[CAT]

 

Cris Claramunt i Yuri Ignatiev

 

A mesura que els efectes del COVID19 es deixen notar en tots els àmbits de les nostres vides, es manifesta de manera més acusada en l’àmbit laboral amb un augment de les irregularitats, il·legalitats, exigències, pressió o ERTOS.

L’àmbit educatiu no anava a ser menys i estan a l’ordre del dia les hores no remunerades que s’estan exigint a molts docents per a impulsar les classes online i altres eines virtuals, pretenent una normalitat inexistent i ignorant que la majoria tenen familiars dependents o malalts; per no esmentar l’estrès nociu al qual estan sent sotmesos. En molts casos s’ignora que l’entorn laboral del qual el professor disposa a la seva casa no és el més idoni o es procedeix a exercir una gran pressió perquè el docent acudeixi al seu lloc de treball -sense els protocols de protecció i epis- i pugui oferir així els seus serveis.

Al mateix temps, el treball a poc a poc envaeix la intimitat dels professors: es multipliquen els grups de WhatsApp i missatges -amb la consecutiva exigència de resposta immediata- per a garantir un funcionament òptim de les aules virtuals, convertint els dispositius mòbils en una sort de panòptic que exerceix un control total sobre el treballador o la treballadora, als quals se’ls pressuposa una disponibilitat total envers l’acadèmia o centre en el qual està empleat o empleada.

Els correus a qualsevol hora del dia sovint suposen un altre gran problema logístic, perquè la impossibilitat de respondre amb rapidesa i de manera adequada a tots ells pot també provocar conflictes tant amb l’alumnat com amb superiors.

Han de ser assenyalades també les reunions virtuals, les hores de preparació i les pròpies classes, el temps de les quals en molts casos no ha variat i que ha suposat un trasllat de la jornada laboral a una telemàtica sense alteracions, és a dir, sense descansos i exigint mantenir la mateixa metodologia que se segueix en les classes presencials, avançant temari, avaluant o seguint les mateixes dinàmiques, oblidant que els docents es troben en la mateixa situació de confinament i vulnerabilitat i que és inviable no variar ni una mica la manera d’impartir les classes.

La conseqüència és fàcil de deduir: un estrès absolut i la necessitat d’invertir temps extra en unes tasques que haurien de ser desenvolupades dins de l’horari laboral establert, el resultat del qual és que no existeixi la possibilitat real de poder rebutjar o desconnectar del treball.

L’ensenyament no reglat, àmbit on operen la major part de les acadèmies a Espanya, s’ha convertit en un niu de precarietat i abusos de tota mena. Al no comptar amb el paraigua garantista del qual es beneficien els professors dels centres públics, encara que també dels privats i concertats, les situacions de vulnerabilitat són l’escenari habitual al qual s’enfronten molts treballadors i treballadores que tenen en aquest sector del mercat laboral la seva font d’ingressos i als quals ni tan sols se’ls considera docents ‘’reals’’, igual de valuosos i necessaris en l’educació i formació de les noves generacions.

Sovint s’ignora que els estudiants passen de les aules del col·legi a les d’una acadèmia on els professors els ajuden a millorar l’enteniment respecte a les assignatures que imparteixen en els centres educatius, serveixen com a suport i continuen amb la formació i educació d’un alumnat encara menys predisposat a continuar en una aula i que es tradueix a una situació encara més exigent per als professors i professores. Pel que fa a l’anomenat ‘’turisme idiomàtic’’ o ‘’turisme lingüístic’’, el successiu augment de la demanda de classes d’anglès o espanyol per a estrangers és, si cap, un focus encara major d’abusos.

Si hi hagués un escalafó en l’àmbit educatiu, els professors de l’educació no reglada es trobarien en l’últim graó, sent dels més precaris de tot el sistema i que a més s’enfronten al clasisme dels seus companys de gremi i exigències de la clientela.

Des de la uberització del sector a contractes semifraudulents i condicions laborals que deixen molt a desitjar: salaris baixos, poques hores, sense llibertat per a triar els horaris fent difícil compaginar estudis superiors i fins i tot altres ocupacions malgrat estar empesos a això per a millorar la seva situació laboral i salaris, sense capacitat per a fixar el preu dels seus serveis, cobrant el mateix independentment de la tasca realitzada, classes a la carta on els estudiants aprofiten la seva situació d’avantatge per a abusar de les condicions del docent, ràtio professor-alumnes desproporcionada ignorant les recomanacions europees, acomiadaments en els mesos d’estiu… La llista de greuges sembla interminable.

La lluita per una millora de condicions laborals és pràcticament inexistent excepte en comptats casos. Una situació tan precària i fraudulenta, unida al gran desconeixement que la majoria dels treballadors i treballadores tenen dels seus drets, es tradueix en una major desmobilització i en grans abusos per part de les diferents conselleries d’educació i empresaris, que s’aprofiten de la inestabilitat, la por a la incertesa i el no tenir què emportar-se a la boca perquè siguin els propis treballadors els que defensin i s’autoimposin la seva pròpia explotació.

