[CAT]

L’abril de l’any passat, el centre de recerca sense ànim de lucre i periodisme independent CORRECTIVE, amb seu a Alemanya, en col·laboració amb l’agència d’organització global de notícies BuzzFeed, publicava un article en el qual les seves autores, Pascale Müller i Stefania Prandi, posaven al descobert uns fets desconeguts fins al moment per una bona part de la població.

Stefania Prandi havia realitzat amb anterioritat una investigació similar a Itàlia, on va descobrir que algunes treballadores del sector agrícola havien estat víctimes d’abusos laborals i, fins i tot, sexuals. Al tractar-se de treballadores de diferents nacionalitats extracomunitàries i, per tant, en una situació de major vulnerabilitat, les dues periodistes van intuir que aquests abusos potser s’estaven produint també en enclavaments agrícoles d’altres països. Lamentablement, el que en inici va ser una teoria, va esdevenir una realitat: les reporteres van entrevistar a més de 100 dones a Itàlia, el Marroc i Espanya, de les quals 28 van relatar haver patit assetjament i greus abusos per part dels seus caps o capatassos, qui es van valer no només de la seva situació de superioritat jeràrquica, sinó també de la indefensió d’aquestes dones, que es troben soles en un país estranger, amb barreres idiomàtiques i culturals, espantades i sense saber a qui o a on anar.

Dos mesos més tard, el juny de l’any passat, diverses temporeres van denunciar davant la Inspecció de Treball de Huelva incompliments contractuals pel que fa a les condicions laborals pactades i ajustades a la normativa laboral vigent, contingudes en el contracte de treball signat per totes elles quan encara es trobaven al Marroc, disposades a desplaçar-se de forma temporal al nostre país per prestar els seus serveis a la campanya de fruits vermells de Huelva. Entre els incompliments denunciats per algunes treballadores es troben impagaments, jornades laborals que excedien les hores pactades en el contracte i la manca de provisió d’un habitatge digne, condició que també estava inclosa en el pacte. Les treballadores no només han hagut de reclamar el seu salari i treballar per sobre de les hores legalment establertes, sinó que s’han vist obligades a viure en habitatges sobreocupats, amb llum i aigua disponible durant algunes hores del dia, de manera que moltes vegades ni tan sols podien dutxar-se després d’un llarg dia de feina al camp. Per si això fos poc, algunes d’elles també han denunciat agressions físiques i abusos sexuals, havent estat obligades a mantenir relacions sexuals, sota coaccions, amb els seus caps o encarregats.

Posteriorment, deu treballadores van denunciar, l’agost de l’any passat, tots aquests fets davant l’Audiència Nacional, acusant als empresaris que les van contractar de delictes tan greus com són la tracta d’éssers humans i els delictes de lesa humanitat. En aquest cas, la situació no podia quedar-se únicament en la Jurisdicció social, ja que la vulneració dels drets laborals d’aquestes treballadores també és una vulneració dels seus drets fonamentals.

El miratge de la contractació en origen

La contractació en origen és una modalitat contractual específica recollida sota la figura jurídica de Gestió col·lectiva de contractació d’estrangers en origen. Aquesta és competència del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, i està prevista en l’ordenament jurídic espanyol en l’article 39 de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració (LOEx). Sorgeix com a resposta a la necessitat de proporcionar treballadors per a aquelles activitats de caràcter temporal i estable, atenent la durada de la relació laboral entre les dues parts a les necessitats dels empresaris, de la mateixa manera que en una relació laboral a l’ús.

