[CAT]

 

La secció sindical de Eurest/Compass Group en CNT Barcelona porta activa més de cinc anys ja, amb nombrosos conflictes i victòries a la nostra esquena.

 

Eurest/Compass Group és una empresa de col·lectivitats sense seu fixa més enllà de les oficines de gestió o les cuines centrals. Una empresa subcontractada per altres empreses que requereixen serveis de cafeteria, cuina o servei d’àpats. Tenim implantació en nombrosos centres de treball on opera l’empresa, des de tanatoris de Mémora a menjadors socials del propi Ajuntament de Barcelona. Aquestes grans empreses i institucions subcontracten els serveis de Eurest i la plantilla acaba atomitzada en centres de treball dispersos, sense tenir molt clar qui és el nostre cap directe, ni a qui reclamar les coses quan fallen; això sí, tot el pes de la responsabilitat del treball recau sempre sobre nosaltres. Deixant constància una vegada més que enfront d’aquests abusos, com ocorre amb tota empresa subcontractada, es donen amb el coneixement de les empreses que contracten (Mémora i Ajuntament de Barcelona en el nostre cas més directe) i que per tant, són còmplices en dos sentits: per no revisar que l’empresa que contracten compleixi si vulgui amb els acords entre elles i pel fet que aquesta relació permeti unes condicions de treball insalubres, a nivell físic i mental.

 

Aquest és el motiu pel qual la plantilla de diferents centres de treball ens hem anat organitzant, fent reunions periòdiques i reclamacions a tort i a dret, per a poder treballar amb un mínim de dignitat. Les situacions que ens trobem són recurrents: contractes en frau de llei, hores extres que no es paguen, categories per sota de les funcions que es realitzen, baixes que no es cobreixen, sobrecàrrega de treball, falta de material per a dur a terme les nostres funcions, exigències per part de la nostra empresa i les contractants per a donar un millor servei o per a donar-lo de manera diferent sense justificació pràctica (per descomptat, sense proporcionar el material necessari per a la seva realització), tracte arbitrari a la plantilla, no activació dels protocols contra l’assetjament laboral quan toca, incompliment dels acords als quals l’empresa arriba amb la secció,….

 

No obstant això podem estar orgulloses de dir que hem aconseguit, en nombroses ocasions i predominantment mitjançant l’acció sindical directa, que es paguin hores, que es regularitzin contractes, que cessi el tracte arbitrari i despectiu cap a tota una plantilla, reincorporació de compas acomiadats i, la cosa més ens agrada, unitat de la plantilla davant qualsevol abús de l’empresa.

 

A la fi de l’any 2018 i principis del passat vam lliurar un dels conflictes més durs que recordem, amb un preavís de vaga en un dels centres de treball; gairebé dos mesos de conflicte amb l’empresa i d’accions setmanals que no haguessin estat possible sense la solidaritat de tot el sindicat i de grups afins. Acabem amb un acord favorable, però a meitat del passat any, vam haver de reiniciar un nou conflicte, aquesta vegada, principalment i amb urgència per la situació insostenible que estaven vivint companys de la secció en un dels centres. A més d’una nova acumulació d’irregularitats, intrínseques a la dinàmica i interessos de l’empresa.

 

Vam tornar a vèncer, vam tornar a demostrar-los que davant qualsevol abús ens tindran de front. Vam tornar a veure, una vegada més, que l’acció directa, que l’acció sindical en les seves múltiples formes, és l’única cosa que ens garanteix la victòria.

 

Avui dia, seguim darrere de l’empresa per a garantir que compleixi alguns acords que queden encara sense resoldre, a més de noves reivindicacions que apareixen una vegada i una altra arran de la seva dinàmica empresarial.

 

Estem orgulloses i contentes de pertànyer a aquesta secció sindical, a un sindicat com a CNT Barcelona. Una secció on més enllà de la resolució de problemes hem trobat un espai on donar-nos suport les unes a les altres, on fer-nos cada vegada més fortes. No totes les afiliades estem polititzades, però més enllà del projecte de CNT, la secció sindical ha demostrat ser i continuar sent una de les poques opcions i eines capaces de plantar cara als abusos de l’empresa. És un treball costós també, totes aquestes victòries es tradueixen en innombrables hores, energia i esforços, però la balança sempre cedeix al nostre favor: som conscients que l’empresa no canviarà la seva política i que per això estem obligades a estar unides per a combatre els seus abusos. Hem vist amb els nostres propis ulls els seus intents de reprimir qualsevol indici de lluita, hem conegut de primera mà les grans mentides que llancen entre les plantilles per a callar a qualsevol treballadora, per a mantenir-nos allunyades les unes de les altres. Però en CNT ho tenim més a clar, lluny de sucumbir als seus bruts jocs, sabem que ens necessitem i que només ens tenim les unes a les altres.

 

Ho hem dit moltes vegades i ho continuarem dient, el capitalisme és una utopia i la millor manera de combatre’l és amb l’organització de la classe treballadora, defensant la dignitat individual i col·lectiva, per la qual cosa l’anarcosindicalisme ens sembla d’emergent necessitat.

 

Si vols posar-te en contacte amb la secció pots escriure al correu: seccio.eurest@barcelona.cnt.es

 

També pots estar al dia de l’actualitat de la secció mitjançant Facebook o Twitter:

@eurestcntbcn

/cnteurest

 

 

 

[CAST]

 

 

La sección sindical de Eurest/Compass Group en CNT Barcelona lleva activa más de cinco años ya, con numerosos conflictos y victorias a nuestras espaldas.

