[CAT]

 

 

Una cosa estranya li va ocórrer al meu amic mentre li comptava a què em dedico en el treball. Vaig poder comprovar com em mirava fixament, relaxava la tensió dels seus músculs facials, ajustava els ulls amb l’expressió de qui se li apareix Sant Pere i em deia amb to compungit: el vostre treball té un valor enorme.
Bé, li vaig explicar, el nostre treball val exactament mil euros al mes, quaranta hores setmanals.

 

El que fem aquí és impagable, diu la directora de recursos humans després de les seves ulleres de Dolce & Gabanna. Qui no sigui capaç d’aguantar aquestes condicions pot buscar una altra cosa, per a això es necessita vocació. Vocació. On he sentit jo abans aquesta paraula? Probablement en la facultat de sociologia, probablement de la boca de la professora que, després de les seves ulleres Louis Vuitton i amb la seva agenda del PSOE sobre la taula, ens expressava amb la millor fatxa que la progressia acomodada és capaç d’oferir a qui vulgui escoltar-la, que per a treballar en el sector social fa falta una gran vocació, afegint posteriorment: no us fareu rics treballant d’això. La resposta, inevitable, és que a vostè no sembla haver-li anat del tot malament. Ja se sap que amb bons padrins tot és bastant més fàcil.

 

No ha d’estranyar-nos que el concepte en qüestió, la vocació, s’utilitzi sistemàticament pels qui tenen interès en què es mantingui l’estat actual del mercat laboral: baixos costos laborals, condicions molt favorables per als diferents patrons, nul·la consciència de classe i Baixa sindicalització. Al cap i a la fi li ve com a anell al dit a l’economia neoliberal, que molt s’ha esforçat a difondre el significat que subjeu al concepte a través de la propaganda de coacher, triomfadors mediàtics i emprenedors varis. Tots ells sol·lícits arribistes del poder polític i econòmic, sense més esperances que el seu propi benestar.

 

 

Tornant a Sant Pere, podem comprovar com la vocació té el seu origen etimològic en la fe catòlica, atribuint-li a Jesús les següents paraules: Multi autem sunt vocati pauci vero electi. Expressió que sembla haver-hi permeat a la RAE, que en la primera accepció de la paraula ens informa que la vocació és la “inspiració amb què Déu crida a algun estat, especialment al de religió”. Per a sortir de la sorpresa que això provoca, hem de dirigir-nos a la tercera accepció: “Inclinació a un estat, una professió o una carrera”.

 

Fixin-se, benvolgudes treballadores, de quina manera tan subtil ens donen a entendre que hem de deixar de costat la lluita per unes condicions de treball dignes, ja que hem estat triats per una força superior per a treballar on treballem. El gest d’amor del proïsme i els copets a l’esquena del cap han de ser nostra millor recompensa al treball ben fet, com aquell que es lliura en cos i ànima a la fe catòlica.

 

Tampoc hauria de sorprendre’ns, atès que l’origen de l’atenció social al nostre país es troba en les institucions nacional-catòliques “caritatives” als qui el franquisme va atorgar el beneplàcit, i el suculent finançament, perquè s’ocupessin de les persones més desfavorides. Posteriorment, amb la lluita de les famílies per la visibilització i el desenvolupament de recursos d’atenció als diferents col·lectius més “desafavorits” o “vulnerables” durant el tardofranquisme i els primers anys de desenvolupament de “l’estat del benestar”, s’acabaria desenvolupant un model més o menys professionalitzat on, en essència, tots els aspectes de la vida de la usuària requeien sobre les espatlles de les treballadores. En aquest context, els valors associats a la vocació campaven a pler, incloent, per posar un exemple, una forma de sentit comú segons la qual les treballadores havien de sacrificar part del seu benestar si d’aquesta manera aconseguien millorar el benestar de les usuàries.
És pervers, confirmava recentment un treballador, com es carrega sobre l’esquena de les treballadores d’atenció directa tot el pes dels serveis d’atenció a les persones. I ho és perquè al llarg de tota la cadena de comandament polític-econòmica saben que, com a bons feligresos, mai ens qüestionarem els principis de la nostra fe, de la nostra professió entesa de manera estàtica. Saben perfectament, perquè s’han encarregat de promocionar-ho, que anteposarem el benestar de les persones que atenem els nostres interessos materials, que mai deixarem la creu a un costat, i que per tant poden pauperitzar les condicions dels serveis tant com vulguin, perquè aquí estarem, disposats al sacrifici per amor a Crist, ja que som les trucades, les triades. Però la realitat, sempre tossuda i descarnada, és ben diferent: sofrim en silenci els diferents malestars derivats de l’explotació laboral perquè hem decidit comprar el discurs de la propaganda postmoderna neoliberal, aquell que ens diu que identificar-se com a treballadores i defensar els nostres drets com a tals no està de moda, és de perdedores i només porta a convertir-nos en escridassadores amargades. Sense adonar-nos transitem per un misteri entre el piulo i el secular, en el qual els dogmes de la fe catòlica operen desproveïts de la seva forma original, adaptats als valors culturals dominants en l’actualitat i al servei de l’acumulació de capital dels diferents oligarques, la qual cosa, realment, tampoc és res nou.

