Fotografia: Samuel Aranda

«Una misèria completament nova va caure sobre els homes amb el desplegament formidable de la tècnica.» Walter Benjamin.

Fa unes setmanes es coneixia la nova mesura estrella de l’Ajuntament que comana Ahora Madrid: la prova pilot d’uns contenidors antifurt que, si compleixen amb el que se n’espera, seran instal·lats a gran escala al llarg de tot el municipi de Madrid. Amb aquesta iniciativa es procedeix a la implantació del que l’Ajuntament considera com el «disseny d’un dispositiu que impedeixi o dificulti el furt de material a través de la seva boca en els contenidors de paper i cartró».

Creiem que, realment, aquests «dispositius» tenen unes importants implicacions que afecten seriosament la vida de la classe treballadora, ja que ells mateixos i el seu aspecte físic, en tant que factors determinants tant de relacions com de resultats produïts en la metròpoli, estan envoltats d’una multiplicitat d’intencions i accions que influeixen la nostra vida. Clarament, aquests contenidors no contribueixen de cap manera a satisfer cap demanda de les veïnes o de «la gent», per la qual cosa, d’entrada, ja veiem que un projecte així solament pot afavorir els interessos capitalistes ja que assegura l’accés de les empreses a un flux continu de matèria primera.

Partim del fet que la tècnica és política. El disseny dels contenidors és política: es tracta d’impedir que s’hi fiquin les mans i se’n pugui treure aquesta matèria primera que es pot arribar a necessitar fins i tot per sobreviure. Les escombraries de les nostres vides. És, per tant, una política de criminalització i invisibilització de la misèria que pretén obtenir i apropiar-se del poc que queda. Però és, a més, una política de privatització de les escombraries: moltes famílies i persones tenien precisament alguna cosa que dur-se a la boca amb els pocs diners que treien venent aquests residus. I ara els cartrons se’ls emportaran les dues empreses de torn.

L’actuació de l’Ajuntament suposa un alineament amb els interessos empresarials i capitalistes que fan difícilment assumible el discurs de recuperació de la ciutat.

D’aquesta forma, priven a aquesta fracció del proletariat de les seves condicions de vida i fins i tot de les seves últimes formes de supervivència per atorgar-les-hi a empreses en aquesta relació social que és el capital. L’extracció de plusvàlua sembla no tenir límits: condemnen a la misèria, però es neguen a veure-la; obliguen a cercar a les escombraries, però fins i tot d’això ens volen privar. Una actuació com aquesta, que castiga fortament als qui sempre ho han estat, mostra probablement una dificultat d’aquestes empreses per mantenir la seva taxa de guany en xifres funcionals, ja que la recollida de cartró era coneguda i tolerada des de fa molt temps.

El que no deixa de ser una altra ocurrència més a la qual ens ha acostumat l’executiu de Carmena i que en aquest cas té importants conseqüències sobre aquelles persones i famílies que obtenen els seus escassos ingressos a través de la recollida de cartró i paper. Mentre que bajanades com «El dia sense vestit de bany» cridaven l’atenció dels mitjans i portaven lAjuntament a justificar la mesura (que ni tan sols era seva), en aquest cas amb prou feines si hem sabut res sobre els nous contenidors a través de Twitter, molt menys hem vist a algú de l’Ajuntament tractant de justificar l’injustificable. El tarannà democràtic i el famós canvi que promouen s’esllangueix del tot davant una mesura com aquesta. S’ha escoltat la gent, però solament la gent que són empresaris de la gestió de residus. No hem sabut de cap negociació ni oferta d’alternatives envers el col·lectiu perjudicat per aquestes mesures.

I, és clar, l’actuació de l’Ajuntament d’aquesta manera suposa un alineament amb els interessos empresarials i capitalistes que fan difícilment assumible el discurs de recuperació de la ciutat, allò comú o la democràcia. Tenint en compte, i suposant que a l’Ajuntament estan assabentats de totes les situacions susceptibles d’intervenció per la seva banda, han triat aquesta. Podien haver dedicat aquests esforços a millorar les condicions de vida dels sectors més marginals de la classe treballadora, per exemple, amb el cas d’El Gallinero (on van anunciar una actuació en aquest sentit que es va quedar solament en soroll, el dels enderrocaments que continuen). Podien haver dedicat aquests esforços a respondre a les necessitats i reclamacions de les veïnes de barris que, paradoxalment, són la font de vot més important d’Ahora Madrid, però que s’han vist corresposts tan sols amb nimietats. Han triat per a qui treballar.

