[CAT]

 

Un teleoperador de CNT Barcelona

 

Segurament a moltes persones no us soni el terme contact center, però és simplement un anglicisme per a denominar al sector tradicionalment conegut com telemàrqueting. L’activitat que realitzen les empreses d’aquest àmbit té com a objectiu contactar o ser contactats per tercers principalment per via telefònica (estrictament call centers), encara que pot incloure altres mitjans de comunicació (com les xarxes socials). Si has treballat en aquest sector coneixeràs empreses com Konecta, Atento, Majorel (antiga Qualytel), Unisono o Emergia. I segurament no guardis bon record…

 

Trobareu un/a teleoperador/a donant la cara darrera dels telèfons d’emergències (061, 112, etc.), assegurances de la llar (AXA, Segurcaixa, etc), entitats bancàries (Santander, BBVA, CaixaBank, etc.), companyies energètiques (Endesa, Naturgy, etc.), assistència en carretera (RACC) i fins i tot darrera d’aquestes trucades invasives que us pretenen vendre algun producte o servei (Orange, Vodafone, etc.). Aquests són alguns exemples de serveis que es duen a terme en els call centers, atenció telefònica amb la consegüent recepció de trucades, o també l’emissió en cas per exemple de campanyes comercials. Entre els clients d’aquestes grans empreses es troben companyies energètiques, entitats bancàries i fins i tot l’administració pública, clients que no tenen cap escrúpol a subcontractar serveis tot i que això va detriment de la qualitat d’aquests, i que ha derivat en una precarietat laboral terrible.

 

La precarietat laboral en el sector del contact center sempre ha estat més que evident: la xacra de la subcontractació; contractes temporals (típicament per obra i servei; també per circumstàncies eventuals de la producció) i moltes vegades en frau de llei; no respectar drets com les pauses de visualització (PVDs); pressió extrema per realitzar vendes en els serveis amb caràcter comercial; les famoses formacions no remunerades… I per a posar la guinda en el pastís, com no, podem al·ludir a les qüestions relatives a seguretat i higiene: l’exemple paradigmàtic són aquests cascos ronyosos que han passat per mil caps -i que acaben en la teu- sense ser mai desinfectats o netejats de cap manera.

 

La pandèmia ha posat davant els nassos del públic general el quadre complet: diversos d’aquests call centers han hagut de ser desallotjats per no poder garantir les mesures preventives més bàsiques. Ni gels desinfectants, ni màscares, ni guants, i ni tan sols respectant la distància mínima recomanada entre treballadors/es. Tal va ser el cas del centre de treball de l’empresa Majorel a Jerez de la Frontera. Atento clausurava la seva seu en el centre comercial de Glòries (Barcelona). I l’exemple més paradigmàtic ha estat el de Konecta, companyia líder en el sector, amb més d’una vintena de centres per tota Espanya, i que té com a client, entre altres com el banc Santander o la companyia energètica Naturgy, a la mateixa Comunitat de Madrid. Doncs bé, la policia local de Bollullos de la Mitación (Sevilla) va haver de desallotjar el passat 17 de març els seus dos centres de treball del municipi per incompliments greus dels protocols preventius contra el coronavirus covid-19. A Madrid o Barcelona també es van detectar situacions semblants en la mateixa empresa. I com no, algunes d’aquestes empreses han amenaçat als seus treballadors i treballadores és amb prendre represàlies si no acudien al seu lloc de treball al·legant motius relacionats amb la pandèmia; tal és el cas de Unisono en un dels seus call centers a Vigo.

 

Algunes d’aquestes empreses han plantejat el teletreball com a solució alternativa, encara que de forma bastant precària, havent els seus empleats i empleades de recórrer a ordinadors portàtils personals amb una sèrie de requisits que no era fàcil complir. Una de les mesures més socorregudes ha estat la dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs). Konecta obria la possibilitat d’una tanda de ERTOs, ja siguin per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, en els seus diversos centres, que finalment podria afectar a prop de 2.000 treballadors/es durant el mes d’abril. Atento anunciava que durà a terme ERTOs en els seus centres de Madrid, Sevilla i València.

 

La realitat en els contact centers, call centers o sector del telemàrqueting s’ha revelat en tota la seva esplendor amb motiu de la pandèmia. La precarietat sempre ha estat un senyal d’identitat del sector, però ara hem vist el quadre complet: les nostres vides no importen res, només som bestiar del qual s’extreu la nostra força de treball sense importar les condicions laborals ja que l’única cosa que importa és el benefici empresarial. Si treballes (o has treballat) per a alguna d’aquestes empreses, en qualsevol de les seves campanyes, sabràs del que parlem. I has de tenir una cosa molt clara: l’única solució és organitzar-te sindicalment. És l’única manera d’impedir que situacions com aquestes o d’un altre tipus tornin a repetir-se en el futur. Aïllats estem perduts/des; organitzats/des constituïm la força. Si estàs preparat/da per a la guerra que està a punt d’iniciar-se en CNT t’esperem amb els braços oberts company/a teleoperador/a.

