[CAST]

 

Secretari d’Acció Criminal

 

És estrany que, dins de la tradició sindicalista revolucionària, a la qual pertany la nostra organització, tinguem que posar aquest tema sobre la taula. No obstant això, no és la primera vegada que l’irracionalisme es cola per la porta de darrere. L’exemple més clar d’això va ser aquesta tendència del sindicalisme revolucionari francès coneguda com sorelisme que va acabar derivant en el feixisme a principis del passat segle [1]. Aquest tipus de “sindicalistes” eren, no obstant això, una minoria d’intel·lectuals aliens a la classe treballadora. El gruix del moviment va donar gran importància a la divulgació científica, ja des de les Borses de Treball promogudes per Fernand Pelloutier. [2]. També en la història de l’anarcosindicalisme espanyol s’ha donat molta importància a la ciència. L’Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia, que volia substituir la fe pel coneixement científic, il·lustra el fet. Aquesta línia es va mantenir indiscutida fins pràcticament acabat el passat segle, quan des d’aquell esdeveniment, immerescudament qualificat de revolucionari, conegut com a maig del 68, els atacs a la ciència van anar fent-se cada vegada més agressius.

 

Els nostres actuals irracionalistes, els postmoderns, semblen sens dubte inofensius. [3] Però res més lluny de la realitat: representen un veritable perill. Pretenen reduir el coneixement científic a un discurs més al nivell de la màgia o la religió; paradoxalment pretenen convertir les seves opinions -carregades de sofismes- en veritat absoluta, en el discurs hegemònic que tant critiquen. En aquest article reflexionarem precisament sobre ciència. Per “ciència” entenem fonamentalment un mètode per a l’obtenció del coneixement, per a això es recorre generalment a l’observació i l’experimentació; també per a referir-nos a un tipus de coneixement -l’objecte del qual és la naturalesa- que es considera veritable i objectiu. El mètode científic es caracteritza per la seva replicabilitat: diferents individus poden obtenir els mateixos resultats si segueixen el mateix procés. L’estratègia científica s’inicia amb l’establiment d’una sèrie d’hipòtesi (no veritats absolutes), al que segueix una recollida de dades, una posterior anàlisi dels resultats, una discussió i una emissió de conclusions. A més de la descripció de fenòmens, es busca establir lleis i teories per a explicar-los i fins i tot predir-los.

 

 

REFLEXIONANT SOBRE LA CIÈNCIA: FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

 

L’anomenada filosofia de la ciència és la disciplina que té per objecte d’estudi la ciència mateixa; es va iniciar oficialment amb la creació del Cercle de Viena (1921-1936), que va representar el corrent conegut com a positivisme lògic, corrent que en realitat va dominar fins a la dècada dels seixanta. Dins del positivisme lògic van destacar personalitats com Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Hans Hahn, Hans Reichenbach o Carl Hempel. Recollint la tradició empirista de Hume i positivista de Comte, es van centrar en els fonaments lògics de la ciència, teoritzant sobre l’anomenat criteri empirista del significat. Les proposicions protocolars -per exemple, “el cigne és blanc”- feien referència a fets concrets, que podien verificar-se o confirmar-se. Mitjançant la inducció s’arribava de fets particulars a proposicions generals com a lleis o teories (“tots els cignes són blancs”). Renegaven de la metafísica considerant que estava formada per proposicions sense significat real o pseudoproposicions; simples confusions del llenguatge (per exemple, “Déu existeix”). El positivisme lògic va utilitzar l’anomenat llenguatge fisicalista, considerant que les altres ciències podien ser reduïdes a proposicions físiques, sent possible així la unificació de la ciència. Van defensar a més una visió del progrés científic acumulativa (de menys a més). Aquest corrent va ser atacat per aspectes com reduir-ho tot a proposicions, el seu verificacionisme o el seu inductivisme.

