[CAT]

 

Secretari d’Acció Criminal

 

En les societats capitalistes actuals, de la mateixa manera que passava en el segle XIX, existeix una divisió marcada entre dues grans classes socials. La primera, que generalment es denomina burgesia o classe capitalista, és propietària dels mitjans de producció. La segona, la classe treballadora, classe obrera o proletariat, únicament posseeix la seva pròpia força de treball i està obligada a vendre-la a la burgesia a canvi d’un salari, la qual cosa dóna origen a l’explotació. L’antagonisme entre aquests dos blocs, la disparitat d’interessos existent, es concreta en l’anomenada lluita de classes. Encara que quan es parla de classe treballadora es pensa principalment en els obrers manuals, treballadors de la indústria o de la construcció, podem trobar aquí també persones que treballen com a teleoperadores, sanitàries, en l’hostaleria o qualsevol altre sector laboral. La classe treballadora, per tant, no ha anat desapareixent; simplement s’ha anat transformant. Des dels seus inicis, en el període manufacturer (XVI-XVII), marcat pel caràcter artesanal, passant per les albors del període industrial (XIX), dominant ja la màquina, fins a les societats de finals del segle XX i l’actualitat, on predomina el sector serveis, trobem la mateixa classe social. Bé sigui en el taller, la fàbrica, l’oficina, el call center o l’hospital, la posició exercida per les dues classes socials en el procés productiu, i el tipus de relacions productives (tècniques i socials) que s’estableixen en el mateix -és clau la propietat dels mitjans de producció-, no canvien en l’essencial. En tant treballadores i treballadors assalariats ens veiem obligats a vendre la nostra força de treball a canvi d’un salari [1]

 

L’Institut Nacional d’Estadística ens indica que, en el tercer trimestre de 2020, dins de la població ocupada, trobem més de 16 milions de treballadors assalariats (sense oblidar que la majoria dels 3,7 milions d’aturats pertanyen a la mateixa classe social). En general, els treballadors assalariats sempre representen entre un 80-90% de la població ocupada. Els empresaris (sobretot, els grans capitalistes) representen, en canvi, una part irrisòria de la població. Trobem, d’altra banda, dins del que es denominen treballadors per compte propi, a 2 milions de treballadors independents o empresaris sense assalariats. [2] En els nostres estatuts establim que es pot afiliar a l’organització tota persona treballadora, incloent-hi no solament tota persona assalariada, sinó també “autònoma sense personal assalariat o professional liberal, en actiu o en atur, és a dir, tota aquella que no és ni patrona ni explotadora”. Aquí entrarien aquests 2 milions de treballadors per compte propi que hem assenyalat. Això sense comptar, que entre els mateixos trobem falsos autònoms. Sigui com sigui, abans de prosseguir, cal deixar ben clar que la CNT és una organització creada per a servir principalment als interessos de la classe treballadora, és a dir, a aquests molts milions de treballadors assalariats. Ens preguntarem aquí, no obstant això, pel paper que poden exercir els treballadors autònoms en una organització com la nostra. Encara que no soni bé els inclourem dins de l’anomenada petita burgesia.

 

El concepte de petita burgesia, que més que despectiu pretén ser aquí descriptiu (il·lustrar una realitat concreta), va començar a utilitzar-se per a designar a petits productors independents, com ara pagesos autònoms, artesans o petits comerciants. La progressiva desaparició de les relacions de producció feudals, basades en la servitud, va donar pas a l’aparició de pagesos relativament autònoms, amb reduïdes parcel·les de terra per a conrear, que patirien successius processos d’expropiació fins a pràcticament desaparèixer. També els artesans, provinents dels gremis medievals (on havien estat mestres), amb els seus petits tallers característics del període manufacturer, desapareixerien amb la progressiva industrialització o esdevindrien petits industrials, però difícilment van poder mantenir la seva posició en un mercat cada vegada més dominat per grans capitalistes i les seves colossals fàbriques repletes de màquines a no ser, clar, de convertir-se en aquests. La competència sempre afavoreix la centralització de capitals i la concentració de la propietat en unes poques mans. La petita burgesia, de fet, es considera una classe social “de transició”, que tendeix en major mesura a proletaritzar-se, és a dir, a integrar les files de la classe treballadora, especialment durant crisis econòmiques. La seva posició en l’estructura de classes és, per tant, inestable. Malgrat ser propietaris d’alguns pocs instruments de producció, o funcionar en petits negocis familiars, se solen diferenciar de la classe capitalista en que exerceixen un paper actiu en el procés de producció, posant en marxa la seva força de treball, i no depenent -almenys totalment- de l’explotació del treball assalariat. El bàndol pel qual prendran part en la lluita de classes no és sempre clar, podent desenvolupar posicions conservadores o fins i tot reaccionàries.

