[CAT]

 

Comparat amb els 25 anys d’existència de Mediapro, la secció sindical (de Mediapro Barcelona) és extremadament jove. Farà uns 6 mesos, setmana amunt setmana avall, que la secció es va presentar oficialment i va exposar les seves reivindicacions a l’empresa. Reivindicacions que no són noves ni extraordinàries. Algunes de les quals s’havien anat formulant des de feia alguns anys sense rebre resposta i d’altres havien estat parcialment solventades. En qualsevol cas, són el reflex d’una gestió tot sovint deficitària de cara als treballadors. Això sumat a la inexistència d’activitat sindical en tots aquests anys, han fet de caldo de cultiu per una situació de precarietat inassumible per part dels treballadors per força més temps.

 

Per a entrar en matèria, el gruix de les reivindicacions comprèn: la regularització de contractes per obra i servei (en frau de llei) a contractes indefinits, que es rebi una retribució adient pels torns i la nocturnitat en la que es basen els horaris de feina, que es regulin i s’estipulin les retribucions per les hores extraordinàries treballades, que es realitzi una taula salarial que s’adapti a la realitat de l’empresa, que es consolidin els plusos i els augments de sou a la base de cotització en comptes d’atribuir-se a plusos opacs d’activitat, que es revisin els llocs de treball i l’ergonomia d’aquests respectant-ne la prevenció de riscos laborals, que s’equipari el tracte que reben els treballadors en qüestions de càtering per tal de que tothom que realitzi jornades de dotze hores pugui rebre càtering indiferentment de si aquestes hores són nocturnes o diürnes i que es negociï un nou conveni que compleixi amb les particularitats dels llocs de feina compresos a l’empresa i que inclogui la resta de reivindicacions esmentades.

 

Un cop fetes les reivindicacions, s’enceta un procés gairebé unidireccional a on la secció expressa unes demandes específiques en nom dels treballadors afectats i l’empresa, qui rep dites reivindicacions, tarda en respondre i només ho fa quan no té més remei. Accedeix a reunir-se amb la secció però no accepta, de bones a primeres, les reivindicacions. En demana una revisió i/o ampliació, que no deixa de ser una estratègia per a dilatar el procés sense entrar explícitament en una fase de negociació. Això, a més, coincideix amb un acomiadament massiu de treballadors del departament de continuïtat corresponents als canals de televisió d’Eleven Sports (degut a una interrupció del contracte per part d’Eleven, el client que havia contractat a Mediapro el servei de continuïtat).

 

Per altra banda, com a resposta a l’aparició de la secció sindical, l’empresa planteja una modificació substancial de configuració d’horaris i torns que es notifica als treballadors via carta per firmar al departament laboral. I la planteja al departament a on es va originar la secció (malgrat que a dia d’avui gaudeixi d’afiliats d’altres departaments i empreses del Grup Mediapro). Aquesta modificació substancial té com a objectiu acabar amb els torns de dotze hores que, al seu torn, deixaria obsoleta la reivindicació referida a la equiparació en el tracte que reben els treballadors en qüestions de càtering. En comptes de veure’s augmentat, aquest servei quedaria totalment suprimit. Un altre dels objectius, probablement, seria el d’estandaritzar les jornades laborals i adequar-les en previsió a la futura aplicació del còmput horari telemàtic (que no s’ha formalitzat encara a Mediapro a dia d’avui). Això i, també, evitar obrir el conveni laboral per a modificar-lo contemplant-hi torns especials negociats amb els treballadors que conduiria, inevitablement, a la creació d’un conveni específic per a Mediapro. No obstant, a la carta que anuncia als treballadors la modificació substancial no es menciona cap d’aquests objectius. A la missiva només es fa referència a que l’horari antic, del qual es vol prescindir, comporta un risc que pot derivar en la possibilitat que l’operador de continuïtat desenvolupi fatiga mental. Amb el temps que s’ha dut a terme aquest horari antic (pactat verbalment entre treballadors i empresa farà uns sis anys), no només no ha passat si no que el volum d’incidències ha estat significativament menor durant aquests torns de dotze hores que durant els de vuit. En qualsevol cas, el gruix d’operadors de continuïtat rep la carta i la firma però “no conforme” amb aquest canvi.

