[CAT]

 

Pedrito, de CNT Barcelona

 

La presència del Coronavirus (Covid-19) ha suposat l’establiment de l’Estat d’Alarma. Aquesta mesura busca, entre altres aspectes, limitar la circulació i el lliure moviment de les persones apel·lant a la responsabilitat civil com diu l’Estat, al sacrifici, a les concessions, per a què la població es quedi reclosa a casa. Això, certament, redueix les possibilitats de contagi i per tant la propagació del virus, que podria provocar un col·lapse del sistema sanitari. Però s’ha de matisar diferents punts al respecte.

 

El primer punt és, què és el que provocaria aquest col·lapse del sistema sanitari? És realment la propagació del Coronavirus o són altres causes? Això no tracta de teories de la conspiració de que el virus és mentida o que ha estat sintetitzat en un laboratori secret, això tracta sobre altres qüestions ben diferents i conegudes per tot el món. Les retallades. Les retallades que tota la població ha sofert amb les excuses de crisis econòmiques prèvies, que entre altres àmbits han reduït el pressupost en sanitat i investigació. És sobretot per això que és factible un col·lapse del sistema de salut pública si el virus es continua propagant al ritme actual. Perquè s’ha reduït el personal i per això des de fa temps es veuen abocats a torns interminables. Per això ara comencen a veure’s sobrepassats. Perquè s’ha reduït el material disponible, i per això perilla la disponibilitat d’aparells de respiració assistida. La manca de material també afecta a la propagació del virus, ja que no serveix només amb el confinament de la població , és necessari realitzar els pertinents mostrejos per determinar quines persones poden estar o no infectades pel Coronavirus. Proves que no es realitzen entre altres motius per la reducció en la despesa en recerca, provocant la precarietat en aquest àmbit laboral que es manifesta en llocs de treball inestables, salaris inferiors als mil euros per investigadors predoctorals i llargues jornades de treball no remunerat. Però si hi ha alguna cosa que realment provoca ràbia és el classisme existent en aquesta societat, que es materialitza en aquest cas en qui es beneficia de les proves d’identificació del Coronavirus. Coneixem que als malalts més crítics se’ls realitza la prova i que al personal sanitari en contacte només ho fan si presenten símptomes. Però en l’altre banda veiem com els polítics es sotmeten a aquestes proves sense presentar cap simptomatologia. Ciutadans de primera i segona categoria? Perquè no ens sorprèn.

 

El segon punt és que s’apel·la a la responsabilitat civil o col·lectiva per a que la gent es confini a casa. Que només surti de casa per l’estrictament necessari com comprar menjar, llençar la brossa, comprar medicaments i anar a treballar. A treballar. Perquè és més important el mercat que la salut. Evidentment, alguns llocs de treball són més necessaris que d’altres en aquesta situació, com són el personal sanitari, però també aquelles persones que treballen a supermercats o menjadors socials que s’exposen a centenars de persones al dia; o als serveis de transport que abasteixen els supermercats, per no oblidar el personal de neteja que també està a primera línia de batalla als hospitals. I agraïm el risc al que s’exposen, però no ens enganyem, la majoria preferiria no arriscar-se. Com ho prefereix la majoria de persones que per sort poden realitzar el teletreball. Com ho prefereixen altres persones que han d’anar a treballar per obligació de la empresa malgrat no realitzar treballs essencials en l’actual situació d’alarma. La patronal continua mirant més pel mercat que pel benestar de la població, ho va fer al passat, ho fa ara, i ho continuarà fent al futur. Molts d’aquests treballadors aniran a treballar per por a l’acomiadament, per por a quedar-se sense diners. Molts altres treballadors ja es troben en aquesta situació, i és que segurament més d’alguna persona que està llegint aquest text coneix a algú que hagin acomiadat sota un ERO o ERTO.

