[CAT]

 

Secció Sindical de la CNT d’Educació

cnteduca@catalunya.cnt.es

Pineda de Mar, 20 de maig de 2020

 

A tot el professorat.

A les famílies.

A l’opinió publica en general.

 

Després d’haver vist les declaracions del Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Sr. Bargalló volem manifestar el següent:

 

Entenem que s’està actuant de manera temerària i irresponsable, per part d’aquesta Conselleria doncs no s’estan prenent seriosament els riscos laborals i sanitaris pel que fa a l’existència de la COVID-19, doncs des del Departament d’Educació pretenen obrir les escoles a la fase 2, el proper 1 de juny a molts llocs de Catalunya, i especialment, a Girona i altres poblacions del Maresme on malauradament estan augmentant els contagis d’aquesta malaltia.

 

Estem veient astoradament com la Generalitat es queixa de la centralització en la presa de decisions per part de l’estat que assumeix les competències en Salut, durant aquesta Pandèmia però pel que fa a l’Educació no és així, doncs la Generalitat manté les seves competències, i tot i tenir-les el seu conseller demostra la seva incompetència pel seu càrrec, doncs traspassa la decisió de com s’han d’obrir les escoles a les direccions, a l’empara de l’autonomia de centres.

 

Al nostre Sindicat no només ens preocupen la salut dels i de les docents, sinó, també, la salut dels infants. També, ens preocupa que l’escola pugui ser una font important de contagi respecte a les famílies, tant dels i de les docents com les dels infants. No volem que l’escola es converteixi en un laboratori d’assajos i que tots plegats ens convertim en conillets de la Índia. Els experiments no es fan posant en risc la salut de les persones amb una malaltia que està mostrant la seva pitjor cara, amb contagis i la mort de moltes persones. (A Catalunya 62.978 persones contagiades, 2.830 persones des del darrer recompte, segons el Departament de Salut i el nombre de morts segons les funeràries catalanes és de 37 més, en total 11.703, a data: 20 de maig de 2020).

 

D’altra banda, ens preocupa la part pedagògica d’aquesta problemàtica i la situació emocional que pateixen els infants i les famílies a causa del confinament, però, entenem que les escoles no són aparcaments d’infants per facilitar que els pares i les mares puguin treballar fora de casa.

 

Durant aquest temps de confinament, el professorat ha estat realitzant tasques telemàtiques i d’acompanyament a l’alumnat amb totes les dificultats que comporta fer teletreball tant pels docents com per d’altres treballadors i treballadores en moltes ocasions amb fills i filles a casa. Com és possible que el Departament d’Ensenyament vulgui obrir les escoles ara al juny i després al setembre amb la mateixa plantilla de docents i sense més recursos?

 

Des del nostre Sindicat ho tenim clar, amb aquesta situació d’emergència sanitària és una irresponsabilitat del Departament d’Educació de la Generalitat voler obrir les escoles al juny i és per aquest motiu que demanem a les direccions que no siguin còmplices d’aquesta obertura de les escoles de Catalunya.

 

Pensem que cal obrir solament els centres educatius en els casos de l’alumnat dels finals de cicle, especialment, pel que fa a la Secundària, Batxillerat, Cicles formatius, Universitat.

 

Demanem a les famílies que tinguin cura dels seus fills i filles i que no els portin encara a l’escola, doncs ara per ara no és un lloc segur com sempre ha estat l’escola catalana , doncs estem veient amb aquesta pandèmia, com a d’altres països europeus com ara a França s’estan tancant escoles que s’havien obert, degut als nous casos de contagi que s’han produït.

 

Per últim com a CNT, davant d’aquesta decisió irresponsable del Departament d’Ensenyament, proposem una vaga general del professorat, que aquesta convocatòria la facin seva tots els Sindicats de l’Ensenyament i que la seva durada sigui fins al final d’aquest curs escolar 2019-2020 i que al setembre s’obrin les escoles de manera segura, amb recursos suficients i amb les plantilles doblades necessàries.