Conceptualment, la contractació en origen es vehicula cap a la concessió d’una oportunitat laboral adreçada a persones d’altres països que, per circumstàncies habitualment econòmiques en els seus llocs de residència, necessiten emigrar per aconseguir una mica de diners per a ells / es i les seves famílies. Així doncs, el sacrifici que realitzen aquestes persones hauria de valdre la pena: deixar la teva llar i als teus per un període de temps, per tornar amb les mans plenes. Amb aquesta visió una mica naïf, la contractació en origen es mostra com una figura jurídica lloable, emmarcada dins de l’impacte positiu d’una política de migració ben gestionada, i proporcionant amb ella la possibilitat d’una bona pràctica de migració circular, a través d’una via de migració segura, ordenada i regular, com s’indica en el contingut del text de l’Ordre TMS / 1426/2018, de 26 de desembre, per la qual es regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen per a 2018. I ho segueix sent fins que algú la fa servir com a instrument per poder ser competitiu en el mercat de béns i serveis, a força de reduir els seus costos mitjançant l’establiment de condicions laborals precàries per als seus treballadors i treballadores, aprofitant-se de la seva condició de migrants. Així doncs, aquesta figura jurídica acaba convertint la visió d’un oasi en el desert en un mer miratge, on la realitat és un sòl àrid en un entorn hostil.

Durant el 2018, la població de jornaleres marroquins recol·lectores de fruits vermells va ascendir a més de 15.000 treballadores i, a més, les empreses contractants van rebre un ajut econòmic oficial per part de l’Estat espanyol. En molts casos, aquestes empreses s’asseguren de que les treballadores que van a contractar estiguin casades i tinguin familiars al seu càrrec, com bé són els fills, perquè així un cop hagi finalitzat el contracte entre les dues parts, el retorn d’aquestes al seu país estigui assegurat. No obstant això, moltes d’elles no poden tornar: després dels esdeveniments viscuts, i a causa de la forta pressió social que pateixen aquestes dones en els seus països d’origen, moltes temen la volta a les seves llars, ja que quan les seves parelles o familiars propers són coneixedors dels abusos sexuals soferts per aquestes, les rebutgen o repudien, culpabilitzant-les.

Així doncs, aquestes dones no només suporten condicions de treball esclaves, en llocs de treballs en què els criteris de selecció es basen en el sexe i en l’origen, sinó que també són víctimes d’alguns valors fortament arrelats en la seva pròpia cultura.

Esclavitud versió segle XXI

Durant diferents moments històrics, en diversos llocs del món, els més afortunats econòmicament es proveïen d’una força de treball en règim d’esclavitud. Aquestes persones eren, gairebé íntegrament, d’una altra procedència, d’una altra raça o ètnia, d’una altra classe social, encara que totes elles tenien alguna cosa més en comú: treballaven sense descans de sol a sol. La seva disponibilitat era completa i la seva fidelitat i obediència als seus amos -eren una propietat- havia de ser absoluta, o en cas contrari aquestes persones eren sotmeses a càstigs extremadament agressius, arribant algunes a morir com a conseqüència d’ells. Tot això pot resultar-nos una simple encara que lamentable part de la història, una cosa llunyana en el temps, i fins i tot podríem sospirar alleujats i alleujades, pensant que ara tot és diferent.

I sí, aparentment tot és diferent. De facto, durant el segle XIX l’esclavitud, com a institució jurídica, va ser abolida en diverses nacions. Però tot i això, i encara comptant amb tractats internacionals com la Convenció sobre l’Esclavitud, a dia d’avui se segueixen trobant treballadors i treballadores sotmesos a les ordres d’algú que aconsegueix anul·lar tots els seus drets de manera que el treball que aquest o aquesta ve prestant esdevé una absoluta servitud, sense un indici de dignitat, esborrant d’un cop de ploma tots els drets humans existents. Un exemple d’això és l’adquisició de persones com a mà d’obra: arran d’un vídeo publicat a finals del 2017, es va donar a conèixer a nivell mundial l’existència d’un mercat d’esclaus a Líbia. Moltes d’aquestes persones no només acaben sent sotmeses a treballs forçats, sinó també a tortures i agressions sexuals. Prèviament, al setembre de 2017, l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) va publicar una investigació en la qual es revelava que més de quaranta milions de persones estaven sent víctimes d’esclavitud.