 

Els treballadors autònoms serien una de les fraccions que entraria dins d’aquesta classe social de transició coneguda com a petita burgesia. En organitzacions sindicals com a CNT, de naturalesa classista, aspirem a agrupar a tota la classe treballadora, encara que com ja hem assenyalat permetem que integrin les nostres files elements de la petita burgesia. Això pot resultar una arma de doble tall, com analitzarem a continuació. La pertinença de treballadors autònoms a una organització dissenyada per a treballadors assalariats posa de manifest diverses contradiccions, en tant pot existir un conflicte d’interessos. Els treballadors autònoms viuen entre dos mons, i ni tan sols la ideologització d’aquells que es consideren anarcosindicalistes o sindicalistes revolucionaris prevé de res. Darrera d’una radicalitat aparent en el discurs podem trobar a vegades anàlisis desvinculades de la realitat material, purament idealistes, o que defensen interessos que són absolutament aliens -quan no senzillament contraposats- als de la classe treballadora. Posaré un exemple que pot considerar-se paradigmàtic per a exemplificar, on abunden precisament els autònoms: el sector del taxi. En aquest sector han aflorat totes les contradiccions. Molts d’ells s’han unit a la CNT per afinitat ideològica, i podem constatar que han dut a terme una labor encomiable, servint per a atreure taxistes assalariats i mobilitzar a tot el sector. Disposen del seu propi mitjà de producció, encara que generalment estan hipotecats per les llicències. És a dir, les seves condicions laborals poden ser també molt precàries, ficant hores i hores per a arribar a final de mes, i pagar tots els seus deutes.

 

Dins del ram del taxi s’ha viscut alguna problemàtica digna d’esmentar. La incursió en el sector d’empreses del negoci de les VTC com Uber o Cabify ha servit per a posar de manifest diverses contradiccions que passarem a comentar. Alguns taxistes autònoms, sota una retòrica superficialment revolucionària, acusant a CNT pràcticament d’aliar-se amb el gran capital, criticaven que poguessin afiliar-se treballadors assalariats d’aquest sector, o poguessin defensar-se les seves condicions laborals, culpant a aquests treballadors de desplaçar-los, de precaritzar el sector i fins i tot arribant-los a negar la seva condició de treballadors. Tot això en lloc d’orientar els seus atacs a la patronal que dirigeix aquestes empreses, que al cap i a la fi forma una mateixa classe al costat de la del taxi. No ens enganyem, perquè darrera de tots aquests discursos solament es troba la defensa dels interessos particulars del treballador autònom, ja que des de la seva posició aquestes empreses es veuen com una amenaça, però des d’una òptica obrerista l’assumpte clau aquí són les condicions laborals dels treballadors assalariats independentment del sector. Sigui com sigui, aquest conflicte es va saldar dins de CNT amb què algun treballador autònom del taxi abandonés l’organització. Evidentment, no tots, ja que hi ha els qui saben en la mena d’organització en la qual es troben; tenir consciència d’això és clau. No podem discriminar entre treballadors assalariats d’una empresa o una altra. El veritable enemic en tot cas, insisteixo, són els empresaris d’Uber, Cabify, del taxi i d’entitats com l’Institut Metropolità del Taxi (IMT), que protegeixen al floters que van anar apareixent especialment amb la liberalització del sector. És comprensible que la competència deslleial sigui considerada un gran problema per la petita burgesia, però cal que s’entengui també que uns certs discursos -i per consegüent, certes lluites- són díficilment assumibles per una organització de classe com la CNT.