 

El falsacionisme, el màxim exponent del qual va ser Karl Popper, va aixecar el vol durant la dècada dels seixanta. Amb aquest corrent tenim un nou criteri de demarcació, oposat al verificacionisme del positivisme lògic, mitjançant el qual es poden establir els límits de la ciència, i diferenciar-la de la pseudociència. Les teories substitueixen a les proposicions protocolars com a element d’anàlisi. Popper va qüestionar el principi d’inducció raonant que mitjançant un nombre finit d’observacions mai podíem arribar a un enunciat universalment vàlid. La simple observació d’un fet contrari (un cigne negre) desfaria l’enunciat. Això es diu modus tollens; argument segons el qual podem derivar de certs enunciats singulars la falsedat d’enunciats universals. No podem demostrar que “tots els cignes són blancs”, però sí refutar l’enunciat trobant un cigne negre. Des del falsacionisme es sosté que mai aconseguim la veritat, sinó que solament ens aproximem a ella mitjançant hipòtesis. Encara que sembla contrari al sentit comú, una teoria científica ha de tenir falsadors potencials -la pseudociència no sol tenir-los, argumentant ad hoc en moltes ocasions-, enunciats contradictoris amb la teoria que la facin falsable. Les teories que millor resisteixen a la contrastació amb l’experiència serien les més versemblants.

 

Imre Lakatos va ser un altre dels defensors del falsacionisme, encara que amb algunes modificacions. Segons aquest les teories no eren refutades mitjançant l’observació sinó simplement reemplaçades per teories rivals que tenien millors característiques. Lakatos va parlar dels programes de recerca, dins dels quals es produïa una successió de teories. Moltes anomalies que contradiuen les teories es passen per alt en la realitat científica quotidiana, com il·lustra aquest autor. A part del falsacionisme van existir altres concepcions menys conegudes com la concepció estructural (Patrick Suppes) o la concepció semàntica (Suppe, Van Fraasen i Giere), en les quals no entrarem.

 

 

LA REACCIÓ IRRACIONALISTA CONTRA LA CIÈNCIA: “L’ANARQUISME” EPISTEMOLÒGIC

 

Thomas Kuhn va ser un dels primers filòsofs de la ciència a criticar la concepció acumulativa del progrés científic, comú tant al positivisme lògic com al falsacionisme. Va introduir la noció de paradigma (per exemple, la mecànica newtoniana), que no és més que una visió del món compartida per una determinada comunitat científica. En la pràctica científica, segons Kuhn, els científics no intenten refutar teories, i el que ocorre en determinades disciplines és que s’imposen nous paradigmes després del que es coneix com a revolució científica. No tenen perquè ser ni millors ni pitjors; simplement s’imposen. Seria impossible des d’aquesta perspectiva comparar unes teories amb altres (l’anomenada incommensurabilitat entre teories). Així i tot, Kuhn valorava la ciència per sobre de per exemple la màgia o la religió.

 

Finalment arribem a Paul Feyerabend, una figura que entronca directament amb la tradició postmoderna. El fet que aquest autor parlés d’anarquisme epistemològic/metodològic ha servit per a seduir a molts incauts. En realitat, Feyerabend era políticament un liberal, i davant les confusions va acabar finalment parlant de dadaisme epistemològic/metodològic. Va atacar qualsevol tipus de racionalisme, mantenint que no existien arguments racionals possibles per a defensar la superioritat de la ciència sobre per exemple el mite o l’art. Va defensar la regla o principi metodològic del “tot val”. El coneixement científic quedaria reduït al rang de simple creença, i les teories degenerarien sempre en ideologies. Als atacs de Feyerabend es van sumar el reduccionisme sociologicista de personatges com Barnes o David Bloor, que van repetir la cantarella postmoderna que “tot és una construcció social”, incloent els fets mateixos, cosa que irònicament nega qualsevol validesa a les seves pròpies anàlisis en no tenir aquestes cap base on sustentar-se. Fi del recorregut històric? Aquí sí han pretès veure un progrés -i una veritat absoluta- els nostres postmoderns, i tenir l’última paraula. Veurem, no obstant això, que s’equivoquen.

 

 

CONCLUSIÓ: EL MOVIMENT ES DEMOSTRA CAMINANT

 