 

Nosaltres, no obstant això, no podem menys que al·lucinar mentre veiem com tota aquesta filosofia del sacrifici i el lliurament ens engoleix, però només a nosaltres, les treballadores d’atenció directa. Sembla que el repartiment de càrregues i beneficis causats per la intervenció vocativa d’aquesta força superior vénen marcats per la posició en l’estructura de classes de la societat actual, la qual cosa, benvolguda deïtat, és una forma molt classista de manifestar-se. No podem deixar de pensar, descregudes nosaltres, que aquest mecanisme màgic no és una altra cosa que el procés de reproducció de classes, que des del barri, des de l’escola, des del nostre gènere, ens va conduint als llocs que mansament hem d’ocupar. Podríem preguntar-te per què, a nosaltres, que ens guanyem el cel cada dia, no ens atorgues cert gaudi terrenal com així fas amb els directius de les empreses per a les quals treballem. Per què a nosaltres ens reserves els diferents problemes de salut mental que patim, les malalties i lesions derivades del nostre treball, la frustració davant l’enorme distància que separa les expectatives de les persones que atenem i els recursos dels quals disposem, la sobrecàrrega de treball i la ingent tasca de coordinar-nos entre nosaltres, abandonades a la nostra sort en un context on polítics a destra i sinistra destrossen els serveis públics per a poder vendre’ls-hi als diferents empresaris carronyers, valgui la redundància, que pul·lulen a la recerca de nous mercats.

 

No ens queda una altra que pensar, des de nostra mes humil incredulitat, que potser Déu no existeix, i la vocació davant la qual ens agenollem com a bons xaiets és una porta després de la qual es troben polítics i empresaris, descollonats pel sòl del riure veient-nos resar.

 

[CAST]

 

Muchos son los llamados, todos los explotados.

 

Algo extraño le ocurrió a mi amigo mientras le contaba a qué me dedico en el trabajo. Pude comprobar como me miraba fijamente, relajaba la tensión de sus músculos faciales, entornaba los ojos con la expresión de a quien se le aparece San Pedro y me decía con tono compugnido: vuestro trabajo tiene un valor enorme.

Bueno, le expliqué, nuestro trabajo vale exactamente mil euros al mes, cuarenta horas semanales.

 

Lo que hacemos aquí es impagable, dice la directora de recursos humanos tras sus gafas de Dolce & Gabanna. Quien no sea capaz de aguantar estas condiciones puede buscar otra cosa, para esto se necesita vocación. Vocación. ¿Dónde he oído yo antes esa palabra? Probablemente en la facultad de sociología, probablemente de la boca de la profesora que, tras sus gafas Louis Vuitton y con su agenda del PSOE sobre la mesa, nos expresaba con la mejor facha que la progresía acomodada es capaz de ofrecer a quien quiera escucharla, que para trabajar en el sector social hace falta una gran vocación, añadiendo posteriormente: no os haréis ricos trabajando de esto. La respuesta, inevitable, es que a usted no parece haberle ido del todo mal. Ya se sabe que con buenos padrinos todo es bastante más fácil.