Seguint per aquest camí, cal també fer esment d’un altre exemple d’esclavitud moderna: la indústria tèxtil. Arran de l’externalització de la producció – a favor d’una major competitivitat empresarial- que han realitzat moltes i importants marques del món de la moda, actualment ens trobem que bona part de la roba, calçat i complements que vestim habitualment estan produïts en països com la Xina, Vietnam, Cambodja, o en d’altres no tan llunyans com Turquia o el Marroc. Tots ells tenen com a denominador comú la seva feble legislació en matèria laboral i els seus baixos salaris, a més que els seus treballadors són invisibles als ulls dels consumidors: quants de nosaltres ens preguntem quines mans han confeccionat les peces que vestim ?, tenen aquestes persones accés als mateixos drets laborals que nosaltres? A més, en aquest cas, és important entrar en la qüestió de gènere: a la Xina, Bangla Desh i Cambodja el percentatge de llocs de treball ocupats per dones dins de la indústria tèxtil està comprès entre el 70% i el 90%. Un altre exemple de la feminització d’aquest sector la trobem en la tragèdia esdevinguda el 2013 en els tallers tèxtils Plaza Rana, a Bangla Desh, on la majoria de les víctimes mortals de l’ensorrament de l’edifici on treballaven un gran nombre de persones eren dones.

Igual que en el sector tèxtil, la recollida de fruits vermells a Huelva té una presència majoritàriament femenina: les empreses contractants prefereixen a les dones per les característiques de les seves mans, ja que afirmen que poden recol·lectar aquest tipus de fruits amb més delicadesa que els homes. Però a més de preferir a les dones, també prefereixen dones estrangeres.

 

[CAST]

En abril del pasado año, el centro de investigación sin ánimo de lucro y periodismo independiente CORRECTIVE, con sede en Alemania, en colaboración con la agencia de organización global de noticias BuzzFeed, publicaba un artículo en el que sus autoras, Pascale Müller y Stefania Prandi, ponían al descubierto unos sucesos desconocidos hasta el momento por una buena parte de la población.

Stefania Prandi había realizado con anterioridad una investigación similar en Italia, donde descubrió que algunas trabajadoras del sector agrícola habían sido víctimas de abusos laborales e, incluso, sexuales. Al tratarse de trabajadoras de diferentes nacionalidades extracomunitarias y, por consiguiente, en una situación de mayor vulnerabilidad, ambas periodistas intuyeron que estos abusos tal vez se estaban produciendo también en enclaves agrícolas de otros países. Lamentablemente, lo que en inicio fue una teoría, se convirtió en una realidad: las reporteras entrevistaron a más de 100 mujeres en Italia, Marruecos y España, de las cuales 28 relataron haber sufrido acoso y graves abusos por parte de sus jefes o capataces, quienes se valieron no sólo de su situación de superioridad jerárquica, sino también de la indefensión de estas mujeres, quienes se encuentran solas en un país extranjero, con barreras idiomáticas y culturales, asustadas y sin saber a quién o a dónde acudir.

Dos meses más tarde, en junio del pasado año, varias temporeras denunciaron ante la Inspección de Trabajo de Huelva incumplimientos contractuales en cuanto a las condiciones laborales pactadas y ajustadas a la normativa laboral vigente, contenidas en el contrato de trabajo firmado por todas ellas cuando aún se encontraban en Marruecos, dispuestas a desplazarse de forma temporal a nuestro país para prestar sus servicios en la campaña de frutos rojos de Huelva. Entre los incumplimientos denunciados por algunas trabajadoras se encuentran impagos, jornadas laborales que excedían las horas pactadas en el contrato y la falta de provisión de una vivienda digna, condición que también estaba incluida en el pacto. Las trabajadoras no sólo han tenido que reclamar su salario y trabajar por encima de las horas legalmente establecidas, sino que se han visto obligadas a vivir en viviendas sobreocupadas, con luz y agua disponible sólo durante algunas horas del día, por lo que muchas veces ni tan siquiera podían ducharse tras un largo día de faena en el campo. Por si esto fuera poco, algunas de ellas también han denunciado agresiones físicas y abusos sexuales, habiendo sido obligadas a mantener relaciones sexuales, bajo coacciones, con sus jefes o encargados.

