[CAT]

Secció sindical CNT Eurest/Compass Group

Dijous passat 2 de juliol vam estar en el Institut del Teatre. Diputació de Barcelona on Eurest Compass Group explota la cafeteria. Aquesta setmana tornem.

Imatges de la 10è acció realitzada, des que el passat dia 3 de juny iniciéssim cicle d’accions. Ademas s’han registrat 8 denúncies a Inspecció de Treball, i s’estan preparant mes. Per la reincorporació de 2 de les nostres companyes. I per la defensa dels acords sindicals.

Posem en context:
El passat dia 29 de maig els treballadors de les cafeteries de tanatoris ens vam presentar en els centres de treball. Ens havien arribat rumors que l’empresa havia obert les cafeteries estant en #ERTE tots els treballadors que prestem servei allí. Vam poder comprovar que la cafeteria i el servei de servei d’àpats portaven diversos dies funcionant amb noves contractacions. Amb motiu d’això el dia 3 de juny iniciem accions en els Tanatoris de #Barcelona que gestiona Eurest.

El passat dia 8 ens vam incorporar la plantilla habitual als centres de treball, però l’empresa deixa a 2 de les nostres companyes, encara amb contractes temporals, al carrer. El motiu és clar, la seva pertinença a la secció, atès que hi ha places vacants i s’han donat a noves contractacions. Vulnerant a més de la legalitat, acords sindicals contrets amb la nostra Secció Sindical. A més l’empresa acumula una altra sèrie d’incompliments que demostren la seva actitud cap a la Secció i els treballadors en general.

A l’exposat se suma la situació per la qual estan passant els treballadors dels dos Menjadors Socials de Navas i Paral·el. Que han estat treballant durant tot el confinament amb menys personal del que aquesta pagat amb diners publico, i facturant el doble en produir-se una demanda del servei que ha pujat de 350 menús diaris a 600 en tots dos menjadors. En condicions de precarietat, sobrecàrrega, impagaments i abandó, tant per part de l’empresa, com de l’Ajuntament. Sabem que les mateixes condicions, o pitjors, s’estan donant en altres centres externalitzats per l’Ajuntament i que Eurest/*Compass Group explota.

LES PRACTIQUES LABORALS DE EUREST

Eurest/*Compass group és una empresa de serveis d’Hostaleria que dóna servei en Hospitals, geriàtrics, menjadors socials, menjadors escolars, col·lectivitats, etc. Una subcontracta que com totes, extreu els seus beneficis de la precarització de l’ocupació.

Les vulneracions dels drets laborals, que són habituals en els centres de treball que gestiona Eurest/*Compass Group, i que la Secció de CNT porta més de 6 anys combatent mitjançant l’ús de l’acció sindical són les següents:

-Acomiadaments per repressió sindical. L’empresa realitzo 2 acomiadaments a companys de la Secció, que fur reincorporats en els seus respectius centres després de plantejar batalla sindical.
-Categories professionals. La Secció ha aconseguit que l’empresa reconegui la categoria professional real de més de 30 treballadores, en els centres de treball en els quals som presents.
-Reconeixement de dret de promoció. L’empresa pretenia vulnerar els nostres drets de promoció interna, col·locant a gent externa a dit per a tractar de controlar a la Secció.
-Contractes en frau de Llei. Fins ara la secció ha convertit més de 10 contractes temporals perpetus en indefinits. Reconeixent drets i donant estabilitat laboral al mateix nombre de famílies.
-Impagaments recurrents. La Secció porta anys reclamant, i aconseguint, que l’empresa aboni els deutes que acumula amb les treballadores per hores extres, ampliacions per substitució, festius, etc. Xifres que en algunes ocasions han arribat a les 4 xifres
-Vulneració d’acords sindicals.
-Entre altres.

Sense alliberats, sense subvencions, amb COMPROMÍS.

Treballes en Eurest, Vitarest, Escolarest, Servei d’àpats Vilaplana, Medirest, o alguna altra empresa del Grup Compass?
Contacta amb la Secció CNT Eurest/*Compass Group: seccio.eurest@barcelona.cnt.es
CNT Barcelona: sov@barcelona.cnt.es

 

[CAST]

Secció sindical CNT Eurest/Compass Group

El pasado jueves 2 de julio estuvimos en el Institut del Teatre. Diputació de Barcelona donde Eurest Compass Group explota la cafetería. Esta semana volvemos.

