Erich Fromm: capitalisme, personalitat humana i sindicalisme.

Deia Erich Fromm, psicoanalista, psicòleg social i filòsof humanista de l’escola de Frankfurt, que el capitalisme va significar un avanç d’importància en el desenvolupament de la personalitat humana, i que “Marx no va predir que els treballadors es veien beneficiats pel capitalisme, ja que els permetria aconseguir un nivell de vida amb comoditats i participació en el progrés econòmic, de tal forma que els treballadors tenen molt més a perdre que les seves cadenes” (1).

En resum, Erich deia que el capitalisme va ser beneficiós per a la classe treballadora, en contra de l’anàlisi de Marx.

En relació a la crítica d’Erich Fromm a Marx, podem trobar una bona matisació en un llibre anomenat “Les conviccions de Erich Fromm” (Roberto Oscar Silva):

“Creiem que en aquest punt Fromm comet alguns errors. En primer terme, ha d’assenyalar-se que no és la classe obrera dels països centrals en el seu conjunt la que rep els beneficis del capitalisme sinó alguns d’ells, i en segon terme, ha de marcar-se que totes les conquestes van ser obtingudes per la lluita d’aquests treballadors, ja que difícilment la burgesia de qualsevol país estigui disposada a concedir beneficis als seus treballadors per la seva pròpia voluntat. I finalment, i no per això menys important, Fromm no té en compte (cosa que sí que va considerar el “vell” Marx) el caràcter imperialista que van tenir aquests països centrals, ja que va ser el saqueig en Africa, Àsia i Amèrica Llatina el que va permetre a les burgesies imperialistes donar uns certs beneficis als seus treballadors i d’aquesta manera mantenir en un cert estat de sopor a la seva classe obrera. No per casualitat moltes vegades la burgesia d’aquests països imperials va rebre el suport de la seva classe obrera en les seves aventures invasores”.

En resum, l’error que se li assenyala a Fromm és confondre classe treballadora de països imperialistes amb la classe treballadora mundial.

Dit això, faltaria també assenyalar una situació que ja en els temps en els quals Erich Fromm ens deixés (1980) estava començant a tenir-se en compte seriosament: el total col·lapse mediambiental i la destrucció de milers d’habites naturals així com els recursos necessaris per a la continuació de la vida humana (sobretot en regions víctimes de l’imperialisme) provocat per l’avanç del “progrés” (sistema capitalista), a pesar que a Greta Thunberg sempre se li passi esmentar-ho amb claredat.

Dit això, tornem a a l’altre factor que Erich esmenta com un altre subproducte del capitalisme: el desenvolupament de la personalitat humana. I ara analitzem els diferents tipus de personalitats que Erich usa per a descriure o entendre la societat actual (societat de consum):

1. La personalitat perceptiva: El tipus receptiu es caracteritza per la constant necessitat de rebre aprovació i reconeixement dels altres.
2. Personalitat de l’explotador: perfils que estableixen vincles i relacions amb els altres per pur interès, per benefici propi i fins i tot com va dir Fromm en el seu moment, “per interès comercial”.
3. L’acumulador: El perfil acumulador o d’acaparament fa referència a aquestes persones que només tenen un objectiu, una necessitat: atresorar béns materials, posseir cada vegada més coses, més objectes…
4. La personalitat mercantil: persones que estableixen relacions amb altres amb la finalitat d’obtenir un benefici econòmic.
5. El productiu: El tipus productiu és una persona que canalitza tot el seu esforç i interès a ser algú compromès amb l’ésser humà. Què vol dir això? Bàsicament que són individus capaços de construir relacions amoroses, enriquidores i significatives amb els seus semblants.

Com podem veure, de tots els tipus de personalitats descrits, que s’enquadren dins de la societat de consum, només la personalitat productiva ens ajudaria a tenir una visió optimista del desenvolupament de la personalitat. La personalitat productiva, compromesa amb el desenvolupament humà, intentaria per tots els mitjans empatitzar amb els seus semblants i ajudar als que ho necessiten sense demanar res a canvi.

Per contra, és gairebé inevitable pensar en exemples de tipus de personalitats que busquen la necessitat de reconeixement (Tipus 1), l’explotació (2), l’acumulació (3) i la mercantilització (3), en l’entorn empresarial de la societat capitalista actual. Sigui perquè aquests patrons de comportament es valorin com a positius per a l’ascens social i laboral, o perquè la màquina capitalista deixi completament de costat qualsevol valor humanista que ajudi a treure a la classe treballadora de la més completa alienació. Ell mateix ho deia amb aquestes paraules: “L’home es converteix en un engranatge de la vasta màquina econòmica – un engranatge important si posseeix molt capital, un insignificant si manca d’ell-, però en tots els casos continua sent un engranatge destinat a servir propòsits que li són estranys”.

