[CAT]

 

Secció Sindical de CNT a Ricoh

 

Fa poc més d’un any (maig de 2019) va ser acomiadat el delegat de la Secció Sindical de la CNT a Ricoh. La recent sentència és clara: l’acomiadament ha estat declarat nul; l’empresa està obligada a reincorporar al treballador de manera immediata. Es reconeix que es va produir la vulneració d’un dret fonamental: la llibertat sindical (art. 28.1 de la Constitució Espanyola).

 

Ricoh, multinacional d’origen japonès coneguda pel gran públic per la fabricació de productes electrònics (fotocopiadores, impressores, faxos, etc.), gestiona el servei telefònic de la marca de mobles Conforama. Coneguda mundialment per les seves pràctiques antisindicals podem destacar l’acomiadament de 41 treballadors de la planta que es troba en la zona industrial de Rayong (Tailàndia) pel simple fet de registrar un sindicat. [1] Al nostre país també s’han produït incidents amb Ricoh, com per exemple l’acomiadament de 180 treballadors durant l’any 2013, que van iniciar una sèrie de protestes [2].

 

La Secció Sindical de CNT a Ricoh sorgia el mes de març de 2019. La principal reclamació era l’aplicació del conveni col·lectiu del contact center (telemàrketing), ja que Ricoh estava aplicant el conveni col·lectiu de consultories, que a més de no representar l’activitat laboral que es realitza al centre (de call center), presenta pitjors condicions salarials, i no existeixen les pauses de visualització que recull el conveni del contact center (art.45), que són els descansos visuals de 5′ per hora que corresponen per treballar amb pantalles d’ordinador. Com hem indicat l’activitat principal realitzada en el servei és d’atenció telefònica, i també gestió de xarxes socials, per a Conforama. A aquesta reivindicació se sumaven qüestions relatives a seguretat i higiene (material de treball com a cascos individualitzat), o la lluita contra la contractació per mitjà de ETT (com primer pas en la lluita contra la subcontractació).

 

La secció sindical començava a funcionar, doncs, al març del passat any. Es va notificar a totes dues empreses, tant a la ETT Manpower com a Ricoh, la constitució de la secció, adjuntant la corresponent taula reivindicativa, i sol·licitant així mateix una reunió per a negociar amb Ricoh. La secció era reconeguda per Manpower. No obstant això, no s’obtenia cap resposta per part de Ricoh. En aquest sentit, a finals d’abril es reiterava l’interès per dur a terme una reunió amb l’empresa per a abordar les reivindicacions, i s’amenaçava amb dur a terme accions de tipus sindical en cas de no obtenir resposta. La secció era novament ignorada, i això va motivar l’inici d’una campanya el principal eix de la qual va ser relatiu al conveni col·lectiu d’aplicació. Als dos dies d’iniciada aquesta campanya el treballador era reprès per l’empresa per permetre aquest tipus de comentaris -perquè el treballador s’encarregava de la gestió de xarxes- i per no informar la direcció. El treballador va argumentar que tot això entrava dins de la llibertat d’expressió (cosa que reconeix la sentència). Aquella mateixa setmana el company era acomiadat, però lluny de fer-se un acomiadament disciplinari, es comunicava l’extinció del contracte per suposades “causes objectives de naturalesa productiva i organitzativa”. A més s’al·ludia a una “reducció en el perfil de servei associat a seguiment de xarxes socials”. No obstant això, després d’acomiadar al company es van continuar gestionant xarxes socials amb noves treballadores, cosa que va quedar acreditada per una testimoni en el judici (una altra treballadora del servei). La justificació dels fets que motivaven l’acomiadament era incerta. El que realment va motivar l’acomiadament va ser la publicació de comentaris crítics en xarxes per part de CNT en relació a Ricoh.

 

Però l’assumpte no acaba aquí: la sentència a més de reconèixer la nul·litat de l’acomiadament (motivat per repressió sindical), també reconeix frau en la contractació, i l’existència de cessió il·legal de treballadors. S’especifica que no s’acredita la causa que justifiqui la temporalitat del contracte, trobant-nos per això amb contractes en frau de llei, ja que a causa de la naturalesa del servei aquest contracte hauria d’haver estat fix discontinu. Al no acreditar-se la causa de la temporalitat en el contracte, tampoc es justificava el recórrer a una ETT, per la qual cosa ens trobem davant un cas de cessió il·legal de treballadors. La funció de les ETT és contractar treballadors per a cedir-los temporalment a les empreses usuàries, però l’abús d’aquesta mena d’intermediaris és més que evident en el món laboral. Aquest és el perfecte exemple.

 

La sentència suposa una dura garrotada tant per a Manpower com per a, sobretot, Ricoh. De moment aquesta última -una vegada fora Manpower de l’escenari- no s’ha pronunciat. L’empresa està obligada a reincorporar al treballador, i a moure fitxa. Continuarem informant.

