este artículo tiene una versión en castellano

“Nosotros”, cridava davant la munió reunida un ministre de justícia mentre es vantava de les seves gestes juvenils. La veritat era que, més enllà de servir de nom per a un grup d’acció anarquista, en aquell primer terç del segle XX s’havia aconseguit aixecar una consciència i una identitat comuna en sentit revolucionari. L’existència d’una premsa obrera va tenir molt a veure en aquest procés.

El moviment obrer coincideix en el seu sorgiment amb la industrialització de la premsa escrita. El linotip s’inventa al 1886, abaratint els costos i permetent a les seves primeres organitzacions llançar desenes de publicacions en les dècades següents. En aquest incipient moviment els coneixements relatius a la premsa escrita eren tan importants que generalment trobem a tipògrafs en els llocs de responsabilitat. Es tractava d’adquirir una veu pròpia per no permetre que cap mitjà burgès, per molt a l’esquerra que se situés, pogués parlar en nom de la classe oprimida.

Amb el sorgiment del sindicalisme revolucionari sorgeix una estructura capaç de dotar a la premsa obrera de més mitjans i major penetració social. El proletariat industrial llegeix capçaleres com Industrial Worker, La Vie Ouvrière, o Solidaritat Obrera, que arribaran a mirar de tu a tu a les de la burgesia, amb desenes de milers d’exemplars de tiratge. Que al final del cicle revolucionari es convertirien en centenars de milers. Aquesta capacitat de formar una comunitat d’idees compartides és el que permet que quan un obrer del metall de León diu “Portem un món nou en els nostres cors”, tots els treballadors sàpiguen exactament a quin món es refereix. Crec que també és el que permet que un cambrer de Reus s’identifiqui a si mateix, en to fatxenda, com un dels “reis de la pistola obrera de Barcelona” i ningú es posi les mans al cap.

Tenir els seus propis periòdics va fer que la classe obrera narrés història en primera persona durant dècades. Però la derrota de la revolució mundial de 1917-1939 aconsegueix emmudir aquella veu pròpia, almenys durant un temps.

Ha passat un segle des que es fundessin la major part d’aquelles publicacions i la necessitat de disputar el terreny de la comunicació, lluny de desaparèixer, s’ha fet encara més urgent. El predomini de la premsa escrita va donar pas a la ràdio, a la televisió i, en les últimes dues dècades, a internet, en una successió acumulativa que acaba per envair cada espai de les nostres vides. Es fa difícil trobar una sola relació social no mediatitzada i avui en dia la major part de la població coneix el que passa al seu propi barri abans pel que diuen els mitjans que per habitar-hi.

 

Alguna cosa va quedar a l’espai llibertari d’aquella idea passada. De cada centre social, de cada assemblea, de cada sindicat no triga a sorgir un butlletí o un fanzine. Exercici que, en general, es queda en l’autoconsum. És a dir, es torna innocu per a un capitalisme que avui dia divideix la societat no en una massa unitària, sinó en petits grups de consumidors molt especialitzats. Si no hi ha possibilitat de transformació social no hi ha diferència, per al capitalisme, entre un grup de consumidors de, per exemple, cromos de futbol i un grup de consumidors de teoria revolucionària.

L’Estat assistencial ha reduït la capacitat dels sindicats per formar comunitat amb els sectors més precaris del proletariat. Ara són precisament els més acomodats els que se sindiquen. Igual que això dificulta reconstruir els sindicats revolucionaris tal com eren abans, dificulta reconstruir la premsa obrera tal com la vam conèixer.

Amb el sorgiment d’internet els mitjans de comunicació massius es fan oberts. Els 1.090 milions d’usuaris actius de Facebook o els 310 milions de Twitter podrien fer-nos pensar que, de nou, un important sector de la classe obrera té la possibilitat d’expressar-se de forma massiva. No obstant això, els proletaris s’expressen no com a classe, sinó com a individus separats i reforçant aquesta mateixa separació. De forma mecànica aquests mitjans acaben per formar grups tancats d’usuaris que actuen com a càmeres de ressonància en les quals és molt complicat que entrin idees noves, però també que surtin. De nou topem amb el capitalisme en la seva fase actual estructurant a la població en grups de consumidors.

L’Estat assistencial ha reduït la capacitat dels sindicats per formar comunitat amb els sectors més precaris del proletariat.

Vol dir que hem de donar la batalla de la comunicació per perduda? No contribueix tot intent de comunicar a alimentar l’eixordador murmuri d’informació constant? Penso que no, que només significa que el combat, com es va donar en els temps de predomini de la premsa en paper, ha de realitzar-se en col·lectiu. Només en col·lectiu i sota un programa podem equilibrar la balança entre la necessitat de conquerir una veu pròpia per a la nostra classe i evitar enfortir la mediatització social.

Potser així un dia no necessitarem que ningú expliqui la nostra història en tercera persona del plural.

