«Promovent la conciliació contribuïm al fi de la discriminació de la dona treballadora»

 

El dimecres 15 de gener va tenir lloc una nova sessió formativa al sindicat, dedicada en aquesta ocasió als recents canvis legislatius en matèria de conciliació laboral i familiar o de registre horari que, entre altres, va aprovar el març de 2019 el govern espanyol.

 

Havent passat mes de 8 mesos des que van entrar en vigor al maig vam voler convidar aquest cop al company Jordi Vega, afiliat a CNT de L’Hospitalet de Llobregat i actual responsable de l’àrea social del Gabinet Tècnic Confederal, a fi d’acostar-nos no només als canvis legislatius sinó també a l’experiència pràctica assolida pel sindicat en aquest àmbit.

 

A la formació hi van assistir una quinzena d’afiliats i afiliades de diverses seccions sindicals, que van mostrar un gran interès i participació. Això evidencia que la formació continuada que portem a terme és un pilar essencial per a una acció sindical amb garanties als centres de treball.

 

Al final de l’acte vam voler aprofitar per a realitzar una petita entrevista al company Jordi Vega sobre els temes tractats durant la formació i per fer-nos nostre l’experiència acumulada per la CNT i que compartim des d’aquí.

 

 

Al mes de març de 2019 el govern espanyol va publicar uns Reals Decrets que introduïen canvis legislatius en motiu de la lluita contra la precarietat laboral i per la igualtat efectiva entre dones i homes. De forma resumida en què consisteixen aquests canvis legislatius?

 

Per una banda, amb el Real Decret 6/2019 de 1 de març s’introdueixen canvis a la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, LOIMH, de 2007, al Estatuto de los Trabajadores, al Estatuto Básico del Empleado Público EBEP, la Ley General de la Seguridad Social, LGSS i al Estatuto del Trabajador Autónomo. Aquests canvis van en sentit de facilitar i ampliar la pràctica dels diversos drets de conciliació de la vida laboral i familiar i les seves diverses circumstàncies, sempre amb un enfocament cap a la corresponsabilitat. Per exemple la molt mal anomenada “jornada a la carta”, que és en realitat una adaptació de jornada (per qui no conegui aquests conceptes, aquí el company es refereix al dret dels i les treballadores a distribuir-se les hores de feina com els convingui per conciliació familiar, mantenint la durada de la jornada laboral i la retribució salarial, però tenint la possibilitat de poder treballar, si volen i/o arriben a un pacte amb l’empresa, des de casa). A més, amb aquesta corresponsabilitat en ment, hi ha diversos canvis de concepte. Ja no hi haurà baixes maternals ni paternals sinó suspensió per naixement, entre altres aspectes a destacar.

 

Per altra banda, el Real Decret 8/2019 de 8 de març està enfocat a pal·liar els efectes de la precarietat laboral amb mesures sobre les prestacions socials, l’estabilitat laboral i el control del frau de les jornades de treball il·legals, les hores extra que no es paguen, etc. Modifica la Ley General de la Seguridad Social, l’Estatuto de los Trabajadores. Inclou el famós registre de jornada, que en realitat és una ampliació d’un control que ja existia abans en les hores extra i els contractes a temps parcial. També inclou (i aquesta és una mala notícia), un futurible preocupant: una reforma en profunditat de l’Estatuto de los Trabajadores.

Han passat ja més de 6 mesos des que al mes de maig van entrar en vigor aquestes noves mesures. Quina lectura fa el sindicat d’aquests canvis? Quin abast real han tingut, en la vostra experiència, a les empreses i centres de treball?

 

Deixant de banda l’impacte mediàtic, l’efecte sobre el dia a dia a les empreses ha sigut notablement baix, més enllà de la contractació de sistemes de registre de jornada. Si ha arribat a tenir veritablement un efecte en la línia del que pretén el reial decret ha sigut en aquells llocs on ha intervingut la Inspecció de Treball.

En podem fer una lectura positiva, clar. Millor això que res. Però no podem perdre de vista que en el món empresarial no s’arriben a aplicar gairebé mai aquelles mesures o lleis que no interessen. Hi ha sectors que viuen al marge de les lleis laborals. Diran que paguen els seus impostos, cosa que serà certa, però no apliquen els convenis, ni tan sols l’Estatuto de los Trabajadores.

Al sector de la neteja passa el mateix. A l’hostaleria i la neteja no els parlis d’adaptació de jornada o de reducció. Ni tan sols tenen un calendari laboral legal.