En definitiva, considerem que aquest procés va més enllà d’allò aparent, que incideix sens dubte en la materialitat tant de les condicions de supervivència d’uns com dels beneficis d’uns altres. Si ja Botella ens va portar les marquesines anticaptaires, ara el govern del canvi ens porta els contenidors antifurt.

La racionalitat tècnica mitjançant totes aquestes estratègies no es pot emmarcar sinó en una estratègia global del capital per erosionar les formes de vida de la classe obrera i ocultar les seves veritables condicions materials d’existència als ulls de la turistificació. Uns barris nets, si més no a simple vista, són uns barris segurs segons a ulls del turista. La ciutat ha de convertir-se en un centre estètic en què res sobresalti el turista. No creiem que sigui casualitat que les proves pilots hagin començat la primera setmana de juliol. Tampoc no creiem que sigui casualitat que ho hagin fet en el districte de Salamanca per, només posteriorment, estendre’s a Tetuán i a Puente de Vallecas. Aquesta política (que si és nova casa bastant amb l’anterior) aprofundeix en la marginació que sofreixen les capes més castigades del proletariat perquè uns pocs continuïn veient créixer els seus beneficis. Sembla una evident avaluació de les resistències i efectes que pot generar als tres barris «tipus» de Madrid.

Si no hi ha resistència, si els barris estan més nets, si la misèria queda confinada a la vida privada i si els carrers semblen més segurs a ulls del turista i del regidor, la prova haurà triomfat i l’Ajuntament procedirà a la implantació generalitzada dels contenidors, això és, la classe treballadora veurà una nova expansió del capital a costa de les seves pròpies formes de vida.

Ho permetrem? Fa anys vam tenir #ArreglaTuMarquesina. Potser avui sigui el dia d’#ArreglaTuContenedor.

La guerra del cartón.

“Una miseria completamente nueva cayó sobre los hombres con el despliegue formidable de la técnica” Walter Benjamin.

Hace unas semanas salía a la luz la nueva medida estrella del ayuntamiento de Ahora Madrid: la prueba piloto de unos contenedores anti-hurto que, si cumplen con lo que se espera de ellos, serán instalados a gran escala a lo largo de todo el municipio de Madrid. Con esta iniciativa se procede a la implantación de lo que el ayuntamiento considera como el “diseño de un dispositivo que impida o dificulte el hurto de material a través de su boca en los contenedores de papel y cartón.” Creemos que, realmente, estos “dispositivos” tienen unas importantes implicaciones que afectan seriamente a la vida de la clase trabajadora, pues ellos mismos y su aspecto físico, en tanto que factores determinantes tanto de relaciones como de resultados producidos en la metrópoli, están rodeados de una multiplicidad de intenciones y acciones que intermedian nuestra vida. Claramente, en nada contribuyen estos contenedores a satisfacer ninguna demanda de las vecinas o de “la gente”, por lo que, de entrada, ya vemos que un proyecto así solo puede redundar en beneficio de intereses capitalistas al asegurar el acceso de las empresas a un flujo continuo de materia prima.

Partimos de que la técnica es política. El diseño de los contenedores es política: se trata de impedir que se metan las manos y se saque esa materia prima que puede llegarse a necesitar para, aunque sea, sobrevivir. La basura de nuestras vidas. Es, por tanto, una política de criminalización e invisibilización de la miseria que pretende agenciarse y apropiarse de lo poco que queda. Pero es, además, una política de privatización de la basura: muchas familias y personas tenían precisamente algo que llevarse a la boca con el poco dinero que sacaban vendiendo estos residuos. Y ahora los cartones se los llevarán las dos empresas de turno. De esta forma, privan a esta fracción del proletariado de sus condiciones de vida y hasta de sus últimas formas de supervivencia para otorgárselas a empresas en esta relación social que es el capital. La extracción de plusvalor parece no tener límites: condenan a la miseria, pero se niegan a verla; obligan a buscar en la basura, pero hasta de eso quieren privar. Una actuación como esta, que castiga tremendamente a quienes siempre lo han estado, muestra probablemente una dificultad de estas empresas para mantener su tasa de ganancia en cifras funcionales, pues la recogida de cartón venía siendo conocida y tolerada desde hace mucho.