Totes aquestes reflexions dins de la filosofia de la ciència -des dels positivistes lògics a l’irracionalisme de Feyerabend- s’han centrat únicament en un aspecte: la fonamentació racional o justificació del coneixement científic (el que es coneix com a epistemologia). El joc retòric o verbal. Però s’ha perdut de vista que la ciència té un aspecte més destacable: el pràctic; la seva capacitat de transformar el món. Això es concreta perfectament en la tecnologia. Servint-nos d’arguments purament pragmàtics podem afirmar coses com l’existència d’un món objectiu, sense perdre’ns en retorçats raonaments sobre la naturalesa de la realitat (ontologia). Els científics no es passen tot el dia parlant, sinó que fan coses (en el laboratori o on correspongui). Per molt que diguin els nostres postmoderns si un centenar de subjectes repliquen el mateix experiment i obtenen el mateix resultat, la teoria defensada té molta més validesa -i objectivitat- que totes les seves “teories” de postal. És més, a què no aneu al xaman, sinó al metge, quan presenteu els símptomes de la grip (o els del coronavirus)? Perquè això també és una aplicació de la ciència, una de les seves conseqüències. Si afirmeu d’altra banda que no pot conèixer-se la veritat ni acostar-se a ella el millor que podeu fer és això: la epojé (ἐποχή) o suspensió del judici, una forma subtil de dir-vos que calleu i deixeu de donar la tabarra. Si res tingués veracitat, els vostres discursos… encara menys.

 

En el món real seguirem amb lo nostre, ja que aquestes persones no proposen res millor, només jocs de paraules, i la ciència ha mostrat ser molt més útil que qualsevol dels seus pamflets irracionalistes. A aquests postmoderns, que qüestionen la ciència, volem convidar-los finalment a “contrastar” una llei molt coneguda: la llei de la gravetat. Com? Saltant per la finestra. M’imagino que tota la vostra xerrameca irracionalista i pseudocientífica es veurà apagada davant la visió dels vostres cervells escampats sobre l’asfalt. Veritat?. Recordeu que el moviment es demostra caminant, i no ens feu perdre el temps amb retòrica sofista.

 

 

 

[CAST]

 

 

CONTRA EL IRRACIONALISMO: EN DEFENSA DE LA CIENCIA

 

Secretario de Acción Criminal

 

Es extraño que, dentro de la tradición sindicalista revolucionaria, a la que pertenece nuestra organización, tengamos que poner este tema sobre la palestra. No obstante, no es la primera vez que el irracionalismo se cuela por la puerta de atrás. El ejemplo más claro de esto fue esa tendencia del sindicalismo revolucionario francés conocida como sorelismo que acabó derivando en el fascismo a principios del pasado siglo [1]. Este tipo de “sindicalistas” eran, no obstante, una minoría de intelectuales ajenos a la clase trabajadora. El grueso del movimiento dio gran importancia a la divulgación científica, ya desde las Bolsas de Trabajo promovidas por Fernand Pelloutier. [2]. También en la historia del anarcosindicalismo español se ha dado mucha importancia a la ciencia. La Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, que quería sustituir la fe por el conocimiento científico, ilustra el hecho. Esta línea se mantuvo indiscutida hasta prácticamente acabado el pasado siglo, cuando desde aquel acontecimiento, inmerecidamente calificado de revolucionario, conocido como mayo del 68, los ataques a la ciencia fueron haciéndose cada vez más agresivos.

 

Nuestros actuales irracionalistas, los postmodernos, parecen a todas luces inofensivos. [3] Pero nada más lejos de la realidad: representan un verdadero peligro. Pretenden reducir el conocimiento científico a un discurso más al nivel de la magia o la religión; paradójicamente pretenden convertir sus opiniones -cargadas de sofismas- en verdad absoluta, en el discurso hegemónico que tanto critican. En este artículo reflexionaremos precisamente sobre ciencia. Por “ciencia” entendemos fundamentalmente un método para la obtención del conocimiento, para lo cual se recurre generalmente a la observación y la experimentación; también para referirnos a un tipo de conocimiento -cuyo objeto es la naturaleza- que se considera verdadero y objetivo. El método científico se caracteriza por su replicabilidad: diferentes individuos pueden obtener los mismos resultados si siguen el mismo proceso. La estrategia científica se inicia con el establecimiento de una serie de hipótesis (no verdades absolutas), a lo que sigue una recogida de datos, un posterior análisis de los resultados, una discusión y una emisión de conclusiones. Además de la descripción de fenómenos, se busca establecer leyes y teorías para explicarlos e incluso predecirlos.

