando el PP o hipotéticamente el PSOE.

Las hipótesis de regeneración y aguantar el envite neoliberal quedan invalidadas, tenemos por delante una caja de las pensiones casi vacía, una deuda impagable, nuevos ajustes del déficit, un crecimiento de la población excluida del mercado laboral… Parece que el verdadero techo de cristal estaba en las instituciones, no se ha podido dar el asalto y ahora tendremos que lidiar con todo lo que nos viene encima. Parece que es de nuevo el momento de empezar a fijarnos de nuevo en lo material e inmediato, en la construcción en los barrios y los pueblos de alternativas reales a este sistema.

Con esto no estoy diciendo en llenar las calles de lemas como “organízate y lucha”, ya que están igual de vacíos como concepto que la “patria” utilizada por UP. Es de responder a nuestras necesidades más inmediatas de forma horizontal y en común, de preocuparnos más por nuestro día a día y quien tenemos alrededor, que en lemas y discursos que enarbolan una revolución que parece materialmente muy lejana.

Esto ha sido una de las cosas que nos han enseña por ejemplo la PAH o la FAGC, en que es posible generar confianza en las personas a través de un movimiento que cuestiona los valores capitalistas, con todos sus aciertos y errores, pero que son capaces de generar movimiento. No tenemos que olvidar, que sin la construcción de estos vínculos de confianza y solidaridad nos va a ser complicado crecer, ya que siempre estarán … esos hijos de… que lo hacen más rápido.