[CAT]

 

Rubén Flores

 

En els temps que corren està molt difosa la consigna #JoEmQuedoACasa, que ha acabat mutant en l’imperatiu: queda’t a casa, si us plau. Una cosa és fer difusió d’un acte de responsabilitat i una altra molt diferent és culpabilitzar a les persones que no es poden quedar a casa.

Hi ha molta difusió del per què és necessari el confinament aquests dies, de les mesures de protecció per a evitar contagiar i contagiar-te, i és més que necessària aquesta informació per a poder combatre aquesta crisi sanitària. Malgrat tot a mi hi ha alguna cosa que em grinyola. S’estan destinant mitjans i recursos insuficients per a que les persones que han d’anar a treballar ho facin en les condicions de salut necessàries (màscares útils, gels desinfectants, possibilitat de distància de seguretat); focus d’infecció com a hospitals, transports, supermercats i serveis del sector social, per posar quatre exemples, en els quals s’acumula un percentatge molt alt del tràfic de persones que surten de les seves cases, en cas que tinguin. D’altra banda s’estan destinant cada vegada més recursos i mesures per a que la gent no surti de les seves cases, per a que no s’acostin a aquests llocs per ser perillosos, ni a uns altres. Sota amenaça de multa.

Poc focus es posa en com afecta el confinament a les persones, perquè no vivim en un Estat que tingui un interès real per la salut mental, mostra d’això són els pocs recursos del sistema públic que es destinen a aquesta branca de la salut, també que la ràtio espanyola de psicòlegs per habitant sigui gairebé la meitat que l’europea (que tampoc és cap bogeria, 18/100000), o la poca prevenció contra el suïcidi sent la primera causa de mort violenta del país. Això sí, és una necessitat real l’interès per la salut mental.

Com pot afectar el confinament a les persones? Doncs malament. A ningú li agrada i totes estarem d’acord en això, podríem preguntar-li a la població reclusa que com ho porten i la resposta seria la mateixa. A cada persona li pot asseure diferent, però el que sí que és cert és que hi ha factors que ajuden a una major estabilitat mental, per exemple passejar o fer esport. Poden les persones confinades passejar o fer esport? En general, si pots, serà de forma poc completa, encara que menys és res. Són plantejaments que no toquen donada la situació de crisi que estem vivint? No, perquè en el millor dels casos el confinament genera estrès, i això genera cortisol, i això pot produir un increment de la pressió arterial, i finalment alteracions vasculars; i si tens patologia cardiovascular prèvia pots convertir-te en una persona de risc en funció de com gestionis l’estrès. Per això la necessitat d’intentar desestresar-nos en la mesura que sigui possible, llegint, cuinant, netejant, jugant…

Però què passa si no et pots desestresar? Hi ha persones que no sempre poden desestresar-se amb alternatives d’oci, que el llindar de l’estrès ho tenen alt i que poden produir-se situacions/atacs d’ansietat, pensaments recursius, esgotament físic i mental per estar en un estat d’alerta constant, sensació que la casa se’t ve damunt, no poder aguantar, ganes de cridar… Hi ha per als qui estar tancats és una tortura, i no fa falta que existeixin patologies mentals greus per a això. Les persones amb trastorns mentals també sofriran el confinament en relació al que els turmenti, en molts casos l’angoixa pot tornar-se insuportable. Si a l’equació li sumem compartir durant un mes o més, 24/7 amb persones amb les seves particularitats, pot començar a gestar-se una bomba que podria evitar-se.

No sabem si això durarà quinze dies o dos mesos, tampoc sabem què passa al cap de cada persona i com viu el confinament. Demanar que la gent aguanti sense tenir en compte com ho està vivint em sembla irresponsable. El que sí que és clara una cosa, cap volem estar aïllada. Així que si us plau, intentem deixar de jutjar a les persones per no poder quedar-se a casa, per necessitar sortir, perquè no és un capritx. Entenguem que perquè algunes persones poden quedar-se a casa, unes altres puguin no fer-ho. Hem de poder fer una volta al barri sense que ens sentim jutjades, això ja ho farà la policia si ens enxampa. I en cas de voler buscar culpables, assenyalem amb tots els dits de la mà als governs, per les retallades que han anat fent tots aquests anys en sanitat, per la falta de mitjans que estan posant, per la poca voluntat política per a combatre aquesta crisi i per voler militaritzar les nostres vides.

Moltes hem estat exposades al virus fins que van decretar presó preventiva per a la població, des del reial decret han de passar dues setmanes perquè tota la gent que hagués pogut estar infectada hagi tingut temps de desenvolupar símptomes. Que pugin el nombre de casos no vol dir que estem baixant a comprar el pa com si l’anessin a prohibir; vol dir que encara hi ha gent en la qual no se li havia manifestat la malaltia, sumat al fet que fins fa ben poc no estaven fent proves a totes les persones que presentava símptomes. Així que calma penya.

I sí, procurem quedar-nos a casa en la mesura que sigui possible, si sortim que sigui en condicions de seguretat i higiene, però tinguem també clar qui són els culpables que avui dia segueixen sense posar mitjans perquè el virus no es propagui: l’Estat i les empreses.

 

 

 

[CAST]

 

CONFINAMIENTO Y SALUD MENTAL: CONTRA LA CULPABILIZACIÓN DE LA NECESIDAD DE SALIR DE CASA.