Les organitzacions empresarials capitalistes (encara que no en exclusiva) són estructures jerarquitzades on les personalitats perceptives (tipus 1) busquen l’aprovació dels seus patrons i/o caps i competeixen en una carrera per a demostrar qui és més submís i acata les instruccions més ridícules i burocràtiques. Els caps, lliures dels lligams familiars i amistosos, prosperen en ambients prou autoritaris com per a permetre l’explotació dels seus inferiors, i prou ambigus per a permetre usar les relacions humanes per a continuar ascendint i acumulat capital, fruit dels seus grans sous. Diners a canvi de deixar aparcat durant vuit hores qualsevol escletxa de compassió amb la massa treballadora.

Els ambients laborals on es promou la competició i la divisió enfront de la col·laboració només poden beneficiar als de dalt. I ja sabem el que passa quan la classe treballadora s’adona i s’afilia a un sindicat; que la balança de forces s’equilibra. Perquè els treballadors se secunden entre ells i construeixen relacions enriquidores i significatives: suport mutu i solidaritat. Curiosa semblança entre aquest patró de conducta i la personalitat productiva descrita per Erich Fromm.

No obstant això, Erich deia el següent sobre el sindicalisme:

“Desafortunadament molts sindicats han crescut tant que s’han convertit en organitzacions gegantesques en les quals hi ha poc espai per a les iniciatives individuals dels seus membres. L’afiliat paga i vota de tant en tant però no és més que una baula en la cadena. És de summa importància que els sindicats es converteixin en organismes secundats per la cooperació activa de cada membre i en una forma d’organització en la qual cada membre participi activament en la vida de l’organització i se senti responsable del que està passant a cada moment”.

Una pena que se li oblidés esmentar algun exemple de sindicalisme participatiu i de base.

La CNT neix en 1910, quan Erich Fromm tenia 10 anys.

Continuarem llegint llibres de grans pensadors per a tornar a adonar-nos que la classe treballadora organitzada no necessita esperar que els futurs acadèmics acabin els seus estudis en la universitat…

Referències:
(1) La revolució de l’esperança. Cap a una tecnologia humanitzada, Erich Fromm, Fons de Cultura Econòmica

 

Erich Fromm: capitalismo, personalidad humana y sindicalismo.

Decía Erich Fromm, psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de la escuela de Frankfurt, que el capitalismo significó un avance de importancia en el desarrollo de la personalidad humana, y que “Marx no predijo que los trabajadores se veían beneficiados por el capitalismo, ya que les permitiría lograr un nivel de vida con comodidades y participación en el progreso económico, de tal forma que los trabajadores tienen mucho más que perder que sus cadenas” (1).

En resumen, Erich decía que el capitalismo fue beneficioso para la clase trabajadora, en contra del análisis de Marx.

En relación a la crítica de Erich Fromm a Marx, podemos encontrar una buena matización en un libro llamado “Las convicciones de Erich Fromm” (Roberto Oscar Silva):

“Creemos que en este punto Fromm comete algunos errores. En primer término, debe señalarse que no es la clase obrera de los países centrales en su conjunto la que recibe los beneficios del capitalismo sino algunos de ellos, y en segundo término, debe marcarse que todas las conquistas fueron obtenidas por la lucha de esos trabajadores, ya que difícilmente la burguesía de cualquier país esté dispuesta a conceder beneficios a sus trabajadores por su propia voluntad. Y por último, y no por eso menos importante, Fromm no tiene en cuenta (cosa que sí consideró el “viejo” Marx) el carácter imperialista que tuvieron esos países centrales, ya que fue el saqueo en Africa, Asia y América Latina lo que permitió a las burguesías imperialistas dar ciertos beneficios a sus trabajadores y de esa manera mantener en cierto estado de sopor a su clase obrera. No por casualidad muchas veces la burguesía de esos países imperiales recibió el apoyo de su clase obrera en sus aventuras invasoras”.

En resumen, el error que se le señala a Fromm es confundir clase trabajadora de países imperialistas con la clase trabajadora mundial.

Dicho esto, faltaría también señalar una situación que ya en los tiempos en los que Erich Fromm nos dejara (1980) estaba empezando a tenerse en cuenta seriamente: el total colapso medioambiental y la destrucción de miles de habitas naturales así como los recursos necesarios para la continuación de la vida humana (sobre todo en regiones víctimas del imperialismo) provocado por el avance del “progreso” (sistema capitalista), a pesar de que a Greta Thunberg siempre se le pase mencionarlo con claridad.