 

Sota el nostre punt de vista això passa perquè l’estat ni té ni pot tenir els recursos per fer complir les seves pròpies lleis als empresaris. Això només es pot fer mitjançant l’organització dels treballadors i treballadores a les empreses. Que és un dels punts febles del sindicalisme actual. Nosaltres treballem per enfortir aquesta presència, sota el nostre model sindical, òbviament [1].

 

La realitat és tossuda. Als empresaris no els agrada que la gent faci compatible la seva vida laboral i familiar perquè això necessàriament s’ha de fer en detriment dels interessos empresarials. Volen sous baixos i jornades llargues. I això només es pot revertir amb un esforç proactiu del sindicalisme.

 

A la formació que hem fet avui s’ha donat especial rellevància al model d’acció sindical de la CNT per aconseguir exercir els drets a la conciliació laboral i familiar de forma efectiva. Per què? Quin paper pot jugar la negociació col·lectiva impulsada per la CNT als centres de treball?

 

En primer lloc la nostra acció sindical és fonamental per ajudar a les persones a posar en pràctica els drets laborals que tenim. Parlem tant dels que tenen relació amb la conciliació de la vida laboral i familiar, com la resta. És una realitat que la gent, en la perspectiva de tenir un enfrontament individual amb la seva empresa, opta per deixar-ho córrer i aguantar-se. Per norma general, la gent no negocia sobre les condicions de treball, ni tan sols fa demandes judicials, o si ho fa és al final de la relació laboral on només hi tens a guanyar les molles, parlant clar. L’eina de l’anarcosindicalisme, el Sindicat representat al centre de treball, compleix la important funció d’empoderar les persones per a poder optar a gaudir dels drets que els pertoquen.

 

 

Per altra banda, com a organització amb perspectiva de canvi social, és obvi que no podem quedar-nos en el compliment de les normatives vigents de torn. Volem eixamplar els drets que tenim, i volem més drets. Volem que es redistribueixi la riquesa econòmica que creem des del món del treball. Això ho hem de fer a través de la Negociació Col·lectiva, que de fet és una de les vies on posem en pràctica la nostra tàctica d’acció directa.

 

I tot això, a més, compleix el paper de difondre les idees i la cultura de la igualtat entre dones i homes. Promovent la conciliació contribuïm al fi de la discriminació de la dona treballadora. Hem d’entendre que una societat sana i justa demana conciliar la vida laboral, personal i familiar, en el sentit més ampli. Agradi a l’IBEX 35 i la seva premsa afí o no.

Per acabar, s’està parlant de la derogació de la reforma laboral per part del nou govern PSOE-UP, però fins al moment només s’ha plantejat obertament modificar alguns aspectes de la reforma laboral. En canvi s’està parlant poc del nou Estatut dels Treballadors del Segle XXI que ja planteja un dels Reial Decrets aprovats pel govern en funcions de Pedro Sánchez el març del 2019. Quina lectura podem fer des de la CNT?

 

El fet evident és que ara per ara quan parlen de derogar la reforma laboral, en realitat  es refereixen a blindar la Negociació Col·lectiva a nivell de sector. És l’única matèria que s’ha fet explícita i ara per ara això vol dir que es blindaria per a les dues grans centrals del sindicalisme de concertació. És a dir, podríem estar davant d’una operació de blindatge de la Negociació Col.lectiva per a aquells que signen convenis de sector amb greus conseqüències: les hores complementàries, l’amplitud de les causes per a fer contractes temporals, la contenció salarial, la flexibilitat horària, l’escletxa salarial, el descans com a temps de treball no efectiu i d’altres elements conformadors de la precarietat laboral. Si fos així, ens hi oposaríem frontalment.

 

Per altra banda, qui té pressa per adaptar l’Estatuto de los Trabajadores al sXXI, a banda del PSOE, és la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), patronal de les plataformes digitals. En el mateix sentit, fa poc que Glovo ha passat casualment a ser membre de Foment del Treball. Ja sabem quina classe d’adaptacions busquen. No sembla pas un moviment innocent. Ens preocupen totes aquestes jugades entre bastidors perquè una reforma de l’Estatuto de los Trabajadores pot servir tant per millorar com per empitjorar radicalment les condicions de treball.