Rubén Flores

En los tiempos que corren está muy difundida la consigna #YoMeQuedoEnCasa, que ha acabado mutando en el imperativo: quédate en casa, por favor. Una cosa es hacer difusión de un acto de responsabilidad y otra muy distinta es culpabilizar a las personas que no se pueden quedar en casa.

Hay mucha difusión del por qué es necesario el confinamiento estos días, de las medidas de protección para evitar contagiar y contagiarte, y es más que necesaria esta información para poder combatir la crisis sanitaria. Pese a todo a mí hay algo que me chirría. Se están destinando medios y recursos insuficientes para que las personas que tienen que ir a trabajar lo hagan en las condiciones de salud necesarias (mascarillas útiles, geles desinfectantes, posibilidad de distancia de seguridad); focos de infección como hospitales, transportes, supermercados y servicios del sector social, por poner cuatro ejemplos, en los que se acumula un porcentaje muy alto del tráfico de personas que salen de sus casas, en caso que tengan. Por otro lado se están destinando cada vez más recursos y medidas para que la gente no salga de sus casas, para que no se acerquen a estos lugares por ser peligrosos, ni a otros. Bajo amenaza de multa.

Poco foco se pone en cómo afecta el confinamiento a las personas, porque no vivimos en un Estado cuyo interés por la salud mental sea de interés real, muestra de ello son los pocos recursos del sistema público que se destinan a esta rama de la salud, también que la ratio española de psicólogos por habitante sea casi la mitad que la europea (que tampoco es una gran locura, 18/100000), o la poca prevención contra el suicidio siendo la primera causa de muerte violenta del país. Eso sí, es una necesidad real el interés por la salud mental.

¿Cómo puede afectar el confinamiento a las personas? Pues mal. A nadie le gusta y todas estaremos de acuerdo en esto, podríamos preguntarle a la población reclusa que cómo lo llevan y la respuesta sería la misma. A cada persona le puede sentar diferente, pero lo que sí es cierto es que hay factores que ayudan a una mayor estabilidad mental, por ejemplo pasear o hacer deporte. ¿Pueden las personas confinadas pasear o hacer deporte? Por lo general, si puedes, será de forma poco completa, aunque menos es nada. ¿Son planteamientos que no tocan dada la situación de crisis que estamos viviendo? No, porque en el mejor de los casos el confinamiento genera estrés, y esto genera cortisol, y esto puede producir un incremento de la presión arterial, y finalmente alteraciones vasculares; y si tienes patología cardiovascular previa puedes convertirte en una persona de riesgo en función de cómo gestiones el estrés. Por eso la necesidad de intentar desestresarnos en la medida de lo posible, leyendo, cocinando, limpiando, jugando…

¿Pero qué pasa si no te puedes desestresar? Hay personas que no siempre pueden desestresarse con alternativas de ocio, que el umbral del estrés lo tienen alto y que pueden producirse situaciones/ataques de ansiedad, pensamientos recursivos, agotamiento físico y mental por estar en un estado de alerta constante, sensación que la casa se te viene encima, no poder aguantar, ganas de gritar… Hay para quienes estar encerrados es una tortura, y no hace falta que existan patologías mentales graves para ello. Las personas con trastornos mentales también sufrirán el confinamiento en relación a lo que les atormente, en muchos casos la angustia puede tornarse insoportable. Si a la ecuación le sumamos compartir durante un mes o más, 24/7 con personas con sus particularidades, puede empezar a gestarse una bomba que podría evitarse.

No sabemos si esto va a durar quince días o dos meses, tampoco sabemos qué pasa en la cabeza de cada persona y cómo vive el confinamiento. Pedir que la gente aguante sin tener en cuenta cómo lo está viviendo me parece irresponsable. Lo que sí es clara una cosa, ninguna queremos estar aislada. Así que por favor, intentemos dejar de juzgar a las personas por no poder quedarse en casa, por necesitar salir, porque no es un capricho. Entendamos que porque algunas personas puedan quedarse en casa, otras puedan no hacerlo. Tenemos que poder dar una vuelta al barrio sin sentirnos juzgadas, que eso ya lo hará la policía si nos coge. Y en caso de querer buscar culpables, señalemos con todos los dedos de la mano a los gobiernos, por los recortes que han ido haciendo todos estos años en sanidad, por la falta de medios que están poniendo, por la poca voluntad política para combatir esta crisis y por querer militarizar nuestras vidas.

Muchas hemos estado expuestas al virus hasta que decretaron prisión preventiva para la población, desde el real decreto deben pasar dos semanas para que toda la gente que hubiera podido estar infectada haya tenido tiempo para desarrollar síntomas. Que aumente el número de casos no quiere decir que estamos bajando a comprar el pan como si lo fueran a prohibir; quiere decir que aún hay gente en la que no se le había manifestado la enfermedad, sumado a que hasta hace bien poco no estaban haciendo pruebas a todas las personas que presentaba síntomas. Así que calma peña.

Y sí, procuremos quedarnos en casa en la medida de lo posible, si salimos que sea en condiciones de seguridad e higiene, pero tengamos también claro quienes son los culpables que a día de hoy siguen sin poner medios para que el virus no se propague: el Estado y las empresas.