 

Una altra situació digna d’esmentar en aquest sector és la conversió de treballadors autònoms en empresaris amb assalariats. No resulta estrany que un treballador autònom aconsegueixi organitzar la seva pròpia flota (que assumeix la forma jurídica d’SL, la més comuna entre els petits empresaris), i reuneixi dos o tres assalariats. Fins i tot s’ha donat el cas en antics afiliats a CNT. Confiem que, almenys, aquests antics companys d’organització mantindran unes condicions laborals dignes per als seus treballadors. En cas contrari, els avisem que ens poden trobar de front. De qualsevol forma, és evident que ja no podien continuar sent part de l’organització. Aquí ja no es tracta d’un petit conflicte d’interessos, sinó que han passat a formar part de la classe capitalista, els interessos de la qual són contraposats als nostres. Això que ocorre en el taxi també ocorre en molts altres sectors, com per exemple el de l’hostaleria, és a dir, antics companys que han obert un bar i tenen personal treballant per a ells. Decorar el local amb cartells de la CNT dels anys trenta o parafernàlia revolucionària vària no canvia aquesta realitat. També han passat per la nostra organització persones “assalariades”, que en realitat eren part d’un petit negoci familiar, que probablement heretarien, per molt que exaltessin la condició d’assalariada. No hem d’oblidar tampoc, com ja s’ha assenyalat, el fenomen de la proletarització de la petita burgesia, ja que és comú que molts petits negocis facin fallida, i els seus integrants passin a nodrir les files de la classe treballadora. Mai sabem el rumb que prendran els individus particulars d’aquesta classe “de transició”, i per això hem de mantenir sempre les nostres reserves, i extremar les precaucions. Hem de tenir en compte en la nostra anàlisi la posició que cada individu i cada classe ocupa en l’estructura econòmica pròpia del capitalisme.

 

Per a finalitzar és interessant destacar que molts dels conflictes que s’han viscut en CNT han tingut precisament com a protagonistes a elements de la petita burgesia (i també del lumpen, però això donaria per a un altre article), persones en tot cas no assalariades, sigui treballadors autònoms, integrants de petits negocis familiars o fins i tot socis de cooperatives. Al final són els que menys tendeixen a centrar-se en qüestions sindicals, ja que no tenen un patró contra el qual dur a terme una lluita. Són tendents, molt al contrari, a posar sobre la palestra debats que moltes vegades haurien de ser-nos aliens, no ja sobre temes culturals, sinó també sobre qüestions polítiques o ideològiques en les quals no hauríem d’entrar (arribant a formar clars grups de pressió), ficant-nos en debats sobretot tipus de marcianades, o fins i tot atacant a l’organització per no seguir una determinada línia. És clar que les treballadores i treballadors assalariats, especialment quan les seves seccions sindicals estan en conflicte obert contra la patronal, no tenen temps a perdre en aquestes qüestions. Però independentment de qui protagonitzi aquests conflictes, fins i tot si es tracta d’assalariats, cal assenyalar ben clar on està la porta i que no es toleren dinàmiques destructives. Per si no quedava clar es dirà encara més. El pes d’aquesta organització l’ha de portar la classe treballadora, naturalment, i mai hem de desviar-nos sobre la base d’interessos aliens. La CNT és una casa on cap gairebé tothom, però té unes normes que hem d’encarregar-nos de deixar clares. Esperem que aquest article serveixi de reflexió.