 

Des del Govern s’està facilitant la flexibilitat laboral, o el que és el mateix, l’acomiadament. Una mesura no només recolzada pels sindicats que en més d’una ocasió han venut a la classe treballadora, CCOO i UGT, sinó que va ser sol·licitada prèviament a la declaració de l’Estat d’Alarma per ells mateixos. El 12 de març ambdues parts, Foment i CEPYME, per un costat, i CCOO i UGT, per l’altre, ja van acordar una regulació en els ERTOs per simplificar el seu procediment i reduir el temps de resolució entre altres mesures. De nou, es prioritza a les empreses i el mercat per sobre de les treballadores i la seva salut. Ambdues parts apel·len a la crida a la responsabilitat col·lectiva, o civil com ho diuen aquestes parts, per a que entenguem que davant d’aquesta situació “surten perdent” les empreses. Utilitzen l’ús de la responsabilitat col·lectiva, un concepte de cures cap a les persones vulnerables o d’alt risc enfront el Coronavirus, un concepte de solidaritat i suport mutu, per a que acceptem les seves pèrdues. La situació és excepcional, és cert, però al igual que les empreses no socialitzen els beneficis, tampoc haurien de socialitzar-se les pèrdues. La classe treballadora ja ha pagat suficient patint les retallades de les crisis econòmiques generades per governants i empresaris, ja ha pagat suficient amb el rescat a la banca que ni s’ha retornat i ni s’espera que es retorni, i ja ha pagat suficient amb la última reforma laboral. Fa temps que va arribar el moment de dir NO, i ara torna a ser aquest moment. Són les empreses i l’Estat qui ha d’assumir els costos d’aquesta crisi sanitària, no la classe treballadora.

 

Tindrem responsabilitat col·lectiva amb la nostra gent, però no callarem davant un nou atac a les treballadores. Res en l’actual situació justifica l’obligació per anar a treballar en llocs de feina no essencials. Res en l’actual situació justifica els acomiadaments, els EROs o els ERTOs i la precarització de les nostres vides. No tolerarem cap acomiadament, ni ERO, ni ERTO, i molt menys a causa del Coronavirus.

 

 

 

[CAST]

 

CONTRA LOS DESPIDOS, EREs y ERTEs POR EL COVID-19

 

Pedrito, de CNT Barcelona

 

La presencia del Coronavirus (Covid-19) ha supuesto el establecimiento del Estado de Alarma. Esta medida busca, entre otras cosas, limitar la circulación y el libre movimiento de las personas apelando a la responsabilidad civil como menciona el Estado, al sacrificio, a las concesiones, para que la población se quede recluida en casa. Esto, ciertamente, reduce las posibilidades de contagio y por lo tanto la propagación del virus, que podría provocar un colapso del sistema sanitario. Pero hay que matizar diferentes puntos al respecto.

 

El primer punto es, ¿Qué es lo que provocaría este colapso del sistema sanitario? ¿Es realmente la propagación del Coronavirus o son otras causas? Esto no trata de teorías de la conspiración de que el virus es mentira o que ha sido sintetizado en un laboratorio secreto, esto trata sobre otras cuestiones bien diferentes y conocidas por todo el mundo. Los recortes. Los recortes que toda la población ha sufrido con la excusa de crisis económicas previas, que entre otros ámbitos han reducido el presupuesto a la sanidad y la ciencia. Es sobre todo por esto por lo que es factible un colapso del sistema de salud pública si el virus se continúa propagando al ritmo actual. Porque se ha reducido el personal y por eso desde hace tiempo se ven abocados a turnos interminables. Por eso ahora empiezan a verse sobrepasados. Porque se ha reducido el material disponible, y por eso peligra la disponibilidad de aparatos de respiración asistida. La falta de material también afecta a la propagación del virus, ya que no sirve solo con el confinamiento de la población, es necesario realizar los pertinentes muestreos para determinar que personas pueden estar infectadas o no el Coronavirus. Pruebas que no se realizan entre otros motivos por la reducción del gasto en ciencia, provocando la precariedad en este ámbito laboral que se manifiesta en empleos inestables, sueldos inferiores a mil euros para investigadores predoctorales y largas jornadas de trabajo no remunerado. Pero si hay algo que realmente provoca el enfado es el clasismo existente en esta sociedad, que en este caso se materializa en quién se beneficia de las pruebas de identificación del Coronavirus. Conocemos que a los enfermos más críticos se les realiza la prueba y al personal sanitario solo si presentan síntomas. Pero en el otro lado vemos como a los políticos se les somete a esas pruebas sin presentar síntomas ¿Ciudadanos de primera y segunda categoría? Porqué será que no nos sorprende.

