[CAT]

 

Sota el nom “d’amor lliure” moltes persones han trobat una forma eficaç d’ocultar les seves misèries; a vegades relacions totalment tòxiques que arriben a derivar en maltractament. Unes altres han trobat l’ocasió perfecta per a mirar de dalt a baix a qualsevol fill o filla de veí, creient-se millors al disfressar-se amb l’ideal àcrata; anomenant de manera diferent al que fan exactament igual que la resta de mortals. A vegades hi ha qui se serveix d’aquest vernís ideològic per a atacar qualsevol forma de relació que se surti un mil·límetre de l’estreta mirada amb la qual entenen el concepte. S’ha posat de moda, per exemple, atacar qualsevol expressió de monogàmia, fidelitat o fins i tot -des d’alguns vessants ideològics postmoderns- les mateixes relacions heterosexuals (brillant manera de prevenir l’homofòbia, o altres tipus de discriminació).

 

Certament a totes aquestes persones que he descrit els resultarà especialment pertorbador saber que el terme “amor lliure” va començar a utilitzar-se per a descriure fonamentalment les relacions monògames i heterosexuals, unions entre dues persones de diferent sexe en les quals no es permetia que l’Estat o l’Església fiquessin el seu nas. La unió era “lliure” en el sentit que no havia estat santificada per les institucions esmentades. Hi haurà qui vegi en tot el que s’ha dit una espècie de sacrilegi -i no únicament els capellans. Sigui com sigui, també és cert que aquells/es militants de principis de segle també van denunciar el matrimoni (encara que es van dur a terme “matrimonis sindicals”), van ridiculitzar el fet de mantenir-se verge fins al citat moment, van criticar el rol passiu que es pretenia assumís la dona en les relacions, i d’altres qüestions.

 

Però aquesta va ser de fet la forma majoritària d’entendre “l’amor lliure” dins del moviment llibertari fins pràcticament el bluf anomenat maig del 68, on es va produir un canvi per indubtable inspiració del moviment hippie i altres expressions contraculturals. Va haver-hi abans d’això, és cert, un corrent minoritari associat a cert tipus d’anarquisme individualista que va entendre “l’amor lliure” a la seva particular manera. Émile Armand (1872-1962), el principal representant d’aquesta tendència, havia abandonat a la seva dona a la fi del segle XIX per a lliurar-se a la promiscuïtat (“pluralisme amorós”), teoritzant posteriorment sobre aquesta. Rebutjava el compromís en les relacions, i destacava el caràcter purament lúdic del sexe. D’aquí va sorgir la seva teoria de la “companyonia amorosa”, que es referia bàsicament a grups d’afinitat conformats amb l’únic objectiu de mantenir relacions sexuals entre els seus membres. Armand va publicar llibres com a L’anarchisme individualiste (1916) o La Révolution sexuelle et la camaraderie amoureuse (1934), a més de la revista L’en dehors (1922-1939). Declaradament antisindicalista no va tenir molt d’èxit dins del moviment llibertari espanyol, dominat per l’anarcosindicalisme. La seva influència va arribar únicament a algunes revistes com a Ética, Iniciales o Al Margen, que van difondre el seu pensament, o autors com Mariano Gallardo. Però aquesta manera d’entendre “l’amor lliure” va ser purament marginal en aquella època. Malgrat presentar una visió més promíscua de l’amor, aquests grups van criticar les trobades purament físiques, considerant que es precisava l’existència prèvia d’afecte dins dels grups.