Posteriormente, diez trabajadoras denunciaron, en agosto del pasado año, todos estos hechos ante la Audiencia Nacional, acusando a los empresarios que las contrataron de delitos tan graves como son la trata de seres humanos y los delitos de lesa humanidad. En este caso, la situación no podía quedarse únicamente en la Jurisdicción social, pues la vulneración de los derechos laborales de estas trabajadoras también es una vulneración de sus derechos fundamentales.

El espejismo de la contratación en origen

La contratación en origen es una modalidad contractual específica recogida bajo la figura jurídica de Gestión colectiva de contratación de extranjeros en origen. Esta es competencia del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y está prevista en el ordenamiento jurídico español en el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración (LOEx). Surge como respuesta a la necesidad de proporcionar trabajadores para aquellas actividades de carácter temporal y estable, atendiendo la duración de la relación laboral entre ambas partes a las necesidades de los empresarios, al igual que en una relación laboral al uso.

Conceptualmente, la contratación en origen se vehicula hacia la concesión de una oportunidad laboral dirigida a personas de otros países que, por circunstancias habitualmente económicas en sus lugares de residencia, necesitan emigrar para conseguir algo de dinero para ellos/as y sus familias. Así pues, el sacrificio que realizan estas personas debería merecer la pena: dejar tu hogar y a los tuyos por un periodo de tiempo, para regresar con las manos llenas. Con esta visión algo naíf, la contratación en origen se muestra como una figura jurídica loable, enmarcada dentro del impacto positivo de una política de migración bien gestionada, y proporcionando con ella la posibilidad de una buena práctica de migración circular, a través de una vía de migración segura, ordenada y regular, como se indica en el contenido del Texto de la Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2018. Y lo sigue siendo hasta que alguien la usa como instrumento para poder ser competitivo en el mercado de bienes y servicios, a base de reducir sus costes mediante el establecimiento de condiciones laborales precarias para sus trabajadores y trabajadoras, aprovechándose de su condición de migrantes. Así pues, esta figura jurídica acaba convirtiendo la visión de un oasis en el desierto en un mero espejismo, donde la realidad es un suelo árido en un entorno hostil.

Durante el 2018, la población de jornaleras marroquíes recolectoras de frutos rojos ascendió a más de 15.000 trabajadoras y, además, las empresas contratantes recibieron una ayuda económica oficial por parte del Estado español. En muchos casos, estas empresas se aseguran de que las trabajadoras que van a contratar estén casadas y tengan familiares cuyos cuidados dependan de ellas, como bien son los hijos, para que así una vez finalizado el contrato entre ambas partes, el retorno de estas a su país esté asegurado. Sin embargo, muchas de ellas no pueden regresar: tras los acontecimientos vividos, y debido a la fuerte presión social que sufren estas mujeres en sus países de origen, muchas temen la vuelta a sus hogares, ya que cuando sus parejas o familiares cercanos son conocedores de los abusos sexuales sufridos por estas, las rechazan o repudian, culpabilizándolas.

Así pues, estas mujeres no sólo soportan condiciones de trabajo esclavas, en puestos de trabajos en el que los criterios de selección se basan en el sexo y en el origen, sino que también son víctimas de algunos valores fuertemente arraigados en su propia cultura.

Esclavitud versión siglo XXI

Durante diferentes momentos históricos, en diversos lugares del mundo, los más afortunados económicamente se proveían de una fuerza de trabajo en régimen de esclavitud. Estas personas eran, casi en su totalidad, de otra procedencia, de otra raza o etnia, de otra clase social, aunque todas ellas tenían algo más en común: trabajaban sin descanso de sol a sol. Su disponibilidad era completa y su fidelidad y obediencia a sus amos –eran una propiedad- debía ser absoluta, o de lo contrario estas personas eran sometidas a castigos extremadamente agresivos, llegando algunas a morir como consecuencia de ellos. Todo esto puede resultarnos una simple aunque lamentable parte de la historia, algo lejano en el tiempo, y hasta podríamos suspirar aliviados y aliviadas, pensando que ahora todo es diferente.