 

No debe extrañarnos que el concepto en cuestión, la vocación, se utilice sistemáticamente por quienes tienen interés en que se mantenga el estado actual del mercado laboral: bajos costes laborales, condiciones muy favorables para los distintos patrones, nula conciencia de clase y baja sindicalización. Al fin y al cabo le viene como anillo al dedo a la economía neoliberal, que mucho se ha esforzado en difundir el significado que subyace al concepto a través de la propaganda de coacher, triunfadores mediáticos y emprendedores varios. Todos ellos solícitos arribistas del poder político y económico, sin más esperanzas que su propio bienestar.

 

Volviendo a San Pedro, podemos comprobar cómo la vocación tiene su origen etimológico en la fe católica, atribuyéndole a Jesús las siguientes palabras: Multi autem sunt vocati pauci vero electi. Expresión que parece haber permeado a la RAE, que en la primera acepción de la palabra nos informa de que la vocación es la “inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión”. Para salir del asombro que esto provoca, debemos dirigirnos a la tercera acepción: “Inclinación a un estado, una profesión o una carrera”.

 

Fíjense, queridas trabajadoras, de qué manera tan sutil nos dan a entender que debemos dejar de lado la lucha por unas condiciones de trabajo dignas, ya que hemos sido elegidos por una fuerza superior para trabajar donde trabajamos. El gesto de amor del prójimo y las palmaditas en la espalda del jefe deben ser nuestra mejor recompensa al trabajo bien hecho, como aquel que se entrega en cuerpo y alma a la fe católica.

Tampoco debería sorprendernos, dado que el origen de la atención social en nuestro país se encuentra en las instituciones nacional-católicas “caritativas” a quienes el franquismo otorgó el beneplácito, y la suculenta financiación, para que se ocuparan de las personas más desfavorecidas. Posteriormente, con la lucha de las familias por la visibilización y el desarrollo de recursos de atención a los distintos colectivos más “desfavorecidos o “vulnerables” durante el tardofranquismo y los primeros años de desarrollo del “estado del bienestar”, se acabaría desarrollando un modelo más o menos profesionalizado donde, en esencia, todos los aspectos de la vida de la usuaria recaían sobre los hombros de las trabajadoras. En este contexto, los valores asociados a la vocación campaban a sus anchas, incluyendo, por poner un ejemplo, una forma de sentido común según la cual las trabajadoras debían sacrificar parte de su bienestar si de esa manera conseguían mejorar el bienestar de las usuarias.

Es perverso, confirmaba recientemente un trabajador, cómo se carga sobre las espaldas de las trabajadoras de atención directa todo el peso de los servicios de atención a las personas. Y lo es porque a lo largo de toda la cadena de mando político-económica saben que, como buenos feligreses, nunca nos cuestionaremos los principios de nuestra fe, de nuestra profesión entendida de manera estática. Saben perfectamente, porque se han encargado de promocionarlo, que antepondremos el bienestar de las personas que atendemos a nuestros intereses materiales, que nunca dejaremos la cruz a un lado, y que por lo tanto pueden pauperizar las condiciones de los servicios tanto como quieran, porque ahí estaremos, dispuestos al sacrificio por amor a Cristo, puesto que somos las llamadas, las elegidas. Pero la realidad, siempre terca y descarnada, es bien distinta: sufrimos en silencio los distintos malestares derivados de la explotación laboral porque hemos decidido comprar el discurso de la propaganda posmoderna neoliberal, aquel que nos dice que identificarse como trabajadoras y defender nuestros derechos como tales no está de moda, es de perdedoras y sólo lleva a convertirnos en gritonas amargadas. Sin darnos cuenta transitamos por un misterio entre lo pío y lo secular, en el que los dogmas de la fe católica operan desprovistos de su forma original, adaptados a los valores culturales dominantes en la actualidad y al servicio de la acumulación de capital de los distintos oligarcas, lo cual, realmente, tampoco es nada nuevo.

