[CAT]

CNT procedeix a impugnar l’ERO de l’empresa Consultores, Formación y Evaluación S.L., denunciant múltiples irregularitats durant les negociacions.

La secció sindical de CNT a l’empresa Consultores, Formación y Evaluación S.L. ha procedit a iniciar la impugnació col·lectiva de l’ERO d’aquesta empresa, en considerar que no es justifica per al centre de treball al qual pertany la secció, i en donar-se múltiples irregularitats durant el procés de negociació.

L’empresa, en data de 10 de juliol, comunica a la secció sindical la desafectació de l’ERTO per força major en el qual les treballadores portaven immerses 3 mesos, per a donar pas de manera imminent a un ERO d’extinció total, sobre la base de causes econòmiques i productives, afectant, per tant, al 100% de la plantilla.

L’empresa ha negat a la secció sindical de CNT el dret a participar en la Comissió Representativa dels Treballadors amb veu i vot, atorgant-li només la facultat de participació, però sense concedir la capacitat de vot, malgrat comptar en aquest procés amb el 45% d’afiliació de la plantilla en l’empresa, i sent el 80% de les treballadores en el centre de treball de la Fundació CRAM, – centre on realitzaven activitats d’educació ambiental i formació- i malgrat haver comunicat en reiterades ocasions a l’empresa el dret de la secció a la negociació col·lectiva en tenir la representativitat suficient per a participar-hi amb totes les facultats.

La secció de CNT denuncia múltiples irregularitats durant tot el procés de negociació com són:

– Ocultació d’informació sobre l’inici del Període de Consultes, així com de la creació de la Comissió Representativa.

– Discriminació de la secció sindical de CNT al no haver estat considerada com a agent participatiu amb caràcter general, vulnerant el seu legítim dret a participar amb veu i vot.

– Falta de documentació per part de l’empresa que justifiqui l’ERO al projecte d’AulaCRAM, el projecte d’educació mediambiental que es desenvolupa a la Fundació CRAM, al qual pertany la secció. Es denuncia la desproporcionalitat de la mesura, ja que la causa al·legada per a tals acomiadaments a causa de la disminució de visites al centre és la Covid19, i que per a aquest supòsit, s’han desplegat mesures per a la protecció de l’ocupació, com ara els ERTO’s o altres formes de reestructuració de l’activitat.

– Defecte de forma de l’ERO en iniciar-se el Període de Consultes abans de la creació de la Comissió Representativa.

– Mala fe negociadora per part de l’empresa, adoptant una postura tancada a la negociació i aprofitant l’ofec econòmic de les treballadores.

– Unitat empresarial patològica entre les diferents empreses dels socis administradors, on es dóna confusió de plantilles, confusió patrimonial i unitat de caixa. Pel que marca un altre indici d’ERO fraudulent i irregular.

– A més a més, la secció també denuncia xantatges i coaccions d’un dels delegats de CCOO a la resta de la plantilla perquè en una Assemblea de Treballadores votessin a favor de l’acord final.

La comissió Representativa, amb la condició de donar legitimitat a la signatura d’un acord final vergonyós de 23 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 13 mensualitats, decideix convocar una Assemblea de Treballadores per a que la totalitat de la plantilla es pronunciï a favor o en contra de signar l’acord. El resultat de la votació surt en CONTRA de signar l’acord, amb 11 vots en contra i 9 a favor. No obstant això, com el mateix delegat de CCOO reconeix “Hem decidit aprovar l’acord. La responsabilitat única decisòria referent a aquest aspecte, recau única i exclusivament en els membres dels representants dels treballadors, els quals, en la seva major part, creiem que la decisió presa és la correcta. També hem tingut en compte que 9 dels vots negatius pertanyen als membres de la Secció Sindical de la CNT d’AulaCRAM, els interessos de la qual són molt diferents de la resta de treballadors“. Resumint, no es té en compte el 80% dels vots d’un dels centres de treball per votar que NO, però sí el del 20% restant del mateix centre que vota SÍ a la signatura de l’acord. Des de CNT no s’entén què és el que interpreten aquests delegats per Assemblea de Treballadores, tampoc entenem quins interessos diferents té CNT… Conservar els llocs de treball enfront d’un ERO fraudulent i injustificat? Llavors sí, els nostres interessos són molt diferents.