 

 

 

[CAST]

 

COVID-19 Y PRECARIEDAD EN EL SECTOR DEL CONTACT CENTER/TELEMÁRKETING

 

Un teleoperador de CNT Barcelona

Seguramente a muchas personas no os suene el término contact center, pero es simplemente un anglicismo para denominar al sector tradicionalmente conocido como telemarketing. La actividad que realizan las empresas de este ámbito tiene como objetivo contactar o ser contactados por terceros principalmente por vía telefónica (estrictamente call centers), aunque puede incluir otros medios de comunicación (como las redes sociales). Si has trabajado en este sector conocerás empresas como Konecta, Atento, Majorel (antigua Qualytel), Unisono o Emergia. Y seguramente no guardes buen recuerdo…

 

Encontraréis un/a teleoperador/a dando la cara tras los teléfonos de emergencias (061, 112, etc.), seguros del hogar (AXA, Segurcaixa, etc), entidades bancarias (Santander, BBVA, Caixabank, etc.), compañías energéticas (Endesa, Naturgy, etc.), asistencia en carretera (RACC) e incluso tras esas llamadas invasivas que os pretenden vender algún producto o servicio (Orange, Vodafone, etc.). Estos son algunos ejemplos de servicios que se llevan a cabo en los call centers, atención telefónica con la consiguiente recepción de llamadas, o también la emisión en caso por ejemplo de campañas comerciales. Entre los clientes de estas grandes empresas se encuentran compañías energéticas, entidades bancarias e incluso la administración pública, clientes que no tienen ningún escrúpulo en subcontratar servicios a pesar de que esto va detrimento de la calidad de los mismos, y que ha derivado en una precariedad laboral terrible.

 

La precariedad laboral en el sector del contact center siempre ha sido más que evidente: la lacra de la subcontratación; contratos temporales (típicamente por obra y servicio; también por circunstancias eventuales de la producción) y muchas veces en fraude de ley; no respetar derechos como las pausas de visualización (PVDs); presión extrema por realizar ventas en los servicios con carácter comercial; las famosas formaciones no remuneradas… Y para poner la guinda en el pastel, como no, podemos aludir a las cuestiones relativas a seguridad e higiene: el ejemplo paradigmático son esos cascos roñosos que han pasado por mil cabezas -y que acaban en la tuya- sin ser nunca desinfectados o limpiados de ninguna manera.

La pandemia ha puesto ante las narices del público general el cuadro completo: varios de estos call centers han tenido que ser desalojados por no poder garantizar las medidas preventivas más básicas. Ni geles desinfectantes, ni mascarillas, ni guantes, y ni tan siquiera respetando la distancia mínima recomendada entre trabajadoras/es. Tal fue el caso del centro de trabajo de la empresa Majorel en Jerez de la Frontera. Atento clausuraba su sede en el centro comercial de Glòries (Barcelona). Y el ejemplo más paradigmático ha sido el de Konecta, compañía líder en el sector, con más de una veintena de centros por toda España, y que tiene como cliente, entre otros como el banco Santander o la compañía energética Naturgy, a la mismísima Comunidad de Madrid. Pues bien, la policía local de Bollullos de la Mitación (Sevilla) tuvo que desalojar el pasado 17 de marzo sus dos centros de trabajo del municipio por incumplimientos graves de los protocolos preventivos contra el coronavirus covid-19. En Madrid o Barcelona también se detectaron situaciones parecidas en la misma empresa. Y como no, algunas de estas empresas han amenazado a sus trabajadoras/es con tomar represalias si no acudían a su puesto de trabajo alegando motivos relacionados con la pandemia; tal es el caso de Unisono en uno de sus call centers en Vigo.

 

Algunas de estas empresas han planteado el teletrabajo como solución alternativa, aunque de forma bastante precaria, teniendo sus empleadas/os que recurrir a ordenadores portátiles personales con una serie de requisitos que no era fácil cumplir. Una de las medidas más socorridas ha sido la de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs). Konecta abría la posibilidad de una tanda de ERTEs, ya sean por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, en sus diversos centros, que finalmente podría afectar a cerca de 2.000 trabajadoras/es durante el mes de abril. Atento anunciaba que llevará a cabo ERTEs en sus centros de Madrid, Sevilla y Valencia.

 

La realidad en los contact centers, call centers o sector del telemarketing se ha revelado en todo su esplendor con motivo de la pandemia. La precariedad siempre ha sido una seña de identidad del sector, pero ahora hemos visto el cuadro completo: nuestras vidas no importan nada, sólo somos ganado del que se extrae nuestra fuerza de trabajo sin importar las condiciones laborales ya que lo único que importa es el beneficio empresarial. Si trabajas (o has trabajado) para alguna de estas empresas, en cualquiera de sus campañas, sabrás de lo que hablamos. Y debes tener algo muy claro: la única solución es organizarte sindicalmente. Es la única forma de impedir que situaciones como estas o de otro tipo vuelvan a repetirse en el futuro. Aislados estamos perdidas/os; organizamos constituimos la fuerza. Si estás preparado para la guerra que está a punto de iniciarse en CNT te esperamos con los brazos abiertos compañera/o teleoperador/a.