 

 

REFLEXIONANDO SOBRE LA CIENCIA: FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

 

La llamada filosofía de la ciencia es la disciplina que tiene por objeto de estudio la ciencia misma; se inició oficialmente con la creación del Círculo de Viena (1921-1936), que representó la corriente conocida como positivismo lógico, corriente que en realidad dominó hasta la década de los sesenta. Dentro del positivismo lógico destacaron personalidades como Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Hans Hahn, Hans Reichenbach o Carl Hempel. Recogiendo la tradición empirista de Hume y positivista de Comte, se centraron en los fundamentos lógicos de la ciencia, teorizando sobre el llamado criterio empirista del significado. Las proposiciones protocolares -por ejemplo, “el cisne es blanco”- hacían referencia a hechos concretos, que podían verificarse o confirmarse. Mediante la inducción se llegaba de hechos particulares a proposiciones generales como leyes o teorías (“todos los cisnes son blancos”). Renegaban de la metafísica considerando que estaba formada por proposiciones sin significado real o pseudoproposiciones; simples confusiones del lenguaje (por ejemplo, “Dios existe”). El positivismo lógico utilizó el llamado lenguaje fisicalista, considerando que las demás ciencias podían ser reducidas a proposiciones físicas, siendo posible así la unificación de la ciencia. Defendieron además una visión del progreso científico acumulativa (de menos a más). Esta corriente fue atacada por aspectos como reducirlo todo a proposiciones, su verificacionismo o su inductivismo.

 

El falsacionismo, cuyo máximo exponente fue Karl Popper, levantó el vuelo durante la década de los sesenta. Con esta corriente tenemos un nuevo criterio de demarcación, opuesto al verificacionismo del positivismo lógico, mediante el cual se pueden establecer los límites de la ciencia, y diferenciarla de la pseudociencia. Las teorías sustituyen a las proposiciones protocolares como elemento de análisis. Popper cuestionó el principio de inducción razonando que mediante un número finito de observaciones nunca podíamos llegar a un enunciado universalmente válido. La simple observación de un hecho contrario (un cisne negro) desplomaría el enunciado. Esto se llama modus tollens; argumento según el cual podemos derivar de ciertos enunciados singulares la falsedad de enunciados universales. No podemos demostrar que “todos los cisnes son blancos”, pero sí refutar el enunciado encontrando un cisne negro. Desde el falsacionismo se sostiene que nunca alcanzamos la verdad, sino que solamente nos aproximamos a ella mediante hipótesis. Aunque parece contrario al sentido común, una teoría científica debe tener falsadores potenciales -la pseudociencia no suele tenerlos, argumentando ad hoc en muchas ocasiones-, enunciados contradictorios con la teoría que la hagan falsable. Las teorías que mejor resisten a la contrastación con la experiencia serían las más verosímiles.

 

Imre Lakatos fue otro de los defensores del falsacionismo, aunque con algunas modificaciones. Según éste las teorías no eran refutadas mediante la observación sino simplemente reemplazadas por teorías rivales que tenían mejores características. Lakatos habló de los programas de investigación, dentro de los cuales se producía una sucesión de teorías. Muchas anomalías que contradicen las teorías se pasan por alto en la realidad científica cotidiana, como ilustra este autor. A parte del falsacionismo existieron otras concepciones menos conocidas como la concepción estructural (Patrick Suppes) o la concepción semántica (Suppe, Van Fraasen y Giere), en las que no vamos a entrar.

 

 

LA REACCIÓN IRRACIONALISTA CONTRA LA CIENCIA: EL “ANARQUISMO” EPISTEMOLÓGICO

 

Thomas Kuhn fue uno de los primeros filósofos de la ciencia en criticar la concepción acumulativa del progreso científico, común tanto al positivismo lógico como al falsacionismo. Introdujo la noción de paradigma (por ejemplo, la mecánica newtoniana), que no es más que una visión del mundo compartida por una determinada comunidad científica. En la práctica científica, según Kuhn, los científicos no intentan refutar teorías, y lo que ocurre en determinadas disciplinas es que se imponen nuevos paradigmas tras lo que se conoce como revolución científica. No tienen porque ser ni mejores ni peores; simplemente se imponen. Sería imposible desde esta perspectiva comparar unas teorías con otras (la llamada inconmensurabilidad entre teorías). Aun así, Kuhn valoraba la ciencia por encima de por ejemplo la magia o la religión.

