[CAT]

 

Mireia Redondo

 

Dijous 2 d’abril de 2020. Les notícies del matí diuen que l’atur s’ha disparat i registra la major pujada de la seva història. Aquestes xifres no inclouen les persones a les que les empreses els han imposat un ERTO. A la compareixença, que just ara estic veient, o millor dit escoltant, ens expliquen faules, historietes, com per exemple que hem de tenir en compte que les xifres d’atur depenen del sector laboral del que parlem, que hi ha sectors no afectats. Òbviament intenten endolcir un panorama nefast per a que ens seguim empassant que tot anirà bé i així seguir mantenint la maleïda pau social.

 

Des dels seus faristols i darrera de pantalles ens llencen els seus discursos sobre fe. Sí sobre fe. Sota la èpica del sacrifici col·lectiu ens demanen fe en la patronal i els empresaris, fe en que les mesures que el pare estat imposa (en connivència amb els sindicats grocs) seran portades des de l’empatia i la bona fe pels patrons i les patrones. El sacrifici és per les treballadores i la bona fe i salvaguarda per l’anomenat teixit empresarial. Ens demanen que amb una fe cega entreguem el nostre futur i, per tant, les nostres vides a la suposada i desitjable bona intenció empresarial. I si no hi ha aquesta “empatia”, què? Doncs res, a l’atur o impugna les decisions. Quina demostració més necessitem de la complicitat estat-mercat? De que les mesures mai ens afavoriran? En quin moment acceptem que el que volem és comprensió i no drets? Li manca tanta dignitat a tot aquest discurs! No, no volem saber si el nostre cap és empàtic ni volem sacrificar-nos a l’altar de la fe patriòtica com a bons creients! Volem trencar d’una vegada amb tot aquest discurs que sota el xantatge de la por al virus ens condueix a desfilar soletes cap a l’escorxador! No acceptem acceptar la dependència ni l’amo!

 

Ens demanen que actuem des de la derrota, dòcils, confiant a la famosa mà que ens dona el menjar. Ens fan fer un exercici de submissió. I en aquest exercici de donar-los en safata els nostres drets i les nostres vides amb l’argument del daltabaix ocasional i passatger, ens diuen també que nosaltres i els explotadors som iguals. I així tenim tots els burgesos, els rics, els propietaris, caps i empresaris fent el ploricó i dient que estem en el mateix equip, que ells ens mantenen i no podem viure sense ells, que ells fan sacrificis i a més donacions. Doncs evidentment no som iguals ni estarem mai al mateix equip. Us va bé, us va molt bé també aquest discurs de la fe i d’anar de la maneta per treure, com sempre, profit, per plorar llàgrimes de cocodril per aconseguir mesures més dures o arbitràries i per a què arreli més la mentida de que depenem de vosaltres. Perquè la realitat és que és el compliment de la vostra avarícia la que depèn de nosaltres, vosaltres depeneu de nosaltres, de la nostra força de treball i del nivell de docilitat col·lectiva que mostrem. I temeu profundament que entre totes us mosseguem la mà. Això vostre sí que és por a perdre tot el que teniu, por a que acabi caient el teló definitivament del vostre espectacle de telepredicadors.

 

Ens esteu bombardejant dia rere dia amb la benevolència del pare estat a qui també ens hem d’entregar amb fe cega. En les vostres prèdiques televisades tot són frases destinades a explicar com ens protegeix, com procura per nosaltres fent el que pot i com ens demana, de tornada, sacrifici, novament. Ens coleu això de que treballadors i empresaris som germans per igual i que el pare procura per tots. Mentida. El pare estat està apuntalant la nostra docilitat i ens diu que no ens organitzem si no que li deleguem a ell la nostra vida, el nostre futur i les nostres respostes. Ens està fent de tutor i no volem tutors, no volem que ningú decideixi per nosaltres res de res. Nosaltres ja ens atorguem legitimitat a nosaltres mateixes, a les nostres necessitats i a les nostres respostes, no necessitem al pare estat. Això sí, l’assenyalarem sempre fins que deixi d’existir.

 

És entre còmic i tràgic veure parlar ministres de que no deixaran ningú enrere quan sí que deixen enrere a la majoria i, sobretot, quan si no queda ningú enrere és gràcies a les iniciatives i l’autoorganització de les persones. Però és clar, en la seva deriva paternalista ens han de dir aquestes frases per evitar que protestem, per fomentar una falsa sensació de protecció que no faci esclatar les vulnerabilitats i la ràbia.