 

CNT Vallès Oriental

 

NOTES

[1] Article publicat a “La Soli” sobre el model sindical de CNT davant les noves relacions laborals: https://lasoli.cnt.cat/2018/08/28/sindicalisme-la-cnt-davant-el-repte-de-les-noves-relacions-laborals/

 

 

[CAST]

 

CONCILIACIÓN LABORAL Y REGISTRO HORARIO

 

«Promoviendo la conciliación contribuimos al fin de la discriminación de la mujer trabajadora»

 

El miércoles 15 de enero tuvo lugar una nueva sesión formativa en el sindicato, dedicada en esta ocasión a los recientes cambios legislativos en materia de conciliación laboral y familiar o de registro horario que, entre otros, aprobó en marzo de 2019 el gobierno español.

 

Habiendo pasado más de 8 meses desde que entraron en vigor en mayo quisimos invitar esta vez al compañero Jordi Vega, afiliado a CNT de L’Hospitalet de Llobregat y actual responsable del área social del Gabinete Técnico Confederal, a fin de acercarnos no sólo a los cambios legislativos sino también a la experiencia práctica lograda por el sindicato en este ámbito.

 

A la formación asistieron una quincena de afiliados y afiliadas de varias secciones sindicales, que mostraron un gran interés y participación. Esto evidencia que la formación continuada que llevamos a cabo es un pilar esencial para una acción sindical con garantías en los centros de trabajo.

 

Al final del acto quisimos aprovechar para realizar una pequeña entrevista al compañero Jordi Vega sobre los temas tratados durante la formación y para hacernos nuestra la experiencia acumulada por la CNT y que compartimos desde aquí.

 

 

El mes de marzo de 2019 el gobierno español publicó unos Reales Decretos que introducían cambios legislativos con motivo de la lucha contra la precariedad laboral y por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. De forma resumida, ¿en qué consisten estos cambios legislativos?

 

Por un lado, con el Real Decreto 6/2019 de 1 de marzo se introducen cambios en la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, LOIMH, de 2007, el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público EBEP, la Ley General de la Seguridad Social, LGSS y el Estatuto del Trabajador Autónomo. Estos cambios van en sentido de facilitar y ampliar la práctica de los varios derechos de conciliación de la vida laboral y familiar y sus diversas circunstancias, siempre con un enfoque hacia la corresponsabilidad. Por ejemplo, la muy mal llamada “jornada a la carta”, que es en realidad una adaptación de jornada (para quien no conozca estos conceptos, aquí el compañero se refiere al derecho de los y las trabajadoras a distribuirse las horas de trabajo como los convenga por conciliación familiar, manteniendo la duración de la jornada laboral y la retribución salarial, pero teniendo la posibilidad de poder trabajar, si quieren y/o llegan a un pacto con la empresa, desde casa). Además, con esta corresponsabilidad en mente, hay varios cambios de concepto. Ya no habrá bajas maternales ni paternales sino suspensión por nacimiento, entre otros aspectos a destacar.

 

Por otro lado, el Real Decreto 8/2019 de 8 de marzo está enfocado a paliar los efectos de la precariedad laboral con medidas sobre las prestaciones sociales, la estabilidad laboral y el control del fraude de las jornadas de trabajo ilegales, las horas extra que no se pagan, etc. Modifica la Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto de los Trabajadores. Incluye el famoso registro de jornada, que en realidad es una ampliación de un control que ya existía antes en las horas extra y los contratos a tiempo parcial. También incluye (y esta es una mala noticia), un futurible preocupante: una reforma en profundidad del Estatuto de los Trabajadores.

Han pasado ya más de 6 meses desde que en el mes de mayo entraron en vigor estas nuevas medidas. ¿Qué lectura hace el sindicato de estos cambios? ¿Qué alcance real han tenido, en vuestra experiencia, en las empresas y centros de trabajo?

 

Dejando de lado el impacto mediático, el efecto sobre el día a día en las empresas ha sido notablemente bajo, más allá de la contratación de sistemas de registro de jornada. Si ha llegado a tener verdaderamente un efecto en la línea del que pretende el real decreto ha sido en aquellos lugares donde ha intervenido la Inspección de Trabajo. Podemos hacer una lectura positiva, claro. Mejor esto que nada. Pero no podemos perder de vista que en el mundo empresarial no se llegan a aplicar casi nunca aquellas medidas o leyes que no interesan. Hay sectores que viven al margen de las leyes laborales. Dirán que pagan sus impuestos, cosa que será cierta, pero no aplican los convenios, ni siquiera el Estatuto de los Trabajadores. En el sector de la limpieza pasa el mismo. En la hostelería y la limpieza no les hables de adaptación de jornada o de reducción. Ni siquiera tienen un calendario laboral legal.