 

 

 

[CAST]

 

COMUNICADO DE LA SECCIÓN SINDICAL DE LA CNT DE EDUCACIÓN ANTE LA POSIBLE APERTURA DE LOS CENTROS

 

Sección Sindical de la CNT de Educación

cnteduca@catalunya.cnt.es

Pineda de Mar, 20 de mayo de 2020

 

A todo el profesorado.

A las familias.

A la opinión publica en general.

 

Después de haber visto las declaraciones del Consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Sr. Bargalló, queremos manifestar el siguiente:

 

Entendemos que se está actuando de manera temeraria e irresponsable, por parte de esta Consellería pues no se están tomando seriamente los riesgos laborales y sanitarios en cuanto a la existencia de la COVID-19, pues desde el Departamento de Educación pretenden abrir las escuelas en la fase 2, el próximo 1 de junio en muchos lugares de Cataluña, y especialmente, en Girona y otras poblaciones del Maresme donde desgraciadamente están aumentando los contagios de esta dolencia.

 

Estamos viendo como la Generalitat se queja de la centralización en la toma de decisiones por parte del estado que asume las competencias en Salud, durante esta Pandemia pero en cuanto a la Educación no es así, pues la Generalitat mantiene sus competencias, y a pesar de tenerlas su consejero demuestra su incompetencia por su cargo, pues traspasa la decisión de cómo se tienen que abrir las escuelas a las direcciones, al amparo de la autonomía de centros.

 

En nuestro Sindicato no solo nos preocupan la salud de los y de las docentes, sino, también, la salud de los niños. También, nos preocupa que la escuela pueda ser una fuente importante de contagio respecto a las familias, tanto de los y de las docentes como las de los niños. No queremos que la escuela se convierta en un laboratorio de ensayos y que todos juntos nos convirtamos en conejitos de la India. Los experimentos no se hacen poniendo en riesgo la salud de las personas con una dolencia que está mostrando su peor cara, con contagios y la muerte de muchas personas. (En Cataluña 62.978 personas contagiadas, 2.830 personas desde el último recuento, según el Departamento de Salud y el número de muertes según las funerarias catalanas es de 37 más, en total 11.703, a fecha: 20 de mayo de 2020).

 

Por otro lado, nos preocupa la parte pedagógica de esta problemática y la situación emocional que sufren los niños y las familias a causa de el confinamiento, pero, entendemos que las escuelas no son aparcamientos de niños para facilitar que los padres y las madres puedan trabajar fuera de casa.

 

Durante este tiempo de confinamiento, el profesorado ha estado realizando tareas telemáticas y de acompañamiento al alumnado con todas las dificultades que comporta hacer teletrabajo tanto por los docentes como por otros trabajadores y trabajadoras en muchas ocasiones con hijos e hijas a casa. ¿Cómo es posible que el Departamento de Enseñanza quiera abrir las escuelas ahora en junio y después en septiembre con la misma plantilla de docentes y sin más recursos?

 

Desde nuestro Sindicato lo tenemos claro, con esta situación de emergencia sanitaria es una irresponsabilidad del Departamento de Educación de la Generalitat querer abrir las escuelas en junio y es por este motivo que pedimos a las direcciones que no sean cómplices de esta apertura de las escuelas de Cataluña.

 

Pensamos que hay que abrir solo los centros educativos en los casos del alumnado de los finales de ciclo, especialmente, en cuanto a la Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos, Universidad.

 

Pedimos a las familias que cuiden a sus hijos e hijas y que no los lleven todavía a la escuela, pues hoy por hoy no es un lugar seguro como siempre ha sido la escuela catalana , pues estamos viendo con esta pandemia, como otros países europeos como por ejemplo en Francia se están cerrando escuelas que se habían abierto, debido a los nuevos casos de contagio que se han producido.

 

Por último como CNT, ante esta decisión irresponsable del Departamento de Enseñanza, proponemos una huelga general del profesorado, que esta convocatoria la hagan suya todos los Sindicatos de la Enseñanza y que su duración sea hasta el final de este curso escolar 2019-2020 y que en septiembre se abran las escuelas de manera segura, con recursos suficientes y con las plantillas dobladas necesarias.