Y sí, aparentemente todo es diferente. De facto, durante el siglo XIX la esclavitud, como institución jurídica, fue abolida en diversas naciones. Pero a pesar de ello, y aún contando con tratados internacionales como la Convención sobre la Esclavitud, a día de hoy se siguen encontrando trabajadores y trabajadoras sometidos a las órdenes de alguien que consigue anular todos sus derechos de tal manera que el trabajo que este o esta viene prestando se convierte en una absoluta servidumbre, sin un atisbo de dignidad, borrando de un plumazo todos los derechos humanos existentes. Un ejemplo de ello es la adquisición de personas como mano de obra: a raíz de un vídeo publicado a finales del 2017, se dio a conocer a nivel mundial la existencia de un mercado de esclavos en Libia. Muchas de estas personas no sólo acaban siendo sometidas a trabajos forzados, sino también a torturas y agresiones sexuales. Previamente, en septiembre de 2017, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó una investigación en la que se revelaba que más de cuarenta millones de personas estaban siendo víctimas de esclavitud.

Siguiendo por este camino, cabe también hacer mención de otro ejemplo de esclavitud moderna: la industria textil. A raíz de la externalización de la producción – en pos de una mayor competitividad empresarial- que han realizado muchas e importantes marcas del mundo de la moda, actualmente nos encontramos con que buena parte de la ropa, calzado y complementos que vestimos habitualmente están producidos en países como China, Vietnam, Camboya, o en otros no tan lejanos como Turquía o Marruecos. Todos ellos tienen como denominador común su débil legislación en materia laboral y sus bajos salarios, además de que sus trabajadores son invisibles a los ojos de los consumidores: ¿cuántos de nosotros nos preguntamos qué manos han confeccionado las prendas que vestimos?, ¿tienen esas personas acceso a los mismos derechos laborales que nosotros? Además, en este caso, es importante entrar en la cuestión de género: en China, Bangladesh y Camboya el porcentaje de puestos de trabajo ocupados por mujeres dentro de la industria textil está comprendido entre el 70% y el 90%. Otro ejemplo de la feminización de este sector la encontramos en la tragedia acontecida en 2013 en los talleres textiles Plaza Rana, en Bangladesh, donde la mayoría de las víctimas mortales del derrumbe del edificio donde trabajaban un gran número de personas eran mujeres.

Al igual que en el sector textil, la recogida de frutos rojos en Huelva tiene una presencia mayoritariamente femenina, puesto que las empresas contratantes prefieren a las mujeres por las características de sus manos, pues afirman que pueden recolectar este tipo de frutos con mayor delicadeza que los hombres. Pero además de preferir a las mujeres, también prefieren mujeres extranjeras.

 

Fuentes y Bibliografía

https://correctiv.org/en/about-us/

https://www.buzzfeed.com/about

https://www.elsaltodiario.com/explotacion-laboral/dos-periodistas-alemanas-mostrado-mundo-abusos-temporeras-huelva

https://www.eldiario.es/rastreador/investigacion-violaciones-trabajadoras-marroquies-Huelva_6_773482655.html

https://www.eldiario.es/andalucia/huelva/temporeras-marroquies-denuncian-laborales-Almonte_0_778672920.html

http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/es/Menu_Principal/Legislacio/Treball.jsp@pag=tcm_394-87598-64&pagindex=tcm_394-87589-64.html

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20171115/video-de-la-venta-de-esclavos-en-libia-6425103

Exploitation or Emancipation: Women workers in the garment industry. Artículo publicado por Emilie Schultze, en 2015, en la web FashionRevolution: https://www.fashionrevolution.org/exploitation-or-emancipation-women-workers-in-the-garment-industry/

https://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/25/internacional/1366885756.html

MORENO NIETO, J. (2009). “Los contratos en origen de temporada: mujeres marroquíes en la agricultura onubense”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos – REIM, Nº 7 [ISSN: 1887 – 4460]