[CAT]

 

Secció Sindical de CNT a COBEGA S.L.U.

 

Paradoxalment, i malgrat el que els “responsables de la salut pública” ens aconsellin, des de la secció de CNT a COBEGA S.L.U. no ens rentem les mans;

 

No ens desentenem dels problemes que implica aquesta crisi per a la classe treballadora, i estem al peu del canó contra els abusos del cap en aquests temps.

 

Volem denunciar que l’empresa (embotellador de Coca-Cola a Espanya) ha estat duent a terme pràctiques intimidatòries amb els treballadors perquè aquests acceptessin agafar una setmana o més de vacances durant l’estat d’alarma, per descomptat amb el beneplàcit del comitè d’empresa.

 

Els membres de la Secció de CNT òbviament ens hem negat. No contents amb això, i “per necessitats productives”, l’empresa mitjançant acord amb el comitè ara pretén obligar-nos a faltar al treball tots els divendres des de mitjans d’abril fins a finals de maig, havent de recuperar aquestes hores quan millor els convingui. Aquesta decisió ha estat notificada d’un dia per a l’altre, sense tan sols complir amb els dies de preavís previstos pel conveni, i no ha estat sotmesa a votació per una assemblea de treballadors, pràctica habitual dels sindicats venuts amb els quals hem de bregar, d’altra banda.

 

Malgrat les recents victòries (consecució de categories professionals, millores en temes de prevenció de riscos laborals, eliminació d’hores extra i estabilització del calendari laboral, etc.), aquestes mesures no ens han enxampat relaxats. Per això, estem decidits a iniciar un conflicte si és necessari, perquè no es produeixi tal injustícia, i que aquests dies es considerin un permís retribuït, sense necessitat de recuperar un sol minut.

 

Estem convençuts que mitjançant l’acció sindical i gràcies a la solidaritat de la resta del sindicat, aconseguirem plantar cara a aquesta multinacional una altra vegada i aconseguir els nostres objectius.

 

 

 

[CAST]

 

NO NOS LAVAMOS LAS MANOS

 

Sección Sindical de CNT en COBEGA S.L.U.

 

Paradójicamente, y a pesar de lo que los “responsables de la salud pública” nos aconsejen, desde la sección de CNT en COBEGA S.L.U. no nos lavamos las manos;

 

No nos desentendemos de los problemas que acarrea esta crisis para la clase trabajadora, y estamos al pie del cañón contra los abusos del jefe en estos tiempos.

 

Queremos denunciar que la empresa (embotellador de Coca-Cola en España) ha estado llevando a cabo prácticas intimidatorias con los trabajadores para que estos aceptaran coger una semana o más de vacaciones durante el estado de alarma, por supuesto con el beneplácito del comité de empresa.

 

Los miembros de la Sección de CNT obviamente nos hemos negado. No contentos con ello, y “por necesidades productivas”, la empresa mediante acuerdo con el comité ahora pretende obligarnos a faltar al trabajo todos los viernes desde mediados de abril hasta finales de mayo, debiendo recuperar esas horas cuando mejor les convenga. Esta decisión ha sido notificada de un día para otro, sin cumplir siquiera con los días de preaviso previstos por el convenio, y no ha sido sometida a votación por una asamblea de trabajadores, práctica habitual de los sindicatos vendidos con los que tenemos que lidiar, por otro lado.

 

A pesar de las recientes victorias (consecución de categorías profesionales, mejoras en temas de prevención de riesgos laborales, eliminación de horas extra y estabilización del calendario laboral, etc.), estas medidas no nos han pillado relajados. Por ello, estamos decididos a iniciar un conflicto si es necesario, para que no se produzca tal injusticia, y que estos días se consideren un permiso retribuido, sin necesidad de recuperar un solo minuto.

 

Estamos convencidos que mediante la acción sindical y gracias a la solidaridad del resto del sindicato, conseguiremos plantar cara a esta multinacional otra vez y conseguir nuestros objetivos.