 

No és el meu propòsit defensar una forma concreta d’entendre les relacions afectives, amoroses o sexuals. El que vull posar de manifest és la limitació de certs caps que volen interpretar-ho tot des d’un prisma ideològic idealitzat, totalment irrealista i molt sovint hipòcrita. A col·lació d’això podem situar-nos en l’actualitat. El passat Sant Valentí vam veure el mateix postureig de tots els anys en xarxes socials. S’ha convertit en una veritable moda atacar aquesta festivitat al·ludint primer al seu origen pagà, posant a continuació de manifest el seu nom i rerefons cristià, i finalment destacant al consumisme associat a aquest dia. Però per a moltes parelles és simplement un respir en les seves atrafegades vides, un moment per a compartir amb la persona que estimen. I els importa una merda la història darrere del 14 de febrer, o qualsevol altre aspecte. De la mateixa forma que -diguem el que diguem- la majoria aprofitem el nadal per a retrobar-nos amb la família. Ni més ni menys. La gent purista resulta desagradable a ulls de la ciutadana o del ciutadà mitjà. Solament veuen caricatures d’un ideal, vociferant càntics repetitius i intolerants. Deixem que cadascú visqui l’amor com li doni la gana, que semblem putos monjos franciscans. Si aquestes parelles són feliços; quin problema hi ha?. Si es creuen mitges taronges, o consideren que estaran amb aquesta persona tota la vida; deixeu-los en la seva bombolla. Hi ha coses molt més tòxiques i insanes, i no necessàriament en aquesta mena de relacions monògames de tota la vida. Ara m’entendreu.

 

Sembla que per anomenar “lliure” a la nostra manera d’estimar creiem que està lliure -valgui la redundància- de tot el que critiquem. Mirem-nos al mirall, si us plau. Així desfila diversa fauna en els nostres espais:

– La parella bonrotllista que té una relació oberta que és saníssima de l’hòstia fins que acaba com el rosari de l’aurora, sumint-se en una toxicitat extrema -amagant una gelosia malaltissa darrera els seus somriures de pega- i derivant finalment en una espiral de retrets mutus.

– El “Casanova” que s’apunta en la seva llibreteta a quantes companyes s’ha cardat aquest any, i que ens fa pensar a què ha vingut exactament als nostres espais.

– La postmoderna o el postmodern de torn que ens dóna la xapa per a intentar-nos convèncer que ens han obligat a ser heterosexuals, i per evitar que ens etiquetin amb alguna fòbia concreta hauríem de tenir relacions sexuals amb tothom (per a no discriminar i això, sembla ser).

– El company híperconcienciat amb el tema feminista, que s’ha llegit tota la història de Mujeres Libres, a les feministes autonomistes com Federici, i que parla en un perfecte femení genèric… però que després maltracta a la seva companya emocional (i fins i tot físicament).

– El correctíssim company o la impecable companya que després d’ingerir grans quantitats d’alcohol o altres substàncies es converteixen en llimacs.

– Persones que realitzen comentaris fastigosos sobre l’aspecte físic o el cos del seu últim “ligue” -certament més repugnants són els comentaris en sí que el que podem arribar a imaginar amb ells.

– Tirar merda de la ex o l’ex de torn -que és una “boja” o un “carallot”- però no veure la part que us toca en què fracassi una relació….

 

I a tot això li diuen “amor lliure”. Són perfils reals; no cal buscar molt. I el que està darrere d’aquest article no es creu millor, i menys en el que té a veure amb els aspectes emocionals de les relacions (això que anomeneu “cures”). A qui pretenem enganyar? Mirem-nos al puto mirall: no som millors, no som especials, no podem tirar l’última pedra. Quan reconeguem això, i deixem de cobrir-nos amb el vel de la hipocresia, potser fem un petit pas cap a una cosa més sincera, i potser millor. Podem ajudar-nos mútuament a mirar-nos en aquest mirall. Perquè és molt fàcil servir-se de conceptes que utilitzem de manera grandiloqüent, però que ens hem encarregat de fer que perdin tot el seu significat. Ja no és l’hora de grans discursos, sinó de passar a l’acció. En l’amor, i en qualsevol altra faceta de la vida. El moviment es demostra caminant. I potser cardant; per què no. Però no us obsessioneu massa amb el sexe, sigui amb una altra persona o de tipus masturbatori: causa ceguera.