Entenem que la Comissió Representativa (Formada en el seu conjunt pel Comitè d’Empresa ja existent) pot signar el que vulgui sense tenir en compte a la plantilla – és una cosa que portem patint i combatent dècades als centres de treball, presentant des de CNT una alternativa horitzontal i independent a aquest model sindical de Comitès d’Empresa – no obstant això, no entenem (en realitat, sí) l’afany de crear una Assemblea de Treballadores si només es pretén comptar els vots que li agraden a l’empresa. A qui representa realment aquesta Comissió Representativa dels Treballadors?

Per altra banda, la secció denuncia que l’empresa va lliurar al Comitè d’Empresa de CCOO, ipso facto i a l’esquena de la plantilla i la Secció Sindical, la Representació dels treballadors en aquesta negociació col·lectiva, ja veient que CNT seria una pedra al seu camí. La Comissió Representativa va acabar signant l’acord d’indemnització de 23 dies de salari per any treballat amb un màxim de 13 mensualitats, amb un condicionant sobre l’extinció de les relacions laborals de les persones treballadores externalitzades per la Fundació CRAM, on es matisa que s’intentaria formalitzar l’escenari de subrogació empresarial entre Consultores, Formación y Evaluación S.L. i la Fundació CRAM, on les treballadores prestaven serveis, i que de no produir-se aquesta subrogació abans del 31 d’agost, l’empresa duria a terme l’extinció de les relacions laborals de la mateixa manera que amb la resta de plantilla.

A la secció també el va sorprendre el canvi de direcció per part de dues de les tres persones de la Comissió Representativa als últims dies de negociació, a favor de signar aquest acord així com la pressió i xantatges a la plantilla per influenciar el vot, i sospita que s’hagi arribat a pactes individuals a esquena de la resta de treballadores. Sobretot en assabentar-se que el delegat de CCOO ja està “col·laborant” amb la Fundació CRAM.

El resultat final per a les treballadores del projecte d’AulaCRAM ha estat la contractació directa per part de la Fundació CRAM. No obstant això, s’ha acomiadat de manera improcedent a la majoria el mateix dia de la subrogació, comunicant-los que quan hi hagi un augment de l’activitat comptaran amb les treballadores acomiadades. Tot això sense cap mena de garantia ni acord entre la Secció i la Fundació per a la reincorporació de les treballadores a mesura que augmenti l’activitat i sigui necessari, cosa que porta demanant la Secció des de l’inici de les negociacions l’ERO.

Per tant, la secció denuncia que aquesta pugui ser una maniobra de l’empresa per a fer desaparèixer a la secció sindical de CNT a aquest centre de treball, aprofitant la conjuntura econòmica i sanitària actual, ja que el projecte educatiu és exitós i seguirà actiu quan les circumstàncies sanitàries ho permetin.

De fet, actualment roman actiu, ja que hi ha visites programades del 19 de setembre de 2020 a l’agost de 2021, i així li ho han fet saber a la Secció diferents ens, com la mateixa Fundació CRAM o el mateix Ajuntament del Prat de Llobregat, el qual no permetria que aquest projecte educatiu desaparegués.

És per això i molt més que la secció està decidida a iniciar aquest conflicte col·lectiu per a protegir els seus llocs de treball, dignificar la seva professió i al cap i a la fi, lluitar pels drets de la classe treballadora en aquests temps d’absoluta precarietat laboral.

Que aquesta crisi no la paguin les de sempre!