 

Bajo nuestro punto de vista esto pasa porque el estado ni tiene ni puede tener los recursos para hacer cumplir sus propias leyes a los empresarios. Esto sólo se puede hacer mediante la organización de los trabajadores y trabajadoras a las empresas. Que es uno de los puntos débiles del sindicalismo actual. Nosotros trabajamos para fortalecer esta presencia, bajo nuestro modelo sindical, obviamente [1].

 

La realizad es tozuda. A los empresarios no les gusta que la gente haga compatible su vida laboral y familiar porque esto necesariamente se ha de hacer en detrimento de los intereses empresariales. Quieren sueldos bajos y jornadas largas. Y esto solamente se puede revertir con un esfuerzo proactivo del sindicalismo.

 

En la formación que hemos hecho hoy se ha dado especial relevancia al modelo de acción sindical de la CNT para conseguir ejercer los derechos a la conciliación laboral y familiar de forma efectiva. ¿Por qué? ¿Qué papel puede jugar la negociación colectiva impulsada por la CNT en los centros de Trabajo?

 

En primer lugar nuestra acción sindical es fundamental para ayudar a las persones a poner en práctica los derechos laborales que tenemos. Hablamos tanto de los que tienen relación con la conciliación de la vida laboral y familiar, como el resto. Es una realidad que la gente, en la perspectiva de tener un enfrentamiento individual con su empresa, opta por dejarlo correr y aguantarse. Por norma general, la gente no negocia sobre las condiciones de trabajo, ni tan solo hace demandas judiciales, y si lo hace es al final de la relación laboral donde solo tienes que ganar las migajas, hablando claro. La herramienta del anarcosindicalismo, el Sindicato representante en el centro de trabajo, cumple una importante función de empoderar a las persones para poder optar a disfrutar de los derechos que les pertocan.

 

Por otra parte, como organización con perspectiva de cambio social, es obvio que no podemos quedarnos en el simple cumplimiento de las normativas vigentes de torno. Queremos augmentar los derechos que ya tenemos, y queremos más derechos. Queremos que se redistribuya la riqueza económica que creamos desde el mundo del trabajo. Esto lo tenemos que hacer a través de la negociación colectiva, que de hecho es una de las vías donde ponemos en práctica nuestra táctica de acción directa.

 

Y todo esto, además, cumple el papel de difundir las ideas y la cultura de la igualdad entre  mujeres y hombres. Promoviendo la conciliación contribuimos al fin de la discriminación de la mujer trabajadora. Hemos de entender que una Sociedad sana y justa quiere conciliar la vida laboral, personal y familiar, en el sentido más amplio. Le gusta o no al IBEX 35 y su prensa afín.

Para acabar, se está hablando de la derogación de la reforma laboral por parte del nuevo gobierno PSOE-UP, pero hasta el momento solamente se ha planteado abiertamente modificar algunos aspectos de la reforma laboral. En cambio se está hablando poco del nuevo Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI que ya plantea uno de los Reales Decretos aprobados por el gobierno en funciones de Pedro Sánchez en marzo de 2019. ¿Qué lectura podemos hacer desde la CNT?

 

El hecho evidente es que ahora cuando hablan de derogar la reforma laboral, en realidad se refieren a blindar la Negociación Colectiva a nivel de sector. Es la única materia que se ha hecho explícita y ahora por ahora esto quiere decir que se blindaría para las dos grandes centrales del sindicalismo de concertación. Es decir, podríamos estar ante una operación de blindaje de la Negociación Colectiva para aquellos que firman convenios de sector con graves consecuencias: las horas complementarias, la ampliación de las causas para hacer contratos temporales, la contención salarial, la flexibilidad horaria, la brecha salarial, el descanso como tiempo de trabajo no efectivo, y otros elementos conformadores de la precariedad laboral. Su fuese así, nos opondríamos frontalmente.

 

Por otra parte, quien tiene prisa por adaptar el Estatuto de los Trabajadores en el siglo XXI, a parte del PSOE, es la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), patronal de las plataformas digitales. En el mismo sentido, hace poco que Glovo ha pasado casualmente a ser miembro de Fomento del Trabajo. Ya sabemos qué clase de adaptaciones buscan. No parece en absoluto un movimiento inocente. Nos preocupan todas estas jugadas entre bastidores porque una reforma del Estatuto de los Trabajadores puede servir tanto para mejorar como para empeorar radicalmente las condiciones de trabajo.

 

CNT Vallès Oriental

 

NOTES

[1] Artículo publicado en “La Soli” sobre el modelo sindical de CNT ante las nuevas relaciones laborales: https://lasoli.cnt.cat/2018/08/28/sindicalisme-la-cnt-davant-el-repte-de-les-noves-relacions-laborals/