 

El segundo punto es que se apela a la responsabilidad civil o colectiva para que la gente se confine en casa. Que solo salga para lo estrictamente necesario como comprar comida, tirar la basura, comprar medicamentos e ir a trabajar. A trabajar. Porque es más importante el mercado que la salud. Evidentemente, algunos puestos de trabajo son más necesarios que otros en esta coyuntura, como lo es el personal sanitario, pero también aquellas personas que trabajan en supermercados o comedores sociales que se exponen a cientos de personas al día; o los servicios de transporte que abastecen estos supermercados, por no olvidar al personal de limpieza que también está en primera línea de batalla en los hospitales. Y agradecemos el riesgo al que se exponen, pero no nos engañemos, la mayoría preferiría no arriesgarse. Como lo prefiere la mayoría de personas que por suerte pueden realizar teletrabajo. Como lo prefieren otras personas que han de ir a trabajar por obligación de la empresa pese a no realizar trabajos esenciales en la actual situación de alarma. La patronal continúa mirando más por el mercado que por el bienestar de la población, lo ha hecho en el pasado, lo hace ahora y lo seguirá haciendo en el futuro. Muchos de estos trabajadores acudirán a trabajar por miedo al despido, por miedo a quedarse sin dinero. Muchos otros trabajadores ya se encuentran en esta situación, y es que seguramente más de alguna persona que estará leyendo este texto conozca a alguien que le hayan despedido bajo un ERE o un ERTE.

 

Desde el Gobierno se está facilitando la flexibilidad laboral, o lo que es lo mismo, el despido. Una medida no solo aplaudida por los sindicatos que en más de una ocasión han vendido a la clase trabajadora, CCOO y UGT, sino que solicitada previamente a la declaración del Estado de Alarma. El 12 de marzo ambas partes, Fomento y CEPYME por un lado y CCOO y UGT por otro, ya acordaron una regulación en los ERTEs para simplificar su procedimiento y reducir su tiempo de resolución entre otras medidas. De nuevo, priorizan a las empresas y el mercado por encima de las trabajadoras y su salud. Ambas partes apelan a la llamada responsabilidad colectiva, o civil como lo llaman estas partes, para que entendamos que ante esta situación quien “sale perdiendo” son las empresas. Utilizan el uso de la responsabilidad colectiva, un concepto de cuidado hacia las personas vulnerables o de alto riesgo frente al Coronavirus, un concepto de solidaridad y apoyo mutuo, para que aceptemos sus pérdidas. La situación es excepcional, es cierto, pero al igual que las empresas no sociabilizan los beneficios, tampoco deberían socializar las pérdidas. La clase trabajadora ya ha pagado suficiente sufriendo los recortes de las crisis económicas generadas por los gobernantes y empresarios, ya ha pagado suficiente con el rescate a la banca que ni se ha devuelto y ni se espera que se devuelva, y ya ha pagado suficiente con la última reforma laboral. Hace tiempo que llegó el momento de decir NO, y ahora vuelve a ser ese momento. Son las empresas y el Estado quien tiene que asumir los costes de esta crisis sanitaria, no la clase trabajadora.

 

Tendremos responsabilidad colectiva con nuestra gente, pero no callaremos ante un nuevo ataque a las trabajadoras. Nada en la actual situación justifica la obligación a ir a trabajar en puestos de trabajo no esenciales. Nada en la actual situación justifica los despidos, los EREs o los ERTEs y la precarización de nuestras vidas. No toleraremos ningún despido, ni ERE, ni ERTE, y mucho menos a causa del Coronavirus.