Confederació Nacional del Treball · Sindicat d’Oficis Varis de Barcelona

 

[CAST]

CNT procede a impugnar el ERE en la empresa Consultores, Formación y Evaluación S.L, denunciando múltiples irregularidades en las negociaciones.

La sección sindical de CNT en la empresa Consultores, Formación y Evaluación S.L. ha procedido a iniciar la impugnación colectiva del ERE en dicha empresa, al considerar que no se justifica para el centro de trabajo al cual pertenece la sección, y al darse múltiples irregularidades en el proceso de negociación.

La empresa, en fecha de 10 de julio, comunica a la sección sindical la desafectación del ERTE por fuerza mayor en el cual las trabajadoras llevaban inmersas 3 meses, para dar paso de manera inminente a un ERE de extinción total, en base a causas económicas y productivas, afectando, por tanto, al 100% de la plantilla.

La empresa ha negado a la sección sindical de CNT el derecho a participar en la Comisión Representativa de los Trabajadores con voz y voto, otorgándoles sólo la facultad de participación, en cuanto a trasladar sus pronunciamientos oportunos, sin que se les pudiera otorgar capacidad de votación, pese a contar en este proceso con el 45 % de afiliación de la plantilla en la empresa, y siendo el 80% de las trabajadoras en el centro de trabajo de la Fundación CRAM, – centro de trabajo donde realizaban actividades de educación ambiental y formación- y pese a haber comunicado en reiteradas ocasiones a la empresa el derecho de la sección a la negociación colectiva por tener representatividad suficiente para ello.

La sección de CNT denuncia múltiples irregularidades durante todo el proceso de negociación:

  • Ocultación de información sobre el inicio del Período de Consultas, así como de la creación de la Comisión Representativa.
  • Discriminación de la sección sindical de CNT al no haber sido considerada como agente participativo a todos los efectos, vulnerando su legítimo derecho a participar con voz y voto.
  • Falta de documentación por parte de la empresa que justifique el ERE en el proyecto de AulaCRAM, el proyecto de educación medioambiental que se desarrolla en la Fundación CRAM, donde la sección está presente. La Sección denuncia la desproporcionalidad de la medida, ya que la causa alegada para tales despidos debido a la disminución de visitas al centro es la Covid19, y que para este supuesto se han desplegado medidas para la protección del empleo, tales como los ERTE’s u otras formas de reestructuración de la actividad.
  • Defecto de forma del ERE al iniciarse el Período de Consultas antes de la creación de la Comisión Representativa.
  • Mala fe negociadora por parte de la empresa, adoptando una postura cerrada a la negociación y aprovechando el ahogo económico de las trabajadoras.
  • Unidad empresarial patológica donde se da confusión de plantillas entre las diferentes empresas de los socios administradores, confusión patrimonial y unidad de caja. Por lo que marca otro indicio de ERE fraudulento e irregular.
  • Además, la sección también denuncia chantajes y coacciones de uno de los delegados de CCOO al resto de la plantilla para que en una Asamblea de Trabajadoras votaran a favor del acuerdo final.

La comisión Representativa, con tal de dar legitimidad a la firma de un acuerdo final vergonzoso de 23 días de salario por año trabajado, con un máximo de 13 mensualidades, decide convocar una Asamblea de Trabajadoras para que la totalidad de la plantilla se pronuncie a favor o en contra de firmar el acuerdo. El resultado de la votación es en CONTRA de firmar el acuerdo, con 11 votos en contra y 9 a favor. Sin embargo, como el propio delegado de CCOO reconoce “hemos decidido aprobar el acuerdo. La responsabilidad única decisoria a este respecto, recae única y exclusivamente en los miembros de los representantes de los trabajadores, los cuales, en su mayor parte creemos que la decisión tomada es la correcta. También hemos tenido en cuenta que 9 de los votos negativos pertenecen a los miembros de la Sección Sindical de la CNT de AulaCRAM, cuyos intereses son muy distintos del resto de trabajadores”. Resumiendo, no se tiene en cuenta el 80% de los votos de uno de los centros de trabajo por votar que NO, pero sí el del 20% restante del mismo centro que vota SÍ a la firma del acuerdo.  Desde CNT no se entiende qué es lo que interpretan estos delegados por Asamblea de Trabajadora, tampoco entendemos qué intereses diferentes tiene CNT… ¿Conservar los puestos de trabajo frente a un ERE fraudulento e injustificado? Entonces sí, nuestros intereses son muy diferentes.