 

Nosotras, sin embargo, no podemos menos que alucinar mientras vemos cómo toda esta filosofía del sacrificio y la entrega nos engulle, pero solo a nosotras, las trabajadoras de atención directa. Parece que el reparto de cargas y beneficios causados por la intervención vocativa de ésta fuerza superior vienen marcados por la posición en la estructura de clases de la sociedad actual, lo cual, querida deidad, es una forma muy clasista de manifestarse. No podemos dejar de pensar, descreídas nosotras, que este mecanismo mágico no es otra cosa que el proceso de reproducción de clases, que desde el barrio, desde la escuela, desde nuestro género, nos va conduciendo a los lugares que mansamente hemos de ocupar. Podríamos preguntarte por qué, a nosotras, que nos ganamos el cielo cada día, no nos otorgas cierto disfrute terrenal como así haces con los directivos de las empresas para las que trabajamos. Por qué a nosotras nos reservas los distintos problemas de salud mental que padecemos, las enfermedades y lesiones derivadas de nuestro trabajo, la frustración ante la enorme distancia que separa las expectativas de las personas que atendemos y los recursos de los que disponemos, la sobrecarga de trabajo y la ingente tarea de coordinarnos entre nosotras, abandonadas a nuestra suerte en un contexto donde políticos a diestra y siniestra destrozan los servicios públicos para poder vendérselos a los distintos empresarios carroñeros, valga la redundancia, que pululan en busca de nuevos mercados.

 

No nos queda otra que pensar, desde nuestra mas humilde incredulidad, que quizás Dios no existe, y la vocación ante la que nos arrodillamos como buenos corderitos es una puerta tras la que se encuentran políticos y empresarios, descojonados por el suelo de la risa viéndonos rezar.

[CAST]

 

Muchos son los llamados, todos los explotados.

 

Algo extraño le ocurrió a mi amigo mientras le contaba a qué me dedico en el trabajo. Pude comprobar como me miraba fijamente, relajaba la tensión de sus músculos faciales, entornaba los ojos con la expresión de a quien se le aparece San Pedro y me decía con tono compugnido: vuestro trabajo tiene un valor enorme.

Bueno, le expliqué, nuestro trabajo vale exactamente mil euros al mes, cuarenta horas semanales.

 

Lo que hacemos aquí es impagable, dice la directora de recursos humanos tras sus gafas de Dolce & Gabanna. Quien no sea capaz de aguantar estas condiciones puede buscar otra cosa, para esto se necesita vocación. Vocación. ¿Dónde he oído yo antes esa palabra? Probablemente en la facultad de sociología, probablemente de la boca de la profesora que, tras sus gafas Louis Vuitton y con su agenda del PSOE sobre la mesa, nos expresaba con la mejor facha que la progresía acomodada es capaz de ofrecer a quien quiera escucharla, que para trabajar en el sector social hace falta una gran vocación, añadiendo posteriormente: no os haréis ricos trabajando de esto. La respuesta, inevitable, es que a usted no parece haberle ido del todo mal. Ya se sabe que con buenos padrinos todo es bastante más fácil.

 

No debe extrañarnos que el concepto en cuestión, la vocación, se utilice sistemáticamente por quienes tienen interés en que se mantenga el estado actual del mercado laboral: bajos costes laborales, condiciones muy favorables para los distintos patrones, nula conciencia de clase y baja sindicalización. Al fin y al cabo le viene como anillo al dedo a la economía neoliberal, que mucho se ha esforzado en difundir el significado que subyace al concepto a través de la propaganda de coacher, triunfadores mediáticos y emprendedores varios. Todos ellos solícitos arribistas del poder político y económico, sin más esperanzas que su propio bienestar.

 

Volviendo a San Pedro, podemos comprobar cómo la vocación tiene su origen etimológico en la fe católica, atribuyéndole a Jesús las siguientes palabras: Multi autem sunt vocati pauci vero electi. Expresión que parece haber permeado a la RAE, que en la primera acepción de la palabra nos informa de que la vocación es la “inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión”. Para salir del asombro que esto provoca, debemos dirigirnos a la tercera acepción: “Inclinación a un estado, una profesión o una carrera”.

 

Fíjense, queridas trabajadoras, de qué manera tan sutil nos dan a entender que debemos dejar de lado la lucha por unas condiciones de trabajo dignas, ya que hemos sido elegidos por una fuerza superior para trabajar donde trabajamos. El gesto de amor del prójimo y las palmaditas en la espalda del jefe deben ser nuestra mejor recompensa al trabajo bien hecho, como aquel que se entrega en cuerpo y alma a la fe católica.