 

 

 

[CAST]

 

PEQUEÑA BURGUESÍA Y LUCHA DE CLASES: EL DILEMA DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO

 

Secretario de Acción Criminal

 

En las sociedades capitalistas actuales, al igual que ocurría en el siglo XIX, existe una división marcada entre dos grandes clases sociales. La primera, que generalmente se denomina burguesía o clase capitalista, es propietaria de los medios de producción. La segunda, la clase trabajadora, clase obrera o proletariado, únicamente posee su propia fuerza de trabajo y está obligada a venderla a la burguesía a cambio de un salario, lo cual da origen a la explotación. El antagonismo entre estos dos bloques, la disparidad de intereses existente, se concreta en la llamada lucha de clases. Aunque cuando se habla de clase trabajadora se piensa principalmente en los obreros manuales, trabajadores de la industria o de la construcción, podemos encontrar aquí también personas que trabajan como teleoperadoras, sanitarias, en la hostelería o cualquier otro sector laboral. La clase trabajadora, por lo tanto, no ha ido desapareciendo; simplemente se ha ido transformando. Desde sus inicios, en el período manufacturero (XVI-XVII), marcado por el carácter artesanal, pasando por los albores del período industrial (XIX), dominando ya la máquina, hasta las sociedades de finales del siglo XX y la actualidad, donde predomina el sector servicios, encontramos la misma clase social. Bien sea en el taller, la fábrica, la oficina, el call center o el hospital, la posición desempeñada por las dos clases sociales en el proceso productivo, y el tipo de relaciones productivas (técnicas y sociales) que se establecen en el mismo -siendo clave la propiedad de los medios de producción-, no cambian en lo esencial. En tanto trabajadoras y trabajadores asalariados nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario [1]

 

El Instituto Nacional de Estadística nos indica que, en el tercer trimestre de 2020, dentro de la población ocupada, encontramos más de 16 millones de trabajadores asalariados (sin olvidar que la mayoría de los 3,7 millones de parados pertenecen a la misma clase social). En general, los trabajadores asalariados siempre representan entre un 80-90% de la población ocupada. Los empleadores (sobre todo, los grandes capitalistas) representan, en cambio, una parte irrisoria de la población. Encontramos, por otra parte, dentro de lo que se denominan trabajadores por cuenta propia, a 2 millones de trabajadores independientes o empresarios sin asalariados. [2] En nuestros estatutos establecemos que se puede afiliar a la organización toda persona trabajadora, incluyendo no solamente toda persona asalariada, sino también “autónoma sin personal asalariado o profesional liberal, en activo o en paro, es decir, toda aquella que no es ni patrona ni explotadora”. Aquí entrarían esos 2 millones de trabajadores por cuenta propia que hemos señalado. Eso sin contar, que entre los mismos encontramos falsos autónomos. Sea como sea, antes de proseguir, hay que dejar bien claro que la CNT es una organización creada para servir principalmente a los intereses de la clase trabajadora, es decir, a esos muchos millones de trabajadores asalariados. Nos preguntaremos aquí, no obstante, por el papel que pueden desempeñar los trabajadores autónomos en una organización como la nuestra. Aunque no suene bien los incluiremos dentro de la llamada pequeña burguesía.

 

El concepto de pequeña burguesía, que más que despectivo pretende ser aquí descriptivo (ilustrar una realidad concreta), comenzó a utilizarse para designar a pequeños productores independientes, tales como campesinos autónomos, artesanos o pequeños comerciantes. La progresiva desaparición de las relaciones de producción feudales, basadas en la servidumbre, dio paso a la aparición de campesinos relativamente autónomos, con reducidas parcelas de tierra para cultivar, que sufrirían sucesivos procesos de expropiación hasta prácticamente desaparecer. También los artesanos, provenientes de los gremios medievales (donde habían sido maestros), con sus pequeños talleres característicos del período manufacturero, desaparecerían con la progresiva industrialización o devendrían pequeños industriales, pero difícilmente pudieron mantener su posición en un mercado cada vez más dominado por grandes capitalistas y sus colosales fábricas repletas de máquinas a no ser, claro, de convertirse en éstos. La competencia siempre favorece la centralización de capitales y la concentración de la propiedad en unas pocas manos. La pequeña burguesía, de hecho, se considera una clase social “de transición”, que tiende en mayor medida a proletarizarse, es decir, a integrar las filas de la clase trabajadora, especialmente durante crisis económicas. Su posición en la estructura de clases es, por tanto, inestable. A pesar de ser propietarios de algunos pocos instrumentos de producción, o funcionar en pequeños negocios familiares, se suelen diferenciar de la clase capitalista en que desempeñan un papel activo en el proceso de producción, poniendo en marcha su fuerza de trabajo, y no dependiendo -al menos totalmente- de la explotación del trabajo asalariado. El bando por el que tomarán parte en la lucha de clases no es siempre claro, pudiendo desarrollar posiciones conservadoras o incluso reaccionarias.