 

Òbviament en tota aquesta prèdica de fe no podien faltar els sindicats grocs i servils fent d’escolanets disciplinats que ajuden a repartir les hòsties al mossèn.

 

Nosaltres no ens alimentem ni ens hem d’alimentar de fe ni de sacrificis ja que una i altra cosa ens debiliten. Nosaltres tenim altres eines i altres propostes molt més dignes que les seves demandes reiterades a que caminem cap a l’abisme amb els ulls tapats. Nosaltres podem aspirar a molt més que a arreglar una mica (sota mínims) i de manera provisional la nostra situació individual i aïllada. Nosaltres tenim molt més que el témer més el veí i la veïna que a la disciplina militar o policial. Nosaltres tenim molt més que aquest partir de la derrota de demanar i fer caritat, o d’actuar o no actuar per por a unes represàlies que hi seran igualment; quina resposta mesella és aquesta? Nosaltres ens tenim a nosaltres, a la nostra capacitat d’organitzar-nos i canviar d’arrel el món que habitem, a la defensa de la nostra dignitat i els nostres drets, al reforç del suport, i un llarg etc.

 

Només ens fa falta no perdre la perspectiva, no deixar-nos arrossegar pels cants de sirena i el bombardeig del xantatge, no deixar-nos convèncer de que no podem fer res, de que estem a les seves mans. Les circumstàncies són diferents ara, i segurament la tornada no serà a un món com el d’abans, però les nostres eines i les nostres fites són exactament les mateixes, així que hem de seguir empenyent colze a colze des dels sindicats, grups de suport i tots els espais que siguin necessaris i desmantellant punt per punt les seves mesures i els seus discursos.

 

No afluixem, organitzem-nos, sindiquem-nos i plantem cara ara i a la situació que ens vindrà no des de la fe cega i el sacrifici si no des de la solidaritat i la dignitat.

 

 

 

[CAST]

 

¡NUNCA DESDE LA FE, SIEMPRE DESDE LA DIGNIDAD!

 

Mireia Redondo

 

Jueves 2 de abril de 2020. Las noticias de la mañana dicen que el paro se ha disparado y registra la mayor subida de su historia. Estas cifras no incluyen las personas a las que las empresas los han impuesto uno ERTE. En la comparecencia, que justo ahora estoy viendo, o mejor dicho escuchando, nos explican patrañas, historietas, como por ejemplo que tenemos que tener en cuenta que las cifras de paro dependen del sector laboral del que hablamos, que hay sectores no afectados. Obviamente intentan endulzar un panorama nefasto para que nos seguimos tragando que todo irá bien y así seguir manteniendo la maldita paz social.

 

Desde sus atriles y detrás de pantallas nos tiran sus discursos sobre fe. Sí sobre fe. Bajo la épica del sacrificio colectivo nos piden fe en la patronal y los empresarios, fe en que las medidas que el padre estado impone (en connivencia con los sindicatos amarillos) serán llevadas desde la empatía y la buena fe por los patrones y las patronas. El sacrificio es por las trabajadoras y la buena fe y salvaguardia por el llamado tejido empresarial. Nos piden que con una fe ciega entreguemos nuestro futuro y, por lo tanto, nuestras vidas a la supuesta y deseable buena intención empresarial. ¿Y si no hay esta “empatía”, qué? Pues nada, al paro o impugna las decisiones. ¿Qué demostración más necesitamos de la complicidad sido-mercado? ¿De que las medidas nunca nos favorecerán? ¿En qué momento aceptamos que el que volamos es comprensión y no derechos? ¡Le falta tanta dignidad a todo este discurso! ¡No, no queremos saber si el nuestro cabe es empático ni queremos sacrificarnos al altar de la fe patriótica como bonos creyentes! ¡Queremos romper de una vez con todo este discurso que bajo el chantaje del miedo al virus nos conduce a desfilar solitas hacia el matadero! ¡No aceptamos aceptar la dependencia ni el amo!