Lo que no deja de ser otra ocurrencia más a la que nos viene acostumbrando el ejecutivo de Carmena tiene, en este caso, importantes consecuencias sobre aquellas personas y familias que obtienen sus escasos ingresos a través de la recogida de cartón y papel. Mientras que chorradas como “el día sin bañador” llamaban la atención de los medios y llevaban al ayuntamiento a justificar la medida (que ni siquiera era suya), en este caso apenas si hemos sabido sobre los nuevos contenedores a través de Twitter, mucho menos hemos visto a alguien del ayuntamiento tratando de justificar lo injustificable. El talante democrático y el famoso cambio que han venido promoviendo palidecen completamente ante una medida como esta. Se ha escuchado a la gente, pero solo a la gente que son empresarios de la gestión de residuos. No hemos sabido de ninguna negociación ni oferta de alternativas para con el colectivo perjudicado por estas medidas.

Y, claro está, la actuación del ayuntamiento de esta manera supone un alineamiento con los intereses empresariales y capitalistas que hacen difícilmente asumible el discurso de recuperación de la ciudad, lo común o la democracia. Teniendo en cuenta, y suponiendo que en el ayuntamiento están enteradas, de todas las situaciones susceptibles de intervención por su parte, han elegido esta. Podían haber dedicado estos esfuerzos a mejorar las condiciones de vida de los sectores más marginales de la clase trabajadora, por ejemplo, con el caso de El Gallinero (donde anunciaron una actuación en este sentido que se quedó solo en ruido, el de los derribos que continuan). Podían haber dedicado esos esfuerzos a responder a las necesidades y reclamaciones de las vecinas de barrios que, paradójicamente, son la fuente de voto más importante de Ahora Madrid, pero que se han visto correspondidos tan solo con nimiedades. Han elegido para quién trabajar.

En definitiva, consideramos que este proceso va más allá de lo aparente, que incide sin duda en la materialidad tanto de las condiciones de supervivencia de unos como de los beneficios de otros. Si ya Botella nos trajo las marquesinas anti-mendigos, ahora el gobierno del cambio nos trae los contenedores anti-hurto. Por tanto, racionalidad técnica mediante todas estas estrategias no pueden encuadrarse sino en una estrategia global del capital para erosionar las formas de vida de la clase obrera y ocultar sus verdaderas condiciones materiales de existencia a los ojos de la turistificación. Unos barrios limpios, al menos a simple vista, son unos barrios seguros según los ojos del turista. La ciudad ha de convertirse en un centro estético en que nada sobresalte al turista. No creemos que sea casualidad que las pruebas pilotos hayan comenzado la primera semana de julio. Tampoco creemos que sea casualidad que lo hayan hecho en el distrito de Salamanca para, solo posteriormente, extenderse a Tetuán y Puente de Vallecas. Esta política (que si es nueva casa bastante con la anterior) ahonda en la marginación que sufren las capas más castigadas del proletariado para que unos pocos sigan viendo crecer sus beneficios. Parece una evidente evaluación de las resistencias y efectos que puede generar en los tres barrios “tipo” de Madrid. Si no hay resistencia, si los barrios están más limpios, si la miseria queda confinada a la vida privada y si las calles parecen más seguras a ojos del turista y del concejal, la prueba habrá triunfado y el ayuntamiento procederá a la implantación generalizada de los contenedores, esto es, la clase trabajadora verá una nueva expansión del capital a costa de sus propias formas de vida. ¿Vamos a permitirlo? Hace años tuvimos #ArreglaTuMarquesina. Tal vez hoy sea el día de #ArreglaTuContenedor.