 

 

Secretari d’Acció Criminal

 

 

 

[CAST]

 

A PROPÓSITO DEL AMOR “LIBRE”

 

 

Bajo el nombre de “amor libre” muchas personas han encontrado una forma eficaz de ocultar sus miserias; en ocasiones relaciones totalmente tóxicas que llegan a derivar en maltrato. Otras han encontrado la ocasión perfecta para mirar por encima del hombro a cualquier hijo o hija de vecino, creyéndose mejores al envestirse con el ideal ácrata; llamando de forma diferente a lo que hacen exactamente igual que el resto de mortales. En ocasiones hay quien se sirve de este barniz ideológico para atacar cualquier forma de relación que se salga un milímetro de la estrecha mirada con la que entienden el concepto. Se ha puesto de moda, por ejemplo, atacar cualquier expresión de monogamia, fidelidad o incluso -desde algunas vertientes ideológicas postmodernas- las mismas relaciones heterosexuales (brillante manera de prevenir la homofobia, u otros tipos de discriminación).

 

Ciertamente a todas estas personas que he descrito les resultará especialmente perturbador saber que el término “amor libre” comenzó a utilizarse para describir fundamentalmente las relaciones monógamas y heterosexuales, uniones entre dos personas de diferente sexo en las que no se permitía que el Estado o la Iglesia metieran su hocico. La unión era “libre” en el sentido que no había sido santificada por las instituciones mencionadas. Habrá quien vea en todo lo dicho una especie de sacrilegio -y no únicamente los curas. Sea como sea, también es cierto que aquellas/os militantes de principios de siglo también denunciaron el matrimonio (aunque se llevaron a cabo “matrimonios sindicales”), ridiculizaron el hecho de mantenerse virgen hasta el citado momento, criticaron el rol pasivo que se pretendía asumiera la mujer en las relaciones, y otras tantas cuestiones.

 

Pero ésta fue de hecho la forma mayoritaria de entender el “amor libre” dentro del movimiento libertario hasta prácticamente el bluf llamado mayo del 68, cuando se produjo un cambio por indudable inspiración del movimiento hippie y otras expresiones contraculturales. Hubo antes de esto, es cierto, una corriente minoritaria asociada a cierto tipo de anarquismo individualista que entendió el “amor libre” a su particular manera. Émile Armand (1872-1962), el principal representante de esta tendencia, había abandonado a su mujer a finales del siglo XIX para entregarse a la promiscuidad (“pluralismo amoroso”), teorizando posteriormente sobre la misma. Rechazaba el compromiso en las relaciones, y destacaba el carácter puramente lúdico del sexo. De ahí surgió su teoría de la “camaradería amorosa”, que se refería básicamente a grupos de afinidad conformados con el único objetivo de mantener relaciones sexuales entre sus miembros. Armand publicó libros como L’anarchisme individualiste (1916) o La Révolution sexuelle et la camaraderie amoureuse (1934), además de la revista L’en dehors (1922-1939). Declaradamente antisindicalista no tuvo mucho éxito en el movimiento libertario español, dominado por el anarcosindicalismo. Su influencia llegó únicamente a algunas revistas como Ética, Iniciales o Al Margen, que difundieron su pensamiento, o autores como Mariano Gallardo. Pero esta forma de entender el “amor libre” fue puramente marginal en aquella época. A pesar de presentar una visión más promiscua del amor, estos grupos criticaron los encuentros puramente físicos, considerando que se precisaba la existencia previa de afecto dentro de los grupos.