Entendemos que la Comisión Representativa (Formada en su conjunto por el Comité de Empresa ya existente) puede firmar lo que quiera sin tener en cuenta a la plantilla – es algo que llevamos sufriendo y combatiendo décadas en los centros de trabajo, presentando desde CNT una alternativa horizontal e independiente a ese modelo sindical de Comités de Empresa – sin embargo, no entendemos (en realidad, sí) el afán de crear una Asamblea de trabajadoras si sólo pretendes contar los votos que le gusta a la Empresa. ¿A quién representa realmente dicha Comisión Representativa de los Trabajadores?

La sección denuncia que la empresa entregó al Comité de Empresa de CCOO, ipso facto y a espaldas de la plantilla y la Sección Sindical, la Representación de los trabajadores en esta negociación colectiva, ya viendo que CNT sería una piedra en su camino. La Comisión  Representativa terminó firmando el acuerdo de indemnización de 23 días de salario por año trabajado con un máximo de 13 mensualidades, con un condicionante sobre la extinción de las relaciones laborales de las personas trabajadoras externalizadas por la Fundación CRAM, donde se matiza que se intentaría formalizar  el escenario de subrogación empresarial entre Consultores, Formación y Evaluación S.L y la Fundación CRAM, donde las trabajadoras prestaban servicios, y que de no producirse esta subrogación antes del 31 de agosto, la empresa llevaría a cabo la extinción de las relaciones laborales del mismo modo que con el resto de plantilla.

Asimismo, a la sección también le sorprendió el cambio de rumbo de dos de las tres personas de la Comisión Representativa en los últimos días de negociación, a favor de firmar dicho acuerdo, así como la presión y chantajes a la plantilla para influenciar el voto. Es por eso por lo que la sección sospecha que se haya llegado a pactos individuales a espaldas del resto de la plantilla. Sobre todo, al enterarse que el delegado de CCOO ya está “colaborando” con la Fundación CRAM.

El resultado final para las trabajadoras del proyecto de AulaCRAM ha sido la contratación directa por parte de la Fundación CRAM. Sin embargo, se ha despedido de manera improcedente a la mayoría el mismo día de la subrogación, comunicándoles que en cuanto haya aumento de la actividad contarán con las trabajadoras despedidas. Todo esto sin ningún tipo de garantía ni acuerdo entre la Sección y la Fundación para ir reincorporando a las trabajadoras a medida que haya aumento de actividad, algo que la Sección lleva pidiendo desde el inicio de las negociaciones del ERE.

La sección denuncia que esta pueda ser una maniobra de la empresa para hacer desaparecer a la sección sindical de CNT en dicho centro de trabajo, aprovechando la coyuntura económica y sanitaria actual ya que el proyecto educativo es exitoso y seguirá activo cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.

De hecho, ya permanece activo ya que hay visitas programadas a partir del 19 de septiembre de 2020 a agosto de 2021, y así se lo han hecho saber a la Sección diferentes entes como la misma Fundación CRAM o el propio Ayuntamiento del Prat de Llobregat, el cual no permitiría que dicho proyecto educativo desapareciera.

Es por esto y mucho más que la sección está decidida a iniciar este conflicto colectivo para proteger sus puestos de trabajo, dignificar su profesión y, al fin y al cabo, luchar por los derechos de la clase trabajadora en estos tiempos de absoluta precariedad laboral.

¡Que esta crisis no la paguen las de siempre!

 

Confederación Nacional del Trabajo ·  Sindicato de Oficios Varios de Barcelona