 

Tampoco debería sorprendernos, dado que el origen de la atención social en nuestro país se encuentra en las instituciones nacional-católicas “caritativas” a quienes el franquismo otorgó el beneplácito, y la suculenta financiación, para que se ocuparan de las personas más desfavorecidas. Posteriormente, con la lucha de las familias por la visibilización y el desarrollo de recursos de atención a los distintos colectivos más “desfavorecidos o “vulnerables” durante el tardofranquismo y los primeros años de desarrollo del “estado del bienestar”, se acabaría desarrollando un modelo más o menos profesionalizado donde, en esencia, todos los aspectos de la vida de la usuaria recaían sobre los hombros de las trabajadoras. En este contexto, los valores asociados a la vocación campaban a sus anchas, incluyendo, por poner un ejemplo, una forma de sentido común según la cual las trabajadoras debían sacrificar parte de su bienestar si de esa manera conseguían mejorar el bienestar de las usuarias.

Es perverso, confirmaba recientemente un trabajador, cómo se carga sobre las espaldas de las trabajadoras de atención directa todo el peso de los servicios de atención a las personas. Y lo es porque a lo largo de toda la cadena de mando político-económica saben que, como buenos feligreses, nunca nos cuestionaremos los principios de nuestra fe, de nuestra profesión entendida de manera estática. Saben perfectamente, porque se han encargado de promocionarlo, que antepondremos el bienestar de las personas que atendemos a nuestros intereses materiales, que nunca dejaremos la cruz a un lado, y que por lo tanto pueden pauperizar las condiciones de los servicios tanto como quieran, porque ahí estaremos, dispuestos al sacrificio por amor a Cristo, puesto que somos las llamadas, las elegidas. Pero la realidad, siempre terca y descarnada, es bien distinta: sufrimos en silencio los distintos malestares derivados de la explotación laboral porque hemos decidido comprar el discurso de la propaganda posmoderna neoliberal, aquel que nos dice que identificarse como trabajadoras y defender nuestros derechos como tales no está de moda, es de perdedoras y sólo lleva a convertirnos en gritonas amargadas. Sin darnos cuenta transitamos por un misterio entre lo pío y lo secular, en el que los dogmas de la fe católica operan desprovistos de su forma original, adaptados a los valores culturales dominantes en la actualidad y al servicio de la acumulación de capital de los distintos oligarcas, lo cual, realmente, tampoco es nada nuevo.

 

Nosotras, sin embargo, no podemos menos que alucinar mientras vemos cómo toda esta filosofía del sacrificio y la entrega nos engulle, pero solo a nosotras, las trabajadoras de atención directa. Parece que el reparto de cargas y beneficios causados por la intervención vocativa de ésta fuerza superior vienen marcados por la posición en la estructura de clases de la sociedad actual, lo cual, querida deidad, es una forma muy clasista de manifestarse. No podemos dejar de pensar, descreídas nosotras, que este mecanismo mágico no es otra cosa que el proceso de reproducción de clases, que desde el barrio, desde la escuela, desde nuestro género, nos va conduciendo a los lugares que mansamente hemos de ocupar. Podríamos preguntarte por qué, a nosotras, que nos ganamos el cielo cada día, no nos otorgas cierto disfrute terrenal como así haces con los directivos de las empresas para las que trabajamos. Por qué a nosotras nos reservas los distintos problemas de salud mental que padecemos, las enfermedades y lesiones derivadas de nuestro trabajo, la frustración ante la enorme distancia que separa las expectativas de las personas que atendemos y los recursos de los que disponemos, la sobrecarga de trabajo y la ingente tarea de coordinarnos entre nosotras, abandonadas a nuestra suerte en un contexto donde políticos a diestra y siniestra destrozan los servicios públicos para poder vendérselos a los distintos empresarios carroñeros, valga la redundancia, que pululan en busca de nuevos mercados.

 

No nos queda otra que pensar, desde nuestra mas humilde incredulidad, que quizás Dios no existe, y la vocación ante la que nos arrodillamos como buenos corderitos es una puerta tras la que se encuentran políticos y empresarios, descojonados por el suelo de la risa viéndonos rezar.