 

Finalmente llegamos a Paul Feyerabend, una figura que entronca directamente con la tradición postmoderna. El hecho de que este autor hablara de anarquismo epistemológico/metodológico ha servido para seducir a muchos incautos. En realidad, Feyerabend era políticamente un liberal, y ante las confusiones acabó finalmente hablando de dadaísmo epistemológico/metodológico. Atacó cualquier tipo de racionalismo, manteniendo que no existían argumentos racionales posibles para diferenciar la superioridad de la ciencia sobre por ejemplo el mito o el arte. Defendió la regla o principio metodológico del “todo vale”. El conocimiento científico quedaría reducido al rango de simple creencia, y las teorías degenerarían siempre en ideologías. A los ataques de Feyerabend se sumaron el reduccionismo sociologicista de personajes como Barnes o David Bloor, que repitieron la cantinela postmoderna de que “todo es una construcción social”, incluyendo los hechos mismos, cosa que irónicamente quita cualquier validez a sus propios análisis al carecer de base alguna donde sustentarse. ¿Fin del recorrido histórico? Aquí sí han pretendido ver un progreso -y una verdad absoluta- nuestros postmodernos, y tener la última palabra. Veremos, no obstante, que se equivocan.

 

 

CONCLUSIÓN: EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA ANDANDO

 

Todas estas reflexiones dentro de la filosofía de la ciencia -desde los positivistas lógicos al irracionalismo de Feyerabend- se han centrado únicamente en un aspecto: la fundamentación racional o justificación del conocimiento científico (lo que se conoce como epistemología). El juego retórico o verbal. Pero se ha perdido de vista que la ciencia tiene un aspecto más destacable: el práctico; su capacidad de transformar el mundo. Esto se concreta perfectamente en la tecnología. Sirviéndonos de argumentos puramente pragmáticos podemos afirmar cosas como la existencia de un mundo objetivo, sin perdernos en retorcidos razonamientos sobre la naturaleza de la realidad (ontología). Los científicos no se pasan todo el día hablando, sino que hacen cosas (en el laboratorio o donde corresponda). Por mucho que digan nuestros postmodernos si un centenar de sujetos replican el mismo experimento y obtienen el mismo resultado, la teoría defendida tiene mucha más validez -y objetividad- que todas sus “teorías” de postal. Es más, ¿a qué no vais al chamán, sino al médico, cuando presentáis los síntomas de la gripe (o los del coronavirus)? Pues esto también es una aplicación de la ciencia, una de sus consecuencias. Si afirmáis por otra parte que no puede conocerse la verdad ni acercarse a ella lo mejor que podéis hacer es esto: la epojé (ἐποχή) o suspensión del juicio, una forma sutil de deciros que os calléis y dejéis de dar la brasa. Si nada tuviese veracidad, vuestros discursos… aún menos.

 

En el mundo real seguiremos con lo nuestro, ya que estas personas no proponen nada mejor, sólo juegos de palabras, y la ciencia ha mostrado ser mucho más útil que cualquiera de sus panfletos irracionalistas. A estos postmodernos, que cuestionan la ciencia, queremos invitarles finalmente a “contrastar” una ley muy conocida: la ley de la gravedad. ¿Cómo? Saltando por la ventana. Me imagino que toda vuestra charlatanería irracionalista y pseudocientífica se verá acallada ante la visión de vuestros sesos desparramados sobre el asfalto. ¿Verdad?. Recordad que el movimiento se demuestra andando, y no nos hagáis perder el tiempo con retórica sofista.

 

 

 

NOTES

 

[1] Podeu consultar a aquest respecte “El parany del nacionalisme: sindicalisme revolucionari i feixisme” a Solidaridad Obrera: primera (https://lasoli.cnt.cat/2019/12/16/cultura-el-parany-del-nacionalisme-sindicalisme-revolucionari-i-feixisme/) i segona part (https://lasoli.cnt.cat/2019/12/23/el-parany-del-nacionalisme-sindicalisme-revolucionari-i-feixisme-ii/).

[2] Si voleu més informació sobre el sindicalisme revolucionari francés teniu un article a Solidaridad Obrera al respecte: https://lasoli.cnt.cat/2019/04/11/internacional-el-sindicalisme-revolucionari-frances/

[3] Sobre postmodernisme teniu publicat a Solidaridad Obrera: https://lasoli.cnt.cat/2019/10/21/cultura-ciencia-pseudociencia-i-postmodernisme-i-introduccio/

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

Chalmers, A.. (1987). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. Siglo XX de España Editores, S.A: Madrid.

 

Echeverría, J. (1989). Introducción a la Metodología de la Ciencia: la Filosofía de la Ciencia en el siglo XX. Barcanova: Barcelona.

 

* Foto de Paul Feyerabend