Dicho esto, volvamos al otro factor que Erich menciona como otro subproducto del capitalismo: el desarrollo de la personalidad humana. Y ahora analicemos los diferentes tipos de personalidades que Erich usa para describir o entender la sociedad actual (sociedad de consumo):

  1. La personalidad perceptiva: El tipo receptivo se caracteriza por la constante necesidad de recibir aprobación y reconocimiento de los demás.
  2. Personalidad del explotador: perfiles que establecen vínculos y relaciones con los demás por puro interés, por beneficio propio e incluso como dijo Fromm en su momento, “por interés comercial”.
  3. El acumulador: El perfil acumulador o de acaparamiento hace referencia a esas personas que solo tienen un objetivo, una necesidad: atesorar bienes materiales, poseer cada vez más cosas, más objetos…
  4. La personalidad mercantil: personas que establecen relaciones con otras con el fin de obtener un beneficio económico.
  5. El productivo: El tipo productivo es una persona que canaliza todo su esfuerzo e interés en ser alguien comprometido con el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que son individuos capaces de construir relaciones amorosas, enriquecedoras y significativas con sus semejantes.

Como podemos ver, de todos los tipos de personalidades descritos, que se encuadran dentro de la sociedad de consumo, sólo la personalidad productiva nos ayudaría a tener una visión optimista del desarrollo de la personalidad. La personalidad productiva, comprometida con el desarrollo humano, intentaría por todos los medios empatizar con sus semejantes y ayudar a los que lo necesitan sin pedir nada a cambio.

Por el contrario, es casi inevitable pensar en ejemplos de tipos de personalidades que buscan la necesidad de reconocimiento (Tipo 1), la explotación (2), la acumulación (3) y la mercantilización (3),  en el entorno empresarial de la sociedad capitalista actual. Sea porque estos patrones de comportamiento se valoren como positivos para el ascenso social y laboral, o porque la máquina capitalista deje completamente de lado cualquier valor humanista que ayude a sacar a la clase trabajadora de la más completa alienación. Él mismo lo decía con estas palabras: “El hombre se convierte en un engranaje de la vasta máquina económica – un engranaje importante si posee mucho capital, uno insignificante si carece de él-, pero en todos los casos continúa siendo un engranaje destinado a servir propósitos que le son extraños”.

Las organizaciones empresariales capitalistas (aunque no en exclusiva) son estructuras jerarquizadas donde las personalidades perceptivas (tipo 1) buscan la aprobación de sus patrones y/o jefes y compiten en una carrera para demostrar quién es más sumiso y acata las instrucciones más ridículas y burocráticas. Los jefes, libres de las ataduras familiares y amistosas,  prosperan en ambientes lo suficientemente autoritarios como para permitir la explotación de sus inferiores, y lo suficientemente ambiguos para permitir usar las relaciones humanas para seguir ascendiendo y acumulado capital, fruto de sus grandes sueldos. Dinero a cambio de dejar aparcado durante ocho horas cualquier resquicio de compasión con la masa trabajadora.

Los ambientes laborales donde se promueve la competición y la división frente a la colaboración sólo pueden beneficiar a los de arriba. Y ya sabemos lo que pasa cuando la clase trabajadora se da cuenta y se afilia a un sindicato; que la balanza de fuerzas se equilibra. Porque los trabajadores se apoyan entre ellos y construyen relaciones enriquecedoras y significativas: apoyo mutuo y solidaridad. Curiosa semejanza entre este patrón de conducta y la personalidad productiva descrita por Erich Fromm.

Sin embargo, Erich decía lo siguiente sobre el sindicalismo:

“Desafortunadamente muchos sindicatos han crecido tanto que se han convertido en organizaciones gigantescas en las cuales hay poco espacio para las iniciativas individuales de sus miembros. El afiliado paga y vota de vez en cuando pero no es más que un eslabón en la cadena. Es de suma importancia que los sindicatos se conviertan en organismos apoyados por la cooperación activa de cada miembro y en una forma de organización en la que cada miembro participe activamente en la vida de la organización y se sienta responsable de lo que está pasando en cada momento”.

Una pena que se le olvidara mencionar algún ejemplo de sindicalismo participativo y de base.

La CNT nace en 1910, cuando Erich Fromm tenía 10 años.

Seguiremos leyendo libros de grandes pensadores para volver a darnos cuenta de que la clase trabajadora organizada no necesita esperar a que los futuros académicos terminen sus estudios en la universidad…

Referencias:

(1)    La revolución de la esperanza. Hacia una tecnología humanizada, Erich Fromm, Fondo de Cultura Económica

El sevillano.