 

No es mi propósito defender una forma concreta de entender las relaciones afectivas, amorosas o sexuales. Lo que quiero poner de manifiesto es la cerrazón de ciertas cabezas que quieren interpretarlo todo desde un prisma ideológico idealizado, totalmente irrealista y frecuentemente hipócrita. A colación de esto podemos situarnos en la actualidad. El pasado San Valentín vimos el mismo postureo de todos los años en redes sociales. Se ha convertido en una verdadera moda atacar esta festividad aludiendo primero a su origen pagano, poniendo a continuación de manifiesto su nombre y trasfondo cristiano, y finalmente destacando al consumismo asociado a este día. Pero para muchas parejas es simplemente un respiro en sus ajetreadas vidas, un momento para compartir con la persona que aman. Y les importa un pimiento la historia detrás del 14 de febrero, o cualquier otro aspecto. De la misma forma que -digamos lo que digamos- la mayoría aprovechamos las navidades para reencontrarnos con la familia. Ni más ni menos. La gente purista resulta desagradable a ojos de la ciudadana o del ciudadano medio. Solamente ven caricaturas de un ideal vociferando cánticos repetitivos e intolerantes. Dejemos que cada cual viva el amor como le dé la gana, que parecemos putos monjes franciscanos. Si estas parejas son felices; ¿qué problema hay?. Si se creen medias naranjas, o consideran que van a estar con esa persona toda la vida; dejadles en su burbuja. Hay cosas mucho más tóxicas y insanas, y no necesariamente en este tipo de relaciones monógamas de toda la vida. Ahora me entenderéis.

 

Parece que por llamar “libre” a nuestra forma de amar creemos que está libre -valga la redundancia- de todo lo que criticamos. Mirémonos al espejo, por favor. Así desfila diversa fauna en nuestros espacios:

  • La pareja buenrollista que tiene una relación abierta que es sanísima de la hostia hasta que acaba como el rosario de la aurora, sumiéndose en una toxicidad extrema -escondiendo unos celos enfermizos tras sus sonrisas postizas- y derivando finalmente en una espiral de reproches mutuos.
  • El “Casanova” que se apunta en su libretita a cuántas compañeras se ha follado este año, y que nos hace pensar a qué ha venido exactamente a nuestros espacios.
  • La postmoderna o el postmoderno de turno que nos da la chapa para intentarnos convencer que nos han obligado a ser heterosexuales, y que para que no nos etiqueten con alguna fobia concreta deberíamos tener relaciones sexuales con todo el mundo (para no discriminar y eso, parece ser).
  • El compañero hiperconcienciado con el tema feminista, que se ha leído toda la historia de Mujeres Libres, a las feministas autonomistas como Federici, y que habla en un perfecto femenino genérico… pero que luego maltrata a su compañera emocional (e incluso físicamente).
  • El correctísimo compañero o la impecable compañera que tras ingerir grandes cantidades de alcohol u otras sustancias se convierten en babosas.
  • Personas que realizan comentarios asquerosos sobre el aspecto físico o el cuerpo de su último ligue -ciertamente más repugnantes son los comentarios en sí que lo que podemos llegar a imaginar con ellos.
  • Echar pestes de la ex o el ex de turno -que es una “loca” o un “gilipollas”- pero no ver la parte que os toca en que fracase una relación….

 

Y a todo esto lo llaman “amor libre”. Son perfiles reales; no hay que buscar mucho. Y el que está detrás de este artículo no se cree mejor, y menos en lo que tiene que ver con los aspectos emocionales de las relaciones (eso que llamáis “cuidados”). ¿A quién pretendemos engañar? Mirémonos al puto espejo: no somos mejores, no somos especiales, no podemos tirar la última piedra. Cuando reconozcamos eso, y dejemos de cubrirnos con el velo de la hipocresía, quizás demos un pequeño paso hacia algo más sincero, y quizás mejor. Podemos ayudarnos mutuamente a mirarnos en ese espejo. Porque es muy fácil servirse de conceptos que utilizamos de forma grandilocuente, pero que nos hemos encargado de hacer que pierdan todo su significado. Ya no es la hora de grandes discursos, sino de pasar a la acción. En el amor, y en cualquier otra faceta de la vida. El movimiento se demuestra andando. Y quizás follando; por qué no. Pero no os obsesionéis demasiado con el sexo, sea con otra persona o de tipo masturbatorio: causa ceguera.

 

 

Secretario de Acción Criminal