este artículo tiene una versión en castellano

«L’horror és que per primera vegada vivim en un món on ja no podem imaginar-ne un de millor.» Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno.

Quan va néixer Solidaritat Obrera, com a periòdic, la classe treballadora vivia en unes condicions de misèria, sense accés garantit al que se suposa que són les necessitats més elementals per al desenvolupament de la vida. es podria pensar que una realitat tan crua era suficient per si mateixa per generar una consciència col·lectiva sobre la posició d’hom al món. Lluny d’idealitzar la pobresa i la misèria com a guspires que encenen l’instint revolucionari, mai no hem d’oblidar la tasca dels internacionalistes, que durant dècades es van dedicar a pregonar unes idees i a organitzar els pobres per a la defensa dels seus interessos, amb què s’iniciava un dels moviments més reeixits en la tasca de l’emancipació, l’antany i poderós moviment obrer.

Tota aquesta tasca política —on es barrejaven les insurreccions, la fundació de societats obreres, els clubs esportius, les eleccions parlamentàries, els ateneus o els magnicidis— va ser la que va va fer possible la certesa que els treballadors podien crear un món millor. Primer, va ser la idea, el socialisme, que pas a pas s’anava materialitzant de diverses formes i traçava diferents vies per aconseguir-ho, des de la socialdemocràcia fins a l’anarquisme.

Creem la possibilitat de creure en un món nou.

Cal tenir en compte que era la primera vegada a la història que es desenvolupaven projectes polítics revolucionaris d’aquella magnitud, d’aquí l’experimentació, les derrotes, les victòries, la diversitat existent, però, també, les grans similituds entre els grans projectes, ja que al cap i a la fi compartien el mateix horitzó. Tot això va resultar en la capacitat de les masses d’imaginar, creure i, a més a mé, tenir la capacitat de materialitzar aquest somni en forma de nou món. Cap altres raons de més que la creença i la capacitat van ser les que van permetre que milions de persones a tot el món —que no tenien res a perdre— es juguessin la vida per un somni.

 

Però, les idees van ser derrotades, les possibilitats afeblides i les capacitats amputades. Avui, som incapaços d’imaginar un món de persones lliures i iguals. Les traves són múltiples, des de la millora de la qualitat de vida als països desenvolupats o el triomf inexorable de les idees de les elits, fins a l’estrepitós fracàs de la majoria de les experiències revolucionàries. Partint de la base de la derrota i de l’aprenentatge de les experiències històriques ens toca rearmar-nos, començant per les idees, passant per l’estratègia i acabant amb la construcció d’unes noves bases materials que possibilitin la capacitat de canviar el món.

Potser aquest sigui un dels grans problemes als quals (no) s’enfronten els militants polítics. És la ideologia del segle xix suficient per fer una revolució en un país desenvolupat del segle xxi? La resposta a aquesta pregunta no implica renegar de l’anarquisme, del marxisme o de l’-isme preferit. La resposta implica tenir la capacitat política que van tenir els qui van idear aquests marcs ideològics fa més d’un segle: tenir un objectiu marcat i la capacitat, mitjançant l’anàlisi i l’acció política, de caminar fins a ell. De poc serveix repetir mantres, frases buides o recordar constantment temps passats. Fem com els internacionalistes, fusionem-nos amb el poble, siguem poble i no un paràsit d’ell, oferim les eines i les idees i aconseguim que aquestes siguin defensades per una majoria social. Creem la possibilitat de creure en un món nou.

 

Imaginar un mundo nuevo

 

“El horror es que por primera vez vivimos en un mundo en el que ya no podemos imaginar uno mejor” Adorno.

Cuando nació Solidaridad Obrera, como periódico, la clase trabajadora vivía en unas condiciones de miseria. Sin acceso garantizado a lo que suponen las necesidades más elementales para el desarrollo de la vida. Podría pensarse que una realidad tan cruda se bastaba por si misma para generar una consciencia colectiva acerca de la posición de uno en el mundo. Lejos de idealizar la pobreza y la miseria como mecha que prende el instinto revolucionario, nunca debemos olvidar la labor de los internacionalistas que durante décadas se dedicaron a pregonar unas ideas y organizar a los pobres por la defensa de sus intereses, comenzando así uno de los movimientos más exitosos en la tarea de la emancipación, el antaño poderoso movimiento obrero.

Toda esta labor política donde se mezclaban las insurrecciones, la fundación de sociedades obreras, clubes deportivos, elecciones parlamentarias, ateneos o magnicidios fue la que posibilitó la certeza de que los trabajadores podían crear un mundo mejor. Primero fue la idea, el Socialismo, que paso a paso se iba materializando de diversas formas y trazando distintas vías para alcanzarlo, desde la socialdemocracia hasta el anarquismo.

Hay que tener en cuenta que era la primera vez en la historia que se desarrollaban proyectos políticos revolucionarios de tal calado, de ahí la experimentación, las derrotas, las victorias, la diversidad existente pero también las grandes similitudes entre los grandes proyectos, pues al fin y al cabo compartían el mismo horizonte. Todo ello resultó en la capacidad de las masas de imaginar, creer y, además, tener la capacidad de materializar ese sueño en forma de nuevo mundo. Ninguna otra razón más que la creencia y la capacidad fue lo que permitió que millones de personas en todo el mundo que no tenían nada que perder se jugaran la vida por un sueño.

Pero las ideas fueron derrotadas, las posibilidades debilitadas y las capacidades amputadas. Hoy somos incapaces de imaginar un mundo de personas libres e iguales. Las trabas son múltiples, desde la mejora de la calidad de vida en los países desarrollados o el triunfo inexorable de las ideas de las élites, hasta el estrepitoso fracaso de la mayoría de las experiencias revolucionarias. Partiendo de la base de la derrota y del aprendizaje de las experiencias históricas nos toca rearmarnos, empezando por las ideas, pasando por la estrategia y terminando con la construcción de unas nuevas bases materiales que posibiliten la capacidad de cambiar el mundo.

Quizás este sea uno de los grandes problemas a los que (no) se enfrentan los militantes políticos ¿Es tu ideología del siglo XIX suficiente para hacer una revolución en un país desarrollado del siglo XXI? La respuesta a esta pregunta no implica renegar del anarquismo, del marxismo o del -ismo preferido. La respuesta implica tener la capacidad política que tuvieron quienes idearon estos marcos ideológicos hace más de un siglo: tener un objetivo marcado y la capacidad, mediante el análisis y la acción política, de caminar hacia él. De poco sirven repetir mantras, frases huecas o recordar constantemente tiempos pasados. Hagamos como los internacionalistas, fusionémonos con el pueblo, seamos pueblo y no un parásito de él, ofrezcamos las herramientas y las ideas y consigamos que estas sean defendidas por una mayoría social. Creemos la posibilidad de creer en un mundo nuevo.