Imágenes de la 10º acción realizada, desde que el pasado día 3 de junio iniciáramos ciclo de acciones. Además se han registrado 8 denuncias a Inspección de Trabajo, y se están preparando mas. Por la reincorporación de 2 de nuestras compañeras. Y por la defensa de los acuerdos sindicales.

Ponemos en contexto:
El pasado día 29 de mayo los trabajadores de las cafeterías de tanatorios nos presentamos en los centros de trabajo. Nos habían llegado rumores de que la empresa había abierto las cafeterías estando en #ERTE todos los trabajadores que prestamos servicio allí. Pudimos comprobar que la cafetería y el servicio de catering llevaban varios días funcionando con nuevas contrataciones. Con motivo de ello el día 3 de junio iniciamos acciones en los Tanatorios de #Barcelona que gestiona Eurest.

El pasado día 8 nos incorporamos la plantilla habitual a los centros de trabajo, pero la empresa deja a 2 de nuestras compañeras, todavía con contratos temporales, en la calle. El motivo es claro, su pertenencia a la sección, dado que hay plazas vacantes y se han dado a nuevas contrataciones. Vulnerando además de la legalidad, acuerdos sindicales contraídos con nuestra Sección Sindical. Además la empresa acumula otra serie de incumplimientos que demuestran su actitud hacia la Sección y los trabajadores en general.

A lo expuesto se suma la situación por la que están pasando los trabajadores de los dos Comedores Sociales de Navas y Paral·el. Que han estado trabajando durante todo el confinamiento con menos personal del que esta pagado con dinero publico, y facturando el doble al producirse una demanda del servicio que ha subido de 350 menús diarios a 600 en ambos comedores. En condiciones de precariedad, sobrecarga, impagos y abandono, tanto por parte de la empresa, como del Ayuntamiento. Sabemos que las mismas condiciones, o peores, se están dando en otros centros externalizados por el Ayuntamiento y que Eurest/Compass Group explota.

LAS PRACTICAS LABORALES DE EUREST

Eurest/Compass group es una empresa de servicios de Hostelería que da servicio en Hospitales, geriátricos, comedores sociales, comedores escolares, colectividades, etc. Una subcontrata que como todas, extrae sus beneficios de la precarización del empleo.

Las vulneraciones de los derechos laborales, que son habituales en los centros de trabajo que gestiona Eurest/Compass Group, y que la Sección de CNT lleva más de 6 años combatiendo mediante el uso de la acción sindical son las siguientes:

-Despidos por represión sindical. La empresa realizo 2 despidos a compañeros de la Sección, que fuero reincorporados en sus respectivos centros tras plantear batalla sindical.
-Categorías profesionales. La Sección ha conseguido que la empresa reconozca la categoría profesional real de más de 30 trabajadoras, en los centros de trabajo en los que estamos presentes.
-Reconocimiento de derecho de promoción. La empresa pretendía vulnerar nuestros derechos de promoción interna, colocando a gente externa a dedo para tratar de controlar a la Sección.
-Contratos en fraude de Ley. Hasta ahora la sección ha convertido más de 10 contratos temporales perpetuos en indefinidos. Reconociendo derechos y dando estabilidad laboral al mismo número de familias.
-Impagos recurrentes. La Sección lleva años reclamando, y consiguiendo, que la empresa abone las deudas que acumula con las trabajadoras por horas extras, ampliaciones por sustitución, festivos, etc. Cifras que en algunas ocasiones han llegado a las 4 cifras
-Vulneración de acuerdos sindicales.
-Entre otras.

Sin liberados, sin subvenciones, con COMPROMISO.

¿Trabajas en Eurest, Vitarest, Escolarest, Catering Vilaplana, Medirest, o alguna otra empresa del Grupo Compass?
Contacta con la Sección CNT Eurest/Compass Group: seccio.eurest@barcelona.cnt.es
CNT Barcelona: sov@barcelona.cnt.es