 

A dia d’avui la situació és la següent: alguns dels companys de la secció han denunciat la modificació substancial a la que es va sotmetre el departament de continuïtat (el passat setembre) i esperen una conciliació per forçar un pacte amb laboral que permeti acabar d’una vegada amb el tema del canvi d’horaris que, ara per ara, només ha servit per a marejar als operadors de continuïtat amb propostes alternatives diferents cada setmana que mai s’acabaven d’aplicar. Amb això, la intenció és que la secció perdi el focus d’una de les reivindicacions principals: la creació d’una proposta de conveni o poder arribar a un pacte d’empresa per a millorar les condicions laborals. Per desgràcia per l’empresa, això no només no ha estat així, si no que ha animat la solidaritat entre departaments i empreses del grup per fer front comú i presentar un projecte de conveni extraestatutari.

 

Paral·lel a tot això i paral·lel al moment en què neix a Mediapro una secció sindical, l’empresa esdevé finalista dels premis Expansión Compliance 2019. Aquests premis, atorgats pel diari Expansión, estan destinats a reconèixer les bones pràctiques en matèria de “compliance” (comptar amb un model de Codi de Conducta que garanteixi el compliment de les obligacions normatives internes o externes que el puguin afectar i també amb els procediments, eines i persones adequades). A part, el grup ha rebut la menció d'honor als premis de comunicació de 2019 de mans del president de la generalitat. Tot això contrasta amb la precarietat que viu el sector provocada, en gran mesura, per gegants de la comunicació com Mediapro. I, també en consonància, Mediapro ofereix 1’5 milions d’euros als clubs de futbol per a poder cobrir les peticions econòmiques de les jugadores i així evitar la vaga del futbol femení que estava programada pels passats 16 i 17 de novembre. Cosa que contrasta amb el fet que gairebé hagi ignorat les peticions dels seus treballadors. Per una banda s’ha ofert a mediar i a desencallar una injustícia laboral (amb un fort component mediàtic, tot sigui dit) i, per l’altra, de moment no s’ha ni assegut a negociar les reivindicacions de la seva pròpia plantilla.

 

Tot i això, continuem creixent amb força dins el grup per la gran necessitat de millora dels treballadors i treballadores. Es presenta un 2020 on, ja establerts com la referència sindical dins el grup empresarial, haurem de fer valer la nostra força per defensar un canvi de conveni.

 

Secció Sindical de CNT a Mediapro

 

 

[CAST]

 

CARA Y CRUZ DE MEDIAPRO

 

 

Comparado con los 25 años de existencia de Mediapro, la sección sindical (de Mediapro Barcelona) es extremadamente joven. Hará unos 6 meses, semana arriba semana abajo, que la sección se presentó oficialmente y expuso sus reivindicaciones en la empresa. Reivindicaciones que no son nuevas ni extraordinarias. Algunas de las cuales se habían ido formulando desde hacía algunos años sin recibir respuesta y otros habían estado parcialmente solventadas. En cualquier caso, son el reflejo de una gestión a menudo deficitaria de cara a los trabajadores. Esto sumado a la inexistencia de actividad sindical en todos estos años, han hecho de caldo de cultivo por una situación de precariedad inasumible por parte de los trabajadores a la fuerza más tiempos.

 

Para entrar en materia, el grosor de las reivindicaciones comprende: la regularización de contratos por obra y servicio (en fraude de ley) a contratos indefinidos, que se reciba una retribución adecuada por los turnos y la nocturnidad en la que se basan los horarios de trabajo, que se regulen y se estipulen las retribuciones por las horas extraordinarias trabajadas, que se realice una mesa salarial que se adapte a la realidad de la empresa, que se consoliden los pluses y los aumentos de sueldo a la base de cotización en vez de atribuirse a pluses opacos de actividad, que se revisen los puestos de trabajo y la ergonomía de estos respetando la prevención de riesgos laborales, que se equipare el trato que reciben los trabajadores en cuestiones de cáterin para que todo el mundo que realice jornadas de doce horas pueda recibir cáterin indiferentemente de si estas horas son nocturnas o diurnas y que se negocie un nuevo convenio que cumpla con las particularidades de los lugares de trabajo comprendidos a la empresa y que incluya el resto de reivindicaciones mencionadas.

 

Una vez hechas las reivindicaciones, se comienza un proceso casi unidireccional donde la sección expresa unas demandas específicas en nombre de los trabajadores afectados y la empresa, quien recibe dichas reivindicaciones, tarda en responder y solo lo hace cuando no tiene más remedio. Accede a reunirse con la sección pero no acepta, de buenas a primeras, las reivindicaciones. pide una revisión y/o ampliación, que no deja de ser una estrategia para dilatar el proceso sin entrar explícitamente en una fase de negociación. Esto, además, coincide con un despido masivo de trabajadores del departamento de continuidad correspondientes a los canales de televisión de Eleven Sports (debido a una interrupción del contrato por parte de Eleven, el cliente que había contratado en Mediapro el servicio de continuidad).