 

PRIMERA PERSONA DEL PLURAL PROLETARIO.

“Nosotros”, gritaba ante la muchedumbre reunida un ministro de justicia mientras alardeaba de sus hazañas juveniles. Lo cierto era que, más allá de servir de nombre para un grupo de acción anarquista, en aquel primer tercio del siglo XX se había conseguido levantar una conciencia y una identidad común en sentido revolucionario. La existencia de una prensa obrera tuvo mucho que ver en ese proceso.

El movimiento obrero coincide en su surgimiento con la industrialización de la prensa escrita. El linotipo se inventa en 1886, abaratando los costes y permitiendo a sus primeras organizaciones lanzar decenas de publicaciones en las décadas siguientes. En este incipiente movimiento los conocimientos relativos a la prensa escrita eran tan importantes que generalmente encontramos a tipógrafosi en los puestos de responsabilidad. Se trataba de adquirir una voz propia para no permitir que ningún medio burgués, por muy a la izquierda que se situase, pudiera hablar por la clase oprimida.

Con el surgimiento del sindicalismo revolucionario surge una estructura capaz de dotar a la prensa obrera de mayores medios y mayor penetración social. El proletariado industrial lee cabeceras como Industrial worker, La Vie ouvrière, o Solidaridad Obrera, que llegarán a mirarse de tú a tú con las de la burguesía, con decenas de miles de ejemplares de tirada.iiiii Que al final del ciclo revolucionario se convertirían en cientos de miles. Esa capacidad de formar una comunidad de ideas compartidas es lo que permite que cuando un obrero del metal de León dice “Llevamos un mundo nuevo en los corazones”, todos los trabajadores sepan exactamente a qué mundo se refiere. Creo que también es lo que permite que un camarero de Reus se identifique a sí mismo, en tono bravucón, como uno de los “reyes de la pistola obrera de Barcelona” y nadie se lleve las manos a la cabeza.

Tener sus propios periódicos hizo que la clase obrera contara historia en primera persona durante décadas. Pero la derrota de la revolución mundial de 1917-1939 logra enmudecer aquella voz propia, al menos durante un tiempo.

Ha pasado un siglo desde que se fundaran la mayor parte de aquellas publicaciones y la necesidad de disputar el terreno de la comunicación, lejos de desaparecer, se ha hecho todavía más urgente. El predominio de la prensa escrita dio paso a la radio, a la televisión y, en las últimas dos décadas, a internet, en una sucesión acumulativa que termina por invadir cada espacio de nuestras vidas. Cuesta ya encontrar una sola relación social no mediatizada y hoy en día la mayor parte de la población conoce lo que pasa en su propio barrio antes por lo que dicen los medios que por habitar en él.

Algo quedó en el espacio libertario de aquella idea pasada. De cada centro social, de cada asamblea, de cada sindicato no tarda en surgir un boletín o un fanzine. Ejercicio que, por lo general, se queda en el autoconsumo. Es decir, se vuelve inocuo para un capitalismo que hoy en día divide la sociedad no en una masa unitaria, sino en pequeños grupos de consumidores muy especializados. Si no hay posibilidad de transformación social no existe diferencia, para el capitalismo, entre un grupo de consumidores de, por ejemplo, cromos de fútbol y un grupo de consumidores de teoría revolucionaria.

El Estado asistencial ha reducido la capacidad de los sindicatos para formar comunidad con los sectores más precarios del proletariado. Ahora son precisamente los más acomodados los que se sindican. Igual que esto dificulta reconstruir los sindicatos revolucionarios tal y como eran antes, dificulta reconstruir la prensa obrera tal y como la conocimos.

Con el surgimiento de internet los medios de comunicación masivos se hacen abiertos. Los 1090 millones de usuarios activos de Facebook o 310 millones de Twitteriv podrían hacernos pensar que, de nuevo, un importante sector de la clase obrera tiene la posibilidad de expresarse de forma masiva. Sin embargo, los proletarios se expresan en ellos no como clase, sino como individuos separados y reforzando esa misma separación. De forma mecánica estos medios terminan por formar grupos cerrados de usuarios que actúan como cámaras de eco en las que es muy complicado que entren ideas nuevas, pero también que salgan. De nuevo nos topamos con el capitalismo en su fase actual estructurando a la población en grupos de consumidores.

¿Quiere decir que debemos dar la batalla de la comunicación por perdida? ¿No contribuye todo intento de comunicar a alimentar el ensordecedor murmullo de información constante? Pienso que no, que solo significa que el combate, como se dio en los tiempos de predominio de la prensa en papel, debe realizarse en colectivo. Sólo en colectivo y bajo un programa podemos equilibrar la balanza entre la necesidad de conquistar una voz propia para nuestra clase y el evitar fortalecer la mediatización social. Quizá así un día no necesitemos que nadie cuente nuestra historia en tercera persona del plural.