El mes de juliol de 2019 CNT va signar el primer conveni de l’empresa “Estructuras Metálicas Moviestan”, una PIME del sector siderometal·lúrgic dedicada a les instal·lacions d’estructures i altells metàl·lics i situada a les Franqueses del Vallès.

L’acord es va signar després que es constituís mesos abans la secció sindical de CNT, amb una forta implantació dins de la plantilla. Els treballadors van acostar-se al sindicat per diverses irregularitats com la manca de calendari laboral o la utilització de forma abusiva de la borsa horària que preveu el conveni sectorial.

Des del sindicat es va plantejar la necessitat de resoldre la situació directament amb la direcció arribant a un acord que posés solucions reals a les demandes de la plantilla, objectiu que es va poder aconseguir gràcies a la determinació de la secció sindical que va declarar un boicot a les hores extraordinàries.

Després de diverses reunions amb la representació de l’empresa, finalment es va aconseguir signar un acord que posava fi a la situació. Els principals continguts de l’acord van ser:

 • Conveni d’empresa amb vigència d’un any

 • Eficàcia general per a tot el personal de l’empresa

 • Blindatge parcial a la reforma laboral: Ultra activitat

 • Millores en jornada i temps de treball: es redueix la jornada anual de 1750 anuals que marca el conveni del sector a 1742 hores anuals, de 30 dies naturals de vacances es passa a 23 dies laborables més un permís addicional d’un dia per assumptes propis

 • Calendari laboral a negociar amb la representació sindical

 • Increment retributiu del 10% de les hores extraordinàries

 • Impuls al model de representació sindical

 • Millora de la borsa horària: es passa de de les 80 hores acumulables a l’any en el conveni sectorial, a les 40 hores anuals incorporant mesures de fiscalització sindical i millores en la manera de gaudir els dies acumulats pel personal.

Des del sindicat fem una valoració positiva de l’acord assolit amb la direcció doncs posa solució a totes les demandes de la plantilla.

CNT segueix així amb la seva implantació en el sector industrial, quedant alhora aquesta secció sindical integrada en la Coordinadora de la Industria i Construcció de la CNT a la província de Barcelona.

[CAST]

LA SECCIÓN SINDICAL DE CNT EN MOVIESTAN

El mes de julio de 2019 CNT firmó el primer convenio de la empresa “Estructuras Metálicas Moviestan”, una PYME del sector siderometalúrgico dedicada a las instalaciones de estructuras y altillos metálicos y situada en les Franqueses del Vallès.

El acuerdo se firmó después de que se constituyera meses antes la sección sindical de CNT, con una fuerte implantación dentro de la plantilla. Los trabajadores se acercaron al sindicato por varias irregularidades como la carencia de calendario laboral o la utilización de forma abusiva de la bolsa horaria que prevé el convenio sectorial.

Desde el sindicato se planteó la necesidad de resolver la situación directamente con la dirección llegando a un acuerdo que pusiera soluciones reales a las demandas de la plantilla, objetivo que se pudo conseguir gracias a la determinación de la sección sindical, que declaró un boicot a las horas extraordinarias.

Después de varias reuniones con la representación de la empresa, finalmente se consiguió firmar un acuerdo que ponía fin a la situación. Los principales contenidos del acuerdo fueron:

 • Convenio de empresa con vigencia de un año

 • Eficacia general para todo el personal de la empresa

 • Blindaje parcial a la reforma laboral: Ultra actividad

 • Mejoras en jornada y tiempo de trabajo: se reduce la jornada anual de 1750 anuales que marca el convenio del sector a 1742 horas anuales, de 30 días naturales de vacaciones se pasa a 23 días laborables más un permiso adicional de un día por asuntos propios

 • Calendario laboral a negociar con la representación sindical

 • Incremento retributivo del 10% de las horas extraordinarias

 • Impulso al modelo de representación sindical

 • Mejora de la bolsa horaria: se pasa de de las 80 horas acumulables en el año en el convenio sectorial, a las 40 horas anuales incorporando medidas de fiscalización sindical y mejoras en la manera de disfrutar los días acumulados por el personal.

Desde el sindicato hacemos una valoración positiva del acuerdo logrado con la dirección pues pone solución a todas las demandas de la plantilla.

CNT sigue así con su implantación en el sector industrial, quedando a la vez esta sección sindical integrada en la Coordinadora de la Industria y Construcción de la CNT en la provincia de Barcelona