 

 

 

[CAST]

 

DECLARADO NULO EL DESPIDO DEL DELEGADO DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CNT EN RICOH

 

Sección Sindical de CNT en Ricoh

 

Hace poco más de un año (mayo de 2019) fue despedido el delegado de la Sección Sindical de la CNT en Ricoh. La reciente sentencia es clara: el despido ha sido declarado nulo; la empresa está obligada a reincorporar al trabajador de forma inmediata. Se reconoce que se produjo la vulneración de un derecho fundamental: la libertad sindical (art. 28.1 de la Constitución Española).

 

Ricoh, multinacional de origen japonés conocida por el gran público por la fabricación de productos electrónicos (fotocopiadoras, impresoras, faxes, etc.), gestiona el servicio telefónico de la marca de muebles Conforama. Conocida mundialmente por sus prácticas antisindicales podemos destacar el despido de 41 trabajadores de la planta que se encuentra en la zona industrial de Rayong (Tailandia) por el simple hecho de registrar un sindicato. [1] En nuestro país también se han producido incidentes con Ricoh, como por ejemplo el despido de 180 trabajadores durante el año 2013, que iniciaron una serie de protestas [2].

 

La Sección Sindical de CNT en Ricoh surgía el mes de marzo de 2019. La principal reclamación era la aplicación del convenio colectivo del contact center (telemárketing), ya que Ricoh estaba aplicando el convenio colectivo de consultorías, que además de no representar la actividad laboral que se realiza en el centro (de call center), presenta peores condiciones salariales, y no existen las pausas de visualización que recoge el convenio del contact center (art. 45), que son los descansos visuales de 5′ por hora que corresponden por trabajar con pantallas de ordenador. Como hemos indicado la actividad principal realizada en el servicio es de atención telefónica, y también gestión de redes sociales, para Conforama. A esta reivindicación se sumaban cuestiones relativas a seguridad e higiene (material de trabajo como cascos individualizado), o la lucha contra la contratación por medio de ETT (como primer paso en la lucha contra la subcontratación).

 

La sección sindical comenzaba a funcionar, pues, en marzo del pasado año. Se notificó a ambas empresas, tanto a la ETT Manpower como a Ricoh, la constitución de la sección, adjuntando la correspondiente tabla reivindicativa, y solicitando asimismo una reunión para negociar con Ricoh. La sección era reconocida por Manpower. No obstante, no se obtenía respuesta alguna por parte de Ricoh. En este sentido, a finales de abril se reiteraba el interés por llevar a cabo una reunión con la empresa para abordar las reivindicaciones, y se amenazaba con llevar a cabo acciones de tipo sindical en caso de no obtener respuesta. La sección era nuevamente ignorada, y esto motivó el inicio de una campaña cuyo principal eje fue relativo al convenio colectivo de aplicación.

 

A los dos días de iniciada esta campaña el trabajador era reprendido por la empresa por permitir este tipo de comentarios -pues el trabajador se encargaba de la gestión de redes- y por no informar a la dirección. El trabajador argumentó que todo ello entraba dentro de la libertad de expresión (cosa que reconoce la sentencia). Esa misma semana el compañero era despedido, pero lejos de llevarse a cabo un despido disciplinario, se comunicaba la extinción del contrato por supuestas “causas objetivas de naturaleza productiva y organizativa”. Además se aludía a una “reducción en el perfil de servicio asociado a seguimiento de redes sociales”. No obstante, tras despedir al compañero se siguieron gestionando redes sociales con nuevas trabajadoras, cosa que quedó acreditada por una testigo en el juicio (otra trabajadora del servicio). La justificación de los hechos que motivaban el despido era incierta. Lo que realmente motivó el despido fue la publicación de comentarios críticos en redes por parte de CNT en relación a Ricoh.

 

Pero el asunto no termina aquí: la sentencia además de reconocer la nulidad del despido (motivado por represión sindical), también reconoce fraude en la contratación, y la existencia de cesión ilegal de trabajadores. Se especifica que no se acredita la causa que justifique la temporalidad del contrato, encontrándonos por esto con contratos en fraude de ley, ya que debido a la naturaleza del servicio este contrato tendría que haber sido fijo discontinuo. Al no acreditarse la causa de la temporalidad en el contrato, tampoco se justificaba el recurrir a una ETT, por lo cual nos encontramos ante un caso de cesión ilegal de trabajadores. La función de las ETT es contratar trabajadores para cederlos temporalmente a las empresas usuarias, pero el abuso de este tipo de intermediarios es más que evidente en el mundo laboral. Este es el perfecto ejemplo.

 

La sentencia supone un duro varapalo tanto para Manpower como para, sobre todo, Ricoh. De momento esta última -quitada Manpower del escenario- no se ha pronunciado. La empresa está obligada a reincorporar al trabajador, y a mover ficha. Seguiremos informando.

 

NOTES

 

  1. https://survey.ituc-csi.org/Ricoh-despide-a-41-trabajadores.html

  2. https://www.europapress.es/portaltic/empresas/noticia-180-trabajadores-ricoh-concentran-sant-cugat-valles-barcelona-contra-despidos-20131112192829.html