 

Eurest/Compass Group es una empresa de colectividades sin sede fija más allá de las oficinas de gestión o las cocinas centrales. Una empresa subcontratada por otras empresas que precisan servicios de cafetería, cocina o catering. Tenemos implantación en numerosos centros de trabajo donde opera la empresa, desde tanatorios de Mémora a comedores sociales del propio Ayuntamiento de Barcelona. Éstas grandes empresas e instituciones subcontratan los servicios de Eurest y la plantilla acaba atomizada en centros de trabajo dispersos, sin tener muy claro quien es nuestro jefe directo, ni a quien reclamar las cosas cuando fallan; eso sí, todo el peso de la responsabilidad del trabajo recae siempre sobre nosotras. Dejando constancia una vez más que frente a dichos abusos, como ocurre con toda empresa subcontratada, se dan con el conocimiento de las empresas que contratan (Mémora y Ayuntamiento de Barcelona en nuestro caso más directo) y que por lo tanto, son cómplices en dos sentidos: por no revisar que la empresa que contratan cumpla si quiera con lo acordado entre ellas y por el hecho de que ésta relación permita unas condiciones de trabajo insalubres, a nivel físico y mental.

 

Este es el motivo por el que la plantilla de diferentes centros de trabajo nos hemos ido organizando, haciendo reuniones periódicas y reclamaciones a diestro y siniestro, para poder trabajar con un mínimo de dignidad. Las situaciones que nos encontramos son recurrentes: contratos en fraude de ley, horas extras que no se pagan, categorías por debajo de las funciones que se realizan, bajas que no se cubren, sobrecarga de trabajo, falta de material para llevar a cabo nuestras funciones, exigencias por parte de nuestra empresa y las contratantes para dar un mejor servicio o para darlo de manera diferente sin justificación práctica (por supuesto, sin proporcionar el material necesario para su realización), trato arbitrario a la plantilla, no activación de los protocolos contra el acoso laboral cuando toca, incumplimiento de los acuerdos a los que la empresa llega con la sección,….

 

No obstante podemos estar orgullosas de decir que hemos conseguido, en numerosas ocasiones y predominantemente mediante la acción sindical directa, que se paguen horas, que se regularicen contratos, que cese el trato arbitrario y despectivo hacia toda una plantilla, reincorporación de compas despedidos y, lo que más nos gusta, unidad de la plantilla ante cualquier abuso de la empresa.

 

A finales del año 2018 y principios del pasado libramos uno de los conflictos más duros que recordamos, con un preaviso de huelga en uno de los centros de trabajo; casi dos meses de conflicto con la empresa y de acciones semanales que no hubieran sido posible sin la solidaridad de todo el sindicato y de grupos afines. Acabamos con un acuerdo favorable, pero a mitad del pasado año, tuvimos que reiniciar un nuevo conflicto, esta vez, principalmente y con urgencia por la situación insostenible que estaban viviendo compañeros de la sección en uno de los centros. Además de una nueva acumulación de irregularidades, intrínsecas a la dinámica e intereses de la empresa.

 

Volvimos a vencer, volvimos a demostrarles que ante cualquier abuso nos tendrán de frente. Volvimos a ver, una vez más, que la acción directa, que la acción sindical en sus múltiples formas, es lo único que nos garantiza la victoria.

 

A día de hoy, seguimos detrás de la empresa para garantizar que cumpla algunos acuerdos que quedan todavía sin resolver, además de nuevas reivindicaciones que aparecen una y otra vez a raíz de su dinámica empresarial.

 

Estamos orgullosas y contentas de pertenecer a esta sección sindical, a un sindicato como CNT Barcelona. Una sección donde más allá de la resolución de problemas hemos encontrado un espacio donde apoyarnos las unas a las otras, donde hacernos cada vez más fuertes. No todas las afiliadas estamos politizadas, pero más allá del proyecto de CNT, la sección sindical ha demostrado ser y continuar siendo una de las pocas opciones y herramientas capaces de plantar cara a los abusos de la empresa. Es un trabajo costoso también, todas estas victorias se traducen en innumerables horas, energía y esfuerzos, pero la balanza siempre cede a nuestro favor: somos conscientes de que la empresa no va a cambiar su política y que por ello estamos obligadas a estar unidas para combatir sus abusos. Hemos visto con nuestros propios ojos sus intentos de reprimir cualquier atisbo de lucha, hemos conocido de primera mano las grandes mentiras que lanzan entre las plantillas para callar a cualquier trabajadora, para mantenernos alejadas las unas de las otras. Pero en CNT lo tenemos más que claro, lejos de sucumbir a sus sucios juegos, sabemos que nos necesitamos y que solo nos tenemos las unas a las otras.

 

Lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, el capitalismo es una utopía y la mejor manera de combatirlo es con la organización de la clase trabajadora, defendiendo la dignidad individual y colectiva, por lo que el anarcosindicalismo nos parece de emergente necesidad.

 

Si quieres ponerte en contacto con la sección puedes escribir al correo: seccio.eurest@barcelona.cnt.es

 

También puedes estar al día de la actualidad de la sección mediante Facebook o Twitter:

@eurestcntbcn

/cnteurest