 

Nos piden que actuemos desde la derrota, dóciles, confiando en la famosa mano que nos da de comer. Nos hacen hacer un ejercicio de sumisión. Y en este ejercicio de darles en bandeja nuestros derechos y nuestras vidas con el argumento del descalabro ocasional y pasajero, nos dicen también que nosotros y los explotadores somos iguales. Y así tenemos todos los burgueses, los ricos, los propietarios, jefes y empresarios haciendo el llorica y diciendo que estamos en el mismo equipo, que ellos nos mantienen y no podemos vivir sin ellos, que ellos hacen sacrificios y además donaciones. Pues evidentemente no somos iguales ni estaremos nunca en el mismo equipo. Os va bien, os va muy bien también este discurso de la fe y de ir de la manecilla para sacar, como siempre, provecho, para llorar lágrimas de cocodrilo para conseguir medidas más duras o arbitrarias y para que arraigue más la mentira de que dependemos de vosotros. Porque la realidad es que es el cumplimiento de vuestra avaricia la que depende de nosotros, vosotros dependéis de nosotros, de nuestra fuerza de trabajo y del nivel de docilidad colectiva que mostramos. Y teméis profundamente que entre todas os mordamos la mano. Esto vuestro sí que es miedo a perder todo lo que tenéis, miedo a que acabe cayendo el telón definitivamente de vuestro espectáculo de telepredicadores.

 

Nos estáis bombardeando día tras día con la benevolencia del padre estado a quien también nos tenemos que entregar con fe ciega. En vuestras prédicas televisadas todo son frases destinadas a explicar cómo nos protege, cómo procura por nosotros haciendo el que puede y cómo nos pide, de vuelta, sacrificio, nuevamente. Nos coláis esto de que trabajadores y empresarios somos hermanos por igual y que el padre procura por todos. Mentira. El padre estado está apuntalando nuestra docilidad y nos dice que no nos organicemos si no que le deleguemos a él nuestra vida, nuestro futuro y nuestras respuestas. Nos está haciendo de tutor y no queremos tutores, no queremos que nadie decida por nosotros nada de nada. Nosotros ya nos otorgamos legitimidad a nosotras mismas, a nuestras necesidades y a nuestras respuestas, no necesitamos al padre estado. Eso sí, lo señalaremos siempre hasta que deje de existir.

 

Es entre cómico y trágico ver hablar ministros de que no dejarán nadie atrás cuando sí que dejan atrás a la mayoría y, sobre todo, cuando si no queda nadie atrás es gracias a las iniciativas y la autoorganización de las personas. Pero está claro, en su deriva paternalista nos tienen que decir estas frases para evitar que protestemos, para fomentar una falsa sensación de protección que no haga estallar las vulnerabilidades y la rabia.

 

Obviamente en toda esta prédica de fe no podían faltar los sindicatos amarillos y serviles haciendo de monaguillos disciplinados que ayudan a repartir las hostias al padre.

 

Nosotros no nos alimentamos ni nos tenemos que alimentar de fe ni de sacrificios puesto que una y otra cosa nos debilitan. Nosotros tenemos otras herramientas y otras propuestas mucho más dignas que sus demandas reiteradas a que andemos hacia el abismo con los ojos tapados. Nosotros podemos aspirar a mucho más que a arreglar un poco (bajo mínimos) y de manera provisional nuestra situación individual y aislada. Nosotros tenemos mucho más que el temer más el vecino y la vecina que a la disciplina militar o policial. Nosotros tenemos mucho más que este partir de la derrota de pedir y hacer caridad, o de actuar o no actuar por miedo ante unas represalias que estarán igualmente; ¿qué respuesta terca es ésta? Nosotros nos tenemos a nosotros, a nuestra capacidad de organizarnos y cambiar de raíz el mundo que habitamos, a la defensa de nuestra dignidad y nuestros derechos, al refuerzo del apoyo, y un largo etc.

 

Sólo nos hace falta no perder la perspectiva, no dejarnos arrastrar por los cantos de sirena y el bombardeo del chantaje, no dejarnos convencer de que no podemos hacer nada, de que estamos en sus manos. Las circunstancias son diferentes ahora, y seguramente el retorno no será a un mundo como el de antes, pero nuestras herramientas y nuestros hitos son exactamente las mismas, así que tenemos que seguir empujando codo a codo desde los sindicatos, grupos de apoyo y todos los espacios que sean necesarios y desmantelando punto por punto sus medidas y sus discursos.

 

No aflojemos, organicémonos, sindiquémonos y hagamos frente ahora y a la situación que nos vendrá no desde la fe ciega y el sacrificio si no desde la solidaridad y la dignidad.