[CAT]

 

Secció sindical d’ALS al Castell de Montjuïc

 

Després de setmanes d’espera i vista la falta de compromís per part de l’empresa gestora ALS (Advanced Leisure Services) que es nega, per activa i per passiva, a donar resposta a les nostres peticions enviades formalment per burofax, correu electrònic, etc. des de la Secció Sindical CNT-ALS hem acordat dur a terme una sèrie d’accions sindicals per donar a conèixer les nostres reivindicacions i denunciar aquesta falta de voluntat de l’empresa per a reunir-nos i avançar cap a una resolució de les nostres reivindicacions.

 

Principalment, hem començat accions informatives els diumenges a les 15 h de la tarda (moment de major afluència) enfront del Castell de Montjuïc, per a fer visible la nostra lluita i, sobretot, per a explicar als visitants -públic local, majoritàriament- les nostres reivindicacions mitjançant el repartiment d’octavilles on s’exposen les problemàtiques més importants:

 • REGULARITZACIÓ DE LA CATEGORIA SALARIAL que ens correspon per la feina que desenvolupem. Durant les nostres jornades fem les tasques pròpies d’un INFORMADOR, però ens paguen com a CONTROLADOR DE SALA
 • PROTOCOL de prevenció i actuació contra l’ASSETJAMENT SEXUAL I LABORAL que doni una resposta efectiva davant casos d’assetjament com els que han sofert recentment treballadores del Castell.
 • CONTRACTACIÓ DE PERSONAL EXTERN per a cobrir posicions mentre ens neguen l’opció a cobrir-les amb hores complementàries que PER CONVENI ens corresponen.
 • Ens oposem a l’OBLIGACIÓ A REDUIR la nostra JORNADA LABORAL (amb la consegüent reducció salarial que ens suposa) a l’inici de la temporada d’hivern, mentre l’ampliació a la temporada d’estiu és VOLUNTÀRIA.
 • DEMORA EN EL LLIURAMENT DE LES NÒMINES. De manera pràcticament habitual hi ha sempre “algun problema” amb els pagaments que arriben tard o són incorrectes.
 • FALTA DE FORMACIÓ CONTINUADA, ja que considerem essencial millorar les nostres aptituds per a fer el nostre treball.
 • NO TENIM CALÇAT ADEQUAT a les condicions del Castell, tot i presentar una proposta consensuada.

 

En les dues últimes setmanes hem rebut un acolliment molt positiu per part dels ciutadans, molts dels quals van respondre amb interès i indignació sobre la nostra situació. A més hem pogut saber que després de l’última acció informativa s’han presentat nombroses fulles de reclamacions a favor dels drets i reivindicacions de les treballadores i treballadors del Castell de Montjuïc, que posaran en evidència la gestió disfuncional de l’empresa davant el ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) i l’Ajuntament de Barcelona.

 

Des de la Secció Sindical CNT-ALS volem agrair la solidaritat de tots aquells ciutadans que han volgut aportar el seu granet de sorra a la causa, i reafirmar que seguirem endavant amb més accions exercint el nostre dret com a persones sindicades fins a aconseguir una resolució satisfactòria a les nostres reivindicacions.

 

 

 

[CAST]

 

NUEVAS ACCIONES INFORMATIVAS DE LA SECCIÓN CNT-ALS EN EL CASTELL DE MONTJUÏC

 

Sección sindical de ALS en el Castillo de Montjuïc

 

Tras semanas de espera y vista la falta de compromiso por parte de la empresa gestora ALS (Advanced Leisure Services) que se niega, por activa y por pasiva, a dar alguna respuesta a nuestras peticiones enviadas formalmente por burofax, correo electrónico, etc. Desde la Sección Sindical CNT-ALS hemos acordado llevar a cabo una serie de acciones sindicales para dar a conocer nuestras reivindicaciones y denunciar la falta de voluntad de la empresa para reunirnos y avanzar hacia una resolución de nuestras reivindicaciones.

 

Principalmente, hemos empezado acciones informativas los domingos a las 15:00 de la tarde (momento de mayor afluencia) frente al Castell de Montjuic, para hacer visible nuestra lucha y, sobre todo, para explicar a los visitantes -público local, en su mayoría- nuestras reivindicaciones mediante el reparto de octavillas donde se exponen las problemáticas más importantes.

 • REGULARIZACIÓN DE LA CATEGORÍA SALARIAL que nos corresponde para el trabajo que desarrollemos. Durante nuestras jornadas realizamos las tareas propias de un INFORMADOR, pero nos pagan como CONTROLADOR DE SALA
 • PROTOCOLO de prevención y actuación contra el ACOSO SEXUAL Y LABORAL que dé una respuesta efectiva ante casos de acoso como los que han sufrido recientemente trabajadoras del Castell.
 • CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTERNO para cubrir posiciones mientras nos niegan la opción a cubrirlas con horas complementarias que POR CONVENIO nos corresponden.
 • OBLIGACIÓN A REDUCIR nuestra JORNADA LABORAL (con la consiguiente reducción salarial que nos supone) al inicio de la temporada de invierno, mientras la ampliación a la temporada de verano es VOLUNTARIA.
 • DEMORA EN LA ENTREGA DE LAS NÓMINAS. De manera prácticamente habitual hay siempre “algún problema” con los pagos que llegan tarde o son incorrectos.
 • FALTA DE FORMACIÓN continuada, puesto que consideramos esencial mejorar nuestras aptitudes para realizar nuestro trabajo.
 • NO TENEMOS CALZADO ADECUADO a las condiciones del Castell, pese a existir una propuesta consensuada.

 

En las dos últimas semanas hemos recibido una acogida muy positiva por parte de los ciudadanos, muchos de los cuales respondieron con interés e indignación sobre nuestra situación. Además hemos podido saber que tras la última acción informativa se han presentado numerosas hojas de reclamaciones a favor de los derechos y reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores del Castell de Montjuïc, que pondrán en evidencia la gestión disfuncional de la empresa ante el ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) y el Ayuntamiento de Barcelona.

 

Desde la Sección Sindical CNT-ALS queremos agradecer la solidaridad de todos aquellos ciudadanos que han querido aportar su granito de arena a la causa, y reafirmar que seguiremos adelante con más acciones ejerciendo nuestro derecho como personas sindicadas hasta alcanzar una resolución satisfactoria a nuestras reivindicaciones.