Augmenta el nombre de morts en accident de treball. Un mal fruit de la precarietat laboral

El nombre de persones mortes aconsegueix les 288 fins a maig havent augmentat un 15’2% respecte a les xifres de 2019

Per Kaos Laboral I Economia Publicat Jul 13, 2020

L’augment de morts en accident de treball és fruit de la precarietat laboral que només pot ser delimitada mitjançant la lluita obrera i sindical. La necessitat de fer valer criteris eficaços de seguretat, disposar dels EPIs necessaris així com d’un context de treball en el qual prevalguin les vides humanes i no els beneficis és un dels reptes principals de la classe treballadora.

El nombre de persones mortes aconsegueix les 288 fins a maig havent augmentat un 15’2% respecte a les xifres de 2019. A això cal afegir un lleuger descens en el nombre d’accidents no mortals registrats i que van causar baixa arribant a ser fins a 180.974 persones el que es tradueix en gairebé un 30% menys de sinistres. De les morts 234 es van produir en el mateix lloc de treball mentre que, els 54 accidents restants van ser in itínere (en el trajecte d’anada o retorn al domicili).

Un número anormal en les baixes per covid19

Les dades provisionals respecte a baixes laborals per covid19 fins a maig i dins del període de confinament pot arribar a resultar anormalment sota tenint en compte la gravetat del context. Tan sols 44 persones van ser registrades (en tot l’estat) referent a això: 38 d’elles de caràcter lleu, 1 greu i 5 mortals. Tenint en compte la viralitat, la confusió inicial durant la pandèmia i el gran nombre de contagis durant aquest període (especialment en grans ciutats com Madrid) i mancant xifres definitives es pot pensar que van ser moltes les persones que no van poder o van decidir evitar sol·licitar la baixa laboral en l’empresa per por de perdre el seu lloc de treball.

Una pandèmia -la de les morts i accidents en el lloc de treball- silenciada pel capitalisme i que costa vides obreres. Lluny de millorar la situació contemplem any rere any com altres institucions com la DGT realitzen aclaparadores campanyes de difusió que, al costat de les multes i els controls en carretera milloren la xifra de de decessos i accidents. Cal preguntar quin és l’interès pervers que impedeix campanyes homòlogues a aquesta en matèria de prevenció i seguretat en els llocs de treball, amb multes dissuasives per a les empresa que realment siguin efectives i protegeixin al poble treballador. Els beneficis són de les empreses els morts els posa en definitiva la classe treballadora.

Avanci gener-maig 2020 del Ministeri de Treball

Font: http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm

Aumenta el número de muertes en accidente de trabajo. Un mal fruto de la precariedad laboral

El número de personas fallecidas alcanza las 288 hasta mayo habiendo aumentado un 15’2% con respecto a las cifras de 2019

Por Kaos Laboral Y Economía Publicado Jul 13, 2020

El aumento de muertes en accidente de trabajo es fruto de la precariedad laboral que solo puede ser acotada mediante la lucha obrera y sindical. La necesidad de hacer valer criterios eficaces de seguridad, disponer de los EPIs necesarios así como de un contexto de trabajo en el que primen las vidas humanas y no los beneficios es uno de los retos principales de la clase trabajadora.

El número de personas fallecidas alcanza las 288 hasta mayo habiendo aumentado un 15’2% con respecto a las cifras de 2019. A esto hay que añadir un ligero descenso en el número de accidentes no mortales registrados y que causaron baja llegando a ser hasta 180.974 personas lo que se traduce en casi un 30% menos de siniestros. De las muertes 234 se produjeron en el mismo puesto de trabajo mientras que, los 54 accidentes restantes fueron in itínere (en el trayecto de ida o retorno al domicilio).

Un número anormal en las bajas por covid19

Los datos provisionales con respecto de bajas laborales por covid19 hasta mayo y dentro del periodo de confinamiento puede llegar a resultar anormalmente bajo teniendo en cuenta la gravedad del contexto. Tan solo 44 personas fueron registradas (en todo el estado) a este respecto: 38 de ellas de carácter leve, 1 grave y 5 mortales. Teniendo en cuenta la viralidad, la confusión inicial durante la pandemia y el gran número de contagios durante dicho período (especialmente en grandes ciudades como Madrid) y a falta de cifras definitivas se puede pensar que fueron muchas las personas que no pudieron o decidieron evitar solicitar la baja laboral en la empresa por miedo a perder su puesto de trabajo.

Una pandemia -la de las muertes y accidentes en el puesto de trabajo- silenciada por el capitalismo y que cuesta vidas obreras. Lejos de mejorar la situación contemplamos año tras año como otras instituciones como la DGT realizan apabullantes campañas de difusión que, junto a las multas y los controles en carretera mejoran la cifra de de decesos y accidentes. Cabe preguntar cuál es el interés perverso que impide campañas homólogas a esta en materia de prevención y seguridad en los puestos de trabajo, con multas disuasorias para las empresa que realmente sean efectivas y protejan al pueblo trabajador. Los beneficios son de las empresas los muertos los pone en definitiva la clase trabajadora.

Avance enero-mayo 2020 del Ministerio de Trabajo

Fuente: http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm