[CAT]

Per Anarquistes implicats en la lluita contra el FIES. (1)

Al març de 2020 es compleixen 20 anys de la primera mobilització col·lectiva i coordinada dels presos sotmesos al règim FIES, el ressò de la qual, dispers i afeblit, perdura avui dia en forma de vagues de fam periòdiques.

Aquest cicle de lluita enllaça directament amb el segon cicle de lluites carceràries després de la mort del dictador, la dels anys 1990-1991, amb la creació de la APRE-r (Associació de Presos en Règim Especial – reconstituïda), els motins, protestes i intents de fuga; ja que va ser per a aïllar i castigar als protagonistes d’aquests fets principalment (i als presos polítics bascos i antifeixistes) per al que en principi el govern del PSOE va crear en 1991 el règim FIES (Fitxer Intern d’Especial Seguiment), i perquè van ser alguns d’aquests primers presos FIES els que amb la seva labor de denúncia (Patxi Zamoro, que una vegada excarcerat, des de Salhaketa, va impulsar la campanya de “Tots som FIES”, els llibres de Xose Tarrio o Juanjo Garfia) o la seva implicació directa (Gabriel Pombo Da Silva, Laudelino Iglesias, Juan Redondo, Paco Ortiz…) els que van impulsar les noves mobilitzacions.

Les principals novetats d’aquest cicle de lluites van ser dues: d’una banda una clara aposta per mètodes no violents i legals de lluita dins de la presó (vagues de pati i activitats -conegudes com txapeos- i vagues de fam), i d’altra banda la seva coordinació amb multitud de grups, col·lectius i individualitats anarquistes, l’associació de suport als presos polítics antifeixistes AFAPP (Associació de Familiars i Amics dels Presos Polítics), així com les associacions assistencialistes com Salhaketa, la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà, APDHA o PreSOS-Galiza, integrades en la CESPP (Coordinadora Estatal de Solidaritat amb les Persones Preses).

Un factor central d’aquesta mobilització va ser la presència d’un nou corrent anarquista, hereu de l’il·legalisme i de l’anarquisme individualista, inspirat per autors (principalment Alfredo M. Bonanno) i activistes italians (per la detenció a Còrdova al desembre de 1996 de diversos anarquistes italians durant un atracament o els contactes arran del “Muntatge Marinni” de l’any 1996 o la lluita contra el TAV en tots dos estats): l’insurrecionalisme.

Per a molts el que els presos polítics bascos i el seu entorn no s’unissin a les mobilitzacions (quan hi havia prop de 500 presos polítics bascos, la majoria d’ells inclosos en el fitxer FIES) va resultar incomprensible i decebedor.

Aquesta mobilització es va gestar a la fi de l’any 1999 a partir de la proposta de diversos presos aïllats en la presó madrilenya de Soto del Real i es van articular entorn d’una taula reivindicativa comuna les demandes centrals de la qual eren: fi del règim FIES, fi de la dispersió de tots els presos i l’excarceració immediata de totes les persones amb malalties greus i/o incurables.

En l’exterior de les presons la divisió i l’enfrontament entre els anarquistes propers a l’insurrecionalisme i les associacions integrades en la CESPP (excepte excepcions com el cas de Guipúscoa) va ser palès des del principi, ja que a més de les profundes diferències ideològiques i/o metodològiques, la proposta de buscar una excarceració individualitzada que el professor, jurista i activista Julian Rios, amb el suport de la CESPP, va oferir a molts presos FIES prop de la primera mobilització col·lectiva, va ser interpretada com una maniobra de desmobilització. Les pugnes ideològiques entre els sectors pròxims a la CNT-AIT i la Creu Negra Anarquista (CNA) i els anarquistes més radicalitzats (molts d’ells havien participat en els primers grups de CNA en els anys 1997-98) va contribuir encara més a aquesta fragmentació.

La continuada campanya de criminalització tant dels propis presos FIES com dels grups anarquistes (el famós “Triangle anarquista Espanya-Grècia-Itàlia” o els presumptes llaços amb ETA) per part de “El Mundo”, “ABC, “La Vanguàrdia”, “Interviu” o “Antena 3”, així com les accions violentes (especialment l’enviament de paquets bomba a jutjats, periodistes i institucions) en solidaritat amb la lluita dels presos van anar augmentant aquesta bretxa. I el colofó el va constituir la detenció de diversos anarquistes madrilenys i la criminalització dels presos FIES més actius al novembre de l’any 2000.

Arran de la primera mobilització col·lectiva dels presos FIES (un dejuni i txapeo de 4 dies al març del 2000) les institucions penitenciàries i els grups més reaccionaris de carcellers (recolzats pel sindicat ACAIP) van desencadenar una cruenta repressió contra els presos més actius: trasllats continuats, intervenció de les comunicacions, sancions administratives, regressions de grau, pallisses, maltractaments, etc. I al carrer els anarquistes més actius van ser objecte de seguiments, intervenció de telèfons i apartats postals, enjudiciaments, circulació de desinformacions, etc., que van culminar amb el citat muntatge de novembre de 2000.

Per al fragmentat moviment llibertari i anarquista, o almenys per una part d’ell, aquesta lluita va suposar recuperar una sèrie de debats inconclusos des de l’anomenada Transició: l’il·legalisme i la violència revolucionària (atracaments, bombes, sabotatges…), el tancament punitiu, preventiu i/o terapèutic (presons, centres de menors i psiquiàtrics, presos polítics vs socials, què fer amb els violadors i pederastes, etc); la necessitat d’estructures i/o respostes antirepressives i el suport a presos/fugats/represaliats; la solidaritat i el sectarisme entre organitzacions i grups; les noves formes organitzatives informals; masculinització de les lluites…

[CAST]

20 AÑOS DE LUCHA CONTRA EL F.I.E.S.

Por Anarquistas implicad@s en la lucha contra el FIES (1)

En marzo de 2020 se cumplen 20 años de la primera movilización colectiva y coordinada de los presos sometidos al régimen FIES, cuyo eco, disperso y debilitado, perdura hoy día en forma de periódicas huelgas de hambre.

Este ciclo de lucha enlaza directamente con el segundo ciclo de luchas carcelarias tras la muerte del dictador, la de los años 1990-1991, con la creación de la APRE-r (Asociación de Presos en Régimen Especial-reconstituida), los motines, protestas e intentos de fuga; ya que fue para aislar y castigar a los protagonistas de estos hechos principalmente (y a l@s pres@s polític@s vasc@s y antifascistas) para lo que en principio el gobierno del PSOE creó en 1991 el régimen FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), y porqué fueron algunos de estos primeros presos FIES los que con su labor de denuncia (Patxi Zamoro, que una vez excarcelado, desde Salhaketa, impulsó la campaña “Tod@s somos FIES”, los libros de Xoxe Tarrio o Juanjo Garfia) o su implicación directa (Gabriel Pombo Da Silva, Laudelino Iglesias, Juan Redondo, Paco Ortíz…)los que impulsaron las nuevas movilizaciones.

Las principales novedades de este ciclo de luchas fueron dos: por un lado una clara apuesta por métodos no violentos y legales de lucha dentro de prisión (huelgas de patio y actividades –conocidas como txapeos- y huelgas de hambre), y por otro lado su coordinación con una multitud de grupos, colectivos e individualidades anarquistas, la asociación de apoyo a l@s pres@s polític@s antifascistas AFAPP (Asociación de Familiares y Amig@s de l@s Pres@s Polític@s), asi como con las asociaciones asistencialistas como Salhaketa, la Coordinadora contra la Marginación de Cornellá, APDHA o PreSOS-Galiza, integradas en la CESPP (Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas).

Un factor central de esta movilización fue la presencia de una nueva corriente anarquista, heredera del ilegalismo y el anarquismo individualista, inspirada por autores (principalmente Alfredo M. Bonanno) y activistas italianos (por la detención en Córdoba en diciembre de 1996 de varios anarquistas italianos durante un atraco o los contactos a raíz del “Montaje Marinni” del año 1996 o la lucha contra el TAV en ambos estados): el insurrecionalismo.

Para much@s el que l@s pres@s polític@s vasc@s y su entorno no se uniesen a las movilizaciones ( cuando había cerca de 500 pres@s polític@s vasc@s , la mayoría de ell@s incluid@s en el fichero FIES) resulto incomprensible y decepcionante.

Esta movilización se gestó a finales del año 1999 a partir de la propuesta de varios presos aislados en la cárcel madrileña de Soto del Real y se articuló en torno a una tabla reivindicativa común cuyas demandas centrales eran: fin del régimen FIES, fin de la dispersión de tod@s l@s pres@s y la excarcelación inmediata de todas las personas con enfermedades graves y/o incurables.

En el exterior de las prisiones la división y el enfrentamiento entre l@s anarquistas cercan@s al insurreccionalismo y las asociaciones integradas en la CESPP (salvo excepciones como el caso de Gipuzkoa) fue patente desde el principio, ya que además de las profundas diferencias ideológicas y/o metodológicas, la propuesta de buscar una excarcelación individualizada que el profesor, jurista y activista Julian Rios, con el respaldo de la CESPP, ofreció a muchos presos FIES en vísperas de la primera movilización colectiva, fue interpretada como una maniobra de desmovilización. Las pugnas ideológicas entre los sectores cercanos a la CNT-AIT y la Cruz Negra Anarquista (CNA) y los anarquistas más radicalizad@s (much@s de ell@s habían participado en los primeros grupos de CNA en los años 1997-98) contribuyó aún más a esta fragmentación.

La continuada campaña de criminalización tanto de los propios presos FIES como de los grupos anarquistas (el famoso “Triangulo anarquista España-Grecia-Italia” o los presuntos lazos con ETA) por parte de “El Mundo”, “ABC”, “La Vanguardia”, “Interviu” o “Antena3”, así como las acciones violentas (especialmente el envio de paquetes bomba a juzgados, periodistas e instituciones) en solidaridad con la lucha de l@s pres@s fueron aumentado esta brecha. Y el colofón lo constituyó la detención de varios anarquistas madrileños y la criminalización de los presos FIES más activos en noviembre del año 2000.

A raíz de la primera movilización colectiva de los presos FIES (un ayuno y txapeo de 4 días en marzo del 2000) las Instituciones Penitenciarias y los grupos más reaccionarios de carceleros (respaldados por el sindicato ACAIP) desataron una cruenta represión contra los presos más activos: traslados continuados, intervención de las comunicaciones, sanciones administrativas, regresiones de grado, palizas, malos tratos, etc. Y en la calle l@s anarquistas más activ@s fueron objeto de seguimientos, intervención de teléfonos y apartados postales, enjuiciamientos, circulación de desinformaciones, etc, que culminaron con el citado montaje de noviembre de 2000.

Para el fragmentado movimiento libertario y anarquista, o al menos para parte de él, esta lucha supuso recuperar una serie de debates inconclusos desde la llamada Transición: el ilegalismo y la violencia revolucionaria (atracos, bombas, sabotajes…), el encierro punitivo, preventivo y/o terapéutico (cárceles, centros de menores y psiquiátricos, pres@s políticos vs sociales, qué hacer con violadores y pederastas, etc); la necesidad de estructuras y/o respuestas antirrepresivas y el apoyo a pres@s/fugad@s/represaliad@s; la solidaridad y el sectarismo entre organizaciones y grupos; las nuevas formas organizativas informales; masculinización de las luchas…

BIBLIOGRAFIA

Xoxe Tarrio “Huye hombre huye. Diario de un preso FIES” Virus, 1997

Patxi Zamoro “A ambos lados del muro” Txalaparta, 2005

Juanjo Garfia “Adios prisión” Txalaparta, 1996

Claudio Lavazza “Autobiografia de un irreductible” Ediciones Autónomas, 2010

Javier Avila Navas “Un resquicio para levantarse. Una historia subjetiva de la APRE” Tokata, 2013

FILMOGRAFIA:

Horas de luz” dirigida por Manolo Matji en 2004

NOTAS

(1)FIES (Fichero de Internos de Especial Segumiento), es un sistema de vigilancia y control de pres@s instaurado por un gobierno del PSOE el 6 de marzo de 1991. Este sistema se basa en recopilar la mayor cantidad posible de información acerca de cada pres@ (información procesal, judicial, penitenciaria, médica, personal, etc) y gestionar todo lo relativo a l@s pres@s directamente desde el Centro Directivo de Instituciones Penitenciarias ( antigua DGIP). A l@ pres@s incluidos en el fichero se les intervienen, limitan y controlan todas las comunicaciones (con otr@s pres@s, familiares, amig@s, incluso abogad@s), se les impide compartir celda, se les realizan habitualmente registros y traslados, se les imponen condiciones más estrictas para lograr permisos y/o la libertad condicional (en vez del habitual cumplimiento de los 2/3 de la condena, haber cumplido 3/4), y normalmente se les suele mantener en aislamiento (clasificad@s en “régimen cerrado” o “1er grado” delakoan sailkatuta). Hay 5 categorias dentro del FIES:

-FIES 1 (“Control Directo”): pres@s que han participado en motines, intentos de fuga o altercados con funcionari@s y/o autoridades.

-FIES 2 (Antiguamente denominado “Narcotraficantes” , y hoy en día “Delincuencia Organizada”): incluye a pres@s vinculad@s a grupos organizados relacionados con el narcotráfico.

-FIES 3 (“Bandas armadas”): personas vinculadas a bandas armadas o grupos terroristas.

-FIES 4 (“Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Instituciones Penitenciarias”): para garantizar su seguridad en prisión.

-FIES 5 (“Caracteristicas Especiales”): incluye a delincuentes cuyas actuaciones han generado “alarma social”, especialmente si son extranjeros, a colaborador@s de la justicia o la policia, a miembr@s de bandas callejeras como “Latin kings”, skinheads, antifascistas o ultras del futbol, y anteriormente incluía a los insumisos al servicio militar.