 

Por otro lado, como respuesta a la aparición de la sección sindical, la empresa plantea una modificación sustancial de configuración de horarios y turnos que se notifica a los trabajadores vía carta para firmar al departamento laboral. Y la plantea al departamento donde se originó la sección (a pesar de que a día de hoy disfrute de afiliados otros departamentos y empresas del Grupo Mediapro). Esta modificación sustancial tiene como objetivo acabar con los turnos de doce horas que, a su vez, dejaría obsoleta la reivindicación referida a la equiparación en el trato que reciben los trabajadores en cuestiones de cáterin. En vez de verse aumentado, este servicio quedaría totalmente suprimido. Otro de los objetivos, probablemente, sería el de estandarizar las jornadas laborales y adecuarlas en previsión a la futura aplicación del cómputo horario telemático (que no se ha formalizado todavía en Mediapro a día de hoy). Esto y, también, evitar abrir el convenio laboral para modificarlo contemplando turnos especiales negociados con los trabajadores que conduciría, inevitablemente, a la creación de un convenio específico para Mediapro. No obstante, a la carta que anuncia a los trabajadores la modificación sustancial no se menciona ninguno de estos objetivos. A la misiva solo se hace referencia a que el horario antiguo, del cual se quiere prescindir, compuerta un riesgo que puede derivar en la posibilidad que el operador de continuidad desarrolle fatiga mental. Con el tiempo que se ha llevado a cabo este horario antiguo (pactado verbalmente entre trabajadores y empresa hará unos seis años), no solo no ha pasado si no que el volumen de incidencias ha estado significativamente menor durante estos turnos de doce horas que durante los de ocho. En cualquier caso, el grosor de operadores de continuidad recibe la carta y la firma pero “no conformo” con este cambio.

 

A día de hoy la situación es la siguiente: algunos de los compañeros de la sección han denunciado la modificación sustancial a la que se sometió el departamento de continuidad (el pasado septiembre) y esperan una conciliación para forzar un pacto con laboral que permita acabar de una vez con el tema del cambio de horarios que, hoy por hoy, solo ha servido para marear a los operadores de continuidad con propuestas alternativas diferentes cada semana que nunca se acababan de aplicar. Con esto, la intención es que la sección pierda el foco de una de las reivindicaciones principales: la creación de una propuesta de convenio o poder llegar a un pacto de empresa para mejorar las condiciones laborales. Por desgracia por la empresa, esto no solo no ha estado así, si no que ha animado la solidaridad entre departamentos y empresas del grupo para hacer frente común y presentar un proyecto de convenio extraestatutario.

 

Paralelo a todo esto y paralelo en el momento en que nace en Mediapro una sección sindical, la empresa acontece finalista de los premios Expansión Compliance 2019. Estos premios, otorgados por el diario Expansión, están destinados a reconocer las buenas prácticas en materia de “compliance” (contar con un modelo de Código de Conducta que garantice el cumplimiento de las obligaciones normativas internas o externas que lo puedan afectar y también con los procedimientos, herramientas y personas adecuadas). Aparte, el grupo ha recibido la mención de honor a los premios de comunicación de 2019 de manos del presidente de la generalitat. Todo esto contrasta con la precariedad que vive el sector provocada, en gran medida, por gigantes de la comunicación como Mediapro. Y, también en consonancia, Mediapro ofrece 1’5 millones de euros a los clubes de fútbol para poder cubrir las peticiones económicas de las jugadoras y así evitar la huelga del fútbol femenino que estaba programada por los pasados 16 y 17 de noviembre. Cosa que contrasta con el hecho que casi haya ignorado las peticiones de sus trabajadores. Por un lado, se ha ofrecido a mediar y a desencallar una injusticia laboral (con un fuerte componente mediático, todo sea dicho) y, por la otra, de momento no se ha ni sentado a negociar las reivindicaciones de su propia plantilla.

 

Aun así, continuamos creciendo con fuerza dentro del grupo por la gran necesidad de mejora de los trabajadores y trabajadoras. Se presenta un 2020 dónde, ya establecidos como la referencia sindical dentro del grupo empresarial, tendremos que hacer valer nuestra fuerza para defender un cambio de convenio.

 

Sección Sindical de CNT en Mediapro