 

Los trabajadores autónomos serían una de las fracciones que entraría dentro de esta clase social de transición conocida como pequeña burguesía. En organizaciones sindicales como CNT, de naturaleza clasista, aspiramos a agrupar a toda la clase trabajadora, aunque como ya hemos señalado permitimos que integren nuestras filas elementos de la pequeña burguesía. Esto puede resultar un alma de doble filo, como analizaremos a continuación. La pertenencia de trabajadores autónomos a una organización diseñada para trabajadores asalariados pone de manifiesto diversas contradicciones, en tanto puede existir un conflicto de intereses. Los trabajadores autónomos viven entre dos mundos, y ni tan siquiera la ideologización de aquellos que se consideran anarcosindicalistas o sindicalistas revolucionarios previene de nada. Tras una radicalidad aparente en el discurso podemos encontrar a veces análisis desvinculados de la realidad material, puramente idealistas, o que defienden intereses que son absolutamente ajenos -cuando no sencillamente contrapuestos- a los de la clase trabajadora. Pondré un ejemplo que puede considerarse paradigmático para ejemplificar, donde abundan precisamente los autónomos: el sector del taxi. En este sector han aflorado todas las contradicciones. Muchos de ellos se han unido a CNT por afinidad ideológica, y podemos constatar que han llevado a cabo una labor encomiable, sirviendo para atraer taxistas asalariados y movilizar a todo el sector. Disponen de su propio medio de producción, aunque generalmente están hipotecados por la licencias. Es decir, sus condiciones laborales pueden ser también muy precarias, echando horas y horas para llegar a final de mes, y pagar todas sus deudas.

 

Dentro del ramo del taxi se ha vivido alguna problemática digna de mencionar. La incursión en el sector de empresas del negocio de las VTC como Uber o Cabify ha servido para poner de manifiesto varias contradicciones que pasaremos a comentar. Algunos taxistas autónomos, bajo una retórica superficialmente revolucionaria, acusando a CNT prácticamente de aliarse contra el gran capital, criticaban que pudieran afiliarse trabajadores asalariados de este sector, o pudieran defenderse sus condiciones laborales, culpando a estos trabajadores de desplazarles, de precarizar el sector e incluso llegándoles a negar su condición de trabajadores. Todo esto en lugar de orientar sus ataques a la patronal que dirige estas empresas, que al fin y al cabo forma una misma clase junto a la del taxi. No nos engañemos, pues tras todos estos discursos solamente se encuentra la defensa de los intereses particulares del trabajador autónomo, ya que desde su posición estas empresas se ven como una amenaza, pero desde una óptica obrerista el asunto clave aquí son las condiciones laborales de los trabajadores asalariados independientemente del sector. Sea como sea, este conflicto se saldó dentro de CNT con que algún que otro trabajador autónomo del taxi abandonase la organización. Evidentemente, no todos, ya que hay quienes saben en el tipo de organización en la que se encuentran; tener consciencia de esto es clave. No podemos discriminar entre trabajadores asalariados de una empresa u otra. El verdadero enemigo en todo caso, insisto, son los empresarios de Uber, Cabify, del taxi y de entidades como el Institut Metropolità del Taxi (IMT), que protegen a los floteros que fueron apareciendo especialmente con la liberalización del sector. Es comprensible que la competencia desleal sea considerada un gran problema por la pequeña burguesía, pero es preciso que se entienda también que ciertos discursos -y por consiguiente, ciertas luchas- son díficilmente asumibles por una organización de clase como CNT.