 

 

 

[CAST]

 

LAS NO-DOCENTES: CUANDO LA PRECARIEDAD LLEGA A LAS PIZARRAS

 

Cris Claramunt y Yuri Ignatiev

 

A medida que los efectos del COVID19 se dejan notar en todos los ámbitos de nuestras vidas, se manifiesta de manera más acusada en el ámbito laboral con un aumento de las irregularidades, ilegalidades, exigencias, presión o ERTES.

El ámbito educativo no iba a ser menos y están a la orden del día las horas no remuneradas que se están exigiendo a muchos docentes para impulsar las clases online y demás herramientas virtuales, pretendiendo una normalidad inexistente e ignorando que la mayoría tienen familiares dependientes o enfermos; por no mencionar el estrés dañino al que están siendo sometidos. En muchos casos se ignora que el entorno laboral del que el profesor dispone en su casa no es el más idóneo o se procede a ejercer una gran presión para que el docente acuda a su puesto de trabajo -sin los protocolos de protección y epis- y pueda ofrecer así sus servicios.

Al mismo tiempo, el trabajo poco a poco invade la intimidad de los profesores: se multiplican los grupos de WhatsApp y mensajes -con la consecutiva exigencia de respuesta inmediata- para garantizar un funcionamiento óptimo de las aulas virtuales, convirtiendo los dispositivos móviles en una suerte de panóptico que ejerce un control total sobre el trabajador o la trabajadora, a los que se les presupone una disponibilidad total para con la academia o centro en el cual esté empleado o empleada.

Los correos a cualquier hora del día a menudo suponen otro gran problema logístico, pues la imposibilidad de responder con rapidez y de manera adecuada a todos ellos puede también provocar conflictos tanto con el alumnado como con superiores.

Deben ser señaladas también las reuniones virtuales, las horas de preparación y las propias clases, cuyo tiempo en muchos casos no ha variado y que ha supuesto un traslado de la jornada laboral a una telemática sin alteraciones, es decir, sin descansos y exigiendo mantener la misma metodología que se sigue en las clases presenciales, avanzando temario, evaluando o siguiendo las mismas dinámicas, olvidando que los docentes se encuentran en la misma situación de confinamiento y vulnerabilidad y que es inviable no variar en un ápice la manera de impartir las clases.

La consecuencia es fácil de deducir: un estrés absoluto y la necesidad de invertir tiempo extra en unas tareas que deberían ser desarrolladas dentro del horario laboral establecido, cuyo resultado es que no exista la posibilidad real de poder rechazar o desconectar del trabajo.

La enseñanza no reglada, ámbito donde operan la mayor parte de las academias en España, se ha convertido en un nido de precariedad y abusos de todo tipo. Al no contar con el paraguas garantista del que se benefician los profesores de los centros públicos, aunque también de los privados y concertados, las situaciones de vulnerabilidad son el escenario habitual al cual se enfrentan muchos trabajadores y trabajadoras que tienen en este sector del mercado laboral su fuente de ingresos y a los cuales ni siquiera se les considera docentes ‘’reales’’, igual de valiosos y necesarios en la educación y formación de las nuevas generaciones.

A menudo se ignora que los estudiantes pasan de las aulas del colegio a las de una academia donde los profesores les ayudan a mejorar el entendimiento respecto a las asignaturas que imparten en los centros educativos, sirven como apoyo y continúan con la formación y educación de un alumnado aún menos predispuesto a continuar en un aula y que se traduce a una situación aún más exigente para los profesores y profesoras. En lo que se refiere a lo llamado ‘’turismo idiomático’’ o ‘’turismo lingüístico’’, el sucesivo aumento de la demanda de clases de inglés o español para extranjeros es, si cabe, un foco aún mayor de abusos.

Si hubiera un escalafón en el ámbito educativo, los profesores de la educación no reglada se encontrarían en el último escalón, siendo de los más precarios de todo el sistema y que además se enfrentan al clasismo de sus compañeros de gremio y exigencias de la clientela.

Desde la uberización del sector a contratos semifraudulentos y condiciones laborales que dejan mucho que desear: salarios bajos, pocas horas, sin libertad para elegir los horarios haciendo difícil compaginar estudios superiores e incluso otros empleos a pesar de estar empujados a ello para mejorar su situación laboral y salarios, sin capacidad para fijar el precio de sus servicios, cobrando lo mismo independientemente de la labor realizada, clases a la carta donde los estudiantes aprovechan su situación de ventaja para abusar de las condiciones del docente, ratio profesor-alumnos desproporcionada ignorando las recomendaciones europeas, despidos en los meses de verano… La lista de agravios parece interminable.

La lucha por una mejora de condiciones laborales es prácticamente inexistente salvo en contados casos. Una situación tan precaria y fraudulenta, unida al gran desconocimiento que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen de sus derechos, se traduce en una mayor desmovilización y en grandes abusos por parte de las diferentes consejerías de educación y empresarios, que se aprovechan de la inestabilidad, el miedo a la incertidumbre y el no tener qué llevarse a la boca para que sean los propios trabajadores los que defiendan y se autoimpongan su propia explotación.