 

Otra situación digna de mencionar en este sector es la conversión de trabajadores autónomos en empresarios con asalariados. No resulta extraño que un trabajador autónomo logre organizar su propia flota (que asume la forma jurídica de SL, la más común entre los pequeños empresarios), y reúna dos o tres asalariados. Incluso se ha dado el caso en antiguos afiliados a CNT. Confiamos en que, al menos, estos antiguos compañeros de organización mantendrán unas condiciones laborales dignas para sus trabajadores. En caso contrario, les avisamos de que nos pueden encontrar de frente. De cualquier forma, es evidente que ya no podían seguir siendo parte de la organización. Aquí ya no se trata de un pequeño conflicto de intereses, sino que han pasado a formar parte de la clase capitalista, cuyos intereses son contrapuestos a los nuestros. Esto que ocurre en el taxi también ocurre en muchos otros sectores, como por ejemplo el de la hostelería, es decir, antiguos compañeros que han abierto un bar y tienen personal trabajando para ellos. Decorar el local con carteles de la CNT de los años treinta o parafernalia revolucionaria varia no cambia esta realidad. También han pasado por nuestra organización personas “asalariadas”, que en realidad eran parte de un pequeño negocio familiar, que probablemente heredarían, por mucho que exaltaran la condición de asalariada. No hemos de olvidar tampoco, como ya se ha señalado, el fenómeno de la proletarización de la pequeña burguesía, ya que es común que muchos pequeños negocios vayan a la quiebra, y sus integrantes pasen a nutrir las filas de la clase trabajadora. Nunca sabemos el rumbo que tomarán los individuos particulares de esta clase “de transición”, y por esto debemos mantener siempre nuestras reservas, y extremar las precauciones. Hemos de tener en cuenta en nuestro análisis la posición que cada individuo y cada clase ocupa en la estructura económica propia del capitalismo.

 

Para finalizar es interesante destacar que muchos de los conflictos que se han vivido en CNT han tenido precisamente como protagonistas a elementos de la pequeña burguesía (y también del lumpen, pero esto daría para otro artículo), personas en todo caso no asalariadas, sea trabajadores autónomos, integrantes de pequeños negocios familiares o incluso socios de cooperativas. Al final son los que menos tienden a centrarse en cuestiones sindicales ya que no tienen un patrón contra el que llevar a cabo una lucha. Son tendentes, muy al contrario, a poner sobre la palestra debates que muchas veces deberían sernos ajenos, no ya sobre temas culturales, sino también sobre cuestiones políticas o ideológicas en las que nos deberíamos entrar (llegando a formar claros grupos de presión), metiéndonos en debates sobre todo tipo de marcianadas, o incluso atacando a la organización por no seguir una determinada línea. Claro está que las trabajadoras y trabajadores asalariados, especialmente cuando sus secciones sindicales están en conflicto abierto contra la patronal, no tienen tiempo que perder en estas cuestiones. Pero independientemente de quien protagonice estos conflictos, incluso si se trata de asalariados, hay que señalar bien claro donde está la puerta y que no se toleran dinámicas destructivas. Por si no quedaba claro se dirá aún más. El peso de esta organización lo debe llevar la clase trabajadora, naturalmente, y nunca debemos desviarnos en base a intereses ajenos. La CNT es una casa donde cabe casi todo el mundo, pero tiene unas normas que debemos encargarnos de dejar claras. Esperemos que este artículo sirva de reflexión.

 

CITAS

[1] Utilizaremos aquí el término clase trabajadora con preferencia al de proletariado (en referencia al latín proles, es decir, prole o descendencia), que suena claramente desfasado, y más teniendo en cuenta la baja tasa de natalidad de la población española. También lo utilizaremos con preferencia al término clase obrera, en tanto lo de “obrera” suele dar lugar a confusiones que reducen esta clase a su fracción productivista o industrial.

[2] Encuesta de población activa. EPA. Tercer trimestre 2020: https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0320.pdf. Los ocupados, que son alrededor de 19 millones, junto a los parados, que son 3,7 millones, forman parte de la población activa. La tasa de paro es del 16,26%. Por otra parte, dentro de los más de 47 millones de españoles tenemos también una población inactiva en torno a 16 millones de personas, entre los cuales se encuentran jubilados, amas de casa (el trabajo reproductivo o doméstico sigue sin reconocerse como ocupación), estudiantes o personas incapacitadas. La tasa de actividad es, pues, del 57,83%.